งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 283
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนปิยมิตรวิทยา สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. นางสาวรวงข้าว    ถุงออน
1. นางสาวจุฑามาศ    มังคลาด
2 2 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. นายกรเมษ    กุญชร
1. นายวิโรจน์    ธรรมจินดา
3 3 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. นางสาวอรณิชา    มีอุปถัมภ์
1. นางผกาพรรณ์    เชื้อเมืองพาน
4 4 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. นายชลากร    หงษ์ยิ้ม
1. นางสาวเพ็ญนิภา    ศรีสุข
5 5 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. นายปวเรศ    จั่นตา
1. นายธนพงศ์    อภิวงค์งาม
6 6 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. นายจิตรตฤณ    คำตระพล
1. นางสาวศิริวรรณ    มีศิริโรจน์
7 8 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. นายสิรวิชญ์    ผ่องศรีสุข
1. นายมิตร    ดีกัลลา
8 9 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 6 1. นางสาวสุวรรณดา    โพธินา
1. นางพฤกษาชาติ    ฤทธิ์เรืองโรจน์
9 10 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. นายวชิรนันท์    พวงปัญญา
1. นางสาวอลิสา    เกลียวสีนาค
10 11 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. นายเกียรติคุณ    วันชาติ
1. นายพรรษา    รื่นรวย
11 12 โรงเรียนนครไทย สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. นางสาวนงนภัส    แก้วจินดาคำ
1. นางใกล้รุ่ง    ยะทา
12 13 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. นายสิริสกุล    แสงเมือง
1. นายอัศวิน    วงศ์พุ่ม
13 14 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. นายอัยยะภัทร    ขอบเขต
1. นางสุพรรณิการ์    ธนาบูรณศักดิ์
14 15 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. นายกฤช์เกษม    พาใจธรรม
1. นางจิราภรณ์    อินทะวงศ์
15 16 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. นางสาวชนิตา    ฉนานุกูล
1. นางสาวเยาวลักษณ์    โตโภชนพันธุ์
16 17 โรงเรียนฟากท่าวิทยา สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวณัฐพัชร    คำสะใบ
1. นางสาวปลายเวช    ไพรวงษ์
17 18 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. นายศุภโชค    หล่อทอง
1. นางสาวสมสุข    ทองพลาย
18 19 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. นางสาวนัยปพร    ใจญา
1. นายชินวัตร    จิรวงศธร
19 20 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นายชาติตระการ    ธรรมเดช
1. นางสาววิวาห์พร    นามธง
20 21 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. นายณัฐวัฒน์    กลิ่นสุคนธ์
1. นางสนอง    ชนิดสะ
21 22 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. นายธนัช    พงษ์เลาหพันธ์ุ
1. นางสาวจิราวรรณ    ใจเรือน
22 23 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. นายดรัณภพ    รัตนสีนุรางกูร
1. นายเสน่ห์    อยู่สุข
23 24 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. นางสาวนันท์นภัส    ศศิวัจน์ไพสิฐ
1. นายไธพัตย์    กองศรีธนภาคย์
24 25 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. นางสาวพันพัสสา    กิติเลิศ
1. นายสุขชัย    เฉลิมผลวงศ์กุล
25 26 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. นายศักดิกร    อดเก่ง
1. นายธีรวัฒน์    พานแก้ว
26 27 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. นายมาร์ค    อินทร์วิเชียร
1. นายสรายุทธ    เริญกาศ
27 28 โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. นางสาวเพ็ญยุพา    ยอดพันธ์
1. นายสมพงค์    แก้วเข้ม
28 29 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. นายสรอรรถ    พ่วงเต็ง
1. นางสาวรัตนา    ศุขกลิ่น
29 30 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. นายปัญญา    เสกสรรค์พนาไพร
1. นายภัทรพงศ์    วิริยา
30 31 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. นายภูรวิช    ปัญญาวชิโรภาส
1. นางสาววิชญา    เมฆอากาศ
31 32 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. นางสาวโชติกาญจน์    สังข์เปรม
1. นางสาววาสนา    ต่อมยิ้ม
32 33 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. นายอานัส    ด้วงทรัพย์
1. นางวิมลรัตน์    ศรีสุข
33 34 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. นายดนย์    บัวมา
1. นายสันติ    สังข์ทอง
34 36 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. นายพีรพล    รัตนะ
1. นางสาวเรณู    ฉิมสุพร
35 37 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. นางสาววรินธร    สุขเอมโอฐ
1. นางนิตตรา    บุญรอด
36 39 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นางสาวณิชา    สกุลวงศ์ธนา
1. นายสถาปัตย์    พละทรัพย์
37 40 โรงเรียนคลองลานวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. นางสาวธรรมรัต    วงศ์สุวรรณ์
1. นางสาวรัชนีกร    พานชัย
38 41 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. นายกีรติ    สุธีรยงประเสริฐ
1. นางสาวสุภาพร    นิรันดร์รัตนกิจ
39 42 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. นายธฤต    วงศ์ทรัพย์สกุล
1. นางสาววันวิสา    สวัสดี
40 43 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. นายธนาธิป    ศรีกาวี
1. นางสาวกาญจนา    ด้วงนา
41 44 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. นางสาวเกษมณี    นาต๊ะ
1. นางภณิตา    แก้วเจริญเนตร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................