งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 287
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. นายกฤติธี    บุญนะ
2. นางสาวณิชนันทน์    ทนดี
1. นางสาวกานดา    พงศ์นภารักษ์
2. นางสาวพิราวรรณ    โพธิเลิศ
2 2 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. นางสาวภาวณี    ทับทิม
2. นางสาวสุพิชญา    ศรีสว่าง
1. นางสาวนิตยา    คิดชอบ
2. นายภูมิศิษฐ์    ภัทราธนคัมภีร์
3 3 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. นางสาวพัณณ์ฐิชาภัค    จันทร์ตา
2. นางสาวมนัสนันท์    เปี้ยมะโน
1. ว่าที่ร้อยตรีสง่า    จุราเพชร
2. นางสิลิลลัคน์    เย็นใจ
4 4 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. นายภีรนันท์    ปานเลิศ
2. นายรัชพล    ยิ้มพะ
1. นางสาวจิตราภรณ์    มากสิน
2. นางสาวลัดดา    คฤหปาน
5 5 โรงเรียนไชยปราการ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. นางสาวไพลิน    อ่อนตา
2. นางสาวจงกลณี    ชาวน่าน
1. นางสาวพิมพิกา    จันต๊ะเสาร์
2. ว่าที่ร้อยตรีสินธ์ชัย    ใจแก้ว
6 6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. นายธิติวุฒิ    ทาขาว
2. นายอาณากร    วชิระปราการพงษ์
1. นายชูเกียรติ    จงจิตตานนท์
2. นางสาวสุทธิวรรณ    อินน้อย
7 7 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นางสาวพฤกษณิษา    นามโส
2. นายอานนท์    พูลสวัสดิ์
1. นางสาวณฐมน    ทาแก้ว
2. นางสาวอภัชนันท์    พากเพียร
8 8 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฏฐนิชา    ไชยช่อฟ้า
2. นายชุติพนธ์    ศิริวรวัจน์ชัย
1. นางสาวจิรัชญา    กาแสน
2. นายอุเทน    นุแปงถา
9 9 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 6 1. นายณรงค์ฤทธิ์    ทิพย์ตา
2. นางสาวณิชมน    วัชรไพพินิจ
1. นางพฤกษาชาติ    ฤทธิ์เรืองโรจน์
2. นายสุทิน    อยู่ทุ่ง
10 10 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. นายธรรมธร    บุญพุด
2. นายธีรภัทร    นพตลุง
1. นางสาวกนกพร    จานพูม
2. นางสาวสุนิภา    สังข์เปีย
11 11 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. นายธาดารักษ์    โม้แก้ว
2. นายไกรวิชญ์    ยิ่งตระกูล
1. นางภิรัญญา    ขาวพราย
2. นางสาวศรีโสภาพรรณ    อุกอาจ
12 12 โรงเรียนชาติตระการวิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. นางสาววรลักษณ์    มั่นดี
2. นางสาววรณิการ์    อินปัน
1. นางสุรางค์รัตน์    ธนะวงศ์
2. นางสาวสุรีธวารี    เพ็ชรรัตน์
13 13 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. นางสาววิไลลักษณ์    จรุงพนา
2. นางสาวพลอย    คงรุ่งจรัส
1. นายวุฒิชัย    อายุยืน
2. นางเรณู    ปริสาวงศ์
14 14 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. นายเจตริน    พุ่มทับทิม
2. นางสาวอริสรา    ทรัพย์อุดม
1. นางนันทรัตน์    ฤทธิ์บำรุง
2. นางสาวภทรพรรณ    พัฒน์ธนเศรษฐ์
15 15 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. นายบุญประพัฒน์    ตานัน
2. นายจักรพงษ์    หงษ์คำ
1. นายกิติศักดิ์    ติ๊บมา
2. นายพิทยา    จิ๋วเจริญ
16 16 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. นายชโยดม    จรรยาภิสัณห์
2. นายสิขรินทร์    ตันวิมลรัตน์
1. นายธีระชัย    เอี่ยมผ่อง
2. นางสาววิสาร์กร    จิตตะ
17 17 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. นายนนทวัฒน์    คณินนนท์
2. นายวัชรพล    มาพัวะ
1. นายสุเทพ    จันทร์ตรง
2. นายไพฑูรย์    ทิพย์ศรีมูล
18 18 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. นายณนนท์    สิงหสุรศักดิ์
2. นายนคภิท    วัฒโนภาส
1. นางญาณี    แก้วจัง
2. นางสมสุข    โชติพิเชฐ
19 19 โรงเรียนลองวิทยา สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. นางสาวภาวินี    ปัญญา
2. นางสาวประภัทศรา    ถาก้ำ
1. นายพนาสิทธิ์    พากเพียร
2. นายพยุงศักดิ์    แก้วดำ
20 20 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นายธนชาติ    ดวงดึง
2. นายทยากร    ประทุมพิทักษ์
1. นางสาวกาญจณา    ปันวารี
2. นางพิชาพัชร์    กาฬภักดี
21 21 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. นายชุติพนธ์    กล้ากสิกิจ
2. นายธีระพันธุ์    พันธุ์วรรธนะสิน
1. นางสาวกัญญารัตน์    ฉิมดี
2. นางสาวสุพรรณี    อภิชัยเอนก
22 22 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. นายรณกร    สุวรรณเมือง
2. นายศิริเฉลิม    ขันไชยวงค์
1. นางนภาพร    สิทธา
