งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 291
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. นายวรวิช    ฐิติวรชิน
2. นางสาวอริศรา    กองตา
3. นายสิรดนัย    อินทร์มะณี
1. นางจันทร์ฟอง    ผิวสอาด
2. นายศักดิ์ดาวุฒิ    เมืองก้อน
2 2 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. นายชนะชล    คงวงค์
2. นางสาวแสงทอง    คำปัน
3. นายจาตุรงค์    ลุงต๊ะ
1. นายชัยวัฒน์    ฤทธิ์ชุมพล
2. นายเสกสรรค์    ติวงค์
3 3 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. นางสาวยุพาภรณ์    ยะลื้อ
2. นายวรรณรัตน์    สุวิชาดาสกุล
3. นางสาวนารีรัตน์    วันมาลา
1. นางสาวกรรณิกา    บุญประเสริฐ
2. นายสมโภชน์    ฟูใจ
4 4 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวสุพิชชา    แจ่มแสง
2. นางสาวกัลยกร    พฤทธิ์ลักษมี
3. นางสาวจิณณพัต    บุญมี
1. นายณัฐวุฒิ    เสริมศรีพงษ์
2. นางรัชดา    พรมชาติ
5 5 โรงเรียนรังษีวิทยา สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. นายณัฐวุฒิ    สุรินต๊ะ
2. นายเทวฤทธิ์    สมฤทธิ์
3. นายวิริทธิ์พล    ราศรี
1. นางณัฎฐ์ธิรา    อินทะพันธ์ุ
2. นายประสิทธิ์    บุญมี
6 6 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวศศิธร    ศรีไทย
2. นางสาวสุธิดา    กันหา
3. นางสาวพัชรานันท์    กมลเสถียร
1. นางรำพรวน    กันเจิม
2. นางสาวสุเมธาวี    ขันทอง
7 7 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นายมาณพ    อุคำ
2. นายปรัชญา    เตี้ยเนตร
3. นางสาวจุฬารัตน์    อภิวงค์
1. นายชวภณ    ปัญญา
2. นายยงยุทธ์    ใสสม
8 8 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. นายวรเมธ    เศรษฐ์ชัยยันต์
2. นายนภรักษ์    ตันตระเสถียร
3. นายภัทรดนัย    เมืองวงค์
1. นางสาวพิมพ์พิรัญ    ปัญโญ
2. นางสาวศิริวรรณ    ไชยยศ
9 9 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 6 1. นายสุรพันธ์    ไชบุตร
2. นางสาววัฒนีย์    ทะบุญ
3. นางสาวนริตา    อินทร
1. นางสาวธนภรณ์    เนตรนิลพฤกษ์
2. นายสิทธิพร    สินธุปี
10 10 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. นางสาวกฤตติญา    จุลพันธ์
2. นายนเรศร    ไวสาหลง
3. นางสาวปาริฉัตร    ดีเทียน
1. นายชัยยง    เครือภักดี
2. นางภรณี    สีรอด
11 11 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. นางสาวกมลรัตน์    อุทัยรัตน์
2. นางสาวธีรญา    จันทะโก
3. นางสาวศมนวรรณ    ศิริจารุวงศ์
1. นางสาววารินทร์    พรหมอยู่
2. นายอิศรา    อยู่หว่าง
12 12 โรงเรียนนครไทย สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. นายปิยบุตร    แววสุวรรณ
2. นายณัฐพงษ์    บุญคำกุล
3. นางสาวเมธาวดี    หมีดง
1. นางฉวีวรรณ    อินจิว
2. นางอนุกูล    แก้วบัวรมย์
13 13 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. นางสาวภัทราพร    ปันติสวัสดิ์
2. นางสาวลักษิกา    ษมาชัยอนันต์
3. นางสาวณัฐนรี    ผ่องพันธ์
1. นางสาวพรพิมล    วงศ์น้อย
2. นางวงเดือน    นาสมศรี
14 14 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวปัญญาภัทร    กำจาย
2. นายโชคชัย    ชูพาณิชสกุล
3. นายธนัท    สารเจริญ
1. นางจันจิรา    จุลรังสี
2. นายพิเชษฐ์    จันทร์ผ่อง
15 15 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. นายพงศกร    พาลมูล
2. นายอัศรากรณ์    ก้อนแก้ว
3. นางสาวกัญญารัตน์    คำแปง
