งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 301
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. นางสาวธีริศรา    รุ่งเรือง
2. นางสาวพัชราภรณ์    หอมนาน
3. นางสาวชลธิชา    วงศ์ราษฏร์
4. นางสาวปพิชญา    กองมงคล
5. นางสาวอรณิชา    สท้านอาจ
1. นางศรีไพร    ฟ้าเลิศ
2. นางเกษร    สิงห์โตนาท
2 2 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. นางสาวแพรว    ใจฝั้น
2. นางสาวนุจิรา    เหมือนค้าน
3. นางสาวชลธิชา    เหมาะตา
4. นางสาวบุษบา    ชอบทำบุญ
5. นางสาวจันทมณี    ทรงรุ่งโรจน์
1. นายชยุตม์    ปั้นม่วง
2. นางอ้อยทิพย์    ดวงจันทร์
3 3 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. นางสาวเกศราพร    ฟองน้อย
2. นางสาววาลิสา    ป้องแก้วน้อย
3. นางสาวปณิดา    คำใจหนัก
4. นางสาวนภัสกร    นันตาเครือ
5. นางสาวรัตนากร    ภาลัยแก้ว
1. นางสาววัชราภรณ์    สายวงค์
2. นางสาวสายพิน    ต๊ะมาสี
4 4 โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวกนกพร    สมัครการไถ
2. นางสาวสุภาพรรณ    ปรีชา
3. นางสาวสุจิตรา    บุญมั่น
4. นางสาวณัฐสิมา    โพธิ์พิทักษ์
5. นายณวพงษ์    ปานเพชร
1. นางสาวพาณิภัค    ภักดีรักษ์
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
5 5 โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. นางสาวเชษฐ์ธิดา    ทองคำ
2. นางสาวเกศวดี    เทพนา
3. นางสาวชลนิภา    ไพรสันฑ์
4. นางสาวอัญชลี    ดวงดี
5. นางสาวธนาพร    อยู่ศิริ
1. นางสาวศิริพร    ทิพวรรณ์
2. นางสาวศิวาพร    สุขแยง
6 6 โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวพัชรี    แซ่โซ้ง
2. นายศิวกร    สุทธิโสม
3. นางสาวธันยพร    เธียรเสถียรพงศ์
4. นางสาวนุษบา    วงศ์สันติกูล
5. นางสาวพิมพ์นารี    เลิศวัฒนาชัย
1. นางชลิดา    กรชนกธนรงค์
2. นางสาวรจนา    จงธรรม์
7 7 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นางสาวลลิตา    จันทาพูน
2. นายยศวริศ    แซ่จง
3. นางสาวกัญญาวี    อินบุญ
4. นายเอกราช    จะแล
5. นายนิติ    อ้อยกาบ
1. นายราชัญ    วงศ์สอน
2. นางอัญชิษฐา    ตนภู
8 8 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. นายภัคพล    โกสิริ
2. นางสาวญาชิตา    ธิติพลวิภาส
3. นางสาวสุคนธ์ทิพย์    สิงห์ลาว
4. นางสาวเวนิการ์    ขันติชู
5. นางสาวเทวิกา    แก้วไหลมา
1. นายธีรพล    เป็งมา
2. นายพิเชษฐ์    ใบยา
9 9 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 6 1. นางสาวโชติกา    เปิ้นตะนะ
2. นางสาววาสนา    สมีนาง
3. นางสาวจิรพร    หมื่นเทพ
4. นางสาวธัญลักษณ์    ตันมา
5. นางสาวพรนภา    จันตาบุญ
1. นายพลวัฒน์    ชัยชนะ
2. นางสาวศิริลักษณ์    ขันเงิน
10 10 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. นางสาวภาพิมล    พุทธรักษา
2. นางสาวภัทรวดี    ทองสีลา
3. นางสาวสุจิตรา    เรืองศรี
4. นางสาวลักษ์ขณา    ประจำเขต
5. นางสาวฐิติวรรณ    เกตุยิ้ม
1. นางทัศณี    ทะอินเลย
2. นางสาวรัลชพัฒน์    นนภิภัทรพนต์
11 11 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. นายนราพัฒน์    ผันเฉย
2. นายอนุรัตน์    ภู่คล้าย
3. นางสาวณฐกร    ปิ่นสุม
4. นางสาวณิชาวีร์    ฉุนหอม
5. นางสาวรสิตา    โพธิคามบำรุง
1. นายชัยสิทธิ์    แสงเย็น
2. นางสาวอรนุช    พวงทอง