2. นางสาวเพ็ญประภา    จันทร์ศรีงาม
23 23 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. นางสาวศศลักษณ์    อิศรางกูร ณ อยุธยา
2. นางสาววัชรียา    ทะเรือน
1. นางสาวอรวรรณ    สารขัติ
2. นางเขมจิรา    ปัญสุวรรณ์
24 24 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. นางสาวธัชพรรณ    ธนะขว้าง
2. นางสาวปานฤทัย    ทะนิต๊ะ
1. นางกาญจนา    เสนนันตา
2. นายนพวิศว์    พลทิพย์
25 25 โรงเรียนปายวิทยาคาร สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. นายศุภัทรสิทธิ์    สิงห์แก้ว
2. นางสาวพิมพ์ลภัส    สุขแสง
1. นางสาวปิยดา    ปวงฟู
2. นายสัมพันธ์    อินทะวงค์
26 26 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. นางสาวอภิณห์พร    ทองสุข
2. นายนภดล    สมเสียง
1. นายตระกูลพันธุ์    กันไว
2. นางสาวสุมาลี    มูลคำ
27 27 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. นายพัทธ    ภู่ตระกูล
2. นายธนโชติ    วงศ์สิงห์
1. นายนัชท์ชา    ผ่องศรี
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
28 28 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. นายสุรชัย    ทรัพย์สิน
2. นายพันธกานต์    พาริตา
1. นายนิรวิทธ์    นกพึ่ง
2. นางสาวสายสุนีย์    บัวแก้ว
29 29 โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. นายธีระศักดิ์    พุฒระ
2. นายกฤษณ์ชนะ    อินทร์สุข
1. นางสาวชลลดา    จันทะอักษร
2. นายสุรัตน์ชัย    พรมเท้า
30 30 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. นายธีรวุธ    ปันศรี
2. นายวสุ    ปันติ๊บ
1. นายกมลภพ    วสิษฐวุฒิ
2. นายณัฐวุฒิ    อบเชย
31 31 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. นายศุภฤกษ์    คงประพันธ์
2. นายศรัณย์ภัทร    ยาใจ
1. นายฌานกิรติ    รัตนปภานันท์
2. นางสาวสิริรัตน์    กันธิยะ
32 32 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. นางสาวสิรินดา    มีศรี
2. นางสาวชญากาณฑ์    มีชูโภชน์
1. นางกัญจณ์นภา    สุขล้อม
2. นางสาววาสนา    ต่อมยิ้ม
33 33 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. นางสาวชนกานต์    เทียมฉันท์
2. นางสาววิภาพร    นกทอง
1. นายภาณุวัฒน์    อยู่นคร
2. นางวรรณพร    ทสะสังคินทร์
34 34 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. นายปราบดา    บุญปาน
2. นายมณธวรรษ    สาวะรักษ์
1. นางพัชรี    ประภาศิริ
2. นางสาวสุภาวดี    ประสิทธิพร
35 35 โรงเรียนปล้องวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นายพิชชานนท์    ใจทา
2. นางสาวชญาพร    ใจอ้าย
1. นางอภิญญา    จองรัตน์
2. นายเอกนรินทร์    จันทร์แก้ว
36 36 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. นายนภสินธุ์    แสนบุญสิริ
2. นายพงษ์สิริ    วงศ์ศรีใส
1. นายสัตยา    สนิทา
2. นางสำลี    กันคำ
37 37 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. นางสาวพัชราภา    พัฒนศิริ
2. นายเศรษฐพงศ์    บุญตาเเสง
1. นางมณีรัตน์    อินทรเทพ
2. นางวาสนา    ปราบุตร
38 38 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นายภัทรภณ    ตาคำ
2. นายยุทธศักดิ์    ฟองสมุทร
1. นางคำภู    วงค์สอน
2. นายชัยบุญ    วงค์สอน
39 39 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นายศุภกร    กันทะวงศ์
2. นายภคนนท์    พื้นชมภู
1. นายบุญเลิศ    จรัส
2. นางสาวมินษนา    ภัคกิตติโสภณ
40 40 โรงเรียนขาณุวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. นายสหรัตน์    เหมือนแสง
2. นายอานุพงษ์    พันธ์เตี้ยวงศ์
1. นายสิทธิโชค    กองแกน
2. นางหฤทัย    เทพปัน
41 41 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. นายเพ็ญชาติ    พวงเงิน
2. นางสาวบัณฑิตา    จันเขียว
1. นายยุทธ์สพร    รักสิงห์
2. นายอนิรุทธ์    พุ่มอ่อน
42 42 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. นายณภัทร    ล้วนงาม
2. นางสาวหงษ์นภา    จักรหล้า
1. นางสาวกัลยรัตน์    แก้วแสนสาย
2. นายฤทธิชัย    ล้วนงาม
43 43 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. นายณภัทร    แสงอรุณ
2. นางสาววรรณฤดี    ประการแก้ว
1. นางอุไรรัตน์    รัตนภักดิ์ดีกุล
2. นายเอกพงษ์    มูลแก้ว
44 44 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. นายพีรวุฒิ    รินคำ
2. นางสาวชลนิสา    บัวผัน
1. นายคมสัน    จินา
2. นางสาวสุนิสา    อุดเป็งเครือ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................