1. นางสาวทิพากร    สงวนวงษ์
2. นางลาวัณย์    แหวนเพชร
16 16 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. นางสาวภูษณิศา    บุญประดิษฐ์
2. นางสาวชุติกาญจน์    วงศ์ประภาสวัสดิ์
3. นายชยุตพงศ์    โพธิ์ประจักษ์
1. นายมนัส    ชวดดา
2. นางสาวศิรินพัชญ์    สมบูรณ์เพ็ง
17 17 โรงเรียนฟากท่าวิทยา สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวเพียงพลอย    ศรีจันทร์
2. นางสาวกนกพร    ไชยโสภา
3. นางสาวอนันทิยา    สิงห์ดา
1. นางสาวศศิชา    ดีมี
2. นางสาวสถาพร    ทีพสม
18 18 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. นางสาวนฎคล    จันทราช
2. นายกรวิชญ์    คงวราคม
3. นางสาวชฎาภรณ์    สารต๊ะวงศ์
1. นางสาวกรองกาญจน์    ขวัญไกรศิริ
2. นางนภาพันธ์    พลหาร
19 19 โรงเรียนเทพนารี สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. นายธิติกร    ปุญญารัตนานุสรณ์
2. นางสาวอภิชญา    ใบบัว
3. นางสาวปัณณพร    เลิศรังสรรค์
1. นายธีรศักดิ์    พรมอ้าย
2. นายวันชัย    ทาขาว
20 20 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นายภากร    พันวัน
2. นายศิวนาถ    กองอรินทร์
3. นายผูกพัน    พิมพ์อูป
1. นางสาวณัฐรินีย์    อภิวงค์งาม
2. นายวิฑูรย์    สุธรรม
21 21 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. นายปารินทร์    คงอินทร์
2. นายวงศธร    สุนทรสุริยวงศ์
3. นางสาวแพรวาว    ทัศนีย์ประภากร
1. นางสาวศรัญญา    เกษชนก
2. นางสำฤทธิ์    ศุภวิฑิตพัฒนา
22 22 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. นายณัฐนภัส    คำชมภู
2. นายชุติพนธ์    บุญนำมา
3. นายชนกกานต์    ตั้งศรีวงศ์
1. นายนนทวัฒน์    ศรีชัยวรรณ
2. นางนันทิยา    กาชัย
23 23 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. นายโชติพัฒน์    ศิริธรรม
2. นางสาวแขฤทัย    มะโนจิตต์ธำรง
3. นางสาวสุดารัตน์    คำเผ่า
1. นางสาวนุชนารถ    ด้วงสงค์
2. นางสาวพัชรี    วาเพ็ชร
24 24 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. นายธนวันต์    คำรศ
2. นางสาวณัฐธิดา    ทรงประโคน
3. นายภัทรจาริน    ลำคำ
1. นางจิตรอนงค์    โสภณพัฒนากุล
2. นางบรรพตี    เมืองมูล
25 25 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. นางสาวอัจจิมา    ขยันกิจ
2. นางสาวฟ้าใหม่    ปัญญาเยาว์
3. นางสาวณิชาวรรณ    ชาติ
1. นางสาวนัยนา    ดวงบาล
2. นายเอกรินทร์    พงษ์เพชราภรณ์
26 26 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. นายสุทธิชัย    อุบลศรี
2. นางสาวณัฐรัตน์    จิตมุง
3. นางสาวธาราทิพย์    คำปันวงค์
1. นางสาวจีราภรณ์    ศิรินันท์
2. นางสาวอนัญญา    สุวรรณรงค์
27 27 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. นางสาวเมธาวี    อึ้งจิตรไพศาล
2. นายณัฐนนท์    สุวรรณวงศ์
3. นายวีกิจ    ใจเถิง
1. นางสาวรวมรัตน์    รงค์ทอง
2. นางวิลาสินี    สวาทะนันทน์
28 28 โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. นางสาวสุธาทิพย์    ดวงจิต
2. นายธีรภัทร    พรพินิจเจริญ
3. นางสาวสุรัณญา    เรืองโรจนฤทธิ์
1. นายชุติพนธ์    ไชยเวช
2. นางวีณา    ชิณวงค์
29 29 โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. นางสาวกัญญารัตน์    เหมลา
2. นางสาวนันธิตา    ปันนา
3. นางสาวนิรมล    ห้อยดอกหอม
1. นางสาวมัลลิกา    ม่วงเล็ก
2. นางอรวรรณ    อานพรหม
30 30 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. นางสาวสิรินธร    สายชลรำไพ
