งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 298
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพรพรรณ    ต้าวคำตัน
2. เด็กชายประสิทธิ์    สิงห์รอ
1. นายนันท์    ก้อคำ
2. นางสาววรรณิกา    ริกากรณ์
2 2 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. นายหยอง    ลุงวงค์
2. นายวชิรพล    นวมทอง
1. นางสาวพรทิพย์    บุญตันจีน
2. นางสุพิชสิณี    โรจน์จันทร์ดา
3 3 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. เด็กชายวิรภัทร    ไชยชุมพล
2. เด็กชายรัชพล    ทองสกุล
1. นายวิแทน    ปวกพรมมา
2. นายเอกชัย    จันทร์ตา
4 4 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงแกมกาญจน์    มานะกิจ
2. เด็กหญิงแพรวา    พัฒนวรเวคิน
1. นางกาญจนา    อรุณโรจน์
2. นางสาวธิติมา    ชูสอนสาย
5 5 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. เด็กชายสรวิชท์    เขื่อนเพชร
2. เด็กชายชัชชาญ    ปินไชย
1. นายณัฐพล    ขันธปราบ
2. นายรุ่งโรจน์    เหน่คำ
6 6 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณัฐณิชา    เสมอ
2. เด็กหญิงรุจิรา    ท่อนแก้ว
1. นางธมลพรรณ    หอมจันทร์
2. นางอารัญญา    ปิ่นปั่น
7 7 โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กชายวรเมธ    ตันหล้า
2. เด็กชายวายุ    กองแก้ว
1. นางสาวสุนันทา    บุญนำ
2. นางสาวเกศินี    ชัยชุมภู
8 8 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. เด็กชายภัทรดนัย    คำศรีใส
2. เด็กหญิงวรพิชชา    อุดมทรัพย์ปัญญา
1. นางคนึงนิตย์    สวนกัน
2. นางพัชรินทร์    ศรีคำ
9 9 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงรุ่งไพลิน    ปิงกุล
2. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี    ทานา
1. นางกันทรากร    จันโลหิต
2. นางสายพิณ    สวนใจ
10 10 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพิมพ์วิภา    ปาละสุข
2. เด็กหญิงอรุโนทัย    เชื้อวงษ์
1. นางสาวขวัญทิพย์    วิทยารัตน์
2. นางสาวเบญจวรรณ    ธาดาธนบดี
11 11 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. เด็กชายณัฏฐพัฒน์    พฤกษะวัน
2. เด็กชายธนกฤต    สุนนท์
1. นายวีรชิตพงศ์    พิศอ่อน
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
12 12 โรงเรียนบ้านน้ำจวง สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงดอกรัก    แซ่หลอ
2. เด็กหญิงทวีพร    มงคลคีรีโรจน์
1. นายวุฒิพงศ์    จันฝุ่น
2. นายเอกราช    ปุริเส
13 13 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. เด็กชายกัญจน์    ประสานโชคช่วย
2. เด็กชายรักษพงศ์    ประดับภูทอง
1. นายพร้อมพงศ์    วรนาถยืนยง
2. นางสาววาสนา    ต๊ะยานะ
14 14 โรงเรียนลับแลพิทยาคม สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนฤมล    อุ่นเจริญ
2. เด็กหญิงวรางคณา    กุลคง
1. นางสาวกนกพิช    ดวงดาว
2. นางสาวภูรีรัตน์    สุกใส
15 15 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงพัชร์สิตา​    พันธุ์ยานนท์​
2. เด็กหญิงนวลพรรณ​    ปลอดรุชา
1. นายจักรพงศ์    จันทวงศ์
2. นายธนพนธ์    ปึงทิพย์พิมานชัย
16 16 โรงเรียนปรียาโชติ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายรัฐธนัทพล    วัฒนแจ่มศรี
2. เด็กชายมาวิน    สอนคำเฟือย
1. นางสาววลัยภรณ์    คงเจริญ
2. นางสาวสุขสวัสดิ์    ปรียาโชติ
17 17 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายศุภวิชญ์    จันทร์โสดา
2. เด็กชายพัชรพล    เผื่อนยิ้ม
1. นายวงศพัทธ์    พลบูรณ์
2. นายวุฒิชัย    ทองโสม
18 18 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. เด็กชายกฤตานนท์    หมั่นการนา
2. เด็กหญิงศรา    แข็งสาริกรณ์
1. นางสาวจตุพร    อุยตระกูล
2. นายมงคล    ทองอ่อน
19 19 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. เด็กชายจักรพงษ์    ขืมจันทร์
2. เด็กหญิงพัณณิตา    แสงสุวรรณ
1. นายศรรัก    ผลาเมธากูล
2. นางสาวศิริวรรณ    ธิน้อย
20 20 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. เด็กชายวีรภัทร    สินธุพงศ์
2. นายจิรนน    สมบุญโสด
1. นางสาวณัฐกานต์    กาบศรี
2. นางธิดา    ฮาวปินใจ
21 21 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัฏฐกิตติ์    พันธ์ชัย
2. เด็กชายมุจลินท์    คำสาลี
1. นางกนกพร    จีนมหันต์
2. นางสาวศศิภัสสร    พูลทอง
22 22 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนฤพรณ์    ศักดิ์ชัย
