งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 300
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพิมพ์พิกา    อุทัยรัตน์
2. เด็กหญิงชฎาภร    อันทาน
3. เด็กหญิงปรียานัฐ    ธนะวดี
4. เด็กหญิงอัญชลีกร    ขันโท
5. เด็กหญิงศุภลักษณ์    น่าชม
1. นางปาริชาติ    ราษี
2. นางศุทธิรัตน์    ทองภูมิพันธ์
2 2 โรงเรียนพร้าววิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพิชญา    ชัยชมภู
2. เด็กชายภาณุวิชญ์    เกิดกล้า
3. เด็กหญิงจุฒารัตน์    ฉ่ำเสนาะ
4. เด็กชายปฏิภาณ    วิชัยแสน
5. เด็กหญิงธนาวดี    ปันป้อ
1. นางสาวชมัยพร    แซ่วี
2. นางสาวศนิชา    เลิศการ
3 3 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงลัชชานันท์    ตนเตชะ
2. เด็กหญิงชวการณ์    ถาน้อย
3. เด็กหญิงเจนจิรา    วงศ์คำลือ
4. เด็กหญิงกชพร    ต๊ะสุภา
5. เด็กหญิงณัทริกา    ปัญญาคำ
1. นายพงษ์สวัสดิ์    สวัสดี
2. นายอาริน    เขื่อนแก้ว
4 4 โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. เด็กชายพงศพัศ    สีคาม
2. เด็กหญิงกรองแก้ว    ครุฑเสือ
3. เด็กหญิงสาลิกา    พงศ์ทองเมือง
4. เด็กหญิงวิภารัตน์    ธัญญกรรม
5. เด็กหญิงปลายฝน    สีคาวี
1. นางสาวน้ำผึ้ง    พงษ์เขียว
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
5 5 โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงพวย    จะหา
2. เด็กหญิงภาวิดา    ขัติกูล
3. เด็กหญิงภัทรสุดา    ทรายมูล
4. เด็กหญิงทิฆัมพร    ลออรัตน์ตระกูล
5. เด็กหญิงจุฑารัตน์    แสนเหลียว
1. นางสาวณัฐริณีย์    ยาพรม
2. นางสาวอรงกรณ์    ฝั้นต๊ะ
6 6 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวปรมาภรณ์    เงินทอง
2. เด็กหญิงปริศนา    เทพรินทร์
3. นางสาวธัญญพร    ดวงจันทร์
4. เด็กหญิงพลอยกัลยากร    กินูน
5. นางสาวพัชราภา    สีม่วง
1. นางสาวชิตา    จันเทียน
2. นายธิชนัฐ    พลังสันติกุล
7 7 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงสกาวเดือน    แก้วมณีคอน
2. เด็กหญิงกุลณัชน์    พูนเปี่ยม
3. เด็กหญิงกัณฐิกา    กิจผดุง
4. เด็กหญิงดาราณี    อนันต์ชยาจิตกุล
5. เด็กหญิงสุดารัตน์    เม่อแลกู่
1. นางนันทพร    แซ่หว่าง
2. นางนิภาวรรณ    วิชัย
8 8 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธนภร    สิงห์ศรี
2. เด็กหญิงเกสรารัช    ศรีมุข
3. เด็กหญิงนภสร    ศรีอ่อน
4. เด็กหญิงศุภธิดา    คำแสน
5. เด็กหญิงกมลลักษณ์    วุธนู
1. นางชวนพิศ    นันตาดี
2. นายวาทิต    บัวมีธูป
9 9 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงศิรินภา    ปัญญาเหล็ก
2. เด็กหญิงปาลิดา    คำนิล
3. เด็กหญิงกนกวรรณ    สินธุศัย
4. เด็กหญิงศิริธาวีร์    ศรีเป็ง
5. เด็กหญิงสลิลทิพย์    ภักดี
1. นางสาวล้านนา    อภิชัย
