งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 288
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนจุนวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปรญา    สิงใจ
1. นางสาวกัลยา    พริบไหว
2 2 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. เด็กชายพนาย    แสงหล้า
1. นางสาวสุทธิพร    สนใจ
3 3 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงบัณฑิยา    ยะหัวฝาย
1. นางสุดเฉลียว    ไทยกรรณ์
4 4 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกฤษณา    ประสิทธิการ
1. นางปทุมวดี    อินอ่อน
5 5 โรงเรียนไชยปราการ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. เด็กชายคำ    ลุงมู
1. นางสาวพิมพิกา    จันต๊ะเสาร์
6 6 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณัฐสุภา    จันทะคุณ
1. นางสาวหนึ่งฤทัย    ชูชัย
7 7 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กชายศิวกร    สุทธกุล
1. นายกฤศรัชกร    สุทธกุล
8 8 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. เด็กชายปณชัย    อุตยะราช
1. นางชัชฏาภรณ์    ใจจันทร์
9 9 โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 6 1. นายวันครู    แซ่เจ๊า
1. นายพลวัต    อุเต็น
10 10 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายเอกภพ    อ่วมปาน
1. นางสาวอภิญญา    ยอดนิล
11 11 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. นายวิมุตติ    ออมสิน
1. นางมิ่งขวัญ    ศรีสนธิ์
12 12 โรงเรียนญาณนเรศวร์พัฒนาพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. เด็กชายรชตะ    คงสิน
1. นายสมชาย    วัชรสุนทรกิจ
13 13 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. เด็กชายภานุวัฒน์    ไชยรัตน์
1. นายดำรงพล    สิงห์แก้ว
14 14 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนันทพร    พันแพง
1. นางวิไลลักษณ์    แก้วเมือง
15 15 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. เด็กชายทัศน์วสันต์    ฟูแสง
1. นางสาวขนิษฐา    วรรณฤทธิ์
16 16 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงฐิติมล    โสดา
1. นายสุขุม    กุมมาน้อย
17 17 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอชิษา    อินทิพย์
1. นางสถาพร    พวงสำเภา
18 18 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. เด็กชายเสฎฐวุฒิ    วงษ์รักษ์
1. นายวิทยา    ดวงมี
19 19 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. เด็กชายมุนินทร์    ชุ่มเย็น
1. นายธฤต    ถือแก้ว
20 20 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงบุณยานุช    สร้อยนาค
1. นายสิริพันธุ์    จันทราศรี
21 21 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจิรภิญญา    ทัดนุ่ม
1. นายวิรัช    ญาณปัญญา
22 22 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. เด็กชายโชติพัฒนพงศ์    เทิดเบญจธร
1. นายมิตร    มูลแก้ว
23 23 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. เด็กชายพงศธร    วรรณเสถียร
1. นางสาวเบญจมาภรณ์    กระภูฤทธิ์
24 24 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. นายกิตติพิชญ์    มีเล้
1. นางสุจิน    เปี่ยมอริยธน
25 25 โรงเรียนขุนยวมวิทยา สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐทิกา    นภาสุขสันต์
1. นายกิตติกร    ใจคงอยู่
26 26 โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. เด็กชายนภัสพงษ์    ต้นกลาง
1. นางธนพรรณ    แถลงการณ์
27 27 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. เด็กชายพุฒิพงศ์    หาญป่า
1. นางสิรดา    สารสมลักษณ์
28 28 โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชญานิน    วังคีรี
1. นางสาวธัญญาลักษณ์    เทพสุวรรณ์
29 29 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายจักรพรรณ    หึกขุนทด
1. นางสาววิริญญา    ฝางแก้ว
30 30 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. เด็กชายจิรานุวัฒน์    ธีรตระกูล
1. นายจีระศักดิ์    สติแน่
31 31 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. เด็กชายทินภัทร    ปะวะศรี
1. นางสาวกาญจนา    ไชยชนะ
32 32 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กชายภัสร์กฤษฎ์    จิ๋วพัฒนกุล
1. นางนพคุณ    บุญพระคุ้มครอง
33 33 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. เด็กชายนภสินธุ์    ล่ามูล
1. นางสาวปนัดดา    ด้วงนาค
34 34 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายปัณณวิชญ์    ครุฑนาค
1. นางสาวพรพิลาศ    ธรรมสถิตย์
35 35 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นายกรัณย์ธร    รูปกลม
1. นายอนุชิต    ไชยชมพู
36 36 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศิริราษฎร์    ใจสุยะ
1. นางสาวชไมพร    แก้วนา
37 37 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. เด็กชายรณชัช    เนียมเปี่ยม
1. นางสาวสุชาวดี    พิมหานาม
38 38 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงภาณุมาส    ชัยวัง
1. นางสาวอุรารัตน์    แก้วศิลา
39 39 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณปวี    พิมสาร
1. นางสาวรัตนา    ไชยเลิศ
40 40 โรงเรียนสักงามวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงภาณุมาศ    สอนภักดี
1. นางสาวชนิดา    เจ๊กพ่วง
41 41 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. เด็กชายณภัทร    นิ่มนวล
1. นางกาญจนาภรณ์    แจ้งแก้ว
42 42 โรงเรียนศรีนคร สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. เด็กชายกฤตเมธ    สายพันธุ์
1. นางสาวลำยงค์    พิมพิสาร
43 43 โรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร" สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. เด็กชายปุณณารมย์    กล่ำทา
1. นางสาวณัฐธิดา    ทิอุด
44 44 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงคีตกานต์    แซ่ม้า
1. นางสาวพรรษา    พวงสมบัติ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................