12 12 โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. นางสาวนฤนันท์    ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวนิภารัตน์    บุญคำกุล
3. นางสาวจุฑาลักษณ์    เขียนสุข
4. นางสาวศิรินภา    เกจันทร์
5. นางสาวชญานิศ    ดีธงทอง
1. นายชินพันธ์    ไชยฉัตรโรจน์
2. นางสาวธนาภรณ์    การะแบก
13 13 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. นางสาวพรธิตา    กวินนโคทร
2. นางสาวพัชราพร    ถาพิลา
3. นางสาวเพลงพิณ    พงศ์พิมล
4. นางสาวมณีสรณ์    กิตติพันธุ์สุข
5. นางสาวนันทิกานต์    ไกวัลสกุลชัย
1. นายจรันรุตน์    เพียรกิจ
2. นางสาวพานทอง    คติธรรมกุล
14 14 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. นางสาววรนุช    ทองคำ
2. นางสาวนภชล    บุญชูชีพ
3. นางสาวรัชดา    นามวงษ์
4. นางสาวอรอนงค์    วงษ์พรวน
5. นางสาวพรชนก    สอนกอน
1. นายธนภัทร    ลิมปนารมณ์
2. นายมิตร    จิ๋วภู่
15 15 โรงเรียนสองแคววิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. นายญาณกร    เจริญไพรศรี
2. นายธนกฤต    แซ่วะ
3. นางสาววรัทยา    วรธนรักษ์
4. นางสาวรุ่งนภา    แซ่ยะ
5. นางสาววิภวานี    แซ่ยะ
1. นายชนะภูมิ    ศรีสิงห์
2. นางพัชราภรณ์    อิ่มอมรพงษ์
16 16 โรงเรียนวังข่อยพิทยา สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. นายธนานันท์    ปักไคหัง
2. นางสาววริษา    พรหมมินทร์
3. นางสาวสุดารัตน์    ฟักเงิน
4. นางสาวศศิกานต์    คำเสมอ
5. นางสาวสุธิดา    ฟักเงิน
1. นายณรงค์ชัย    เต็นยะ
2. นางสาวรุ่งทิวา    อ่ำอำไพ
17 17 โรงเรียนฟากท่าวิทยา สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวจิราวรรณ    เทพอินทร์
2. นางสาวชาลิสา    เพียงตา
3. นางสาวเจนจิรา    บุตรสาลี
4. นางสาววันวิสา    จันโสดา
5. นางสาวชลิดา    ทะต่อม
1. นางสาววสุธา    บุญรักษา
2. นางวิไล    เอ็บมูล
18 18 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. นางสาวปานทิพย์    จำปาทอง
2. นางสาวพัฒภรณ์    นิโรจน์
3. นางสาวรจนา    รักกสิวิทย์
4. นางสาวธนภรณ์    สุวรรณศร
5. นางสาวจุฑามณี    เริงเกษตรกิจ
1. นางสาวณิชาภัทร    สุวรรณศรี
2. นางสาวนิโรบล    พัฒนพงษ์
19 19 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. นางสาวฐิติพร    ปราบปราม
2. นางสาวภิญญดา    บุญเป็ง
3. นางสาวสุชัญญา    ไชยลังกา
4. นางสาววิไลวรรณ    สถิตย์
5. นางสาวศิรประภา    งามทรง
1. นางกชกร    ระลาธิ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอาริสา    ข่มอาวุธ
20 20 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นางสาวศิรประภา    ญาณพันธ์
2. นางสาวกัญญารัตน์    วงค์คม
3. นางสาววันวิสาข์    อินต๊ะเหล็ก
4. นางสาวศิริภัสสร    ไทยที่
5. นางสาวสุภาพร    เกียรติโอฬารกุล
1. นางสาวณ อร    โภคะสมบูรณ์
2. นางสาวณัฐพร    เทือกเถาสาร
21 21 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. นางสาวนรินทร์ทิพย์    ทองแฉล้ม
2. นางสาวสุนันตังค์    พันธ์กอง
3. นางสาวมณินทร    เกิดบุญมา
4. นางสาววรางคณา    แสนทราชา
5. นางสาววันเลิศ    บูรพางกุร
1. นางกรรณวรรณ์    รัตนวิบูลยเลิศ
2. นางสาวณัฐพร    หลวงไกรราช
22 22 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. นางสาวนริสรา    เทวัญ
2. นางสาวรุจิษยา    เอกฉันท์
3. นางสาวอารียา    ปัญโญ
4. นางสาวสิรีธร    ยะจินะ
5. นางสาวจิรัชญา    ปาพันธ์
1. นางพรทิพา    ผันผาย
2. นางสาวเมธาพร    สงกานต์ทิพ
