งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 297
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. นางสาวพลอยไพลิน    สมศรี
2. นายธัชพล    สะสวย
3. นายณัฐโชค    นำทาน
1. นางสาวรัตนาภรณ์    กลางหมู่
2. นางสาวศิริพร    เฉลียว
2 2 โรงเรียนพร้าววิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. นางสาวสุนิสา    จิระยา
2. นางสาวภัทรีพรรณ    ปันเขียว
3. นางสาวบุษกร    ซาว
1. นางสาวพรพรรณ    เป็งแก้ว
2. นางสุกัญญา    ล่าอ๊อต
3 3 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. นางสาวสุดารัตน์    ศุสุขประเสริฐ
2. นางสาวรัฐติกาต์    สุภา
3. นางสาวสุชาวลี    ศุสุขประเสริฐ
1. นางพิสมัย    ศรีสุขา
2. นางสาวศรีวิกา    กังวาฬ
4 4 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. นายศวิษฐ์    สุขศรีชวลิต
2. นายธเนศ    สุวรรณคาม
3. นางสาวเปรมยุดา    บุญรอด
1. นางจันทร์จิรา    ศรีสนอง
2. นางมนัสยา    คูรัมย์
5 5 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. นางสาวบีรภัทร    ภัทรประภากร
2. นางสาวมัญชุพร    จันทร์สว่าง
3. นางสาวจุฑารัตน์    เทพสมรส
1. นายชัยวัฒน์    เกรียงชุติมา
2. นางทิพวรรณ์    สมผิว
6 6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. นางสาววรวลัญช์    สวิทเซอร์
2. นางสาวมุทิตา    อนันต์บุญเอื้อ
3. นางสาววลัยพรรณ    นนทจิตร
1. นางนุชนาฏ    ภักดี
2. นางพรพิมล    เหมลา
7 7 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นางสาวภัคจิรา    ชลินทุ
2. นายวินัย    จะลอ
3. นางสาวชาลินี    นารินรักษฺ์
1. นางวิภา    กันสีเวียง
2. นางสมศรี    สวัสดี
8 8 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. นางสาวพรรณกาญจน์    เหมี้ยงหอม
2. นายอรรถชัย    ศิลายศ
3. นายนวัช    อ่อนนา
1. นางสาวขจีรัตน์    ไชยวิโน
2. นางปิยธิดา    หม่องต๊ะ
9 9 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 6 1. นางสาวอนันญา    ภักดี
2. นางสาวพรรณพษา    วิเชียร
3. นางสาวอนุสรา    แดงดง
1. นางณัฐพร    วาทีทอง
2. นางสาวอมรา    นวลศิริ
10 10 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. นางสาววันวิสา    พูลเขตกิจ
2. นางสาวสิริยากร    คำมา
3. นายธนวันต์    เยอชัยภูมิ
1. นางลลิตา    แหงมปาน
2. นางสาวละออ    โสภา
11 11 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. นางสาวกันยารัตน์    ฤทธิ์ประเสริฐ
2. นางสาวปพิชญา    จิตรมา
3. นางสาวภควดี    คงอินทร์
1. นายธนรัฐ    ทัศเกตุ
2. นางสาวศุภลักษณ์    ลิ้มไพบูลย์
12 12 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. นางสาวศศิพิมพ์    เพ็งเพชร
2. นางสาวศิริกาญดา    รักขันทอง
3. นางสาวจิตรานุช    บุญทั่ง
1. นางสาวปาริฉัตร    สัตรัตน์วัฒนา
2. นางศิริพร    ม่วงมี
13 13 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. นายปุระชัย    จันทะมา
2. นางสาวจุฬาลักษณ์    บุญร่วม
3. นางสาวสุดารัตน์    โชคฤทัยวัลย์
1. นางสาวณัฐทิยา    ธนูสาร
2. นางสาวปิ่นอารีย์    สมเป็ง
14 14 โรงเรียนพิชัย สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. นายกิจติกร    สาดรุ่ง
2. นางสาววรัชญ์ณิศภัทร    พุ่มพันฆ้อง
3. นางสาวรวิสรา    เฟื่องเพชร
1. นางสาวกนกวรรณ    เที่ยงฟัก
2. นางภัทรธนันท์    ดีสุ
15 15 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. นางสาวพิชชา    ปัญญาคง
2. นางสาวอัจฉราวรรณ    วงค์รินทร์
3. นายภูมินพัทธ์    อุดมโชควิวัฒน์
