งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 293
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. นายณรงค์ฤทธิ์    สอนใจ
2. นางสาวบุญฑริกา    มังคลาด
3. นางสาวกชการ    ศรีจันทร์
1. นายประหยัด    ปันแปง
2. นางสายรุ่ง    มีหลาย
2 2 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. นางสาววิรัลรัตน์    สิทธิปัญญา
2. นางสาววิรัลพัชร    สิทธิปัญญา
3. นายศุภกฤต    เกลียวบุญทอง
1. นางกรณ์กาญจน์    ภัทราธนคัมภีร์
2. นายนิมิตร    วงค์มณี
3 3 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. นายธีระวุฒิ    วงศ์อ้าย
2. นางสาวญาณิศา    สายใจ
3. นางสาวสุณัฐชา    ชัยวงศ์
1. นางสาวชนกขวัญ    ศรีคำ
2. นางสาวอัจฉรา    ใจนันตา
4 4 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวเกษศิรินทร์    บุญพระรักษา
2. นางสาวจิตราวดี    เถาะรอด
3. นางสาวดาราวดี    เรืองกอง
1. นางฉันทนาพร    แสงสุทธิเศรษฐ์
2. นางสายร่ม    อินสว่าง
5 5 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. นางสาวนิติพร    ทิพรส
2. นางสาวปราณทิพย์    แสงผึ้ง
3. นางสาวศิลาพร    ปิ่นแก้ว
1. นางสาวปิยะณัฐ    ช่างเงิน
2. นายอุดร    ปงกาวงค์
6 6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวปาริชาติ    โศกค้อ
2. นางสาวลัดดาวัลย์    จ้อยจำปา
3. นายธนากร    โฉมอุปฮาด
1. นายสันติสุข    คอยซิ
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
7 7 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นายอภิชัย    หม่อโปกู่
2. นายสมศักดิ์    โซ่เซ
3. นางสาวธิวาทิพย์    ค่าหล่า
1. นางสาวชลฌินีมาศ    อาบสุวรรณ์
2. นางสาวธิดารัตน์    คุณธนะ
8 8 โรงเรียนนาน้อย สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. นายธนากิต    ปิยศทิพย์
2. นางสาวทักษพร    ศรีสะอาด
3. นางสาวปริญญา    ไชยชนะ
1. นางสาววรรณิศา    จินนะ
2. นางสุกานดา    รุณวุฒิ
9 9 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 6 1. นางสาวปิยนุช    รู้ดี
2. นางสาวกัญชพร    สุริยะ
3. นางสาวนันท์นภัทร    คำแดง
1. นางสาวปวีณา    อุทัยทัศน์
2. นายสิทธิพร    สินธุปี
10 10 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. นางสาวกฤษณา    เผ่นณรงค์
2. นายจักรินทร์    ยงเพชร
3. นายอธิวัฒน์    สมตุล
1. นายชัยยง    เครือภักดี
2. นางสาวนิรมล    รอดไพ
11 11 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. นางสาวภัทราภรณ์    ศรีทุมพร
2. นางสาวสุจิตรา    ประกอบสุข
3. นางสาวธันย์ชนก    สีสุวรรณ์
1. นางกฤษณา    พุ่มชาวสวน
2. นางสาววริษฐา    อรพิมพ์
12 12 โรงเรียนชาติตระการวิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. นายชนวีร์    จันทะคุณ
2. นางสาวนริศรา    ดวงอุประ
3. นางสาวศรัญญา    พุทธวงค์
1. นายศุภกร    กลิ่นประทุม
2. นางเรณู    ฤทธิ์รอด
13 13 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. นางสาวสุภาพร    ฟ้าอร่ามศรี
2. นางสาวกานติมา    ปรีดาสิงขร
3. นางสาวอษญา    เกียรติประกาย
1. นางสาวณิชกานต์    นานุ
2. นางสาวพัชราวรรณ    คณาวุฒิกร
14 14 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. นายสุวรรณ    ยศต๊ะสา
2. นางสาวลักขณา    ดีเพียร
3. นายภัคพล    จ่อสาว
1. นายนัฐพล    ปลิวศรีแก้ว
2. นางสาวเจนจิรา    รุ่งเรือง
15 15 โรงเรียนสันติสุข สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. นางสาววริศรา    แซ่โซ้ง
2. นางสาวสุนิสา    แซ่เฒ่า
3. นายชาญชล    แซ่เท้า
1. นางธิดารัตน์    พุทธิมา
