งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 290
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนจุนวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงบัณฑิตา    เพชรสูงเนิน
2. เด็กหญิงสลิลทิพย์    กรรณ์เกษมสุข
3. เด็กหญิงรชนีกร    มณีวรรณ
1. นางสาวอรอุมา    กาญจนี
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
2 2 โรงเรียนพร้าววิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปิยวรรณ    เฉลิมยุทธ
2. เด็กหญิงสุธนี    ศรีจอมคำ
3. เด็กหญิงกานต์มณี    พรมบาง
1. นายพงษ์ศักดิ์    ล่าอ๊อต
2. นางรุ่งทิวา    กาชัย
3 3 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธีราพร    มณีวงศ์
2. เด็กหญิงกรนิภา    ยานะเครือ
3. เด็กหญิงธัญวรัตน์    จอมดวง
1. นางปาริชาติ    ดวงดี
2. นางวาสนา    ศิริญานันท์
4 4 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงดาราวรรณ    พึ่งแก้ว
2. เด็กหญิงเปรมยุดา    ยอดสุทธิ
3. เด็กชายวีรเดช    ภักดี
1. นางพัชรา    ณัฐวงค์ศิริ
2. นางวราภรณ์    จันแรง
5 5 โรงเรียนรังษีวิทยา สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. เด็กชายภีระพันธ์    จิตร์อารุณ
2. เด็กชายพิชิตพงษ์    วังชะรัตน์
3. เด็กหญิงภัคนันท์    ตันพฤทธิอนันต์
1. นางสาวบุญญิสา    วนาภรณ์
2. นางสาวพิราวรรณ์    ปวนแดง
6 6 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนรินพร    จันทร์แยง
2. เด็กหญิงพรวรดา    มารอด
3. นางสาววิภาดา    เรือนชัชวาล
1. นางจริยา    แก้วมา
2. นายธงไชย    ภู่ถนนนอก
7 8 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจิณณะ    วัยวัฒนะ
2. เด็กชายวิริทธิ์    เอกอนันต์กุล
3. เด็กชายเธียรขวัญ    สุธรรมวรโรจน์
1. นางสาวชนาธิป    อาราธนกุล
2. นายเฉลิมชาติ    เทพอาจ
8 9 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงวีณา    เรืองพลังชูพร
2. เด็กหญิงกุลฑิชาฐ์    พงษ์บุพศิริกุล
3. เด็กหญิงวรันธร    ลุนละวัน
1. นางรุ่งอรุณ    อุ่นเรือน
2. นางแจ่มศรี    บุุตรต๊ะ
9 10 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธนพร    ทับทิมเทศ
2. เด็กหญิงสุนิศา    สุขประเสริฐ
3. เด็กหญิงอติกานต์    โตแย้ม
1. นางสาวปินัชยา    นาคจำรูญ
2. นางสาวศิรินภา    หมั่นเขตร์กรณ์
10 11 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    บุญมามาก
2. เด็กหญิงพัทธนันท์    ภูมิธรรมศิตติ์
3. เด็กหญิงสวิตตา    อดิภาสกุล
1. นางสาวฌานีกร    ปรารถนารักษ์
2. นางหฤทัย    อุดคำมี
11 12 โรงเรียนนครไทย สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. เด็กชายติวานนท์    คุ้มสอน
2. เด็กชายศิวกร    ปิกรอด
3. เด็กหญิงณัฐชยา    เฉียบแหลม
1. นางสาวกรกช    เลื่อมใส
2. นางนงนุช    กันแย้ม
12 13 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวิวิศนา    เมืองแก้ว
2. เด็กชายธีรวัฒน์    ทองสวัสดิ์
3. เด็กหญิงทยิดา    ปิตุรัตน์
1. นางสาวพรรวินท์    หน่อจันทร์
2. นางเฉิดฉันท์    คงความซื่อ
13 14 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณิชา    บุญแสง
2. เด็กหญิงญาณิศา    พรมแก้วต่อ
3. เด็กหญิงดุสิตา    อินสัน
1. นางทศพร    เพียสามารถ
2. นายสุรพัศ    ฤทธิ์หิรัญ
14 15 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงกุลปรียา    เพ็งคำ
2. เด็กหญิงชิดชนก    จันทร์ต๊ะ
3. เด็กหญิงอารีญาภรณ์    ทรายศิริ
