งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 282
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงฐานิดา    รวมสุข
1. นายนาทธพงค์    แก้วสุข
2 2 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. เด็กชายรักชีวิน    คำอั้น
1. นายเชิดชัย    ลำนวล
3 3 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกิรณา    เลิศวิทยารัตน์
1. นางอัญชลี    วงศ์ใหม่
4 4 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพรตวรรณ    โนรี
1. นางสาวเจริญพร    ชัยฤกษ์สุขสันต์
5 5 โรงเรียนรังษีวิทยา สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงจิรชยา    แดงซาว
1. นางสาวเดือนเพ็ญ    ธาตุทอง
6 6 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจีรนันต์    ขันตรีทัน
1. นางสาวศิริวรรณ    มีศิริโรจน์
7 7 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กชายบัณฑิต    ศรีสกุล
1. นางสาวโยธกา    สุธรรมมา
8 8 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. เด็กชายชนาธิป    ศรีเริญ
1. นายนิวัฒน์    พันน้อย
9 9 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงโยธากา    แปงทอน
1. นางสาวกนกภรณ์    ขุนสมุทร์
10 10 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกนกพร    โฉมยา
1. นายสุชาติ    ศิริชู
11 11 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. เด็กชายศุภากร    ม่วงขำ
1. นางมาลี    คามเกตุ
12 12 โรงเรียนนครไทย สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงลลิตภัทร    แสงสีบาง
1. นางประไพ    ช้างอินทร์
13 13 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธนภรณ์    อุปละ
1. นางสาวจุไรพร    เรืองศรี
14 14 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายโภไคย    โภคาทรัพย์
1. นางอัชรี    อุ่นมาก
15 15 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. เด็กชายกิตติคุณ    อาศนะ
1. นางสาวพลับพลึง    พัฒนานุรักษ์
16 16 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงสิริมา    วงษ์พิมพา
1. นางสาววิสาร์กร    จิตตะ
17 17 โรงเรียนสหคริสเตียน สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวณัฐทรีญา    ล่าแยง
1. นางบังอร    จิตอนุกูล
18 18 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. เด็กชายบารมี    ทิ้งแสน
1. นางกษมา    เกิดประสงค์
19 19 โรงเรียนเทพนารี สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. เด็กชายปารเมศ    สุขสกล
1. นางสาวปีย์อาภา    จันสี
20 20 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นายวิธวินท์    เลื่อมใจหาญ
1. นางรุ่งเรือง    อุดแจ่ม
21 21 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชญาดา    ภาคภูมิกมลเลิศ
1. นางสาวเจนจิรา    นิลพัส
22 22 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. เด็กชายสุรชัช    โสภา
1. นายปิยพงค์    จักรบุญมา
23 23 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงมนัสวีร์    พิทักษ์พล
1. นายสุธิวัตร    วงศ์ใหญ่
24 24 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. นายชิษณุพงศ์    เนตรทิพย์
1. นายพินิจ    ขัติยะ
25 25 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงคุณัญญา    เฉลิมผลวงศ์กุล
1. นางศรุตา    เฉลิมผลวงศ์กุล
26 26 โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. เด็กชายฤทธิชัย    ชัยวงศ์
1. นายบุรินทร์    ทิพย์ชะ
27 27 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. เด็กชายรวินกร    ยั่งยืน
1. นายทนงค์    อินตา
28 28 โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปวริศา    ธรรมพเวช
1. นายนายสมพงค์    แก้วเข้ม
29 29 โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงพัทธิฎฐา    จันเฮ้า
1. นายธีรัช    วงษ์ษา
30 30 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงวรดา    ธาระแดน
1. นางภัทฐิกา    พัฒนเจษฎา
31 31 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    หมั่นขีด
1. นายอุษา    รัตนบุปผา
32 32 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกัญชพร    ทองคำ
1. นางกัญจณ์นภา    สุขล้อม
33 33 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปริยาภัทร    เลาวหุตานนท์
1. นายสุบิล    วงค์สอง
34 34 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปริษา    อ่อนปาน
1. นางชนิดาภา    พรประสงค์
35 36 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. นางสาวชีเนฬาภรณ์    แสนวงค์
1. นางสาวสุดารัตน์    เปียงน้อย
36 37 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. เด็กชายรวิภาส    ภาณุเจต
1. นายปราโมท    เรณุมาร
37 38 โรงเรียนศิริมาตย์เทวี สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกมลรัตน์    ตอนใจ
1. นางปราณปริยา    อุดสม
38 39 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัช    กอตระกูลสิน
1. นางลอองพรรณ    เกษรสุวรรณ์
39 40 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชนิสรา    คลังเงิน
1. นางวริศรา    จำปาหวาย
40 41 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. เด็กชายธีธัช    ชัยวัฒนกุล
1. นางมอญจันทร์    ไทยกล้า
41 42 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชญาภา    บุญญฤทธิ์
1. นางวชิราภรณ์    พรมณี
42 43 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. เด็กชายอิงคศุรัฐ    ทาปิน
1. นางสาวปณัฐชา    แดงไฝ
43 44 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. เด็กชายพีรวิชช์    นิ่มนวล
1. นางรัตนาภรณ์    วิเทศน์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................