งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 269
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนปิยมิตรวิทยา สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณัฐเกล้า    คงรักช้าง
2. นายณัฐพล    อินทะรังษี
1. นางสาวจุฑามาศ    มังคลาด
2. นางสาวพลอยไพลิน    มณีฉาย
2 4 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. นายอรรถพล    เสริมสวัสดิ์
2. นายศุภโชค    แข็งการเขตร์
1. นายธนาคาร    พิลาบ
2. นายเชิงกล    งามปลอด
3 7 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นายปรีชา    จันทร์แก้ว
2. นางสาวณัฐณิชา    ไชยสาร
1. นางนิติกานต์    ฟองวาริน
2. นางปิติญา    สุวรรณรังษี
4 8 โรงเรียนสา สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. นายธนภัท    แก้ววิเชียร
2. นางสาวธนัชชา    ปิจดี
1. นายฐิติกร    ไชยจันดี
2. นางสาวสุภาพรรณ    สิทธิวงศ์
5 13 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. นายไพโรจน์    หยกแสงเรืองมุก
2. นายอัครเดช    บงกชผ่องอำไพ
1. นายอภิชัย    กันทาหอม
2. นายอาทิตย์    แรดสมศรี
6 16 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. นายรภีภัทธ์    รุ่งรังษี
2. นายสุกฤษฏิ์    รอดสการ
1. นางสาวกมลทิพย์    นารี
2. นางสาวปิยาพัชร    มัณฑการ
7 18 โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. นางสาวชนิดา    ทองสว่าง
2. นางสาวสุชาดา    ภูเพชร
1. นางสาวนฤมล    จุลมุสิก
2. นางใกล้รุ่ง    จัมปะโสม
8 20 โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นายดอย    คำทอน
2. เด็กหญิงฟ้าใส    ลุงละ
1. นางสาวธีรนุช    ผุดสวัสดิ์
2. นางเฉิดฉิน    หมื่นอภัย
9 21 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงฐิตารีย์    เหว่าโต
2. นายรัชพล    เอี่ยมชม
1. นางอารีย์    มาศขาว
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
10 24 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. เด็กชายธนากร    กำเนิดมงคล
2. นายอภิชาต    กำเนิดมงคล
1. นางสาวกนกรัตน์    สุขทอง
2. นายเอกภักดิ์    แสงสุข
11 25 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. นายพงษ์นาถ    ปาบือ
2. นายปี    ไม่มีชื่อสกุล
1. นางสาวกมลวรรณ    ทุนชิงชัย
2. นางวิไลลักษณ์    โพธิหล้า
12 27 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. นายวีระยุทธ    รหัทศุภรงค์
2. นายปกาสิต    พงศาสัตย์
1. นางบุญทิวา    ธรรมโม
2. นายอนุวัฒน์    อนวัช
13 29 โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. นายสัญญา    ธนาไสย์
2. นายธนายุทธ    อารีย์ถนอมวงค์
1. นายรังสรรค์    ทองห่อ
2. นายอนุพงษ์    พานทองคำ
14 32 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. นายอติวิชญ์    ร้องจิก
2. นางสาวอริสา    ขุนศรี
1. นายธวัช    ให้พร
2. นางสาวสุจิตรา    ศรีสุวรรณ
15 33 โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. เด็กชายเจตรินทร์    ทองแจ่ม
2. เด็กชายฉัตรชัย    นาคนิยม
1. นางสาวพรเพ็ญ    ชูทุ่ม
2. นายอภิเชษฐ    จันทนา
16 35 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงสุธิมา    พบครุฑ
2. เด็กชายพงศกร    อินต๊ะสอน
1. นางสาวภัสวรลักษณ์    วรรณรัตน์
2. นายอุดม    สมบูรณ์
17 37 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. เด็กชายภูมินทร์    ริพล
2. เด็กหญิงพรรณพร    ตรงนิติธรรม
1. นางจุฑาทิพย์    จิตกำเหนิด
2. นางวิไลลักษณ์    คำทา
18 38 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นายเมธาวี    สารพัตร
2. นายญาณวัฒน์    ยาวุฒิ
1. นายปรีชา    บุญอินทร์
2. นายวรากร    ปัญญาคำ
19 39 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสิริตุลา    ฤทธิ์วงษากุล
2. นางสาวรัติยา    แซ่โซว
1. นายสิทธิพงษ์    ชูนราทิพย์
2. นางอมรรัตน์    ปินวรรณา
20 41 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. นายโอฬาร    แจ่มใส
2. นายวิทยา    ยาตรา
1. นายคมบัณฑิต    แสงเงิน
2. นายเฉลิมพล    คนตรง
21 44 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. นางสาวสวรินทร์    สิทธิโชคโยธิน
2. นายหนึ่งสองสาม    -
1. นางสาววราภรณ์    พรหมรักษา
2. นางสาวสุนิสา    อุดเป็งเครือ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................