23 23 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. นายพลพล    จันทร์ทัน
2. นางสาวพิมพิไล    ใจคำ
3. นางสาวธัญเรศ    เงินเย็น
4. นางสาวพรวิมล    ไชยวุฒิ
5. นางสาวณัฐณิชา    วงศ์สรรคกร
1. นายชาญพงษ์    ถูกจิตร์
2. นายณฉัตรมงคล    มูลศรี
24 24 โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. นางสาวพิชญา    เขยตุ้ย
2. นางสาวกัญญาวีร์    อะทะนิตย์
3. นางสาวนภัสสร    คันทะมูล
4. นางสาวพิชชาพร    ชาวยอง
5. นางสาวจินตนาภร    คำแสน
1. นางสาวนันท์ณิภัค    วังแสง
2. นางรุ่งระวี    ตนะทิพย์
25 25 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. นางสาวอัจฉรา    พัฒนกุลวิทย์
2. นางสาวรินรดา    มาพรชัย
3. นางสาวมีเรีย    พัฒนกุลวิทย์
4. นางสาวโนรี    ชนาวีร
5. นางสาวนะแหง่    ไม่มีชื่อสกุล
1. นางสาวรัตนาภรณ์    คำยอง
2. นางสาวเกษสุดา    นิลสวิท
26 26 โรงเรียนเมืองปานวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. นางสาวธิติสุดา    มะโนเพ็ญ
2. นางสาวทิพย์นารี    เตมีย์ศักดิ์
3. นางสาวชฏาพร    ยิ้มละมัย
4. นางสาวสรารัตน์    ติ๊บดี
5. นางสาวธัญพิมล    อัคเส
1. นางดวงจันทร์    จันทะมาลา
2. นางใกล้รุ้ง    ยอดเงิน
27 27 โรงเรียนสันกำแพง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. นางสาววรัญญา    วัตรธนโชค
2. นางสาวธัญชนก    มะโนแก้ว
3. นางสาวณัฐริกา    มุ่งเมือง
4. นางสาวรัตติกาล    กันตีมูล
5. นางสาวชนิกา    คำจา
1. นายตระการ    ทนานทอง
2. นายพชร    ปันมิตร
28 28 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. นางสาวนรินทรา    ศรทอง
2. นางสาวจิตตรา    ขาวเอี่ยม
3. นายพัสกร    ยศปัญญา
4. นายวัชระเกียรติ    ทราพงษ์
5. นายถามวัต    โสขุนทด
1. นางถนอมศรี    มหา
2. นางสาวสมสุวรรณ    เผือกสกุล
29 29 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. นางสาวนารินทร์    ทวดขุนทด
2. นางสาวพัชรี    พั่วเหล็ก
3. นางสาวรัตนภรณ์    ขยันกสิกรรม
4. นางสาววีรยาภรณ์    พวกแสน
5. นางสาวจิราภา    ทานน้ำ
1. นางสาธร    ธูปพุฒซา
2. นางเบญจมาศ    สุขเจริญ
30 30 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. นายสุรศักดิ์    กนกไพรวัลล์
2. นางสาวนฤมล    จันทร์แจ่ม
3. นางสาวผกาวรรณ    ธารายืนยง
4. นางสาวรติรส    คำวัน
5. นางสาวชนิดา    มือแป
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปุณนัฐฐา    ก๋าติ๊บ
2. นางสาวสุภาพรรณ    ไชยสลี
31 31 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. นางสาวพรหมญาณี    รัตนบุผา
2. นางสาวสุธาชิณี    มณีพรหม
3. นางสาวณกุลกานต์    สิงห์เหาะ
4. นางสาวกชพร    แผ่นทอง
5. นางสาวอังศวีร์    ลิมปนารักษ์
1. นางกันยา    แก้วเจริญ
2. นางจุฬารัตน์    ด่านผาทอง
32 32 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. นางสาวสุรัตน์    บุญหอม
2. นางสาวสุนิชา    พุทธา
3. นางสาวชนิภรณ์    ลาวรรณ์
4. นายจันทกานต์    จันทร์พูล
5. นายคณิศร    ศรีคันชัย
1. นางสาวพิรญาณ์    ทองนา
2. นายเรืองวิทย์    กลิ่นอำพร
33 33 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. นางสาวเจนภาพรรณ    คำลือ
2. นางสาวแพรวณภา    จงห่อกลาง
3. นางสาวชัชรินทร์    คำฟู
4. นางสาวบุษกร    เถื่อนสุวรรณ
5. นางสาวนภัสสินี    คุ้มสุวรรณ
1. นางสาวชมัยพร    ธีรพงษ์
2. นายปรัญญา    บุญทอง
