งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 292
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเนตรชนก    ทะหล้า
2. เด็กหญิงพวิดา    โพธิ์ศรีขาม
3. เด็กหญิงนภัสสนันท์    สมฤทธิ์
1. นางขวัญกมล    จางวิริยะ
2. นางสาววันเพ็ญ    พวงมะลิ
2 2 โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวัชราพรรณ    หน่อฤทธิ์
2. เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์    ประเสริฐวงศ์พนา
3. เด็กชายณัฐดนัย    กุลนาทอง
1. นายอนิรุตน์    สุภาราช
2. นางโชติกา    ชัยมงคล
3 3 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. เด็กชายทานุทัต    ตั๋นตน
2. เด็กหญิงนฤภร    จันทร์เพ็ญศรี
3. เด็กหญิงสุฑารัตน์    มะโนใจ
1. นายวิแทน    ปวกพรมมา
2. นายเอกชัย    จันทร์ตา
4 4 โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. เด็กชายอรรถรัตน์    กล่ำพุก
2. เด็กหญิงธัญพิชชา    เข็มขาว
3. เด็กหญิงกมลยุพา    รักเกียรติ
1. นางสาวสุนันทา    แสงแก้ว
2. นางสาวสุริฉาย    มากสิน
5 5 โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. นายรชต    แซ่หยาง
2. นางสาวสุวิมล    ชื่นเครือ
3. นางสาวนิภาพร    นาควิเนาะ
1. นางธมลวรรณ    เหน่คำ
2. นางสาวพิมพิไลย    เรือนงาม
6 6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายภูรินทร์    วงศ์วิริยชาติ
2. เด็กหญิงวนิชชา    วารี
3. เด็กหญิงพิชญามญชุ์    ทักคุ้ม
1. นางสาวสุปราณี    แก้วดู
2. นายอุเทน    ทักคุ้ม
7 7 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงศิวพร    ยูลึ
2. นางสาวอาจง    อาซงกู่่
3. เด็กหญิงหมี่ซุง    เชอมือ
1. นางสาวชลฌินีมาศ    อาบสุวรรณ์
2. นางสาวธิดารัตน์    คุณธนะ
8 8 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. นางสาวธัญชนก    ติลสาร
2. เด็กหญิงนัชชา    วงศ์วาน
3. เด็กหญิงภิษัชฌลา    งามบุณยรักษ์
1. นางสาวกันยารัตน์    คำสิทธิ
2. นางพัชรินทร์    ศรีคำ
9 9 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงสุธิมา    เเซ่ลิ้ว
2. เด็กหญิงคุณัญญา    ครองวิ
3. เด็กหญิงชลลดา    มูลชัย
1. นางสาวดวงเนตร    สุขรักษ์
2. นางสาวพรทิวา    นันตาบุญ
10 10 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายรัชพล    บุญอุ้ม
2. เด็กหญิงปนัดดา    แสนสม
3. เด็กหญิงนุตประวีณ์    ไชยเนตร
1. นางสาวกรองกนก    แสงทอง
2. นางสาวนิรมล    รอดไพ
11 11 โรงเรียนเทศบาล 2 ตะพานหิน สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชมพูนุท    จันทร์ทา
2. เด็กหญิงพนิดา    แสงสุข
3. เด็กหญิงพัชรพร    ดลมินทร์
1. นางสาวปนัดดา    ญาณกิจ
2. นางสาวหทัยรัตน์    ชุ่มเชื้อ
12 12 โรงเรียนนครไทย สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงปาจรีย์    ชมมี
2. เด็กหญิงฐิติวรดา    ยิ้มเครือทอง
3. เด็กหญิงนภัสสร    มอนชัยภูมิ
1. นางนงนุช    กันแย้ม
2. นางประดัด    ชมมี
13 13 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. นางสาวธนารักษ์    สง่าเพียรสิริ
2. เด็กหญิงกชกร    ขจีไพรสกุล
3. เด็กหญิงอาทิตยา    หยกแสงเรืองมุก
1. นางสาวดรุณี    เชวงกิจไพศาล
2. นางสร้อยฟ้า    ขยันงาน
14 14 โรงเรียนพิชัย สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเอมวลี    พูนประดิษฐ์
2. เด็กชายสาธิต    มากล้น
3. เด็กหญิงนเรนพร    ธรรมมีดี
1. นางสุจินดา    มีรอด
2. นางสาวอรพรรณ    สงสังข์
15 15 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงเปรมสิริ    พิสิษฐ์จิระ
2. เด็กหญิงอริสรา    สุริยะ
