งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 296
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกรพินธุ์    วรรณธะสุข
2. เด็กชายพงศกร    โสมเสาวลักษณ์
3. เด็กชายชิษณุพงษ์    ไชยโย
1. นางสาวดุษณีย์    ศรีจันทร์
2. นางสาวนิภาวรรณ    กันทเนตร์
2 2 โรงเรียนพร้าววิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจิรภิญญา    เป็งศิริ
2. เด็กหญิงธัญชนก    ธนเกษมสันต์
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา    เชาว์ไวย
1. นางสาวพรพรรณ    เป็งแก้ว
2. นางสุกัญญา    ล่าอ๊อต
3 3 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. เด็กชายกิตตินันท์    นันทพิศาล
2. เด็กหญิงรุจิราพร    ไทยใหม่
3. เด็กชายพีรัชชัย    พรมปัญญา
1. นางคชาภรณ์    แสนบุตรรภัษกุล
2. นางสาวเฉลิมศรี    ปวงลังกา
4 4 โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพิมพ์พิชญา    พรหมสิทธิ์
2. เด็กหญิงวิลาวัลย์    แสงชวลิต
3. เด็กชายพีรัชชัย    กิมประโคน
1. นางสาวชฎาพร    ยศนันท์
2. นางวิไล    ชังชั่ว
5 5 โรงเรียนรังษีวิทยา สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. เด็กชายกีรติ    พรหมวงศ์
2. เด็กชายภวัต    กีรติธเนศกุล
3. เด็กชายภูวเสฏ    ทัพแสนลี
1. นายจีรสิทธิ์    พรหมเสน
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
6 6 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปวันรัตน์    โกนบาง
2. เด็กชายพิริยกร    มาแก้ว
3. เด็กหญิงญาณิศา    ทองหม่อม
1. นางสาวณัฏฐญากาญจน์    จันหม่อน
2. นางศศิปรียา    ธนากรพิพัฒนกุล
7 7 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นางสาวอรญา    ปักษี
2. นางสาวเนตรนภิศ    คำเกี๋ยง
3. นางสาวอิเหมี่ยว    ไทยใหญ่
1. นางสาวศศิร์อร    ตาคำปัญญา
2. นางสุรางรัตน์    ลำธารทอง
8 8 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. เด็กชายเกียรติประวุฒิ    ท่าประสาร
2. เด็กหญิงปวริศา    ตันวุฒิ
3. เด็กหญิงสรัญญา    แซ่เล้า
1. นางสาวดวงชีวัน    จันเครื่อง
2. นางธีรยา    นันตา
9 9 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงณัชกมล    อภิชัย
2. เด็กหญิงชุลีลักษณ์    ใสเสริฐ
3. เด็กหญิงจันทมณี    สุทธิมา
1. นางณัฐพร    วาทีทอง
2. นางสาวอมรา    นวลศิริ
10 10 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชนาภา    แก้วจรูญ
2. เด็กหญิงมนัสนนท์    จันทร์เชย
3. เด็กชายสุกฤษฏ์    แจ้งจบ
1. นางสาวพรพิมล    เกิดอินทร์
2. นายภาตะวัน    โตปินใจ
11 11 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจิรัชญา    จุฑาเทพ
2. เด็กหญิงพรศิริ    จารุวาที
3. เด็กหญิงกนกวรรณ    สุขเอม
1. นางสาวกาญจนาพร    พิมขาว
2. นางสาวสุภาวดี    คำประเสริฐ
12 12 โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    มีห่วง
2. เด็กหญิงศรสวรรค์    อินทนิล
3. เด็กหญิงพัชรินทร์    คงเถื่อน
1. นางสาวน้ำฝน    รุ่งโรจน์
2. นางสาวสิริญญา    เทศนา
13 13 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงบุญญาภรณ์    บูระสิทธิ์
2. เด็กหญิงบัวบูชา    แสนวิชัย
3. เด็กหญิงขวัญจิรา    พงศ์ไพรสกุล
1. นางสาวณิชาภัทร    บุญสุทธิ์
2. นางวงเดือน    นาสมศรี
14 14 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงมาลินี    บุญมี
2. เด็กหญิงณัฐฐากานต์    ไชยสอน
3. เด็กชายวิศวินท์    เขาดี
1. นางสาวิตรี    เรือนจันทร์
2. นางสาวสุภัทรา    ชัยสุ่ย
15 15 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. นางสาวนีรชา    พิงค์ชัย