34 34 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวจุฑาพัฒน์    พจนพันธุ์
2. นางสาวฐิติกมล    วัชราชารชน
3. นางสาวพิชญ์ชาดา    จงเจริญโภคา
4. นางสาวพิมพกานต์    น้อยมหาพรหม
5. นางสาวอารัญญา    แสงทอง
1. นางสาวจันทร์สุดา    เพ็งแก่นแท้
2. นายเชน    โพธิ์ศรี
35 35 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นางสาวน้ำฟ้า    ยอดปา
2. นางสาวรวิภา    ธำรงภัทรนันท์
3. นางสาวภัทรลดา    ยศไกร
4. นางสาวอทิติยา    ตาหล้า
5. นางสาวกัญญ์วรา    สีหมอก
1. นายจิรพงษ์    ยองเพชร
2. นายสาริกา    นาเมืองรักษ์
36 36 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. นางสาว วรินทร    ดอกบัว
2. นางสาวสุธิดา    สีใส
3. นางสาวเชนิสา    ไม้ทอง
4. นางสาวจิรวรรณ    ธรรมศร
5. นางสาวปภาวดี    เตจาโท่น
1. นางดวงเดือน    ใจภักดี
2. นางนฤมล    คณารีย์
37 37 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. นางสาวปวีร์กรณ์    แก้วชู
2. นางสาวสุภาภรณ์    จีนใจตรง
3. นางสาวนีรา    วงศ์เมฆ
4. นางสาวรมิตา    จิระวงศ์ตระกูล
5. นางสาววรกมล    หลวงคุ้ม
1. นายนทีบดี    ชูรัสมี
2. นางรัตนา    พ่วงประเสริฐ
38 38 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นายป้องนิธิ    ปันรักโทน
2. นายกิตติชัย    ชัยมูล
3. นางสาวมัณฑนา    กุณาวงค์
4. นางสาววาสนา    สิงห์แก้ว
5. นางสาวปิยมาส    ฐานะกิจ
1. นายวรพงศ์    บายันต์
2. นางสุภาพร    คำจีนะ
39 39 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นางสาวมิกิ    ฮิกูชิ
2. นางสาววนัชพร    นวลศรี
3. นางสาวเนตรนภา    สุปัญโญ
4. นายก้องฟ้า    มโนกร
5. นายนที    ศิริอัครวาณิชกุล
1. นางภัทรา    สุทธินันท์
2. นางอังคณา    ณ พิกุล
40 40 โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. นางสาวสุภาภรณ์    สุมณฑา
2. นางสาวภัทราพร    บุญเพชร
3. นางสาวณัทยา    ทองคำนุช
4. นางสาวสุรีพร    สารีผล
5. นางสาวอินทิพร    ปิ่นแก้ว
1. นางสาวกรรนิภา    ยุติธรรม
2. นางสาวนภานันท์    ศรีธงชัย
41 41 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. นางสาวณัชณิชา    ไพบูลย์กสิกรรม
2. นางสาวมัชฌิมา    ไพบูลย์กสิกรรม
3. นางสาวณัฏธิฐนันท์    อยู่สายบัว
4. นางสาวทิพาพร    คงรอด
5. นางสาวธิมาพร    กันนา
1. นางกนกอร    อรุณวิง
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
42 42 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. นางสาวนิลาวรรณ    บุญทะปัญญา
2. นางสาวจิณห์จุฑา    พึ่งกริม
3. นางสาววรัญทยา    จันทร์ทอง
4. นางสาวพรศิริ    แก้วปาน
5. นางสาวรัชนก    ทองสามงาม
1. นางสาวสุพรรษา    แจ้งแก้ว
2. นายเชษฐา    เพชรคง
43 43 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. นางสาวจุฑามาศ    เครือบุญมา
2. นายกิตติพงศ์    แก้วสีนวล
3. นายศิลา    สีม่วง
4. นางสาวพรชิตา    วงษ์ใหญ่
5. นายพนารักษ์    กาขัน
1. นางนงนุช    จันทร์สายทอง
2. นายปวิณ    เกษวงศ์รอต
44 44 โรงเรียนภัทรวิทยา สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. นางสาวหยกมณี    สินขจรเกียรติ
2. นางสาววิภาวรรณ    แม่สองเจริญศรี
3. นางสาวเกตน์นิภา    พูลลักษณ์
4. นางสาวกานต์สินี    ตุ่นคำแดง
5. นางสาวสิญาพร    เปอเจ๊ะ
1. นางสาวมธุรส    ทวิชาติ
2. นางสุจินต์    สุภาพกุล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................