งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 294
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. เด็กชายศักย์สรณ์    ประเสริฐไทย
2. เด็กชายธีรพงค์    เกนทา
3. เด็กชายกริชษนัยต์    ทาระเวท
1. นายณัฐภาส    นามแสงโคตร
2. นายพัทธดนย์    อุดมสันติ
2 2 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. นายพชร    ด่านธานินทร์
2. นายธันวา    จันทน์แดง
3. นายเสกสรร    เพ็งหมื่นราช
1. นางทองมุข    โปธา
2. นางสุพิชสิณี    โรจน์จันทร์ดา
3 3 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. นายรัชชานนท์    อินไผ่
2. เด็กชายพงศธร    อินบุญส่ง
3. เด็กชายณรงค์กร    สุดวอน
1. นายวิแทน    ปวกพรมมา
2. นายเอกชัย    จันทร์ตา
4 4 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. เด็กชายรัฐพล    เพ็งอุ่น
2. เด็กชายวิทวัส    ขามาลา
3. เด็กชายณัฐวุฒิ    ขุนณรงค์
1. ว่าที่ร้อยตรีชาลี    เลินไธสง
2. นายเดชณรงค์    มาบัว
5 5 โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงสุจิพร    น้อยคาด
2. เด็กหญิงณิชชาภัทร    วรรณพิระ
3. เด็กหญิงญาดา    เกียรติสมาน
1. นางวรัชญา    นิธิธานนท์
2. นางสาวสุกัญญา    ไชยญาเป็ง
6 6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชนิดาภา    วงศ์บุญจันทร์
2. เด็กหญิงปัญนพร    ปิทมแสน
3. เด็กหญิงพัทธมน    จันทพิมพะ
1. นางสาวณภัทชญา    แนวเฉลียว
2. นายไพรัชต์    จันทร์ทิพย์
7 7 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงปวีณรัตน์    สิงห์วี
2. เด็กหญิงกัลยกร    สมบูรณ์
3. นางสาวหัทยา    คำวงค์
1. นางสาวปภาวดี    ก๋าเงิน
2. นางศิริพร    อภิชาติพรสกุล
8 8 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจิดาภา    ปันทะลา
2. เด็กชายเกื้อสกุล    ยศอาจ
3. เด็กชายณกมล    สุขสุด
1. นางรัฐพร    ธิเสนา
2. นายวิชิต    สาธร
9 9 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 6 1. เด็กชายพรพิพัฒน์    เป็งขันธ์
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์    ชัยนาวา
3. เด็กหญิงกัญญานัฐ    อินต๊ะยศ
1. นางสาวดวงเนตร    สุขรักษ์
2. นางสาวพรทิวา    นันตาบุญ
10 10 โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายชยากร    นิลดาศรี
2. เด็กชายศุภวิชญ์    เจริญสวัสดิ์
3. เด็กหญิงฐิติมา    วัชชัย
1. นางสุพินิจ    โรพันดุง
2. ว่าที่ร้อยตรีอุทัย    สินแต่ง
11 11 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. เด็กชายยศกร    นนทรีย์
2. เด็กชายอลงกรณ์    ดีมา
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา    หวังหนู
1. นางวราภรณ์    วรเลิศ
2. นายวีรชิตพงศ์    พิศอ่อน
12 12 โรงเรียนนครไทย สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกุลิสรา    จันทร์หน่อ
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา    สีหะวงษ์
3. เด็กหญิงสริตา    อุ่นพรม
1. นางสาวกรกช    เลื่อมใส
2. นางประดัด    ชมมี
13 13 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพรหมพร    กวางทู
2. เด็กหญิงอรพิมล    วงศ์แสน
3. เด็กหญิงศรัณย์พร    พยุงพนม
1. นายสมชาย    แผ่อำนาจ
2. นางเกศรินทร์    พยอม
14 14 โรงเรียนทองแสนขันวิทยา สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายวุฒิชัย    เล็กคำด้วง
2. เด็กหญิงจุฑามาศ    คำทอง
3. นางสาวนัทธพร    อู่ไทย
1. นางสาวน้ำฝน    โม้เกิด
2. นางสาวสุลีภรณ์    สมร่าง
15 15 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงกัลญารัตน์    โคตรภูธร
2. เด็กหญิงอภิชญา    เชื้อก๋อง
