งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 271
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. นางสาวพิมพิศา    แซ่ว่าง
1. นายดัสกร    สุริหาร
12
2 2 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. นางสาวดวงแก้ว    จันต๊ะ
1. นางสาวนัศศิพิมาณ    คุณาสวัสดิ์
20
3 3 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. นางสาวรดาธร    หลีเเก้วสาย
1. นายกรณ์    อินเรือง
24
4 4 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวณิชากร    แมลงภู่
1. นายกิตธวัช    วรรณกิจ
18
5 5 โรงเรียนรังษีวิทยา สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. นางสาวอัฐภิญญา    เดวีเลาะ
1. นางกิตติพร    พุฒแก้ว
29
6 6 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวดวงเดือน    แสนยากุล
1. นายสุรณโชค    ทองบุ
39
7 7 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นางสาวอลิสา    สุทธิวงษ์
1. นางสาวอุบลรัตน์    จับใจนาย
10
8 8 โรงเรียนสา สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. นางสาวกวิสรา    สิทธิมงคล
1. นายชยพล    รัชติวงศ์
10
9 9 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 6 1. นางสาวชลธร    ลำนำไพร
1. นางโสภิดา    ปัญญาพรหม
31
10 10 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. นางสาวสาริกา    ภานุรักษ์
1. นางสุนัดดา    แก้วมณี
15
11 11 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. นางสาวปริชญา    เรี่ยมสุวรรณ
1. นายปกาศิต    เรี่ยมสุวรรณ
43
12 12 โรงเรียนชาติตระการวิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. นางสาวแพรพร    รุ่งแสงยศ
1. นางสาวทัชสุเมย์    ราชเพียแก้ว
41
13 13 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. นางสาวศิรินยา    พิกุลแก้ว
1. นางสาวกล้วยไม้    ศักดิ์ชาตรีชาญ
32
14 14 โรงเรียนบ้านโคนพิทยา สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวกิ่งกาญจน์    เนียมเชื่อม
1. นายสมยศ    เนาว์กระจ่าง
44
15 15 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. นางสาวจันทร์สิริ    สุวีร์กุล
1. นายรุ่งชาย    เย็นตา
ชนะเลิศ
16 16 โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. นางสาวธุวดารา    มีแดนไผ่
1. นายฑีฆวัฒน์    เมฆมาศ
5
17 17 โรงเรียนสหคริสเตียน สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวปณัฐดา    พิมอินทร์
1. นางกัญญณัช    คนดี
41
18 18 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. นางสาวทิพย์สุดา    แสงดาว
1. นางสินีนาถ    โพธิ
30
19 19 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. นางสาวโกลัญญา    เรือนคำ
1. นายศุภกร    ณุวงษ์ศรี
33
20 20 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นางสาวจุฑารัตน์    จันมา
1. นายบุญทวี    ตะยะพงศ์
34
21 21 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. นางสาวอนัญญา    จันผ่อง
1. นางกฤษณา    พุทธชาติ
20
22 22 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. นางสาวกัลยารัตน์    ขยัน
1. นายพีระเดช    กลยนีย์
19
23 23 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. นางสาวพิมพกานต์    ไชยทิศ
1. นายเอกชัย    นามหน่อ
6
24 24 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. นางสาวณัฏฐณิชา    ปาคำ
1. นายไพรัตน์    ยังศิริ
37
25 25 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. นางสาวกันยารัก    จงสมบูรณ์โชค
1. นายสุวภัทร    มณีวัฒนพร
37
26 26 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. นางสาวกาญจนา    ริยะกาศ
1. นายสรภูมิ    เจียงสงวน
25
27 27 โรงเรียนสันกำแพง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. นางสาวอารยา    ยูโด๊ะเนาะ
1. นางธนภร    จิตธำรงสุนทร
7
28 28 โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. นางสาวรัตนากร    ทองอยู่
1. นายยศวริศ    มานักฆ้อง
40
29 29 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. นางสาวพรพิมล    มงคล
1. ว่าที่ร้อยเอกวีระพงษ์    ยาวะระ
12
30 30 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. นางสาวสุทธิดา    พัฒนพงพี
1. นายพระรถ    แก่นท่าตาล
34
31 31 โรงเรียนสองพิทยาคม สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. นางสาวออมสิน    แก้วติน
1. นางศิริพร    มีเจริญ
27
32 32 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. นางสาวทอรุ้ง    ศรีสมัย
1. นางเบญจวรรณ    โหมดชัง
4
33 33 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. นางสาวสุธิดา    จิตอามาตย์
1. นายเลอพงศ์    กัณหา
15
34 34 โรงเรียนเนินพิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวจุฑาทิพย์    น่าชม
1. นางสุรีย์วรรณ    จันทร์เกษม
22
35 35 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นางสาวเมธิณี    สร้อยสุมาลี
1. นายสุชาติ    ติ่งหมาย
23
36 36 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. นางสาวภัคจิรา    ติ๊บแก้ว
1. นางสาวสาวิตรี    มูลย่อง
27
37 37 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. นางสาวชาลีฎา    เคนเหลื่อม
1. นางสาวพนินทร    สังข์แป้น
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
38 38 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นางสาวกัลยารัตน์    เชื้อเมืองพาน
1. นายสุเทพ    มโนสมุทร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
39 39 โรงเรียนสันติวิทยา สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นางสาวฉัตรตมล    ใจสุข
1. นายชัชวาลย์    ชมฤทธิ์
36
40 40 โรงเรียนสักงามวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. นางสาวพรพิมล    บุญช่วย
1. นายรังสรรค์    ฝ่ายสมบัติ
17
41 41 โรงเรียนลิไทพิทยาคม สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. นางสาวอัจฉรา    ศิริสนธิ
1. นายศรราม    แหล่งเมือง
12
42 42 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. นางสาวสิรินญา    วันทองสุข
1. นางสาวกฤษณ์พร    อุตมะ
7
43 43 โรงเรียนวังประจบวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. นางสาวกิตติพร    บุญทองอ่อน
1. นายวิษณุ    หนูแย้ม
25
44 44 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. นางสาวรุ่งอรุณ    แซ่โซ้ง
1. นางสาวภานุมาศ    เคหะลุน
7
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................