งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 277
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. นางสาวตุลภัทรา    เมืองมูล
1. นางรุจิรา    แสงศรีจันทร์
2 2 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. นางสาวดวงแก้ว    จันต๊ะ
1. นางสาวนรันลักษณ์    รังษี
3 3 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. นางสาวชูรีพร    ก๋าแก่น
1. นางจารุณี    เทพทอง
4 4 โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวเจนจิรา    รงค์ทอง
1. นายยุรนันท์    พลพัฒน์
5 5 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. นางสาวกัลยา    บุมี
1. นายอาทิตย์    อิ่มเย็น
6 6 โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. นายสิรภัชชา    กฤษณ์ประไทย
1. นายธงฉาน    สุสัณฐิตพงษ์
7 7 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นางสาวอัมพร    อินจันทร์
1. นายรุ่งโรจน์    กันทาเขียว
8 8 โรงเรียนสา สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. นางสาววิภาดา    ชมนันท์
1. นางภัทราปภา    บัวอาจ
9 9 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 6 1. นางสาวณัฐนรี    ตุ้มปามา
1. นางชุมศรี    คุณยศยิ่ง
10 10 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. นางสาวธัญพรรธน์    บุราณศรี
1. ว่าที่ร้อยตรีวรุฒ    สาครสิทธิ์
11 11 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. นางสาวสาวิตรี    สุขสวัสดิ์
1. นายสมศักดิ์    ปัญจศิล
12 12 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. นางสาวชลธิชา    มาสอน
1. นางภควรรณ    นาคสิงห์
13 13 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. นางสาวภาวนา    คุณการกิจ
1. นายอรรถพล    แก้วสำอางค์
14 14 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวปุณณสิริ    พ่วงเนียม
1. นางทิพสร    จันทร์สุภาเสน
15 15 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. นางสาวจุฬาลักษณ์    หงษ์ทอง
1. นางศรีวรรณ์    พรหมพันธุ์
16 16 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. นางสาวสาวิตรี    คมใน
1. นายศรายุทธ    คงสิงห์
17 17 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. นายทวีทรัพย์    ขวาขันธ์
1. นางน้ำเพชร    พรมอ่อน
18 18 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. นางสาวพงศ์ภัค    บรรเทือง
1. นางสาวงามตา    ยิ้มยัง
19 19 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. นางสาวอมรพรรณ    สุภาพ
1. นางณัฐณิชาช์    ผาทอง
20 20 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นางสาวอัณณ์ชญา    จิกยอง
1. นางจารวี    บัวขม
21 21 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. นางสาววรรณชญา    ทับทิมเล็ก
1. นางสาวรัตติยา    ศักดิ์สกุลเดช
22 22 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. นางสาวปภาวรินทร์    มณีจันทรา
1. นายกิติศักดิ์    พรมคำ
23 23 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. นายธรรมกร    ฟักทอง
1. นางสาวพจนารถ    อ่อนเขียว
24 24 โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. นายสุทธวีร์    ลาโพธิ์
1. นางเมธาวี    ขันทะสอน
25 25 โรงเรียนขุนยวมวิทยา สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. นางสาวรุจาภา    สายประเสริฐ
1. นายปิยวัฒน์    คำฟูบุตรกุลพัทธ์
26 26 โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. นางสาวจิราพร    โชครวย
1. นางสาวธันฐภรณ์    ธนัทจรัสโรจน์
27 27 โรงเรียนสันกำแพง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. นางสาวนันท์นภัส    สมสนุก
1. นางสาวเกศินี    ปุงปี่แก้ว
28 28 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. นางสาวช่อทิพย์    มาสีกุก
1. นางสาวนิภาพรรณ    ทองสว่าง
29 29 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. นายธนกฤต    จำบุญ
1. นางสมบูรณ์    สิงหรา
30 30 โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. นางสาวกัลยารัตน์    สันติพนาพงษ์
1. นางสาวอัจฉริยา    แปงยอง
31 31 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. นางสาวรัชนีกร    ห้าวหาญ
1. นางบุษกร    ศรีโชค
32 32 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. นางสาวสุภัทรา    ชนะนิล
1. นางแสงอรุณ    เปี่ยมงาม
33 33 โรงเรียนวัชรวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. นางสาวกัญญ์ภา    รอดเทศ
1. นายสุรพงษ์    กล่ำบุตร
34 34 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวสุวนันท์    ดีทุ่ง
1. นางสุชญา    ธรรมรักษ์
35 35 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นางสาวกรัณฑรัตน์    ยองเพชร
1. นางสุกัญญา    บุตรพรม
36 36 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. นายณัฐเศรษฐ    บุญดีเวียง
1. นางสาววิไลลักษณ์    คุณานวน
37 37 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐพร    พูนชื่น
1. นางจันทนา    ศิลปศาสตร์
38 38 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นางสาวมัสลิน    เวียงนนท์
1. นางสาวศิริรัตน์    ขัดทะขันธ์
39 39 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นางสาวธีริศรา    สันดอนทอง
1. นายอุดม    ยารวง
40 40 โรงเรียนสลกบาตรวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. นางสาวพรปวีณ์    วัฒนวาณิชย์กิจ
1. นายคฑากร    ภิญโญ
41 41 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. นางสาวฐิติมา    บดีรัฐ
1. นางสาวอรุณวรรณ    จันทร์ทุ่ง
42 42 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. นางสาวศรัณยภรณ์    แบบกัน
1. นางสาวปวีณา    ใจดี
43 43 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. นายธนกร    ทิพย์ประมวล
1. นางฐิติพร    พรมวิชัย
44 44 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. นางสาวจันทร์จิรา    วงศ์จิระวัฒนา
1. นางสาวศิริพร    เปรมปรีดิ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................