3. เด็กหญิงวิภาวนี    มูลวงค์
1. นายจักรภพ    สายสุยะ
2. นางสาวนัยนา    สีกันโท
16 16 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงพชรพร    ใยแจ่ม
2. เด็กหญิงสุภัควดี    บุญชิต
3. เด็กหญิงกาญจนา    อินทร์ฉ่ำ
1. นางสาวขนิษฐา    สกุลวา
2. นางสาวศริญญา    พิมพ์หนู
17 17 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกรกนก    มาแสน
2. เด็กหญิงรวิวรรณ    จีปิน
3. เด็กหญิงนภัสสร    อินดา
1. นางสาวกิติยา    ใจดี
2. นายบุญแทน    ลาบาง
18 18 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. เด็กชายอภิธาร    เอี่ยมครอง
2. เด็กชายขุมทองเเท้    สาธุภาพ
3. เด็กชายสรวิชญ์    จูสิงห์
1. นางสุภรรณี    ดีเจริญ
2. นายอนุชา    ตู้แก้ว
19 19 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. นางสาวกนกพร    โนจิตต์
2. นางสาวธิดารัตน์    สายยืด
3. นายณัฐพงษ์    ฤกษ์เสือ
1. นางสาวนิตยา    วุฒิโอสถ
2. นายรัฐพงศ์    สมทิพย์
20 20 โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเปรมฤดี    ลุงซอ
2. เด็กชายอนุพงศ์    เอนกพงษ์
3. เด็กหญิงชนิตา    ขวัญเกตุ
1. นางสาวฐิติพร    เป็งคำตา
2. นางสาวบัวลอย    อุ่นนันกาศ
21 21 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายพีรบูรณ์    บุญมา
2. เด็กหญิงณัฐวรินทร์    กันสุข
3. เด็กหญิงชนัฏณิชา    บุญซ้อน
1. นางสาวณัฏยา    ลิ้มวัฒนา
2. นายพิษณุ    ทับวงษ์
22 22 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงคุลิกา    ศรีคำชุม
2. เด็กหญิงญาณิศา    มยุรา
3. เด็กหญิงปุณยนุช    สายสุข
1. นางสาวนันทวัน    โชติวนาวรรณ
2. นางสาวสุนิสา    อินทร์จักร์
23 23 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนภสร    เชื้อยูนาน
2. เด็กหญิงฮิโรโกะ    โอกิฮาระ
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นายจรูญพงษ์    ชลสินธุ์
2. นางสาวเพียงหทัย    ยาวิราช
24 24 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา    พันธุ์เหม
2. เด็กหญิงหฤทชญา    แสงเขื่อนแก้ว
3. เด็กชายพลวัต    ไชยโย
1. นางสุพรรษา    เขื่อนธนะ
2. นางสาวเยาวภา    โนพวน
25 25 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุชาดา    มณฑนม
2. เด็กหญิงภัทรภา    จรรยาโอฬาร
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ    ไพรเสถียรสุข
2. นางบุษบง    ชัยเทพ
26 26 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกฤติยา    หน้านวล
2. เด็กหญิงสุชาดา    สมหมั่น
3. เด็กหญิงมาริญา    ปะทันยะ
1. นางสาวปทุมพร    สาบาน
2. นายสมชาย    พันธุ์สันติกุล
27 27 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธมนวรรณ    เจริญพันธ์
2. เด็กหญิงพิราวรรณ    ปิ่นสว่าง
3. เด็กหญิงกวินนาถ    พงษ์เมษา
1. นางสาวเจนจิรา    หน้างาม
2. นางสาวไพลิน    ลายจุด
28 28 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอินทิพร    โตเมฆ
2. เด็กหญิงจารุมน    สิงคะนอง
3. เด็กหญิงไปรยา    จันทร์สนอง
1. นางสาวกานต์พิชชา    จูชาวนา
2. นางสาวบุษบา    เพ็งผ่อง
29 29 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงธัญรัตน์    ไทยสมัคร
2. เด็กหญิงรัชนีกร    สุขมั่น
3. เด็กหญิงฟ้าทิพย์    เหรียญคำ
1. นางสาวนิลุบล    สาระ
2. นางผุสดี    กินขุนทด
30 30 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงอภิชญา    แก้วมา
2. เด็กหญิงปิยธิดา    หมูโต่ง
3. เด็กหญิงมัลลิกา    ใจเขียว
1. นางสาวพิชามญชุ์    ปินตาเสน