2. นางสาววรารัตน์    ก๋องชัย
10 10 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสราลี    วัดไพร
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์    แก้วมนู
3. เด็กชายเจนณรงค์    มะเอียง
4. เด็กหญิงพรหมพร    ถ้วยทอง
5. เด็กชายราชัน    คำดี
1. นางสาวรจนกร    เอกวัตร์
2. นางสาวรัลชพัฒน์    นนภิภัทรพนต์
11 11 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสายสวรรค์    บุญเสรฐ
2. เด็กหญิงนันทัชพร    ศรีสุพรรณ
3. เด็กหญิงเบญจภา    สังมา
4. เด็กหญิงกัญญาพัชร    ทองรอด
5. เด็กหญิงอนุธิดา    สิงห์มี
1. นางสาววราภรณ์    บัณฑิตโรจนฤทธิ์
2. นางสาวอัญญรัตน์    ฉายทอง
12 12 โรงเรียนนครไทย สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงศิริประภา    บ่าพิมาย
2. เด็กหญิงนริศรา    สนิทนวล
3. เด็กหญิงเจียระไน    หมวกคำ
4. เด็กหญิงพิชญนาฏ    จันทร์ตัน
5. เด็กหญิงกนกพร    อ่อนดี
1. นางลักขณา    สุขรัตนปรีชา
2. นางสุภาพรรณ    วงศ์สมบัติ
13 13 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงดิฐภา    ต้นแบบ
2. เด็กหญิงนิชา    ประพาสจำรัส
3. เด็กหญิงประภัสสร    เฒ่าตระกูล
4. เด็กหญิงยอแสง    ภูมิพิทักษ์วัฒนา
5. เด็กหญิงศรีนวล    ปัญญากร
1. นายจรันรุตน์    เพียรกิจ
2. นายนพดล    รุ้งประนมกร
14 14 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพรทิพา    บางแช่ม
2. เด็กหญิงณิชากร    บรรเลงสวรรค์
3. เด็กหญิงชนาภา    ทองอยู่
4. เด็กหญิงกัณฑิมา    สีทา
5. เด็กหญิงเบญญาภา    อัศวินิกุล
1. นายมิตร    จิ๋วภู่
2. นางสุทธิลักษณ์    สุทธิสุนทรางกูร
15 15 โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงเทพนารี    จุตตะโน
2. เด็กหญิงพลอยวรินทร์    จันทร์ไทย
3. เด็กหญิงวรัญญา    สุภาษิ
4. นางสาวธมนวรรณ    ทองธิราช
5. เด็กหญิงพรพิมล    แย้มศิลป์
1. นางสาวชลิดา    วะละ
2. นางสาวสรวลัย    นันท์ชัย
16 16 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงณัฐสุดา    อินจันทร์สุข
2. เด็กหญิงภิฆัมภรณ์    วิมลพันธ์
3. เด็กหญิงลัทธวรรณ    ชนไพโรจน์
4. เด็กหญิงชลธิชา    จินดาวงศ์
5. เด็กหญิงวัชรินทร์    บุญมี
1. นางสาวณัฏฐา    ชูมา
2. นางสาวธีระนันท์    แซ่จัน
17 17 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณัทชยาพร    ติคำ
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์    จันรุณ
3. เด็กหญิงชนากานต์    จำปาทอง
4. เด็กหญิงผาณิต    สอนสิงห์
5. เด็กหญิงอาริษรา    มีเปี้ยว
1. นายจีรศักดิ์    ทาปุก
2. นายวีรภัทร    เกตุหลู้
18 18 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงญาณิศา    แก้วก่า
2. เด็กหญิงณัฐกฤตา    สุภษร
3. เด็กหญิงชนม์นิภา    เริงเกษตรกิจ
4. เด็กหญิงภัทรวดี    โอสา
5. เด็กหญิงปานฟ้า    พูลเขตรกิจ
