งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 295
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. นางสาวพลอยไพลิน    ไชยติขะ
2. นายเดโชชัย    ใจปัญธิ
3. นายสมัชญ์    วีรกรรม
1. นายภัทรพล    เมืองก้อน
2. นางยุพิน    ลครแก้ว
2 2 โรงเรียนพร้าววิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. นางสาวชัญญานุช    สดใส
2. นางสาวสุภาภรณ์    ดวงติ๊บ
3. นางสาวปิยะธิดา    กุ่งละ
1. นายบัญชา    เม้าทุ่ง
2. นางปุญชรัศมิ์    พันธุวัฒน์
3 3 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. นางสาววริษา    ปาละมี
2. นางสาวนันทิกา    จันทร์ตา
3. นางสาววันวิสาข์    ยอดวงศ์
1. นายวิแทน    ปวกพรมมา
2. นายเอกชัย    จันทร์ตา
4 4 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวดวงฤดี    มั่นคง
2. นางสาวปวีณ์ธิดา    อยู่สิงห์
3. นายธีรภัทร    ปัจฉิม
1. นางสาวกัญญารัตน์    วัดสิงห์
2. นางสาวปิยะพร    พิมพ์พิพัฒน์
5 5 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. นางสาวธิดารัตน์    ทิพวงศ์
2. นางสาวจิราภา    เรือแก้ว
3. นางสาวกรวิกา    วงศ์งาม
1. นางนภาพร    ใสศรี
2. นางสาวศิริกาญจน์    งาช้าง
6 6 โรงเรียนบ้านวังกวาง สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. นายฤกษ์ชัย    ขวัญจอม
2. นายถิรวัฒน์    ปลื้มมิตร
3. นางสาวอานันท์ธิดา    ศรีจริยา
1. นางสาวระเบียบ    คำสิงห์
2. นางสาวสุธีรา    บุตรอามาตย์
7 7 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นายธนพนธ์    อินท์ขะ
2. นายอาทิตย์    แซ่เงิน
3. นางสาวนงนุช    เย่เพียว
1. นางสาวนิยาภรณ์    สิทธิ
2. นางสาววนิดา    ปิงสุแสน
8 8 โรงเรียนนาน้อย สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. นางสาวปัฐวีกานต์    อาษาพันธ์
2. นายสัจจภัทร์    พิสิทธิ์ชัยงาม
3. นายเสฏธวัฒน์    ปานต๊ะระษี
1. นางสาวกนิษฐา    รัตน์น้ำหิน
2. นายมงคล    แดงฟู
9 9 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 6 1. นางสาวมลธิชา    เกิดอาชาชาญ
2. นางสาวรัตติกาล    โอบอ้อม
3. นายตรัยคุณ    สิริสุนทรกุล
1. นางสาวจุไรรัตน์    คำจันทร์
2. นายประดิษฐ์    เขื่อนแก้ว
10 10 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. นางสาวปิยะธิดา    คงไทย
2. นางสาวเมธาวี    จุลมุสิก
3. นางสาววันวิภา    เปรมสังข์
1. นายชัยฤทธิ์    สงฉิม
2. นายศุภณัฐ    วงศ์กระจ่าง
11 11 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. นางสาวนันท์นภัส    เลิศวรงค์สถิต
2. นางสาวพิมวิภา    ชาญณรงค์
3. นางสาวปริชาติ    เอกสุภาพันธ์
1. นางสาวศรัลยา    วงเอี่ยม
2. นางสาวอรณิชา    ดิษทับ
12 12 โรงเรียนนครไทย สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. นายกิตติพันธุ์    กล่ำเงิน
2. นางสาวนิลนภา    อุ่นจันทร์
3. นางสาวสุพัตรา    อ่อนกำมา
1. นายภัทรพงษ์    หงษ์ทองมี
2. นางอนุกูล    แก้วบัวรมย์
13 13 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. นายอภิสิทธิ์    รุ้งประนมกร
2. นางสาวกรรณิกา    เริงไม
3. นางสาวพรพิมล    สุวรรณขจร
1. ว่าที่ร้อยตรีปรีชา    รัตนา
2. นางสาวยุพิน    คำหน้อย
14 14 โรงเรียนพิชัย สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. นายคณากรณ์    ดาวรี่
2. นางสาวธนพร    โคกสว่าง
3. นายธนากรณ์    สุวรรณลาภา
1. นางสาวกานดา    สุขแดง
2. นางสาวอภิญญา    จาดศรี