1. นางสาวจิดรานุช    นะติ๊บ
2. นายนคร    ทองแหง
15 16 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงสุพิชา    พิสุทธิ์ศิริ
2. เด็กชายนิธาน    ม้าวิจิตร
3. เด็กหญิงศิรินทรา    ดาผา
1. นางรวีวรรณ    พูนสุวรรณ
2. นางสาวศศิธร    โพธิ์สุ่น
16 17 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายจักราวุธ    ขุนแก้ว
2. เด็กหญิงญาดา    หลิมเจริญ
3. เด็กหญิงขวัญจิรา    พรมโกฎ
1. นางรุ่งฟ้า    ยาดี
2. นางสาวสมหมาย    สิงคาน
17 18 โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงไรวินท์    วงศ์สมุท
2. เด็กหญิงแพรวา    แก้วมนู
3. เด็กชายธนภัทร    พงศ์กฤตธนชาติ
1. นางสาวญาณี    เพ็ชรฟู
2. นางสาวอนุสรา    เปลื้องกลาง
18 19 โรงเรียนเทพนารี สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุภาวดี    ภู่เมือง
2. เด็กชายศุภณัฐ    รัตนวิมลชัย
3. เด็กหญิงธัญวรัตน์    เดชธรรม
1. นางสาวปิยะพร    สสิพรรณ
2. นางสาวสุนิดา    เหล่ากาวี
19 20 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นางสาวไกลกังวน    ตันตรา
2. นายคิมหันต์    ใจวรรณ์
3. เด็กชายธนวิชญ์    ทองชัย
1. นางสาวกฤติยาภรณ์    สิทธิตัน
2. นางสาวธันยพร    ศรีวิชัย
20 21 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเปมิกา    ศุภลักษณ์
2. เด็กหญิงณิชารีย์    ดีจักรวาล
3. เด็กหญิงสรัลชนา    คมวัชรพงศ์
1. นางสมพิศ    สิทธิพิสัย
2. นางอุษา    พงษ์ชัยสิทธิ์
21 22 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงฐิติชญา    เทียมถนอม
2. เด็กหญิงสุธินี    ฤกษ์สุภา
3. เด็กชายชนัสภ์นันท์    สวัสดิพงษ์
1. นางสาวณัฐชญา    ยศข่าย
2. นางณัฐวรา    ดอนดี
22 23 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอัญจิรา    ตันกูล
2. นางสาวจุฑามาศ    มหาวรรณศรี
3. นายวรกฤต    อุ่นบ้าน
1. นางสาวยุณีย์    ก๋าวิน
2. นางสาวเกศกนก    ใจวัง
23 24 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชลธิชา    มาไกล
2. เด็กหญิงชนม์นิภา    วังสาร
3. นายธนวัฒน์    ศิริรัตน์
1. นางสาววานิสสา    คำมูลอินทร์
2. นางสุรีพร    เขียวสมบัติ
24 25 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. เด็กชายจีรศักดิ์    เจริญศรี
2. เด็กหญิงญาณวดี    ศรีสล้าง
3. เด็กหญิงสลิลทิพย์    สุธรรม
1. นางชุรีพร    แสนอาษา
2. นางสาวปัณฑ์ชนิต    เอี่ยมต่อ
25 26 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. เด็กชายฐปนพล    ห้อยไธสง
2. เด็กชายวิศรุต    มีทรง
3. เด็กหญิงอรทัย    ชุ่มใจ
1. นางปณิดา    โสลา
2. นางสาวอนัญญา    สุวรรณรงค์
26 27 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงภูตะวัน    สุริยะคำ
2. เด็กหญิงธิษณา    กิติเรียงลาภ
3. เด็กชายเกรียงศักดิ์    สุใจ
1. นายมงคล    ปัญญารัตน์
2. นางสาววราภรณ์    เป้ามณี
27 28 โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนัคนันทินี    เณติวงค์
2. เด็กหญิงธีรกานต์    พรพินิจเจริญ
3. เด็กหญิงธนิดา    กาญจนศิริ
1. นางประนอม    วิชัยดิษฐ์
2. นางมัณฑนา    ศรีคำภา
28 29 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงทัศวรรณ    แดงด้วง
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์    เขียนจอหอ
3. เด็กหญิงศิริวรรณ    วิชัยภาพ
1. นางรวีวรรณ    โชคชัยชีวากร
2. นางสาวสมรัศมิ์    สายทอง