1. นางสาวดารุณี    กุลนา
2. นางสาวศศิธร    เป็งเทิง
16 16 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. นางสาวอนุตตรีย์    เขตจัตุรัส
2. นางสาวธมลวรรณ    เงินฉลาด
3. นางสาวชลิตา    จันทร์รัตน์
1. นางสาวถิรนันท์    อะสุพล
2. นายทรงศักดิ์    คงสมศรี
17 17 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. นายเรืองศักดิ์    รวมสินธิ์
2. นายวัชรพงษ์    ศรีวิชัยนวน
3. นายภานุวัฒน์    เขื่อนแก้ว
1. นายประสิทธิ์    ปัญญา
2. นางสาวราตรี    เสนาป่า
18 18 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. นางสาววรรณรัตน์​    สังข์ชัย​
2. นางสาวนัฐณิชา​    แสวงสุข
3. นางสาวจารุรัช​    ส่งเสริมภักดี
1. นางกาญจนา    พรหมสูตร์
2. นางสาวเสาวรส    สงวนกลิ่น
19 19 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. นางสาววรัญดา    ทิมทอง
2. นางสาวพัชราภรณ์    ไชยบัว
3. นางสาวฐิตาพร    สีนวล
1. นางนงลักษณ์    แพรศิลป์ วัฒนเสาวลักษณ์
2. นางนัยนา    กาวิน
20 20 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นางสาวนฤพร    จองวัฒนากิจ
2. นางสาวกมลชนก    ทิตยกุล
3. นายธนกรณ์    ฝั่งสาคร
1. นางสาวนิตยา    มโนคำ
2. นางสาวปุรวดา    สุใจยา
21 21 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. นางสาวอรณิชา    แก้วทองดี
2. นายเมธาสิทธิ์    ทองขาว
3. นายศุภชัย    วัดเมือง
1. นายคณิศร์    ฤทธิรักษ์
2. นายพัชรพงษ์    เพ็งผจญ
22 22 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. นางสาวณิศา    อุทิศชลานนท์
2. นางสาวจินดาภา    รื่นเริง
3. นางสาวปัณณธร    เต็งศิริวัฒนานนท์
1. นางสาวทัศน์กานต์    โพธิ์ประเสริฐ
2. นางสาววรวรรณ    พันธุ์ปรีดา
23 23 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. นางสาวพิมพ์ขวัญ    โพธิตา
2. นายนิรัติ    ดุเหว่า
3. นางสาวยุพารัตน์    ศรีดวงใจ
1. นางจินดา    เชื้อเมืองพาน
2. นางสุพัตรา    นาแพร่
24 24 โรงเรียนทุ่งช้าง สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. นางสาวรสริน    กิติยศ
2. นางสาวนวลพรรณ    คำรังษี
3. นายนันทวัฒชัย    จันทะสุรินทร์
1. นายวิรัช    รุ่งโรจน์
2. นางสาวอัจฉราภรณ์    ผลรินทร์
25 25 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. นางสาวพรพิมาย    พงษ์สกุลดี
2. นางสาวชุติมา    นันทวิริยะตานนท์
3. นางสาวปลิตา    ไม่มีชื่อสกุล
1. นางสาวพิชญา    สิงห์แก้ว
2. นางสาวเยาวภา    สุภาภรณ์
26 26 โรงเรียนเมืองปานวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. นายพัฒนพงษ์    ข้อมือเหล็ก
2. นางสาวพัชรินทร์    ปันติวงค์
3. นางสาวกรรณิการ์    หน่อแก้ว
1. นางสาวนิภา    ประกาย
2. นางสาวปุษยา    มั่นคง
27 27 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. นายเจษฎากร    โพธิบุญ
2. นายพัชรพงษ์    เนรวงค์
3. นายชนุดม    หนักแน่น
1. นางสาวธีรฎา    ไชยเดช
2. นางสาวภัทราวรรณ    ไชยมงคล
28 28 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. นางสาวจันทรา    ทับทิม
2. นางสาวชวัลนุช    ตุ้มสุข
3. นางสาวพัชราภรณ์    อ่ำเจริญ
1. นางสาวฉัตรปนััดดา    เจริญสุข
2. นางสาวพัชรี    กล่ินบุญ
29 29 โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. นางสาวกิริญา    ศรราช
2. นางสาวธัญชนก    สายบุญยง
3. นางสาววริศรา    ภาษาดี
1. นางสาวศิริประภา    ชูเชิด
2. นางสาวออมทิพย์    ภัสรางกูร
30 30 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. นายกิตติวัฒน์    จันทะอินทร์