15 15 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. นางสาวสายบัว    อ่องแมด
2. นางสาวน้ำทิพย์    อินเสาร์
3. นางสาวกัญญารัตน์    นวลกล่ำ
1. นางสาวนิชาภา    หล้าหนัก
2. นางสาวภัตติมา    วงค์สุวรรณ์
16 16 โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. นายธีรภัทร    ฑีฆะพันธ์
2. นายศักรินทร์    แสนรัก
3. นายณัฐฒวงค์    เชตุพันธ์
1. นางสาวฉัตรลัดดา    บุญมา
2. นางสาวพิมพ์ขวัญ    โคกครุฑ
17 17 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวจุฬาลักษณ์    ขันทอง
2. นางสาวณัชชา    เกตุอินทร์
3. นางสาวปภาวรินท์    บุญทันมา
1. นางขวัญดาว    กะตะโท
2. นางสาวรุ่งนภา    วงษ์ยอด
18 18 โรงเรียนหนองเต่าวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. นางสาวรุจิรา    วงษ์พา
2. นางสาวรุจิรา    สุดสะอาด
3. นายทศพร    เกิดสุวรรณ
1. นายนัทธพงศ์    ปันต๊ะรังษี
2. นางภัทราภรณ์    พูนวัฒนานุกูล
19 19 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. นางสาวเบญญาภา    คำตื้อ
2. นางสาวอรณิชา    ปลอบโยน
3. นางสาวศสิวิมล    สมฤทธิ์
1. นางนัยนา    กาวิน
2. นางสาวอรอุมา    บำรุง
20 20 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นายคชานนท์    ไชยชะนะ
2. นายชาญณรงค์    สิงห์แก้ว
3. นายยุคลเดช    แก้วอ้าย
1. นางพิชิต    คำบุรี
2. นางสาวรัณชญา    ออมขัน
21 21 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. นายภูมิมินทร์    ปิตาโส
2. นางสาวเพ็ญนภา    โชติพรมราช
3. นางสาวตริตาภรณ์    เขียวอุบล
1. นายสรรเสริญ    วีระพจนานันท์
2. นางสาวสินจัย    ชาริดา
22 22 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐชยา    สุภาสืบ
2. นางสาวธนาพร    เทพคำปลิว
3. นางสาวเพลงนิภา    ป้อมสุวรรณ
1. นายฐิติกร    หล้าวงค์ษา
2. นางนภารัตน์    สูตรเลข
23 23 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. นายสืบสกุล    โพนทอง
2. นายคณิศร    สนองญาติ
3. นายพสิษฐ์    สิงห์อุไร
1. นางจามจุรี    พรหมเผ่า
2. นายประภาส    รวมปะระ
24 24 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. นางสาวอภิชญา    ดังยางหวาย
2. นางสาวญดาพร    เพ็ชร์พิพัฒน์
3. นางสาวพิรญาณ์    เหล่าอารยะ
1. นายธวัชชัย    ศิริคำวงศ์
2. นายนพรัตน์    ใบยา
25 25 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. นาย ธีร์    ธรรมรักษ์
2. นายอภิรักษ์    คำมาปัน
3. นายชวัลวิทย์    รวมมิตรสมัคร
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ    ไพรเสถียรสุข
2. นางบุษบง    ชัยเทพ
26 26 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. นายจิณณวัตร    ธรรมมาศ
2. นางสาวมาริษา    เลียงหลีก
3. นายวิทยา    ใจหวัน
1. นางทิพย์สุดา    วิลาวัลย์
2. นายภูวดล    หลักฐาน
27 27 โรงเรียนสันกำแพง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. นางสาวหยาดพิรุณ    แสงสุก
2. นางสาวณัฐธิดา    ชัยอาม
3. นางสาวจุฑารัตน์​    สาร​ใส
1. นางสาวสกุลรัตน์    ศักดิ์ดี
2. นางสาวอัจฉริยา    สมบัติปัน
28 28 โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. นางสาวอรณัส    กลิ่นหอม
2. นายชัยวุฒิ    สุจริต
3. นายธีรพัฒน์    เปี่ยมงาม
1. นายธันว์    อุดมผล
2. นายนพดล    วรรณารุณ
29 29 โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. นายพงศกร    สุภะผ่องศรี
2. นายปรเมษฐ์    จ้อยสุดใจ
