งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 299
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. นางสาวอริสา    สินปรุ
2. นางสาวธัญลักษณ์    สงวน
1. นายชำนาญ    อิทธิยา
2. นางณิราพร    อิทธิยา
2 2 โรงเรียนพร้าววิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. นายปิยะวัฒน์    ปันทา
2. นายชานนท์    ซื่อใส
1. นายการุณ    เชิดชู
2. นายสุทธสง่า    อุษาปัญญาทวี
3 3 โรงเรียนไหล่หินวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. นายปฎิกร    ปวงคำ
2. นางสาวประภาพรรณ    ชุ่มวงค์
1. นายธวัชชัย    โกนมูล
2. นางวัลณีย์    คุ้มภัยเพื่อน
4 4 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวจิรนันท์    เขตา
2. นางสาวภัทราวดี    นาคนิ่ม
1. นายปิยะภณ    ป้อมคำ
2. นางสาวเจริญรัตน์    หัสแดงดำรงค์กุล
5 5 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. นายจรัญ    เตชะ
2. นายไกรกฤษ์    สมบูรณ์
1. นายชัยวัฒน์    เกรียงชุติมา
2. นายรุ่งโรจน์    เหน่คำ
6 6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวธนรัตน์    ทองชาวนา
2. นายสิทธิชัย    พรมพัก
1. นางสาวหิรัญญา    แก้วโก
2. นายเฉลิมศักดิ์    จงธรรม์
7 7 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นายพสิษฐ์    รัศมีบารมี
2. นายพีรดนย์    อมรเลิศเรืองกุล
1. นางภัทรียา    ชาวดร
2. นางมยุรัตน์    ตาใจ
8 8 โรงเรียนนาน้อย สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. นางสาวสุชานาถ    บ่อคำ
2. นางสาวน่านฟ้า    ไชยดี
1. นางสาวกนิษฐา    รัตน์น้ำหิน
2. นายมงคล    แดงฟู
9 9 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 6 1. นางสาววิลาสินี    กาพย์ตุ้ม
2. นางสาวอรณี    เอนโดะ
1. นางกันทรากร    จันโลหิต
2. นางสายพิณ    สวนใจ
10 10 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. นายธีรภัทร    ดีเสมอ
2. นายนภดล    บุญมี
1. นางกุลจิรา    วิรัชชั่ว
2. นายสยาม    ศรีทอง
11 11 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. นายภาณุ    คำรักษ์
2. นางสาวณัฐกานต์    พึ่งมิ่ง
1. นายพงษ์เทพ    สุระสมบัติพัฒนา
2. นายวรพจน์    ตระการศิริ
12 12 โรงเรียนยางโกลนวิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. นางสาวมุทิตา    สึบุญ
2. นางสาวกิจรดา    พันโสดา
1. นางสาวสมฤทัย    ทองบุญนุ่ม
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
13 13 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. นายวรวัฒน์    นายวัน
2. นายพงศกร    วิภาสพาณิชกุล
1. นางสาวฐิตินันท์    ดำรงธรรม
2. นายณรงฤทธิ์    ปินตาบูรณ์
14 14 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวธิดารัตน์    พงไพล
2. นางสาวรสสุคนธ์    สีชุ่ม
1. นายพิเชษฐ    สมบัติ
2. นางสาวศิริลักษณ์    อิ่มลาภ
15 15 โรงเรียนแม่วินสามัคคี สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. นายตะวัน    ศิริชัย
2. นายพิทักษ์พล    เพ็ชรทอง
1. นายสุทิน    จันทร์เทศ
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
16 16 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. นายจิณณวัทย์    แสงคำ
2. นายวรภพ    ฉิมพลี
1. นายประวิทย์    ต่อสกุล
2. นางสาวสุภาพร    เสือเผือก
17 17 โรงเรียนฟากท่าวิทยา สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวธนาภา    ธูปนิ่ม
2. นางสาวภัณฑิรา    เจริญโชติกุล
1. นางสาวน้อย    มาสอน
2. นางสาวสุชิน    ทิงิ้วงาม
18 18 โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. นายศักรินทร์    นุ้ยตูม
2. นางสาวมณิภา    แก้วเทศ
1. นางณัฏฐิรา    นันทวัน ณ อยุธยา
2. นายวิรุฬห์    สิทธิเขตรกรณ์
19 19 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. นายแทนคุณ    ใจวงค์
2. นางสาวรวีรัตน์    ชัยระวีวงศ์
1. นางสาวมุทิตรา    กตสุริย์
2. นางสาวสุภาภรณ์    ซอมอย
20 20 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นายทิชานนท์    พิพิธกุล
2. นายภัทราธรณ์    ม่วงชัย
1. นางกรวรรณ    ธิโปธิ
2. นายพีรวัส    จีนา
21 21 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. นายพิสิฐ    นิ่มพงษ์
2. นายเฮงเจริญ    พรวรรณพงศา
1. นายสุรเดช    วงศ์กระจ่าง
2. นายสุเมธ    สระทองแป้น
22 22 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. นายณัฐพล    สว่างวงษ์
2. นายสมศักดิ์    แซ่ฟุ้ง
1. นายดุสิต    กันทะมา
2. นายเสน่ห์    ชุมแสน