1. นางสาวณิชาภัทร    สุวรรณศรี
2. นางสาวอารีรัตน์    รุกขชาติ
19 19 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจิรัชญา    สมนึก
2. เด็กหญิงเรณุกา    สีหมอก
3. เด็กหญิงสุพิชญา    ผาทอง
4. เด็กหญิงสุนทรีย์    ยอดเมือง
5. เด็กหญิงสุภาวดี    สุทะตั้ง
1. นายพิชัย    ดอกสน
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอาริสา    ข่มอาวุธ
20 20 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพิมพ์ขวัญ    แสนยาสมุทร
2. เด็กหญิงภัทรธิดา    สุขลักษณ์
3. เด็กหญิงรญิดา    นันต๊ะกาศ
4. เด็กหญิงกมลทิพย์    สุทธิศานนท์
5. เด็กหญิงจิรัชญา    ปันศรีละ
1. นางสาวธัญกมล    บุญยะสิงห์
2. นางสาวรัตติกาล    โลกคำลือ
21 21 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกานต์มณี    คุ้มนวล
2. เด็กหญิงรัตน์ชนก    ฉัตรแก้ว
3. เด็กหญิงรันรดา    พึ่งผล
4. เด็กหญิงสาธิกา    วงศ์เวศ
5. เด็กหญิงสุพิชชา    สุขจิตต์
1. นางทิวา    เกษมศุภกุล
2. นางสาววรางคนางค์    รัตนวรสุทธิ์
22 22 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอโนมา    ตันกอง
2. เด็กหญิงบุญฑริกา    พลเสน
3. เด็กหญิงอริสรา    หน่อแก้ว
4. เด็กหญิงญาณิศา    วงศ์จินา
5. เด็กหญิงชยุดา    ประเสริฐสุข
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงขวัญเรือน    เพ็งมา
2. นางสาวทัศนีย์    ทนุกิจ
23 23 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงตรีชฎา    ใสสม
2. เด็กหญิงวรรณรดา    อนุมาวัฒนากุล
3. เด็กชายฐิติพงศ์    ติ๊บบุญเรือง
4. เด็กหญิงเรณุกา    อ่องคำ
5. เด็กชายกษิดิศ    กุลพัฒน์เศรษฐ
1. นางมาริษา    สิงห์กา
2. นางสาวรุจิรา    กาจินา
24 24 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. นางสาวสุตภาวี    ฮั่นตระกูล
2. เด็กหญิงกัญชพร    ลือยศ
3. เด็กหญิงปภาวิน    พันชน
4. เด็กหญิงกุลธิดา    สมบูรณ์
5. นางสาวปราณปริยา    ปะเถียน
1. นางวิรัชนก    จันทร์เรีย
2. นางเตือนใจ    ประกอบเที่ยง
25 25 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. นางสาวปรีญารัตน์    ตะธรรมา
2. เด็กหญิงกรวรรณ    พิมมะสอน
3. เด็กหญิงกิตติวรา    อัมพุชสิริ
4. เด็กหญิงพัชรี    อรุณวรรณชาติ
5. เด็กหญิงรมณ์นลิน    ไชยมงคล
1. นางสาวรัตนาภรณ์    คำยอง
2. นางสาวเกษสุดา    นิลสวิท
26 26 โรงเรียนเมืองปานวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงธีราพร    ชือจริง
2. เด็กหญิงจิรัชยา    สาปคำ
3. เด็กหญิงวชิรญาญ์    มุ่งเมิน
4. เด็กหญิงกมลชนก    ขอนพันธ์
5. เด็กหญิงพันธ์ตรา    แสงนภากาศ
1. นางดวงจันทร์    จันทะมาลา
2. นางใกล้รุ้ง    ยอดเงิน
27 27 โรงเรียนสันกำแพง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงภัทรธิดา    ภิไชย
2. เด็กหญิงวารีลักษณ์    ทิพย์จักร