3. นายปวเรศ    กินรีแซ
1. นางสาวจิตรวดี    ภักดีสาร
2. นางวีรนุช    ทองน้อย
30 30 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. นางสาวชลกาญจน์    สิงห์บัว
2. นายชัยณัฐ    พิไลนพ
3. นายยงยุทธ    ยศยิ่งยืนยง
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกันตนา    ธรรมวรรณ์
2. นายธีรพงค์    คำปัน
31 31 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. นางสาวศศิวิมล    รางคำ
2. นายบูรพา    มีคุณ
3. นายบวรวิชญ์    ทิเขียว
1. นายศิวาการ    นิลกำแหง
2. นางอิศรา    เหล่าคุณากร
32 33 โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. นางสาววรัญญา    เหล่าเลิศ
2. นายปกรณ์ชัย    น่วมวงษ์
3. นางสาวระพีพรรณ    ถ้ำพุดซา
1. นางสาวสุพรรษา    พลขันธ์
2. นางใกล้รุ่ง    ธวัชสานนท์
33 34 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. นางสาววาสนา    ยอดเกตุ
2. นางสาววีรยา    เคารพ
3. นางสาวกรกมล    โพธิบัติ
1. นางตุลาพร    กิ่งไทร
2. นายธีรพงศ์    จุลสายพันธ์
34 35 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นายดนุสรณ์    โนสาร
2. นายพัชกร    จันตา
3. นายรัฐพงศ์    กองฟู
1. นายกีรติ    ทะเย็น
2. นางสาววรางค์จนา    เนตรธิยา
35 36 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. นายสุทธิพงศ์    ยะวา
2. นางสาวอรรถญาพร    ตุ้ยแพร่
3. นางสาวพรสุดา    พูลเอียด
1. นายชัยพิชิต    อุดคำมี
2. นางสาวรุจิตา    ปัญญาแก้ว
36 37 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. นางสาวรัฎศมล    น่วมนวล
2. นางสาวเธียรธีรา    พุ่มพวง
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางกาเหว่า    พรมชาติ
2. นางณัฐภัสสร    เหล่าเนตร์
37 38 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นายกลวัชร    ตะมาแก้ว
2. นายวีรวุฒิ    มาไล
3. นางสาวสุภาพร    มาเยอะ
1. นายอภิรักษ์    เทพอุดม
2. นางสาวแพรไหม    จุมปูป้อ
38 39 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นายกฤติน    ลีวณิชย์
2. นายวีรวิทย์    สามุนิตร
3. นายศุภกร    ปัญญา
1. นายชัยวุฒิ    มาเมืองกล
2. นางสาวนารินทร์    อินทะจักร์
39 40 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. นายภัคพงศ์    แก้วสุวรรณ
2. นายธีระพล    ศรีอุทัย
3. นายโกวิทย์    ปักการะโณ
1. นางสาวปาริชาด    พันทอง
2. นายมานัด    คำดำ
40 41 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. นางสาวกฤตติกา    ใจทิม
2. นางสาววริศรา    จันทรา
3. นายศิวกร    ทับทอง
1. นางสาวกาญจนา    มณีวัลย์
2. นางสาวอัญญารัตน์    คำก้อน
41 42 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. นางสาวกัญญมน    คำภิระปาวงค์
2. นายเกริกฤทธิ์    สิริสุภา
3. นางสาวสิริกร    หายโศก
1. นางสาวนลินี    โพธิ์ลา
2. นายสมพงษ์    กลับเส็ง
42 43 โรงเรียนผดุงปัญญา สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฏฐณิชา    ชาเครือ
2. นางสาวกัณฐิกา    สุรินทร์
3. นางสาวพัชณิชตา    พานิชกุล
1. นางสาวณัฐพร    ปราจันทร์
2. นางบรรจงรักษ์    กันแก้ว
43 44 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. นายพุฒิพงศ์    ใจอาสา
2. นายนพรัตน์    น้อยจันทร์
3. นายกษิดิษ    หลวงมูล
1. นางนลินี    ผาแสนเถิน
2. นายศักดิ์นรินทร์    สุกันทา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................