2. นางสาวพรนภา    ปู่ติ๊บ
3. นายอนันตสิทธิ์    สุกใส
1. นายชินวัตร    บุญก้ำ
2. นางสาวปานหทัย    จิตตางกูร
31 31 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. นายศุภมงคล    หมั่นขีด
2. นายกฤตวัฒน์    ทองนพเก้า
3. นายศุภณัฐ    จินดาขัด
1. นางวันวิสาข์    กาวี
2. นางสาวโชติรส    ศรีเทพ
32 32 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. นายกัญจน์    เกรียงไกร
2. นางสาวศิรพิชญา    จินตโรจน์
3. นางสาวภัทรวดี    สุ่มทรัพย์
1. นางสาวจุฬาลักษณ์    ม่วงดิษฐ์
2. นางสาวบุปผา    สันตวา
33 33 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. นางสาววรรณษา    ยอดพันธ์
2. นางสาวพาฝัน    ทิพย์สุข
3. นางสาวนันท์นภัส    สิงห์โต
1. นายศุภชัย    เจริญสุข
2. นายสุวรรณ    เนื่องเกิด
34 34 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. นายฉัตรณรงค์    พงษา
2. นางสาวอภิสรา    ร้อยทอง
3. นายพงศ์ภรณ์    ภารไสว
1. นายทรงพล    นวลพุ่ม
2. นางเฉลี่ย    หาญเชิงชัย
35 35 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นายศุทธวีร์    คิดมาช่วย
2. นางสาวธิดาภรณ์    ตัน
3. นางสาวกรกนก    นามจุมจัง
1. นางสาวดอกอ้อ    เทพจักร์
2. นางโสภิต    ทิวาพัฒน์
36 36 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. นางสาวปิยธิดา    จิระเมทา
2. นางสาวณสิทธา    ดอกไม้
3. นางสาวอริยา    ต๊ะลิสังวาลย์
1. นางสาวจิรัฐติกาล    ขวัญธนนภา
2. นางศรีสมบูรณ์    สิงหนาท
37 37 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. นายนรัญช์    จงทอง
2. นางสาวณิธาภัทร    ใจสว่าง
3. นายชินกฤต    สอนตา
1. นางจารุวรรณ    จงทอง
2. นางดวงนภา    สมพงษ์
38 38 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นายวสุพล    จันทร์ตาธรรม
2. นางสาวเจนจิรา    แก้วตุ้ย
3. นางสาวช่อผกา    อ้ายสุข
1. นายศุภรัตน์    มะโน
2. นางอรัญญา    มงคลสิน
39 39 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นายจุลยุทธ    ยุวรังสิกุล
2. นางสาวนงนภัส    เตชนันท์
3. นางสาวพิมพ์วลัญช์    ไชยการ
1. นายวิเชียร    ปริญญ์ธารา
2. นายสิทธิชัย    ชัยลังกา
40 40 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. นางสาวศศิธร    สุรินาม
2. นางสาวอาริสา    จินบุรี
3. นางสาวสุพักตร์ษร    พิมพ์อินทร์
1. นายภาษกร    แจ่มหม้อ
2. นางสาววิรัตดา    วิชาพร
41 41 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. นายรัฐนันท์    ด่านจิระมนตรี
2. นายกิตติภัฎ    อินทร์กลอย
3. นางสาวณัฏฐนิชา    แก้วทุ่ง
1. นางสาวปาริชาต    ผาสุข
2. นายสว่าง    จันทร์เจาะ
42 42 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. นางสาวมัลลิกา    บุญส่ง
2. นางสาวชฎาภา    สีแก้วเขียว
3. นายชนภัทร    ปิยจรรยา
1. นางสาวสุนิศา    เดียวสกุล
2. นายสุรินทร์    คำนึงครวญ
43 43 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐณิชา    ภู่นวล
2. นางสาวปภาดา    บัวแก้ว
3. นางสาวดลนภา    จำปาหอม
1. นายกิตติพงศ์    สิริมูลเครือ
2. นางสาวเบญชญา    ธนาถิรธรรม
44 44 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. นายฉลองรัฐ    ปรวนแก้วมณี
2. นางสาวพัลลภา    ชิดชาญกิจ
3. นางสาวอพิชญา    ใชยลังกา
1. นายวิทยา    วินาโร
2. นางสายชล    สุกันทา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................