2. นายจักรพันธ์    สมผัด
3. นางสาวศิริภัสสร    จูแวน
1. นายทศพร    กิติ
2. นางสาวพิมพร    คำมูลใจ
31 31 โรงเรียนสองพิทยาคม สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. นางสาวศุภัทรา    ศรีวิราช
2. นางสาวภัทรภร    เกตุผล
3. นางสาวเบญจมภรณ์    คำวัง
1. นายคเณศ    คะชา
2. นางสาวษรวีร์ดา    รัตนะ
32 32 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. นายกฤตพัฒน์    เชดสิงห์
2. นางสาวศตพร    คุ้มชัย
3. นางสาวนิชธาวัลย์    ตันสุวรรณรัตน์
1. นางสาวกนกภรณ์    ทรวดทรง
2. นายชนะชัย    ทะยอม
33 33 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. นางสาวพิมผกา    สาระเกตุ
2. นางสาววิลาวัณย์    โคตะโคตร
3. นางสาวปภาวดี    คีรีรมย์
1. นายกฤษณะ    ทัศนียานนท์
2. นางสาวกิ่งดาว    กุลชา
34 34 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวทักษพร    ขวัญวงค์
2. นายกลินทร์    สวานซิเกอร์
3. นางสาวอารียา    สงวน
1. นางสาวจุฑาลักษณ์    ชูไพรศิริกุล
2. นางสาวภัทรานิษฐ์    ชัยรัตนศักดิ์
35 35 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นางสาวนันท์นภัส    ทำของดี
2. นางสาวน้ำทิพย์    ติ๊บเต็ม
3. นายปัญจพล    มูลพร้อม
1. นางสาวชลธิชา    นันติวงค์ชัย
2. นางพนิดา    แก้วมาลา
36 36 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. นางสาวแพรชมภู    ธรรมปัญญา
2. นางสาวบุญฑริกา    ยาแปง
3. นางสาวเมธินี    หล้ากิ่ง
1. นางสาวณัฏฐิกานต์    ปุ๊ดปง
2. นางสาวอินทิรา    ทาคำ
37 37 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. นายพีรพล    โสภา
2. นางสาวชรินทร์ทิพย์    นุ่มเอี่ยม
3. นางสาวนฤมล    กันยายาว
1. นายนิกร    พันธ์รุณ
2. นางอิสริยา    ณ พัทลุง
38 38 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นายไชยวัฒน์    กิจพิทักษ์
2. นางสาวสุวรรณี    ยะแก้ว
3. นางสาวสุปราณี    อินทร์ชัย
1. นางสาวพัชรินทร์    ธรรมยืน
2. นายอภิสิทธิ์    ขอบขันคำ
39 39 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นางสาวชลิตา    ขะขอม
2. นางสาวกนกพร    อารีย์
3. นายทิพากร    ยานะทวี
1. นางสาวพิมประภา    อุ่นโทกาศ
2. นางสาววนิดา    ศิริเขียว
40 40 โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. นางสาวญาณิกา    พุ่มสวัสดิ์
2. นางสาวสายทอง    อินทร์ครุฑ
3. นางสาวนริศรา    มาลัย
1. นายปริญญา    อินสว่าง
2. นางรุ่งนะภา    กิจสุวรรณ
41 41 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. นางสาวสาวิตรี    ด้วงฟู
2. นางสาวอรุโณทัย    หันจรัส
3. นายภูวดล    บุญจวง
1. นางกรนันท์    เอี่ยมภูเขียว
2. นางสาวพรรณิพา    เมฆพัฒน์
42 42 โรงเรียนเมืองเชลียง สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. นายเจษฎา    เพิ่มพูล
2. นางสาวจารุวรรณ    เปรมจิตต์
3. นางสาววรรณวิสาข์    บุญประจวบ
1. นางสาวลัดดาวัลย์    ขวัญนาค
2. นางสาววรวรรณ    สำอางค์
43 43 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. นางสาวธิดารัตน์    ปวงคำ
2. นางสาวชนานันท์    ใจเถิน
3. นายกิตติภัสส์    สีม่วงคำ
1. นางสาวพรทิพย์    งามทรง
2. นายวุฒิไกร    ใจยา
44 44 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. นายไตรภพ    วนาพิรุณ
2. นายสิริวิชญ์    มณีจินตนา
3. นางสาวแสงเทียน    ได้ตั้งใจนึก
1. นายธิติวุฒิ    หว่างวงษ์แก้ว
2. นางสาวอัมภวัน    จันธิดา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................