2. นางสาววราภา    สุสิงห์รัตน์
16 16 โรงเรียนไพศาลีพิทยา สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. นางสาวอัญชิสา    โพธิ์ทักษ์
2. นางสาวเสาวลักษณ์    โตเขียว
3. นางสาวภัทรวดี    พระรักษา
1. นางสาวปาริมา    เอี่ยมเนตร
2. นางสุกัญญา    ตลอดภพ
17 17 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. นายณัฐพงษ์    โพธิ์เนตร
2. นางสาวเวธนี    รักษาผล
3. นางสาวรุ่งทิพย์    มโนแสง
1. นางสาวจงกล    ทะยะ
2. นางสาวสุรินทร์ทิพย์    คำอ้าย
18 18 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. นางสาวพรพิพัฒน์    บำรุง
2. นายเจสรินทร์    สาริกรรณ์
3. นายนฤบดี    ลอยประดิษฐ์
1. นางสาวปัฐมาวดี    แดงสิงห์
2. นางรวีวรรณ    จันทร์ชื่น
19 19 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. นายสวัจฉรัตน์    ลำดับ
2. นางสาววราภรณ์    แสวงหา
3. นางสาววารินธร    คุ้มอนุวงศ์
1. นางสาวณัฐธิดา    ช้างมูบ
2. นางสาวศิริลักษณ์    จักร์เงิน
20 20 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นางสาวชนัดดา    ศรีวิชัย
2. นางสาวกมลชนก    ปันแจ่ม
3. นางสาววิลัยภรณ์    ถาวร
1. นางณภัค    ฐิติมนัส
2. นางอมรรัตน์    ตันไชย
21 21 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. นางสาวกัญญ์วรา    มั่นศักดิ์
2. นางสาวศุภาพิชญ์    ไกรสัย
3. นายสุทิวัส    ศรีนุช
1. นายชิตชัย    ศุกระจันทร์
2. นางสาวพิมณิชา    ทวีบท
22 22 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. นางสาวสิริกร    แก้วปัญญา
2. นางสาวชิดชนก    ศรีวิลัย
3. นางสาวรติรัตน์    ภควิวัฒน์
1. นางสาวชนกกานต์    เนตรรัศมี
2. นางสาวฟองสิริ    ธรรมธิกูล
23 23 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. นายกษณะพจน์    ทศรฐ
2. นางสาวทักษพร    นามวงศ์
3. นางสาววิลาสินี    มั่งมูล
1. นางสาวกนกวรรณ    ณ ลำพูน
2. นายสุทัศน์    บุญเลิศ
24 24 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. นายกิตติธัช    เสมอใจ
2. นางสาวบุษกร    บุตรพงศกร
3. นางสาวขวัญฤทัย    ล้านมา
1. นางสาวพิมลพรรณ    ธรรมไชย
2. นางสุพรรษา    เขื่อนธนะ
25 25 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. นายเทอดพงษ์    เล่าเรียนดี
2. นางสาวอรกานต์    ประดิษฐพันธ์
3. นางสาวญาณิศา    หิรัณย์สิริมาศ
1. นางสาวตรีตราภรณ์    ตั๋นจี๋
2. นางพรรษชล    ดารารัตติกาล
26 26 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. นางสาวจันจิรา    ชินกลาง
2. นางสาวมาลิสา    ปิมแปง
3. นางสาวกัลยาณี    ดูงาม
1. นางสาวนงลักษณ์    สิทธิบุญ
2. นางอำไพ    พิชิตสันต์
27 27 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. นายรัตติเทพ    จินา
2. นางสาวณิชากร    ไชยวุฒิ
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางสาวจันทร์จิรา    กาไชย
2. นางสาวเยาวธิดา    เพชรทอง
28 28 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. นางสาวปุณณาภา    พารารักษ์
2. นางสาววราภรณ์    ป้อมสาหร่าย
3. นางสาวฐิดาพร    วงษ์แก้ว
1. นายจักรกฤษณ์    ยากิ้ว
2. นางสาวสมพร    กุลนานันท์
29 29 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. นางสาวณิชา    ทวดสุวรรณ์
2. นางสาวปวริศา    ช้างทอง
3. นางสาวมนัสนันท์    วัดเมือง
1. นางวิมลรัตน์    รูปแก้ว
2. นางสุกัญญา    จุมพรม
30 30 โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. นางสาวสมหญิง    แม่ต้านพรไพร
2. นางสาวจิตสุภา    เคารพปรัชญา
3. นางสาวอรพินท์    จันทา
