งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 276
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. นางสาวสุภัสสรา    สุขสงคราม
1. นายกิตติกรกวิน    ปิ่นแก้ว
2 2 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศรีนวล    -
1. นายกสิณ    แก้ววงศ์
3 3 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    ถนอมสวย
1. นางสาวเปรมสินี    การินตา
4 4 โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนฤมล    อินทรสุวรรณ์
1. นายยุรนันท์    พลพัฒน์
5 5 โรงเรียนรังษีวิทยา สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงสกายวรรณ์    โรจน์รวีน
1. นางอุดมรัตน์    พจน์สุจริต
6 6 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงรัศรวีร์    สันสมศรี
1. นางสาวกิ่งกาญจน์    เพชรวารี
7 7 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กชายภานุรุจ    นาถี
1. นางสาวพวงผกา    ไชยชนะ
8 8 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปิรัญชญา    ลำคำ
1. นางกฤษฎาภรณ์    นะพิชัย
9 9 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงรสิตา    วงศ์จิโน
1. นางสาวณิชากร    อินต๊ะคำ
10 10 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณัฐรดี    อรุณ
1. นางอรวรรณ    ธวัชวงษ์
11 11 โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. เด็กชายสายชล    บุญเอนก
1. นางสาวปรียานุช    มีจาด
12 12 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงจิรภิญญา    อินแย้ม
1. นางภควรรณ    นาคสิงห์
13 13 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนริสรา    สุภา
1. นายวรวัฒน์    คำเปียก
14 14 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจิรวรรณ    เทียบน้ำอ่าง
1. นางทิพสร    จันทร์สุภาเสน
15 15 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงธนันธร    ใสสว่าง
1. นางสาวณัฐชยา    รุณผาบ
16 16 โรงเรียนไพศาลีพิทยา สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายบรรณสรณ์    ใจเกื้อ
1. นางวันทนา    นิลสนธิ
17 17 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจีระนันท์    กุจันทร์
1. นางสาววราพร    หิตมูล
18 18 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธัญรดา    ศุภพิริยะกุล
1. นายพงศธร    สีระวัตร
19 19 โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. เด็กชายธีรภัทร    ดูแก้ว
1. นางเพชรากรณ์    เป็นใจ
20 20 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศิโรรัตน์    มาลี
1. นางนันท์นภัส    ชลยศปกรณ์
21 21 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวรัญญา    แก้วเพ็ชร
1. นางสาวบงกชรัตน์    โลหะกรด
22 22 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. เด็กชายยศพร    เถินบุรินทร์
1. นายปวิน    เจียไพบูลย์
23 23 โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. เด็กชายดัชกรณ์    วันบุญ
1. นางกาญจนา    สุปินะ
24 24 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. เด็กชายภัทราวุธ    สรัณย์ชยานนท์
1. นางประพิมพร    แสนทวีสุข
25 25 โรงเรียนขุนยวมวิทยา สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. เด็กชายลิปิกร    นัดดาศรี
1. นายปิยวัฒน์    คำฟูบุตรกุลพัทธ์
26 26 โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงอรุณี    โชคดี
1. นางสาวเอื้อมเดือน    ปินตาวะนา
27 27 โรงเรียนสันกำแพง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงฐิตาพร    เรืองงาม
1. นางสาวเกศินี    ปุงปี่แก้ว
28 28 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปนัฐดา    ถาวรวงค์
1. นางสาวนิภาพรรณ    ทองสว่าง
29 29 โรงเรียนเพชรละครวิทยา สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายสุธนัย    สีวงษา
1. นายนพรัตน์    รองหมื่น
30 30 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์    จำธรรม
1. นางอำภาพร    ศิริมา
31 31 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. นางสาวชญานิศ    ถิ่นอยู่
1. นายชินพันธ์    เสนาป่า
32 32 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวราภรณ์    มั่งมี
1. นางอรุณี    บุญแก้ว
33 33 โรงเรียนพิไกรวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุพิชชา    แสนทวีสุข
1. นางสาวกฤตพร    พ่วงพี
34 34 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายเศรษฐพงศ์    กองสี
1. นางประภาพร    นาคสกุล
35 35 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กชายธีรเมธ    สุทธิศิลป์
1. นางพิสมัย    วิศิษฏ์ลานนท์
36 36 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. นางสาวปิยะธิดา    แปจมปู
1. นายไพรัตน์    บัวงาม
37 37 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐธิดา    หาพุก
1. นายกรกต    กลิ่นเดช
38 38 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจีราพัชร    มาใจ
1. นางนารีรัตน์    สงวนพงษ์
39 39 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐธิดา    ใจพรม
1. นางศิริพร    ลิมปิวรรณ
40 40 โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงมาลิสา    โภคทรัพย์
1. นางสาวกชกร    ข่มพิษ
41 41 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกชนันท์    ศรีดี
1. นางรัชดาวัลย์    ธิติกุลธรณ์
42 42 โรงเรียนเมืองเชลียง สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. เด็กชายเมฆา    จุฑาเศวต
1. นางสุนทรีรัตน์    มหาปัญญาวงศ์
43 43 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณิชา    สวนเส
1. นางภิญโญ    มาอ่อน
44 44 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. เด็กชายชคกร    คีรีชิงชัยสถิต
1. นางสาวชุติปัญญ์    ล่อกา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................