3. เด็กหญิงนริศรา    ตาคำ
1. นายปิยะ    ชำนาญปรุ
2. นางสาวภัตติมา    วงค์สุวรรณ์
16 16 โรงเรียนปรียาโชติ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายณัฐนนท์    ทัพพรม
2. เด็กหญิงสุรภา    การะเกษ
3. เด็กชายธนพล    สร้อยทอง
1. นางสาวนพรัตน์    ปรียาโชติ
2. นายวิทวัส    ฟักน่วม
17 17 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงโชติกา    แก้วมี
2. เด็กหญิงณัฐณิชา    ดำมะนิลศรี
3. เด็กหญิงอินทิรา    บุญมา
1. นางขวัญดาว    กะตะโท
2. นางสาวรุ่งนภา    วงษ์ยอด
18 18 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐวรีย์    ประสิทธิ์เวชศักดิ์
2. เด็กหญิงธัญนันท์    มาดี
3. เด็กหญิงปรีดาวรรณ    ว่องวิกย์การ
1. นางสาวนภาพร    สืบสายทองดีแท้
2. นางรัตนา    ฉัตรตรีรัตน์
19 19 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณัฏธิชา    เรือนมูล
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์    สุขมะโน
3. เด็กหญิงวิชญาดา    มันญานนท์
1. นางสาวศิริลักษณ์    จักร์เงิน
2. นางสาวสิริยากร    คำปลุก
20 20 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุชานันท์    ยาวิคำ
2. เด็กหญิงบุญฑริกา    ปละอุด
3. นายกิรัตติกร    เขียวสวัสดิ์
1. นางสาวสุภาวดี    ศรีบุรี
2. นางอมรรัตน์    ตันไชย
21 21 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายรพิพงศ์    วงค์ปิ่นแก้ว
2. เด็กหญิงชนาภา    สดุดี
3. เด็กหญิงฐิติภรณ์    พูลทอง
1. นายสามารถ    สุขเกษม
2. นางสุรีย์    จันทร์เปีย
22 22 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. เด็กชายปารินทร์    ศรีบุญเรือง
2. เด็กหญิงอภิฤดี    สีธิคำ
3. เด็กหญิงทิพรดา    ชื่นแสง
1. นางสาวณัฏฐณิชา    จันทร์ปัญญา
2. นางสาวณัฐชญา    ยศข่าย
23 23 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพัชราภา    เสมอเชื้อ
2. เด็กหญิงประภาพร    บุญทา
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    รัตนธนากร
1. นางสาวพัชรี    ธิศรี
2. นางสาวอรสา    กาโนรักษ์
24 24 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงตั้งปณิธาน    แปงเครื่อง
2. เด็กหญิงปริญช์ษยาน์    ไชยชนะ
3. เด็กหญิงปพิชญา    ธรรมขันธ์
1. นางสาวพัชรินทร์    สมบัติ
2. นางสาวเยาวภา    โนพวน
25 25 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. เด็กชายพจน์    สมปอง
2. เด็กชายสมชาย    กันทาแปง
3. เด็กชายธนู    กุลสุพรรณรัตน์
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ    ไพรเสถียรสุข
2. นางบุษบง    ชัยเทพ
26 26 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. เด็กชายวัชรพล    เหล็กเทศ
2. เด็กชายนนทรัตน์    มณีม่วง
3. เด็กหญิงมัททิตา    ไว้เหลี่ยม
1. นายทวี    เขื่อนแก้ว
2. ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู    เรือนคำ
27 27 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอัณชิษปารย์    ภาณุดิถีกุล
2. เด็กชายเทพบดินทร์    ใจอินสม
3. เด็กชายชิษณุพงศ์    อภิวงศ์เจริญ
1. นายชนพัฒน์    นาคยา
2. นางสาววราภรณ์    เป้ามณี
28 28 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเมธิณี    เนินหว่าง
2. เด็กหญิงอรอนงค์    สีด้วง
3. เด็กหญิงสิริวิมล    มาทอง
1. นางนิภาพร    หนูภา
2. นายสายัณ    ไทยทอง
29 29 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา    มีมาก
2. เด็กชายสุภชัย    ก่วยคำ
3. เด็กหญิงจุฑามาศ    สาลี
1. นางสาวภัคสกร    ก้อนคำ
2. นางเพลิน    แก้วสุข
30 30 โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. เด็กชายอนุพงศ์    อาชาทวีป
