งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 289
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนจุนวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. นางสาวกฤษณา    กันทะวงค์
1. นายธนสกร    นักกล้า
4
2 2 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. นายเขม    ลุงตี้
1. นางมณฑา    วิชัยวุฒิ
4
3 3 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. นางสาวณัฏฐณิชาภรณ์    สุปิน
1. ว่าที่ร้อยตรีสง่า    จุราเพชร
41
4 4 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. นายตุรากร    ไชยณรงค์บุญ
1. นางทัศน์วรรณ    วิศวชาติกุล
31
5 5 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. นายจิรพัส    บุญเฟือง
1. นายวัฒนศักดิ์    อัศจรรย์
18
6 6 โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. นายภูริภัทร    ปาสะบุตร
1. นางสุภาพร    นักหล่อ
ชนะเลิศ
7 7 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นางสาววรางคณา    สิงห์ค๊ะ
1. นางรุ่งสุรีย์    ช่างปรุง
42
8 8 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. นายธนโชติ    อะโนติ๊บ
1. นางชัชฏาภรณ์    ใจจันทร์
7
9 9 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 6 1. นายชลธี    ส่งศรี
1. นายสิงห์ทอง    มงคลพงษ์
10 10 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. นางสาวนุสรา    แตงร่ม
1. นางสาวขวัญตา    ลือเฟื่อง
30
11 11 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. นายมณฑล    นิยมไทย
1. นางสาวผุสดี    กล่อมวงษ์
34
12 12 โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. นางสาวกษมา    จันทะคุณ
1. นางสาวศศิธร    จันทร์โท
21
13 13 โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. นางสาวมลิสา    มณี
1. นางสาวนันทรัตน์    นวลมา
26
14 14 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. นายกันณวัฒน์    จันรุน
1. นางระวีวรรณ    ดอนท้วม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
15 15 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. นายธนิต    ลุงหมั้น
1. นางอุบล    ทองขาว
24
16 16 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. นายณัฐสิทธิ์    สุขเดช
1. นายอิศเรศ    แก้วคง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
17 17 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวพรรณพิสุทธิ์    ลักษณพิสุทธิ์
1. นางสถาพร    พวงสำเภา
43
18 18 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. นางสาวกัญญาวีร์    คล่องธัญกรณ์
1. นางสาวราณี    ศรีบัวบาล
18
19 19 โรงเรียนลองวิทยา สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. นายศุภกฤษฎิ์    วาวิลัย
1. นายทวีชัย    เชียงทา
38
20 20 โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นางสาวมอญ    เฮิง
1. นายภัทรวิชญ์    กานันใจ
31
21 21 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. นางสาวจิดาภา    กุลฉัตรศิริ
1. นางวัชรา    ญาณปัญญา
4
22 22 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. นางสาวเบญจมาภรณ์    ผาวัน
1. นายณัฏฐพล    ขวัญเจริญ
7
23 23 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. นายณัฐนันท์    ด่านปรีดา
1. นางกรอบแก้ว    ทักษิณ
26
24 24 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. นายวราวุฒิ    กิตินันท์
1. นางศุภลักษณ์    ก้อนใหม่
12
25 25 โรงเรียนปายวิทยาคาร สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. นายเดชศราวุฒิ    สุขกรณ์
1. นางสาวปิยดา    ปวงฟู
38
26 26 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. นายอัมฤทธิ์    หิรัญพิพัฒน์พงศ์
1. นางสาวปารณีย์    บุญสม
36
27 27 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. นายขวัญใจ    สุริยา
1. นายณรงค์    อุ้ยฟูใจ
10
28 28 โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. นางสาวเพียรพร    สีฟอง
1. นางสาวพัชรี    เกิดดี
10
29 29 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. นางสาวอมรรัตน์    แสงสุวรรณ์
1. นางสาวประภากร    บุญเอนก
26
30 30 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. นางสาวสุธินี    รอดรัตนดิลก
1. นายจีระศักดิ์    สติแน่
14
31 31 โรงเรียนสองพิทยาคม สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. นายราชัน    ดอกคำ
1. นางสาวแพร    ยะปะนันท์
18
32 32 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. นายธีรเมต    ช่วยพยุง
1. นางนพคุณ    บุญพระคุ้มครอง
26
33 33 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. นายณัฐวีร์    เมนกุล
1. นายเบญจมินทร์    อรัญเพิ่ม
14
34 34 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวนภสร    คำพิฑูรย์
1. นางสาวอำไพ    แสงเรืองเดช
12
35 35 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นายสุรสิทธิ์    วงค์ชัย
1. นางรัชนก    เพียรจริง
14
36 36 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. นายภาสกร    ปัญญา
1. นางสาวชไมพร    แก้วนา
14
37 37 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. นางสาวศิริยากร    พันมุณี
1. นางสาวสุพัตรา    อยู่บ้านคลอง
7
38 38 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นางสาวกันธิดาภรณ์    ยงเพชร
1. นางสาวอุรารัตน์    แก้วศิลา
21
39 39 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นางสาวกัลยกร    ก้อนคำ
1. นายฉันทวัฒน์    ฉันทะ
36
40 40 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. นายชยุตพงศ์    ใจแสน
1. นางสาวนิตศรา    โงนรี
24
41 41 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. นายภูวิชญะ    อุตสาหกิจ
1. นางอุษา    พุฒลา
31
42 42 โรงเรียนเมืองเชลียง สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. นายธนากร    นวลมูล
1. นางจุฑารัตน์    ขอสุข
35
43 43 โรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร" สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. นางสาวนลินี    นวลเปียน
1. นางสาวณัฐธิดา    ทิอุด
38
44 44 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. นายดิถดนัย    ปานแม้น
1. นายวินัย    หาญพรม
21
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................