2. นางสาวณัฐญาดา    มูลกันทะ
1. นางสาววิรัณญา    จุ่นน้อย
2. นางสาวแววดาว    รู้เพียร
23 23 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. เด็กชายกีรดิต    กันทะวงค์
2. เด็กชายดรัณภพ    ไชยบาล
1. นางนิตยา    ทาเป๊ก
2. นายประภาส    รวมปะระ
24 24 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนงนภัส    สุทำแปง
2. เด็กหญิงธนวรรณ    ทองโพธิ์แก้ว
1. นางกนกพร    ประทุมแก้ว
2. นางมยุรา    ปัญญาวงค์
25 25 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพี    เวยหยื่อ
2. เด็กหญิงวิภาวี    ปราสาททราย
1. นายธนกฤต    เลิศล้ำ
2. นางอัญชลี    เลิศล้ำ
26 26 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. เด็กชายศุภฤกษ์    อ้วนเทิง
2. เด็กหญิงวรัมพร    สมดี
1. นางทิพย์สุดา    วิลาวัลย์
2. นายภูวดล    หลักฐาน
27 27 โรงเรียนสันกำแพง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจิลมิกา    อินต๊ะแก้ว
2. เด็กหญิงธนาพร    ทาแดง
1. นางจุรีย์รัตน์    บุญมาวงศ์
2. นางสาวธีรนุช    จันทร์กองแก้ว
28 29 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายวรภัทร    ฉัตรรัตนศักดิ์
2. เด็กชายศิริพงษ์    สายเบาะ
1. นายพิพัฒณ์พล    เนตรทิพย์
2. นางสาวภัคธีมา    แก้วยม
29 30 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงไพรินทร์    ศรีนวล
2. เด็กชายภัคพล    กันทะยวง
1. นายวรเมธ    เลาหาง
2. นางวันเพ็ญ    พันอินทร์
30 31 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐธิดา    สุวรรณก้อน
2. นายณฐนนท์    จัตุรภัทร์
1. นางสาวชมพู    กวางแก้ว
2. ว่าที่ร้อยตรีชิตชัย    โพธิ์ประภา
31 32 โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กชายอานนท์    ปัญยาทอง
2. เด็กหญิงอารยา    ห้วยหงษ์ทอง
1. นางขวัญชีวา    สุวรรณพุฒ
2. นายวุฒิพล    กำมา
32 33 โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. เด็กชายธีรนัย    วัสสา
2. เด็กชายธนอรรถ    ซาบุตร
1. นางสาวสุภาภรณ์    ถาวร
2. นางสาวโสภิตา    เสนาะจิต
33 34 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายแก้วขวัญ    ศรีขวัญแก้ว
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์    ไชยสุ้ย
1. นายจักรพงษ์    ไชยสุ้ย
2. นายธีรพงศ์    จุลสายพันธ์
34 35 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นายวุฒิชัย    อินฟู
2. นายจตุรงค์    นาโพธิ์
1. นายกฤตยศ    วรรณสาร
2. ว่าที่ร้อยตรีจีรเดช    ฟ้าเลิศ
35 36 โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงทัดชนก    วงค์ษา
2. นางสาวชัชฎาภรณ์    รุกขสวรรค์
1. นางสาวชนิสรา    พันวัน
2. นางนงพงา    เตจ๊ะแก้ว
36 37 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงโยษิตา    ลักษณะวิเชียร
2. เด็กหญิงกฤติมา    พุ่มชม
1. นางมยุรี    เซนักค้า
2. นางอรดี    มานักฆ้อง
37 38 โรงเรียนนครวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกัณวรา    โพธิโสภา
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    วงค์คม
1. นายกำธร    ตันมาละ
2. นางสาวเรืองรอง    แตงอ่อน
38 39 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงงามจิต    กันศรีเวียง
2. เด็กหญิงมณฑพร    ตะกรุดโทน
1. นางสาวนารินทร์    อินทะจักร์
2. นายสุพจน์    กาวิลาวรรณ
39 40 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. เด็กชายเดชาวัต    ดีพิจารณ์
2. เด็กชายรติพงษ์    สิงห์นอก
1. นางวัสสา    ประวะเสนัง
2. นายวิสุทธิ์    วงศ์วิลาศ
40 41 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงตติยากร    ผิวผ่อง
2. เด็กชายสันติ    มาติรักชาติ
1. นางสาวปริศา    ศรีกระจ่าง
2. นางสาววาเลน    สวัสดี
41 42 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. เด็กชายอิทธิพัทธ์    กาวิระมูล
2. เด็กชายธีรภัทร    จันตาวงศ์
1. นางสาวทัศนีย์    ธารานาถ
2. นายสุรินทร์    หุ่นสุวรรณ์
42 43 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. เด็กชายภัทรพงศ์    ธีระปิยพงศ์
2. เด็กหญิงสุพานิชชา    รอดฉ่ำ
1. นางมณฑิรา    มาจันทร์
2. นางสาวสุพิน    พลนิรันดร์
43 44 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุชัญญา    ผาแสนเถิน
2. เด็กหญิงศุภวรรณ    โรจนเจริญกิจ
1. นางนลินี    ผาแสนเถิน
2. นายศักดิ์นรินทร์    สุกันทา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................