งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 286
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจิติมา    แว่นแก้ว
2. เด็กชายกิตติศักดิ์    รุ่งเรือง
1. นางสาวจิตรวี    ซื่อสัตย์
2. นางอ้อยใจ    ทองเอก
2 2 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. เด็กชายไทยเงิน    ปินตา
2. เด็กชายรัฐภูมิ    รินลาด
1. นางสาวช่อลัดดา    วรรณา
2. นางสาวสุทธิพร    สนใจ
3 3 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอนันตญา    คำเผือ
2. เด็กหญิงธนพร    แก้วลังกา
1. นางสาวจุฬาทิพย์    ทิพย์ศรีบุตร
2. นางพิทยาภรณ์    ทารัตน์
4 4 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. เด็กชายวิชยุตม์    เหลืองวิชชเจริญ
2. เด็กชายกิตตินันท์    พฤทธิ์ลักษมี
1. นางสาวญาณินี    สอาด
2. นางสาวธารินี    ทองแร่
5 5 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. เด็กชายศุภนัฐ    สุรินจักร์
2. เด็กหญิงธนาภา    รังสรรค์
1. นางสาวกัญญาสิริ    นวลต๊ะ
2. นางสาวดาววิภา    มีบุญ
6 6 โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. นายวีรภัทร    ขาวสอาด
2. นายนนทกร    ขวัญหอม
1. นายผดุงชาติ    พาหา
2. นางสาวศรีไพร    สีเกาะ
7 7 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กชายศุภฤกษ์    ประจักษ์ทรัพย์
2. เด็กชายณภัทร    จันทาพูน
1. นายการุณ    จอมจรรยงค์
2. นางสาวจันทาภา    บุษบุญ
8 8 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพิมพ์ตะวัน    เนตรใส
2. เด็กชายศุภสัณห์    ชื่นวรารักษ์
1. นางวัจนา    ประคำมา
2. นายแซน    มาแว่น
9 9 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงวริศรา    ขัดใจวงค์
2. เด็กชายคงสิทธิ์    ลูนละวัน
1. นางสาวรักษวดี    เกล็ดจีน
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
10 10 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศศิกาญจน์    ไชยปัญหา
2. เด็กหญิงชลธิชา    คุ้มทวี
1. นางสาวกัญญาณัฐ    ไผ่วุฒิพันธ์
2. นางสาวสุนิภา    สังข์เปีย
11 11 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. เด็กชายธนพนธ์    มากคิด
2. เด็กหญิงศรินธร    ศรัณย์พร
1. นางภิรัญญา    ขาวพราย
2. นางสาวเบญจรัตน์    ขวัญคง
12 12 โรงเรียนนครไทย สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงพีรกานต์    สวัสดิ์ล้น
2. เด็กหญิงชวัญจิรา    สุขสีทา
1. นางสาวพรพิชชา    สุนทะวงศ์
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
13 13 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. เด็กชายปพน    ถิ่นแก้วโกมล
2. เด็กชายวรชิต    ปันสวัสดิ์ใจ
1. นางรจนา    บัวศรี
2. นางวลัยลักษณ์    อุลลา
14 14 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายคงกระพัน    ดอนท้วม
2. เด็กชายสุทธินันท์    เกิดใหญ่
1. นายนาวี    ศักดาเดช
2. นางสายใจ    เกรททิ
15 15 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงเขมิกา    จันทะมงคล
2. เด็กหญิงธนาพร    คิดปราโมทย์
1. นางกมลรัตน์    ชัยวุฒิ
2. นางสาวโยธกานต์    จักรคำ
16 16 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงภัททิยา    อ่อนบาง
2. เด็กหญิงรุจิรัตน์    พุ่มเจริญ
1. นางสุนันท์    จันทร์ดิษฐ
2. นายไกรสร    อ่อนบาง
17 17 โรงเรียนฟากท่าวิทยา สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายนฤเบศร์    อินเขียว
2. เด็กหญิงณัฐกมล    สนิทยา
1. นางสาวขวัญนภา    พลอยแก้ว
2. นางพรจันทร์    รักสัจจา
18 18 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. เด็กชายฐิติพงศ์    เดชาเกียรติไกร
2. เด็กชายทศวรรษ    สังขวิสุทธิ์
1. นางสาวจันทิมา    กุลศรี
2. นางวรรณา    พิมพันธุ์
19 19 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. เด็กชายสิรวิชญ์    ใจป้อ
2. เด็กหญิงเมษา    แก้วฟู
1. นายพนม    หลวงสุ
2. นายวันเฉลิม    ระลาธิ
20 20 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. เด็กชายพีรณัฐ    ธิวงษา
2. เด็กชายต้นข้าว    คำวิชัย
1. นางดนยา    ใจปัญญา
2. นายปฏิพัฒน์    ติดทะ
21 21 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงภูริชญา    ศรีพูล
2. เด็กหญิงปรีชญา    วิมลอนันต์
1. นางสาวสุพรรณี    อภิชัยเอนก
2. นายเชาว์    ภู่จำรูญ
22 22 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. เด็กชายสิรวิชญ์    คตชาคร
2. เด็กชายวรมันต์    ลาภมาก
1. นางสุภาพร    หมั่นการ
2. นางเพลินใจ    ชีวรัตนาพันธ์
