งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 272
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. นางสาวจินห์จุฑา    เสียงเย็น
1. นายนนธนัท    ทานันท์
2 2 โรงเรียนแม่แตง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    ศิริคำ
1. นายวชรนันท์    ทิพย์ดวงตา
3 3 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชญาดา    สลีวงศ์
1. นายวิญญู    รุจิระปรีชากุล
4 4 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอนุตรา    บุปผา
1. นายธราธร    ชูศรี
5 5 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงน้ำหนึ่ง    ดอยกิ่ง
1. นางสาวจำลองลักษณ์    มหาวรรณา
6 6 โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    พรมปัญญา
1. นายธงฉาน    สุสัณฐิตพงษ์
7 7 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงเกศินี    คำแสง
1. นางสาวปราญชลี    สุดตา
8 8 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. เด็กชายพชรพล    ขันทะ
1. นางพูลทรัพย์    รัตนศิลา
9 9 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา    เสาร์แก้ว
1. นางสาวปาริชาติ    เรือนวิน
10 10 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุจิตรา    แควชัยภูมิ
1. นางสาวฐิตินันท์    แป้นทอง
11 11 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศศิปภา    สีนวล
1. นางสาวสุกัญญา    มีสงฆ์
12 12 โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงจารวี    แก้วกองทรัพย์
1. นายธนาธิป    อุบลอ่อน
13 13 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. เด็กชายธนกร    ความสงบ
1. นางสาวภัทรา    กันทะคำ
14 14 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเอวิตรา    ฤทธิ์ชัยเจริญ
1. นางกาญจนา    วัยวุฒิ
15 15 โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงเบญจมาศ    พะชิ
1. นางวราภรณ์    ขัติยะ
16 16 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงชนากานต์    พูลทอง
1. นางวันเพ็ญ    ลิ้มวรรธนะ
17 17 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธิติมา    แผลงฤทธิ์
1. นางสุดารัตน์    วันนาหม่อง
18 18 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงรัตนากร    โพธิ์มูล
1. นางสุทิศา    พะวา
19 19 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. นางสาวสโรชา    คำมะยอม
1. นางสุชิดา    กำทอง
20 20 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. เด็กชายเด็กชายพุฒินาท    เนตรแสนศรี
1. นางสาวสมัชญา    ด้วงรัตน์
21 21 โรงเรียนพระบางวิทยา สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเปมิกา    หมอกขุนทศ
1. นางพจณา    ชูช่วย
22 22 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธนิตา    ดาบสีพาย
1. นางสาวกมลรัตน์    ชัยชนะ
23 23 โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์    ดวงดี
1. นางพยอม    สุระวงศ์
24 24 โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอารยา    ทิปกะ
1. นางมณทิรา    จำรูญ
25 25 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวิภาวดี    เกษทองมา
1. นางน้ำทิพย์    อิทธิศักดิ์ธนเดช
26 26 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    มาเร็ว
1. นางสาวอรวรรณ    ตะเวที
27 27 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์    สุพรรณรัตน์
1. นายมนู    กันทะวงค์
28 28 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงฟ้าใส    ต่างใจ
1. นางสาวศุภมาส    สิงห์สถิตย์
29 29 โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกัญญารัต    ฆ้องนอก
1. นางสาวอรนภา    อินประสิทธิ์
30 30 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงพรรพษา    คำเหล็กดี
1. นางสุดารัตน์    อยู่ศรี
31 31 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธัญชนก    น้อยทา
1. นางปัณฑารีย์    ต้นกล
32 32 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศศิกานต์    บุญตา
1. นางกุลิสรา    ครุฑหลวง
33 33 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพชรศิริ    เจริญศิลป์
1. นางสาวฟ้าอำพร    สิงห์ทอง
34 34 โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพชรววณ    วงศ์แก้ว
1. นางสาวรุ้งตะวัน    โพธิสน
35 35 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นางสาวณัฐการต์    สุริยะ
1. นางสาวธนัชญา    ศุภศิริภิญโญ
36 36 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. นางสาวจันทร์จิรา    เมตตานุวัตน์
1. นางลาวัลย์    ขยันขาย
37 37 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณกานต์    โท้ทอง
1. นางสาวพรลลลิภัทร์    คงเทศน์
38 38 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงภรสุดา    พร้อมเจริญ
1. นางเอมิกา    พันธกิจปฐมกุล
39 39 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพลอยลดา    คำคณา
1. นางธัญชิตา    รัตนาธรรม
40 40 โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณัชชานันท์    สาเรียน
1. นางสาวกชกร    ข่มพิษ
41 41 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกัญญานัฐ    สังข์จันทร์
1. นางคุณารักษ์    แสนสุด
42 42 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงขนิษฐา    พัดเพ็ง
1. นางสาววฤนดา    สืบสุยะ
43 43 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศรัณย์พร    พลหาญ
1. นางสาวเกศสุดา    มุขพรม
44 44 โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. เด็กชายทัตพล    ฤทธิ์ลัคนา
1. นางสมพร    รุ้งวิจิตร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................