3. เด็กหญิงสร้อยสวรรค์    กุลสุวรรณเชษฐ์
4. เด็กหญิงไปรยา    ปิยะจันทร์
5. เด็กหญิงชมพูุนุท    ทองประเสริฐ
1. นายดุสิต    ตนมิตร
2. นางสาวรชนีกร    ขัติยนต์
28 28 โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศรินภัทร    พรมนิล
2. เด็กหญิงมนัสนันท์    ทองดอนคำ
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์    แสงธรรมกิจกุล
4. เด็กหญิงณภัทร    วงศ์คำมา
5. เด็กหญิงสุกัลยา    บุญยัง
1. นางสาวสุกัญญา    แดงเรือง
2. นายสุขสรรค์    ทัดทอง
29 29 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์    ศรีปะโค
2. เด็กหญิงพัชรัตน์    อ่อนคำ
3. เด็กหญิงขวัญชนก    โสมาบุตร์
4. นางสาวฑิมัณพร    อินทรทะกูล
5. เด็กหญิงพิมพ์พิชา    ทองบ่อ
1. นายภานุวัฒน์    บุญเทียน
2. นางสาวเกศินี    เชื่้อนุ่น
30 30 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. นางสาวนิศาชล    ปู่ยา
2. เด็กหญิงสรียา    สุกันโท
3. เด็กหญิงจิราพัชร    ใจเป็ง
4. เด็กหญิงลัลนาพร    วิชัยประภา
5. เด็กหญิงพิมลวรรณ    ตันมูล
1. นายมนัส    ตันมูล
2. นางสาวยุวรัตน์    ไชยวรรณ์
31 31 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณฐิตา    มาตรงามเมือง
2. เด็กหญิงปวันรัตน์    วัลลา
3. เด็กหญิงเมษณี    ลีพรม
4. เด็กหญิงพิชญาภา    ผาทอง
5. เด็กหญิงปัณณธร    สรรพช่าง
1. นางสุดารัตน์    จิตแจ้ง
2. นายสุเทพ    กวาวสิบสาม
32 32 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชริศา    ไข่มุก
2. เด็กหญิงรัชนก    วิชาชัย
3. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี    สุขใส
4. เด็กหญิงพัสราพร    เจนวิทย์การณ์
5. เด็กหญิงเกวลิน    มุสิกะพันธุ์
1. นางสาวอัญชรี    โจดโจน
2. นายเรืองวิทย์    กลิ่นอำพร
33 33 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    ศรกองแดง
2. เด็กหญิงรวิสรา    ลิ้มสมวงค์
3. เด็กหญิงพัฒน์พิมพ์พร    วันนา
4. เด็กหญิงมุฑิตา    เปรมกมล
5. เด็กหญิงมิ่งขวัญ    วงภูดร
1. นางสาวนฤมล    ไทยเจริญ
2. นางพรประพา    คุ้มโตนด
34 34 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปทิตตา    ทศพิมพ์
2. เด็กหญิงณิชารีย์    คงเมือง
3. เด็กหญิงสุชานาถ    คูณแก้ว
4. เด็กหญิงสุพิชฌาย์    บรรจงฤทธิ์
5. เด็กหญิงสุภัทรา    ทะสวัสดิ์
1. นางกชกร    ซอนจำปา
2. นางสาวกำจัด    บุญสุข
35 35 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงฐิตาภรณ์    ถานะกอง
2. เด็กหญิงณัชวรินทร์    ฐานะกอง
3. เด็กหญิงณัฐสริญญา    ศรีวิเชียร
4. เด็กหญิงเจนจิรา    จันทร์จิตร
5. เด็กหญิงมันทนา    นนทศิลป์
1. นางขวัญจิต    ไฝขัน
2. นางสาววรรณเพ็ญ    จิรธีระพันธ์
36 36 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจิรภิญญา    มุชิดา
