งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 273
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. นางสาวสิริประภา    แซ่ซ้ง
1. นางสาวนันทนา    เรืองนภารัตน์
2 2 โรงเรียนพร้าววิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. นางสาวกาญจนาพร    อินทะชัย
1. นายสถาพร    ลืนคำ
3 3 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. นางสาววธิดา    อินวัน
1. นางมนฑิรา    เจดีย์ปัน
4 4 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. นางสาววริศรา    วาชะอุ้ม
1. นางสาวจรัญญา    วงษ์สาธุภาพ
5 5 โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. นางสาวสุภารัตน์    ลุงแสง
1. นางสาววิภารัตน์    อภิวงค์
6 6 โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวจุฑาทิพย์    ลายหีต
1. นายธงฉาน    สุสัณฐิตพงษ์
7 7 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นางสาวเหมือนฝัน    สุนันต๊ะ
1. นางสาววรรณวิษา    คีลาวงษ์
8 8 โรงเรียนสา สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. นางสาวชลดา    ลังการ์พินธุ์
1. นางนงคราญ    เจริญพงษ์
9 9 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 6 1. นางสาวจินดาพร    อุดมขวัญจิต
1. นางสาวธนิสสรา    ไมตรี
10 10 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. นางสาวอรอุมา    บุญเชย
1. นางชฎาพร    แหงมงาม
11 11 โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. นางสาวเรวดี    สีฉิม
1. นางวันเพ็ญ    เทพโสภา
12 12 โรงเรียนชาติตระการวิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. นางสาวรสริน    แตงน้อย
1. นางวนิดา    เมฆแสงสี
13 13 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. นางสาวกัญญารักษ์    หลวงใจ
1. นายวรวัฒน์    คำเปียก
14 14 โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวพรหมพร    คำชม
1. นายสรศักดิ์    บุญทารมณ์
15 15 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. นางสาวอัจฉริยาภรณ์    ศิริโกมล
1. นางวัชรินทร์    ดำชมทรัพย์
16 16 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. นายวิทวัส    เงินกลม
1. นางเมธปิยา    ทองแก้ว
17 17 โรงเรียนฟากท่าวิทยา สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวรุ่งไพลิน    สีทอง
1. นางสาววิลาวัลย์    สร้อยสังวาลย์
18 18 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. นางสาวปรินทร    อินทโฉม
1. นางจิตรลดา    วงษ์พานิช
19 19 โรงเรียนลองวิทยา สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. นางสาววริศรา    โชติสันเทียะ
1. นางสาวมนสิกานต์    สุทธหลวง
20 20 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นางสาวศรัณญ์พร    สมบัติใหม่
1. นางสาวนิตยาภรณ์    สุรินทร์
21 21 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. นางสาวณิชาพัชร์    สายอุดมสิน
1. นางนิรมล    พวงมาลี
22 22 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. นางสาวธนาพร    คุมพล
1. นางสาวชลัณรัศม์    ต้นกล
23 23 โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. นางสาวดวงกมล    เผ่าต๊ะใจ
1. นางพิมพ์ลักษณ์    อินต๊ะวิชา
24 24 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. นางสาวนีรนุช    ดำรงอาภาติ
1. นางปิยพร    มิ่งเมือง
25 25 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. นางสาวพิชชาภา    ธานะ
1. นางน้ำทิพย์    อิทธิศักดิ์ธนเดช
26 26 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. นางสาวอตินุช    โคตรนู
1. นางสาวอรวรรณ    ตะเวที
27 27 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. นางสาววาสนา    บุญเติง
1. นางสาวกรรณิกา    วิจิตรา
28 28 โรงเรียนหนองพระพิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. นางสาววราภรณ์    มูลสวัสดิ์
1. นางอมรพรรณ    สุภาวะ
29 29 โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. นายชัยวัฒน์    จูเที่ยง
1. นางสาวสุวรรณี    ภู่ชัย
30 30 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. นางสาวรัตนาภรณ์    ปาทะ
1. นางชลธิดา    ตาติ๊บ
31 31 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. นายธนวัฒน์    คำยวง
1. นางวิลาวัลย์    ดาวแดน
32 32 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. นางสาวภณิดา    จำปาไทย
1. นายชยุตพันธุ์    แจ่มโภคนิษฐ์
33 33 โรงเรียนคณฑีพิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. นางสาวจารุวรรณ    มองล่า
1. นางขนิษฐา    รอดไพบูลย์
34 34 โรงเรียนวังโป่งศึกษา สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวกฤษณา    นำยศ
1. นายชัชวภัทร    ศึกษา
35 35 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นางสาวปพิชญา    แปงใจดี
1. นางสาวนิการักษ์    คำมา
36 36 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. นางสาวปิลันธน์    โปธาคำ
1. นางลาวัลย์    ขยันขาย
37 37 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. นางสาวพิทยารัตน์    มาดหมาย
1. นางสาวแววมยุรา    จันทร์ส่ง
38 38 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นางสาวเกศรินทร์    เมืองมูล
1. นางมาลี    เจริญสุข
39 39 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นางสาววัชราภรณ์    สิงห์หล้า
1. นางกนกพร    อ่อนพุทธา
40 40 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. นางสาวสุรีย์นิภา    ปั้นปลือ
1. นางสาวเทพสิรี    ตะนัยศรี
41 41 โรงเรียนหนองตูมวิทยา สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. นายณัฐพงศ์    ลำขวัญ
1. นางสาวจินตนา    มั่นคง
42 42 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. นางสาวจินตนา    ศรีม่วง
1. นางมารศรี    ลิ้นจี่
43 43 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. นางสาวอัญชิษฐา    เครือเกตุ
1. นางสาวเกศสุดา    มุขพรม
44 44 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. นางสาวอลิสา    ปัญญาตุ้ย
1. นางจรัสศรี    ธรรมจิต
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................