1. นางคณิตตา    เด่นรัศมี
2. นายปฏิวัติ    ศรีทิพย์ศักดิ์
31 31 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. นางสาวกมลชนก    ต้นกัน
2. นางสาววิภวานี    นาครัตน์
3. นางสาวสาธินี    สวนปาน
1. นายณภัทร    พระโพธิ์วังซ้าย
2. นางทัศนีย์    สบายสุข
32 32 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. นางสาวปนัสยา    กันสุข
2. นางสาวสุธิญาภรณ์    สวัสดิ์เมือง
3. นางสาวนิชชาภรณ์    ใจกล่ำ
1. นางรัชนี    โสดถานา
2. นางสวนีย์    เพ็ชรพงศ์
33 33 โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. นางสาวกาญจนา    เกิดพงษ์
2. นางสาวกิตติกร    พลศร
3. นางสาวดวงกมล    คะระออม
1. นางสาวปวิตรา    ถาวร
2. นางสาวอนงค์นาถ    เก่งตรง
34 34 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวปริยากร    จันทร์ไทสกุล
2. นายศุภากร    เจียรพงศ์ไพศาล
3. นายเสกสรร    จันทร์แซ
1. นางสาวจิราวรรณ    ทรัพย์ทิพย์
2. นางสาววรรณี    วรรณพักตร์
35 35 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นางสาวเพ็ญนภา    แซ่หลี
2. นางสาวนิภากร    ผัสวี
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นายกีรติ    ทะเย็น
2. นางสาววรางค์จนา    เนตรธิยา
36 36 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. นายธรรมนูญ    แซ่เจี่ย
2. นายนทีกานต์    วงค์ชัย
3. นางสาวนิจฉรา    หล้าหนัก
1. นางสาวปณิดา    ขัดสงคราม
2. นายปริญญา    ปัญญาฟู
37 37 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. นางสาวธนภรณ์    วรวัฒนะ
2. นางสาวกรกมล    หงษ์ทอง
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางณัฐภัสสร    เหล่าเนตร์
2. นางปิยะมาศ    เจริญชัย
38 38 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นางสาวอชิรญา    เข้มแข็ง
2. นางสาวพัชรากร    ศรีธิเลิศเจริญ
3. นางสาวปรีชญา    ทุมพล
1. นางสาววรรณาภา    ยาวิชัย
2. นายศุภรัตน์    มะโน
39 39 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นายกฤตยชญ์    ไชยวงค์
2. นางสาวระติรส    มหาทรัพย์ไพบูลย์
3. นายธีรวัฒน์    ไชยศรีมา
1. นางนาฏอนงค์    ทู้ไพเราะ
2. นายเกียรติศักดิ์    อินราษฎร
40 40 โรงเรียนขาณุวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. นายสิทธิพร    มากผ่อง
2. นางสาวปนัดดา    แสงสุวรรณ
3. นางสาวฤทัยวรรณ    แก้วศิริ
1. นางสาวพรนิภา    สีหาบง
2. นางสาววารี    ชมชื่น
41 41 โรงเรียนหนองตูมวิทยา สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. นางสาวณิชาภัทร    โอ๊ดฟู
2. นางสาวปาริชาต    ปั่นอ้าย
3. นางสาววันวิสา    สุขเกษม
1. นางสาวธัญยธรณ์    ทองศิริธนารัตน์
2. นางสาวราตรี    ทองอ่อน
42 42 โรงเรียนเมืองด้งวิทยา สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. นางสาววัชรินทร์    คำคุ้ม
2. นางสาวช่อขวัญ    ทองระอา
3. นายวิธวินท์    หล่อหลอม
1. นางสาวกาญจนา    พงษ์ศรี
2. นางสาวละอองดาว    เอี่ยมสอาด
43 43 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. นางสาวณิชกานต์    อุ่นเรือน
2. นางสาวนันท์นภัส    ทับทอง
3. นางสาวภัทรศรี    เสือสีนาค
1. นางอรวรรณ    จันทร์บุตร
2. นางสาวเบญชญา    ธนาถิรธรรม
44 44 โรงเรียนพบพระวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. นางสาวปาณิสรา    วากยะบรร
2. นางสาวศศิภา    แซ่ว้าง
3. นางสาววรินทร์ธิดา    ธัญพิศิษฐ์
1. นางสาวสาลินี    เอี่ยมกี่
2. นายเจษฎา    จี๋ก๋อย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................