29 30 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. เด็กชายชาลิสา    จันทร์ราชา
2. เด็กหญิงจรัสพร    บัวระกา
3. เด็กชายรุ่งวิกรัย    ประไพมาลี
1. นายธีรพงค์    คำปัน
2. นายสำราญ    จันทร์แดง
30 31 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. เด็กชายกฤษณะ    ถิ่นจันทร์
2. เด็กหญิงศุภากร    สายวงศ์
3. เด็กชายพงศกร    พรมมิ่ง
1. นายกฤษฎา    ทองประไพ
2. นางสาวสุภัทรา    วิชาเหล็ก
31 32 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงรตา    หลีเกษม
2. เด็กชายภูชิสส์    ภู่รักษ์
3. เด็กชายเลิศดิลก    แซ่ลก
1. นางชัญญานุช    สุวรรณ์ทา
2. นางสาวมินนา    มูลประสิทธิ์
32 33 โรงเรียนวัชรวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. เด็กชายเมฆินทร์    สังข์ยก
2. เด็กหญิงกมลชนก    รุ่งสุวรรณ
3. เด็กหญิงชนนิกานต์    จันคง
1. นางสุวรรณา    ป้อมใย
2. นางเกศินี    พงษ์พันธุ์
33 34 โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชนกสุดา    มหาชานนท์
2. เด็กหญิงกฤติยา    สุริยาวงษ์
3. เด็กหญิงสุภาวดี    ถุงคำ
1. นางสาวนิลาวัลย์    ทองสุข
2. นางสาวภัทราพร    บุตรา
34 35 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงพรชนก    เรือนมูล
2. เด็กหญิงศิริยาภรณ์    แพงโสดา
3. เด็กหญิงปภาดา    ปทุมทิพย์สิริ
1. นางกัณจณา    อักษรดิษฐ์
2. นางพิมใจ    พรมสี
35 36 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. นางสาวพรพรรณ    กันทะถ้ำ
2. นายอนิวรรษ    เงินดี
3. นางสาวศนิตชา    อุ่นนันกาศ
1. นายสุทน    คุ้มเสม
2. นางสาวสุภาพร    เป็งปิง
36 37 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงฌัลลกัณฐ์    สุภลาภ
2. เด็กหญิงปาณิสรา    บุษบารติ
3. เด็กชายเสกข์    แหสมุทร์
1. นายวุฒิศักดิ์    กาญจนาภา
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
37 39 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นายนราวิชญ์    คำภีระ
2. นางสาวศมนกนก    พรหมปลัด
3. นางสาวสุชานันท์    ฟุ้งพงศธร
1. นางสุภาพร    กิติพัฒนเจริญกุล
2. นายสุรเชษฐ์    มะโนวงศ์
38 40 โรงเรียนวังไทรวิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. เด็กชายศุภเชฏฐ์    พุ่มฉัตร
2. เด็กชายศุภณัฐ    พุ่มฉัตร
3. เด็กหญิงนิธิสา    ปามา
1. นางสาวภาสินี    นภาศิริปกรณ์
2. นางสาวอนาวิล    สินสิงห์
39 41 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปณิธาน    ลิ้มสกุล
2. เด็กหญิงณัฐณิชา    ดิษสาย
3. เด็กหญิงภักตรา    สรมณาพงศ์
1. นางจิราภรณ์    จิโน
2. นางสาวโสภิตชา    ทะขัติ
40 42 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. นางสาวเบญญาพร    อัคชาติ
2. นางสาวอิสริยาภรณ์    ปรอดครบุรี
3. นางสาวสุภาพร    มีทรัพย์
1. นางสาวชมพูนุท    ศรีฟ้า
2. นางสาวนลินี    โพธิ์ลา
41 43 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. เด็กชายปิติวัฒน์    กิจสมานมิตร
2. เด็กชายจิรพิพัฒน์    สุวรรณถาวรตกุล
3. เด็กชายนัทธพงศ์    กีเกียง
1. นางสาวณัฐธิดา    ศรีพุ่ม
2. นางสาวประภาพรรณ    จันทร์พรม
42 44 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. เด็กชายอนาวิล    ศิลปศาสตร์
2. เด็กชายภาณุพัฒน์    ศรีสุขวสุ
3. เด็กชายอานัส    อิสแมน
1. นางภัทฐิกรณ์    ใจดี
2. นางสาวเสาวลักษณ์    หน่อคาสุก
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................