23 23 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. นางสาวจิราพัชร    บุญเตี่ยม
2. นางสาวชลิตา    เครื่องสกุล
1. นางจามจุรี    พรหมเผ่า
2. นายประภาส    รวมปะระ
24 24 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. นางสาวสุขใจ    ย่านสากล
2. นางสาวกัญญาณัฐ    สุระปัญญา
1. นายธวัชชัย    ศิริคำวงศ์
2. นายนพรัตน์    ใบยา
25 25 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. นายพงศภัค    คงแจ
2. นายธนาวรรธน์    ลิ้มวรากุล
1. นายสาธิต    ชุมของ
2. นายเอกรินทร์    พงษ์เพชราภรณ์
26 26 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. นายนนทพัทธ์    ตุ้ยพิมพ์
2. นางสาวสิริยากร    ปงลังกา
1. นางทิพย์สุดา    วิลาวัลย์
2. นายภูวดล    หลักฐาน
27 27 โรงเรียนวารีเชียงใหม่ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. นางสาวกวิสรา    ศรีพัฒนตระกูล
2. นายเบญจ์    นาคใหม่
1. นายสรพงษ์    สมสอน
2. นายสัญญา    ฉอ้อนโฉม
28 28 โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. นายภูวนาท    บรรลือทรัพย์
2. นายภานุวัฒน์    คล้ายสอน
1. นายศักดิ์ชัย    ศิริวรรณ
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
29 29 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. นางสาวมุธิตา    เทียนแจ้ง
2. นายอัฑฒกร    บุญเพชร
1. นางสาววิรัลยุพา    ทองพัด
2. นายสุพิชัย    คำทุย
30 30 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. นายสกุลชัย    คำมูล
2. นายพงษ์ธวัช    แก้วปั๋น
1. นางสาวณฐอร    สุภายอง
2. นางสาวสายทอง    หล้าใจ
31 31 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. นายฐิติพงศ์    ทุ่งปราบ
2. นายวิทวัส    อัฐวงศ์
1. นางสาวสิรินาฎ    วงค์ยอด
2. นายเอกราช    กาศโอสถ
32 32 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. นายชัยพร    ภิญโญสวัสดิ์สกุล
2. นายนิพนธ์    เงินมี
1. นางสาวนงนุช    จากปั้น
2. นายมาโนชญ์    แสงศิริ
33 33 โรงเรียนวัชรวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. นายไททัศน์    กันทา
2. นางสาวรัตติยากร    สุวรรณทอง
1. นายชาตรี    ศรีม่วงวงค์
2. นางดวงดาว    บดีรัฐ
34 34 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. นายธนเสฏฐ์    ภัทรพิศิษฐ์
2. นายเดโชชัย    เรืองวงษ์
1. นายชัยวัฒน์    ม่วงดี
2. นางสาวมยุรี    เหลี่ยมศร
35 35 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นายวรันธร    สามก้อนแก้ว
2. นายนัทธพงศ์    สารสี
1. นายกฤตยศ    วรรณสาร
2. ว่าที่ร้อยตรีจีรเดช    ฟ้าเลิศ
36 36 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. นางสาวอาธิการ์    ปัญญาวงค์
2. นางสาวชนาพร    ปิ่นสุวรรณ
1. นายทรงศักดิ์    สมพัตร์
2. ว่าที่ร้อยตรีวีระเดช    ขัดคำแดง
37 37 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. นางสาวชญาดา    กาทำมา
2. นางสาวจุฑาเพชร    รุ่งชื่น
1. นางกาเหว่า    พรมชาติ
2. นางณัฐภัสสร    เหล่าเนตร์
38 38 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นายเกียรติศักดิ์    จันต๊ะปัญญา
2. นายวิชญานนท์    ใจการ
1. นายอภิรักษ์    เทพอุดม
2. นางสาวแพรไหม    จุมปูป้อ
39 39 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นายตุลธร    วงศ์ชัย
2. นายอัจฉริยะวิทย์    ตุรงค์สมบูรณ์
1. นายนวมินทร์    วงค์ไชย
2. นายเอนก    ไชยบุตร
40 40 โรงเรียนคลองลานวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. นางสาวไพรินทร์    อินอำไพ
2. นางสาวภัทรภร    คำภูคำ
1. นายศุภชัย    แก้วขาว
2. นายสำราญ    ศรเลี่ยมทอง
41 41 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. นายวชิรวิทย์    มาทอง
2. นายอนนต์    ประดิษฐ์
1. นางนวนิตย์    เด่นสมบูรณ์
2. นางสาววัชรี    แก้วจีน
42 42 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. นายก้องภพ    ริมฝาย
2. นายโชคชัย    อินทร์สอน
1. นางสาวกานต์กนิษฐ์    ส้มเพ็ชร์
2. นางวรวรรณ    พิมพ์แสง
43 43 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. นายสันติราษฎร์    โสภี
2. นางสาวเมษญา    เพ็งหัวรอ
1. นางสาวประภาพรรณ    จันทร์พรม
2. นางสาวสายทิพย์    จารุวสุพันธุ์
44 44 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. นางสาวจันทร์จิรา    เอนกพัฒนาไร
2. นายณัฐนนท์    พนขันธ์คีรี
1. นายธนากร    อินตา
2. นายเลิศศักดิ์    ยาวุฒิ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................