งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 027
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. เด็กชายณัฎฐกิตติ์    มูลศรี
1. นางสาวจุุฬามณี    ฟ้าแลบ
2 2 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว(ขยายโอกาส) สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. นายธีรพล    เจริญสุขสมบัติ
1. นายรวีโรจน์    ศิลป์จิรัฏฐ์
3 4 โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธนภรณ์    โยติ
1. นางพัชรี    ดีจริง
4 5 โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. นายเหล่าเผ่ย    แซ่จิง
1. นายวิชัย    สามไชย
5 6 โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายพลวรรธน์    คำจิตร
1. นางเจียมใจ    จันทร์ศรี
6 7 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นายพีรพัฒน์    ทะนะวงศ์
1. นางสาวธารทิพย์    คำน้อย
7 8 โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนกร    ปองปา
1. ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์    สุยะนา
8 9 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 6 1. เด็กชายชุติวัต    สุริยะชัยพันธ์
1. นางพนิดา    จริยา
9 10 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปิยฉัตร    กลิ่นกุหลาบ
1. นางสาวสมร    ปะวะภูชะโก
10 11 โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. เด็กชายจิรยุทธ์    นุชคำแสง
1. นายปรีชา    บุญญา
11 12 โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. เด็กชายวีรภัทร    เม่งมั่งมี
1. นางสาวณัฎฐณิชา    สิทธิสัตรัศมี
12 14 โรงเรียนนาอินวิทยาคม สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐธิชา    เงินพล
1. นายเอกรัฐ    คล้ายสุวรรณ์
13 15 โรงเรียนสารภีพิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงบุญยารัตย์    พรมอินทร์
1. นางสาวสุปิพร    บุญตัน
14 16 โรงเรียนไพศาลีพิทยา สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงฐิติพร    ขุนสุข
1. นางสาวช่อเอื้อง    คุณยศยิ่ง
15 18 โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปาณิศา    ยิ้มเมือง
1. นางสาวภัชราวิลัย    น้ำสังข์
16 19 โรงเรียนลองวิทยา สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุชาดา    สิงหาชาลี
1. นางสาวมนัสพร    ปวนเอ้ย
17 20 โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. เด็กชายศิรภัทร    น่านกาศ
1. นายชรินทร์    จีนดร
18 21 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายวิษณุ    ทิมเขียว
1. นางสาวปวีณา    จันทร์เพียร
19 22 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกัญชพร    แสงสว่าง
1. นางรุ้งลาวัลย์    ทะนีวงค์
20 23 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. เด็กชายกรวิทย์    เครือมณี
1. นางนุชรี    ขุน้ำ
21 24 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุนีรัตน์    สุฤทธิ์
1. นางพัชรีพรรณ    ตนภู
22 26 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. เด็กชายธนกฤต    ชัยศรีหา
1. นางสาวณภัทร    ตนภู
23 27 โรงเรียนดาราวิทยาลัย สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกมลชนก    ทิพวรรณ
1. นางวิไลรัตน์    ทิพวรรณ
24 28 โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. เด็กชายปิยะ    ประคำศรี
1. นายถวิล    สิงห์รัก
25 29 โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงปานวาด    ทะนำ
1. นายสุทิน    ปานขาว
26 30 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. เด็กชายไชยภัทร    เกียรติไชยกร
1. นายสิริชัย    แจ่มสกุลไพร
27 31 โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. เด็กชายสรวิชญ์    ปัญญาแฝง
1. นายภาสกร    บุญทอง
28 32 โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวนิดา    จินตนา
1. นายวรจักษ์    ชาวด่าน
29 34 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวรรณณี    เพื่อนพิมาย
1. นางแสงจันทร์    กางถิ่น
30 35 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กชายประกฤษติ์    ยูระสิทธิ์
1. นางบัวบาน    วะไลใจ
31 37 โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศุภานัน    สิงหรัตน์
1. นางพรรณี    พงษ์พานทอง
32 38 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กชายศุภชัย    อางิ
1. นางจุฑามาศ    ฝอยทอง
33 39 โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐริกา    ไพศักดิ์
1. นายวุฒิพงษ์    เพ็ชรนิล
34 40 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. เด็กชายศุภณัฐ    เชาว์วิเศษ
1. นายภิญโญ    สุขแก้ว
35 41 โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปิยวรรณ    ดาเลิศ
1. นางสาวพิมานมาศ    เพียรทอง
36 42 โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. เด็กชายนราวิชญ์    ต้อนไล่
1. นางสาวรุจิรา    อาจกล้า
37 43 โรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร" สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. เด็กชายทองแท้    ปัญญางาม
1. นางสุกัญญา    ศิริมา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................