2. นางสาวนิสา    อับดุลเลาะ
3. เด็กหญิงณัฐนิชา    ประโยงค์รักษ์
1. นางสาวกุลรัศมิ์    ตุงคนาคร
2. นางสาวศศิภรณ์    ชัยวงศ์
16 16 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงณัฐชา    นุชพงษ์
2. เด็กหญิงปริยากร    ประสงค์
3. เด็กหญิงอุรัสญา    แตงอ่อน
1. นางสาวถิรนันท์    อะสุพล
2. นายทรงศักดิ์    คงสมศรี
17 17 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายนิธิกร    ตอนก้อน
2. เด็กหญิงรุจินันท์    ติงปัน
3. เด็กหญิงกัลยรัตน์    รัตนกุล
1. นางสาวราตรี    เสนาป่า
2. นางสาวสุภาภรณ์    ศรีพรหมษา
18 18 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ    แดงดีมาก
2. เด็กหญิงอรนรินทร์    พลอยงาม
3. เด็กหญิงธัญวรัตม์    ชาญกิจกรรณ์
1. นางสาวณัฐวรรณ    เอี่ยมรักษา
2. นางสาวภัทราภรณ์    เจริญศิลป์
19 19 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุภาอร    ฆารวาส
2. เด็กหญิงเบญจมาศ    กาศติ๊บ
3. เด็กหญิงปริยาภัทร    รัตนกันทา
1. นางสาวน้ำเพชร    ตูมหอม
2. นางสาวอารดา    ป๊อกคำอู๋
20 20 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนาราภัทร    แก้วเดชธง
2. เด็กหญิงเขมิกา    รำแสง
3. เด็กหญิงชลธิชา    โยธาฤทธิ์
1. นางดาวรุ่ง    อินทนนท์
2. นางธัญญารักษ์    พันนาม
21 21 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปุญญิศา    คุ้มคูณ
2. เด็กหญิงพิชญาภา    ศรีแจ่ม
3. เด็กหญิงอลีนา    ขยันเขตกรณ์
1. นายคณิศร์    ฤทธิรักษ์
2. นายพัชรพงษ์    เพ็งผจญ
22 22 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงดลนภา    ปันตา
2. เด็กหญิงกัลยภรณ์    พนาพันธ์
3. เด็กหญิงภัทรพร    สุริยา
1. นางสาวกัญญ์พิดา    จริยา
2. นางสาววรรษวรรณ    พรรณรัตน์
23 23 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนภสร    อนัตกะทัต
2. เด็กหญิงนิชา    สอนวงศ์
3. เด็กหญิงสุกัญญา    จ๋าวตะกุล
1. นางดารากร    จางคพิเชียร
2. นางสาวสวรรยา    ขวานเพชร
24 24 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพิมพ์ประภา    บุญเกิด
2. เด็กหญิงวรางคณา    ธนะขว้าง
3. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์    ราชพลีสิงห์
1. นางอรณี    ผาแก้ว
2. นายเชิด    ปันแปง
25 25 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปาจรีย์    กันแก้ว
2. เด็กหญิงสิริกร    อนุโลม
3. เด็กหญิงภัคจิรา    สุวรรณการ
1. นางสาวพิชญา    สิงห์แก้ว
2. นางสาวอรณัชชา    พุทธวงค์
26 26 โรงเรียนเมืองปานวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงเนตรนภา    ก๋าอิน
2. เด็กหญิงสกาวรัตน์    รู้ดี
3. เด็กหญิงธัญพิมล    เปตุมัก
1. นางสาวนิภา    ประกาย
2. นางสาวประภัทพร    ไหวพินิจ
27 27 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    สุขสมกิจ
2. เด็กหญิงแพรวพราว    ธัญญแก้ว
3. เด็กหญิงจิราพรรณ    สิงห์แก้ว
1. นางสาววาสนา    คำเทพ
2. นางสาวเกศรินทร์    ปัญญาศรี
28 28 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนัชชา    เมืองน้อย
2. เด็กหญิงกฤษณา    มากะนัตย์
3. เด็กชายดุลยวัต    ขำน้ำคู้
1. นางสาวนิภาพร    เพียงจันทร์
2. นายอานนท์    ชูจีน
29 29 โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายเดชฤทธ์    วังคีรี
2. เด็กหญิงกาญจนา    ลาภคุณ
3. เด็กหญิงสุรัสสวดี    ชานาตา
1. นางสาวศิริประภา    ชูเชิด
2. นางสาวออมทิพย์    ภัสรางกูร
30 30 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงภัทรธิดา    เงินแจ้ง
