งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 270
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปภาวรินท์    แก้วมา
1. นายวิบูลย์    ผิวนิล
36
2 2 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณัฐธิสา    มาติยา
1. นายคีตภัทร    กัลยาณวุฒิ
7
3 3 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณัชชา    แสนเปี้ย
1. นางวันทนีย์    กาวิลเครือ
24
4 4 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกรกนก    เป็งจา
1. นายกิตธวัช    วรรณกิจ
6
5 5 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงรัตนาพร    แซ่ลิ้ม
1. นายสุตเขต    ศรีอิศรางกุล
22
6 6 โรงเรียนเมตตาวิทยา สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวอภิษฎา    ทองสี
1. นายปริญญา    ชนะวาที
9
7 7 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นางสาวนลินนิภา    วงค์จันน้อย
1. ว่าที่ร้อยตรีพีรพล    กัลยาไสย
21
8 8 โรงเรียนสา สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์    เขื่อนสอง
1. นายชยพล    รัชติวงศ์
26
9 9 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงกฤติยาณี    ทรงคำ
1. นายไตรภพ    ตุ้มปามา
26
10 10 โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสรัลชนา    พุทธจันทร์
1. นายอัษฎาวุธ    มิ่งเมือง
42
11 11 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพิชญานิน    โพธิ์คำ
1. นายณัฐพล    สิฏฐกุล
15
12 12 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงณัฐริกา    ขอพิมาย
1. นายภาณุพงศ์    สุดใจ
12
13 13 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปิ่นนภา    กุลนิพนธ์
1. นางสาวจิราภา    อาทิตย์
15
14 14 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปวีณ์ณัฏฐ์    ตันหลง
1. นางสาววัฒนา    กานต์ธัญลักษณ์
30
15 15 โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงขวัญจินา    วิวัฒน์พนากุล
1. นายสรรเสริญ    ธรรมคุณ
34
16 16 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงสิริภัทรา    แปดแก้ว
1. นายคำรณ    ขอบบัวคลี่
4
17 17 โรงเรียนสหคริสเตียน สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเกตกนก    สีนา
1. นางกัญญณัช    คนดี
41
18 18 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจารุวรรณ    จันทมา
1. นายสายชล    ปิ่นทอง
36
19 19 โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศศิธร    จอมดวง
1. นายเอกชัย    ถุงทรัพย์
39
20 20 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงไรวินทร์    โลหิตยา
1. นายวิเศก    บุญอุปละ
19
21 21 โรงเรียนประชานุเคราะห์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวรัณศิกานต์    ศรีเสมอ
1. นายอานันต์    สังข์ทอง
4
22 22 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอรอุมา    แก้ววงศ์
1. นางสาววิลาวัลย์    ทะวะดี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
23 23 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนิสิตา    วรภูรีกุล
1. นายพงศธร    โพธิแก้ว
22
24 24 โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธิญาดา    ชาวยอง
1. นายสรศักดิ์    เสมอใจ
10
25 25 โรงเรียนปายวิทยาคาร สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจุฑามาศ    เลิศมงคล
1. นางสาวณัฐกาญจน์    แก้วสุวรรณ
26
26 26 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงดารารัตน์    แต้มลึก
1. นายสรภูมิ    เจียงสงวน
34
27 27 โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพีรดา    ชินะวังสิน
1. นายอนุชิต    เวียงทอง
33
28 28 โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพรพรรณ    แสนจันทร์
1. นายยศวริศ    มานักฆ้อง
36
29 29 โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงปัทมา    ภูเขียว
1. นางสาวทิชากร    บุตรมี
24
30 30 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงเกศกนก    ยอดเงิน
1. นายวัลลภ    สดมพฤกษ์
13
31 31 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจันทกานต์    ทองถิ่น
1. นายสืบพงศ์    หลงเวช
7
32 32 โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกัลยา    พิมชนะ
1. นางสาวอาภร    บุญลับ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
33 33 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปีย์รดา    ขัตติวงษ์
1. นายเลอพงศ์    กัณหา
30
34 34 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงดวงเนตร    รอดนิล
1. นายณัฐพล    สวนแก้ว
35 35 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงธันยพร    ทาโน
1. นางสาวเกษฎา    ดวงจิตร
19
36 36 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนิรชา    ต๊ะสินธุ
1. นายวิโรจน์    สุนันตา
15
37 37 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสมัชญา    ลำคำ
1. นายจาตุรันต์    วัฒนากุล
ชนะเลิศ
38 38 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงรังสิมา    โพธิ์แจ้ง
1. นายกฤษณะ    เชียงแรง
29
39 39 โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพณิดา    ขัติมณี
1. นายสายัณห์    บุญนิล
32
40 40 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพิมพร    อินทจร
1. นายภานุพงษ์    ชูชื่น
40
41 41 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศิรภัสสร    พูลสวัสดิ์
1. นายมาโนช    พงษ์ปรีชา
43
42 42 โรงเรียนศรีนคร สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเกวลิน    บุตรงาม
1. นายธานี    เกิดศรี
15
43 43 โรงเรียนวังประจบวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปิยฉัตร    ลาช่อง
2. เด็กหญิงปิยฉัตร    ลาช่อง
นักเรียนเกินจำนวน
1. นายวิษณุ    หนูแย้ม
10
44 44 โรงเรียนพบพระวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพัฐสุดา    ตาเรือนสอน
1. นางกิ่งสุคนธ์    ทองมหา
13
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................