2. เด็กหญิงอรอุมาวดี    จิระเมธา
3. เด็กหญิงกัลยา    ปันดิษฐ์
4. เด็กหญิงบวรลักษณ์    แสงอาวุธ
5. เด็กหญิงณัฐธิดา    กาวิเป็ง
1. นางปุณยนุช    ทาตะนี
2. นางสาวศรัญญา    คัมภีระมนต์
37 37 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวรัญญา    สุภาพรรณ
2. เด็กหญิงอาทิมา    บุญเรือง
3. เด็กหญิงรชดา    มาริตแตง
4. เด็กหญิงพรปวีณ์    คำเที่ยง
5. เด็กหญิงรชมล    ด่านศรีชาญชัย
1. นายนทีบดี    ชูรัสมี
2. นางสมลักษณ์    บุญโห้
38 38 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กชายศราวุฒิ    บุญเป็ง
2. เด็กชายวรุตม์    ศรีคำ
3. เด็กหญิงณัฐกาญจน์    ชนาวร
4. เด็กหญิงสุนีรัตน์    ร่มพนาธรรม
5. เด็กหญิงสุวิตรา    บุญช่วย
1. นายวรากร    ปัญญาคำ
2. นายอดิศักดิ์    บุญเถาว์
39 39 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศิรดา    รักเดช
2. เด็กหญิงพัชรียา    วิยะกาศ
3. เด็กหญิงพนัชกร    กันหา
4. เด็กหญิงศรัณย์ญา    กุลดี
5. เด็กหญิงปริม    เปรมสุข
1. นางทิพวรรณ์    เขียวสิงห์
2. นางนฤมล    ชลประทิน
40 40 โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนันทิยา    นุ่นภักดี
2. เด็กหญิงนิภาภรณ์    จันทนิชย์
3. เด็กหญิงศตายุ    สุมหะ
4. เด็กหญิงศิริพร    บัวอิ่ม
5. เด็กหญิงกาญจนา    เบ้าทอง
1. นางสาวกรรนิภา    ยุติธรรม
2. นางวิไลวรรณ์    จิตมณี
41 41 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปภานิจ    ชุนประวัติ
2. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์    อย่างรัตนโชติ
3. เด็กหญิงธัญชนก    บัวพลอย
4. เด็กหญิงภาสินี    ใจจู
5. เด็กหญิงปุณญิศา    คลี่ใบ
1. นางสาวภาวินีย์    เศรษฐีพ่อค้า
2. นางสาวศุภมาตรา    มณีนิล
42 42 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพรสินี    ลิ้นจี่
2. เด็กหญิงธนพร    แก้วปาน
3. เด็กหญิงวรพิชชา    รัตนแย้ม
4. เด็กหญิงกัลยรัตน์    นาคมี
5. เด็กหญิงวรัทยา    ตั้งจิตรศรัทธา
1. นายประจวบ    ชูเชิด
2. นางสาวสายบัว    มูลทา
43 43 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุชัญญา    โชคชัยวัฒนากุล
2. เด็กหญิงขนิษฐา    ทะนันชัย
3. เด็กหญิงกชกร    โลหะเวช
4. เด็กหญิงชญาดา    เดชคง
5. เด็กหญิงศกลรัตน์    ลำเต็ม
1. นางกฤษณา    อุดมโภชน์
2. นายเอกชัย    ผาแสนเถิน
44 44 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. นางสาวเบญจมาศ    จาริกคีรี
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์    วงศ์มนัสวี
3. เด็กหญิงพัทธมน    จรัสพงษ์ไพศาล
4. เด็กหญิงชลธิชา    อนันต์เอกศิริ
5. เด็กหญิงพาขวัญ    เทพหัสดิน ณ อยุธยา
1. นายกัมปนาท    อุดทา
2. นางสาวรุจิรภา    ทองปอน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................