2. เด็กหญิงถิยดา    ก๋าใจ
3. เด็กหญิงสุรีย์รัตน์    จินาตอง
1. นางการะเกศ    ปัญญาวงศ์
2. นางสาววิลัยวรรณ    จิตรตั้ง
31 31 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงภัทรวดี    ศรีคำภา
2. เด็กหญิงกานต์รวี    วีระศรี
3. เด็กหญิงธัญญรัศม์    บุญนิธิพันธุ์
1. นางสาวจิราพร    พรหมปัญญา
2. นางสาวณมน    น่วมเจริญ
32 32 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปาณิสรา    ชัยรัตน์
2. เด็กหญิงสุรดา    ภิญโญ
3. เด็กหญิงชัญญานุช    ภูกลาง
1. นายพีระยุทธ    สุขสำราญ
2. นายวิรัตน์    มาสุข
33 33 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. เด็กชายศรัทธาเนต    สิงห์โตทอง
2. เด็กชายกวินเทพ    แสงคำ
3. เด็กชายถิรวิทย์    ศรีม่วง
1. นางสาวทิพรัตน์    ทับแคลน
2. นายสุวรรณ    เนื่องเกิด
34 34 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงป.แก้วสกุลษ์    บัวแก้ว
2. เด็กหญิงป.สกุลษ์แก้ว    บัวแก้ว
3. เด็กหญิงนิติรพี    จิตรณรงค์
1. นางมนัชนันท์    นามวงศ์
2. นางอ้อมทิวา    บุญโชติ
35 35 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กชายรัตนตรัย    ไชยทน
2. เด็กหญิงธัญรัตน์    ยานัน
3. เด็กหญิงอรปรียา    มามีสา
1. นางสาวพรรณเพ็ญ    ชัยทอง
2. นางอัญชรี    ไชยสถิตวานิช
36 36 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธนภรณ์    แจ้ใจ
2. เด็กหญิงวริยาภรณ์    เมืองแก้ว
3. เด็กหญิงวิรัลพัชร์    เชื่อมจอหอ
1. นายพงศ์นรินทร์    อินกองงาม
2. นางสาวอรนุช    เรือนคำ
37 37 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. เด็กชายฐปนกุล    สืบจิตต์
2. เด็กหญิงชนกนันท์    หุ่นฉัตร
3. เด็กชายชัชพิสิฐ    ไฝทอง
1. นางสาววิภา    อาสิงสมานันท์
2. นางสาวอภิวัลย์    มาสชรัตน์
38 38 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอรุโณทัย    สินชัย
2. เด็กหญิงรมิตา    ธรรมจักร์
3. เด็กหญิงสุภาวิดา    อินต๊ะชัยวงค์
1. นางลำภู    โฮซิน
2. นางสุธินีย์    ชัยแสวง
39 39 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเพียรพร    ภาสน์พิพัฒน์กุล
2. เด็กหญิงอนิลชณา    แสนโชคพาณิชย์
3. เด็กหญิงสิริมา    เนตรตระกูล
1. นางชมนพร    จะเรียมพันธ์
2. นางมทินา    มาละวงษ์
40 40 โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ    เนียมไทย
2. เด็กหญิงนวพร    โอสถ
3. เด็กหญิงวณิชยานันท์    จันทร์ชุ่ม
1. นายปริญญา    อินสว่าง
2. นางรุ่งนะภา    กิจสุวรรณ
41 41 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพรรทวรรณ    โกศิริ
2. เด็กหญิงสิรัชชา    กิจเกษมพงศ์
3. เด็กหญิงมนัสนันท์    แตงอ่อน
1. นางกรนันท์    เอี่ยมภูเขียว
2. นางสาวปาริชาต    ผาสุข
42 42 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณัฐพร    ฟักโต
2. เด็กหญิงนภิสรา    ชั่งทอง
3. เด็กหญิงเบญญาภา    ไชยมั่น
1. นางสาวจันท์ปภา    เพิ่มพูล
2. นางสาวมินตรา    ท้วมนาค
43 43 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. เด็กชายปณชัย    บ้านกล้วย
2. เด็กชายภูผา    รีกงราด
3. เด็กชายนิพิฐพนธ์    โททรัพย์
1. นางสาวณิชนันท์    คำนวนสินธุ์
2. นางสาววราภรณ์    ภาคสุโพธิ์
44 44 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเนตรดาว    -
2. เด็กหญิงอรัญญา    ใจวงษ์
3. เด็กหญิงทิพยรัตน์    มูลตา
1. นางสาวพรรธน์ชญมน    ไพรสณฑ์
2. นายอนุรักษ์    ใชยลังกา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................