23 23 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. เด็กชายภูรินทร์    ตุ้มกุล
2. เด็กชายณัฐภัทร    วาวงศ์มูล
1. นางสาวสรัญญา    มูลมาก
2. นายสำเริญ    ปัญญาใจ
24 24 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงรัญสญา    ทองสถิตย์
2. เด็กหญิงสิตานันท์    มังคละ
1. นางกาญจนา    เสนนันตา
2. นายนพวิศว์    พลทิพย์
25 25 โรงเรียนปายวิทยาคาร สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. เด็กชายกัลป์กีรติ    บุญมาวรีสกุล
2. เด็กหญิงพริมา    โกวินร์
1. นายสัมพันธ์    อินทะวงค์
2. นางสาวเบญจวรรณ    วิธี
26 26 โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. เด็กชายชัชวาลย์    อ้วนล่ำ
2. เด็กชายสุรเกียรติ    จงเจริญ
1. นางนันธิตา    วรรณเลิศ
2. นายบุรินทร์    ทิพย์ชะ
27 27 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. เด็กชายพีระพงษ์    ภาคาบุตร
2. เด็กชายวุฒิภัทร    แสนโคตร
1. นางสุธินี    ศรีวิสุทธิกุล
2. นางอาริยาภรณ์    จำลอง
28 28 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. เด็กชายบุลากร    มากทรัพย์
2. เด็กชายรพีภัทร    ฟองน้ำ
1. นายธนากร    อินทร์มั่ง
2. นางสาวพัชรินทร์    หล่อแหลม
29 29 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกาญจนา    ยั่งยืน
2. เด็กหญิงจุฑามาศ    เหลื่อมมะลัง
1. นางณอริญ    แหวนหล่อ
2. นางสุจิตรา    จันกวด
30 30 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงปภาพินท์    ปู่หล้า
2. เด็กหญิงเรวดี    ปู่ป๋า
1. นายอภิเดช    ยอดกันทา
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
31 31 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. เด็กชายชนกชล    ชื่นชอบ
2. เด็กชายกษิต    ธัญญเสถียร
1. นางพวงพรรณ    วันมา
2. นางสาวอาจรีย์    ศรีคำสุข
32 32 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์    ใบยา
2. เด็กชายอธิภัทร    บุญนาค
1. นางกัญจณ์นภา    สุขล้อม
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
33 33 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัฐเศรษฐ    ปะสังขาโย
2. เด็กชายธีรุตม์    กุลนาพันธ์
1. นายภาณุวัฒน์    อยู่นคร
2. นางวรรณพร    ทสะสังคินทร์
34 34 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศวิตา    นาคนายม
2. เด็กหญิงธัญญามาศ    เกยูรพันธ์
1. นางสาวณภัทรกาญจน์    ก่อกำลัง
2. นางสาวอัจฉรา    ว่างทุกข์
35 35 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กชายฐิติ    อินทะยศ
2. นางสาวสิริประภา    ติ๊บโคตร
1. นางสาวรังสิมา    ใจวงศ์
2. นางวารุณี    เพ็ชรสุวรรณ์
36 36 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชญานันท์    ตาวงค์ษา
2. เด็กชายนราธิป    เชียงกัน
1. นายสัตยา    สนิทา
2. นางสาวเอมพิกา    จันต๊ะเวียง
37 37 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. เด็กชายสุทธิชัย    ศรีเมือง
2. เด็กหญิงเทพรักษ์    รักผกาวงศ์
1. นางมณีรัตน์    อินทรเทพ
2. นางวาสนา    ปราบุตร
38 38 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นายณัฐสิทธิ์    เมตตาราษฎร์
2. นายจักรพันธ์    ใจสม
1. นายสิทธิพงษ์    เกตุเสนา
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
39 39 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กชายรพีพัฒน์    พรวนิชาพงศ์
2. เด็กชายพงศภัค    ต๊ะต้องใจ
1. นายจักรพงษ์    ใจการ
2. นางโสมภิลัย    สุวรรณ์
40 40 โรงเรียนสลกบาตรวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปาริชาติ    จตุภักร์
2. เด็กหญิงกัญญาเรศ    เจริญสุข
1. นางสาวธนิษฐา    อาลัย
2. นางสาวมีนาพร    อนันตศิริ
41 41 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. เด็กชายวรปรัชญ์    เขมรุจินนท์
2. เด็กหญิงญาณพัทธ์    ทรงกลิ่น
1. นางปกายดาว    ปานอยู่
2. นางอำพร    รักสิงห์
42 42 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. เด็กชายโสภณัฐ    ฤกษ์ดี
2. เด็กชายภพธนภณ    คร้ามศรี
1. สิบเอกจรัญ    เจสันเทียะ
2. นางสาวนิภาพร    เมืองมา
43 43 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. เด็กชายจิโรจน์    ขำกระแสร์
2. เด็กชายรัชชานนท์    ทิพทามูล
1. นางอัญชุลี    วาวแวว
2. นายเอกพงษ์    มูลแก้ว
44 44 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนิชากร    คำชู
2. เด็กหญิงอรปรียา    ไชโย
1. นายคมสัน    จินา
2. นางสาวทิพย์สุดา    ไกรเกริกเกียรติ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................