2. เด็กชายสุรชัย    เก่งไฉไล
3. เด็กหญิงสุนิสา    ปานชิยา
1. นางสาวกฤษณี    กาบคำ
2. นายนริศ    อากาศทิพย์
31 31 โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. สามเณรณัฐพล    จ่อแก้ว
2. สามเณรณรงค์ชัย    ธรรมโหร
3. สามเณรภัคพล    วิรัติพาส
1. นายอนันต์    จินดาคำ
2. นางสาวเบญจมาศ    หงษ์ห้า
32 32 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกุลิสรา    พุ่มเจริญ
2. เด็กหญิงธัญภรณ์    พ้องพงษ์ศรี
3. เด็กหญิงกรชพรรณ    ถูกชัยถูมิ
1. นางสาวพรเพชร    สิงห์สังข์
2. นางสาววัชรี    สายโต
33 33 โรงเรียนวัชรวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชญาภา    นวจตุรภุช
2. เด็กหญิงมาริสา    คำอ่วม
3. นายกฤษณะ    บุญอ้อม
1. นางนิภาวดี    น่วมอินทร์
2. นางสุวรรณา    ป้อมใย
34 34 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธราพัชร์    ทิพย์พิทักษ์
2. เด็กชายคณาธิป    การกิ่งไพร
3. เด็กหญิงธนัชญา    นงพา
1. นางสาวน้ำฝน    สวัสดิ์รักษ์
2. นางสาววจี    จันทร์หอม
35 35 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กชายจักรินทร์    พรมสี
2. เด็กชายณัฐกิตติ์    ผาปิจวงศ์
3. เด็กหญิงกุลสตรี    ไกลถิ่น
1. นางกัณจณา    อักษรดิษฐ์
2. นางณัชชา    เรือนมูล
36 36 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. นางสาวนภสร    จิกยอง
2. นางสาวจิราวรรณ    สมสา
3. นางสาวณัฐวรรณ    สุภาเปี้ย
1. นางพิชยา    ชูมก
2. นายสุทน    คุ้มเสม
37 37 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธนัญญา    เลิศนิบุนะ
2. เด็กหญิงกิติมา    บุญมี
3. เด็กหญิงธนัชชา    เผือกอ่อน
1. นางชลณัฐขวัญ    เดชธนาหิรัญวัฒน์
2. นางถนัดศรี    ทัดเที่ยง
38 38 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กชายธนากรณ์    พินิจสุวรรณ
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    กสิผล
3. เด็กหญิงวรัลชญาน์    วิชาคำ
1. นางบุศกร    กสิผล
2. นางสุปราณี    ขจรวงศ์ศรี
39 39 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนภัทร    อิ่นเมืองแก้ว
2. เด็กชายพนธกร    หงษ์ทอง
3. เด็กชายพศวัต    อัศวสุคนธ์
1. นายนวมินทร์    วงค์ไชย
2. นายอุดร    ฮ่องลึก
40 40 โรงเรียนคลองลานวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณิชากร    จักรปา
2. เด็กหญิงศิริรัตน์    คชสาร
3. นางสาวศิริวรรณ    ปานทอง
1. นายศุภชัย    แก้วขาว
2. นายสำราญ    ศรเลี่ยมทอง
41 41 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกัญญ์พิชชา    อินอยู่
2. เด็กหญิงจิตตานันท์    เสือภู่
3. เด็กหญิงญาชิตา    วรากรเจริญ
1. นางสาวกาญจนา    มณีวัลย์
2. นางสาวอัญญารัตน์    คำก้อน
42 42 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณัฐณิชา    เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
2. เด็กหญิงธนภรณ์    ปันทะวงษ์
3. เด็กหญิงชนนิกานต์    ดำคำ
1. นางสาวทัศนีย์    ธารานาถ
2. นางสาวอุษา    ปัญโญอ้าย
43 43 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงรุจิรดา    ทิมม่วง
2. เด็กหญิงขวัญจิรา    จูสิงห์
3. เด็กหญิงเพลงไพเราะ    สุขสบาย
1. นางสาวกรรณิกา    สียะ
2. นายดนัย    ไทยมี
44 44 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. เด็กชายศุภชัย    ตาสี
2. นายคิรากร    พันธ์รัตนชาติ
3. นายวุฒิชัย    พยัคฆ์มังกร
1. นางกัณฐิกา    ยาโนยะ
2. นางสาวประภัสสร    ยะอะนันต์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................