2. นางสาววิลัยวรรณ    จิตรตั้ง
31 31 โรงเรียนเมืองแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงหทัยรัตน์    ป่าเขียว
2. เด็กหญิงจิรัชยา    พรานกวาง
3. เด็กหญิงภัทราวดี    นันทแขม
1. นางสาวจิตสุภา    สารพันธ์
2. นางศรีภา    สายซอ
32 32 โรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพที่ 54) สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุธิดา    อยู่แสง
2. เด็กหญิงมุทิตา    จันทร์นิ่ม
3. เด็กหญิงธีมาพร    ยิ่งรอด
1. นางสาวรมิดา    บุญจันทร์
2. นายสงกรานต์    ปานจิตร
33 33 โรงเรียนวัชรวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงดารารัตน์    แก้วพวง
2. เด็กหญิงกรณัฐท์    พิมพ์ดี
3. เด็กหญิงสุรัตนวดี    รอดกสิกรรม
1. นางวัลลภา    อินหลวง
2. นางอรษา    อภิรมย์วิไลชัย
34 34 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    บุญสวน
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา    ไหวพรม
3. นายพิชานนท์    ธูปหอม
1. นางสาวพิมพ์ประกาย    บุญสะอาด
2. นายเขษมชาติ    อินทะสิงห์
35 35 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กชายรัชชานนท์    เมธีสิทธิกุล
2. เด็กชายวรากร    ธรรมวงค์
3. เด็กหญิงณัฐณิชา    ปัญญาอิ่นแก้ว
1. นายกีรติ       ทะเย็น
2. นางสาววรางค์จนา    เนตรธิยา
36 36 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. นายธนภัทร    มหาพรหม
2. นางสาวนันทกา    เสนาใหม่
3. นางสาววริศรา    แก้วศรี
1. นางสาวรุจิตา    ปัญญาแก้ว
2. นางสาวสุภาพร    เป็งปิง
37 37 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. เด็กชายกิตติพัทธ์    เจริญชัย
2. เด็กชายอัศม์เดช    อัยรา
3. เด็กชายกฤติกร    บวรวุฒิธนา
1. นางปิยะมาศ    เจริญชัย
2. นางพรพิมล    มุกสุวรรณ
38 38 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปิยพัชร    จันทร์ไหว
2. เด็กหญิงรัชฎาพร    แสงลุน
3. เด็กหญิงพลอยชมพู    เลิศพนานนท์
1. นางสาววราพร    เขื่อนแก้ว
2. นางสินิทธ์    วงศ์ธิดาธร
39 39 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกัลยา    ยาวิราช
2. เด็กหญิงชุติมณฑน์    ปันโปธา
3. เด็กหญิงเหมือนฝัน    อินต๊ะอ้าย
1. นางสาวนาถยา    อุตมา
2. นายสุธิพงษ์    ใจแก้ว
40 40 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกานต์ฑิตา    เกลียววงค์
2. เด็กหญิงอณิษฐา    ไชยพา
3. เด็กหญิงอุษณา    นาคพงษ์
1. นางสาวจุฑาทิพย์    คำตีด
2. นางจุฑาลักษณ์    ขุนภักดี
41 41 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเขมนิจ    ทิพย์สังวาล
2. เด็กหญิงณัฐณิชา    ปุญญพันธ์
3. เด็กหญิงอภิชญา    รักถึง
1. นางสาวน้ำเพ็ชร    มั่งคล้าย
2. นางวันเพ็ญ    ยิ้มประดิษฐ์
42 42 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอารยา    ดาเพ็ง
2. เด็กหญิงวศินี    ศิริโคตร์
3. เด็กหญิงฐิดาภรณ์    จันทร
1. นางรวีวรรณ    สุขรอด
2. นางสาวเรวดี    เพ็ญศรี
43 43 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจิตติพัฒน์    กรสกุล
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์    จอมเมืองมา
3. เด็กหญิงศรีวลี    สุขนันตพงศ์
1. นางปัทมา    ภู่สวาสดิ์
2. นางอัญชลี    เกิดแสง
44 44 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนันท์ธร    ยศบรรเทิง
2. เด็กหญิงดาราวัน    นารีภาพเจริญ
3. เด็กชายญาณวสุ    ญาณวิริยา
1. นางสาวณัชชา    จูรัตนากร
2. นางภัทฐิกรณ์    ใจดี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................