งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 302
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. นางสาวเกวรินทร์    อุ่นฟอง
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    ชาดี
3. เด็กหญิงดมิสา    ใจคำ
4. นางสาวธีริศรา    สักลอ
5. เด็กหญิงกัญญาวีร์    สอนสงคราม
1. นางภมรวรรณ    รัตนไพศาลกิจ
2. นางสาวฤชุตา    จันต๊ะคาด
2 2 โรงเรียนพร้าววิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. เด็กชายภานุวิชญ์    เนอิน
2. เด็กชายอนุวัฒน์    ใจบาล
3. เด็กหญิงอนุธิดา    บุญมา
4. เด็กหญิงธัญกมล    ไชยกา
5. เด็กหญิงนฤสรณ์    นพคุณ
1. นางสาวดวงหทัย    ตาคำ
2. นางอ้อยทิพย์    ทองดี
3 3 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธนัญญา    หล้าปวงคำ
2. เด็กหญิงวรางคณา    มูลจันทร์
3. เด็กหญิงรัชนก    ปงคำ
4. เด็กหญิงมาริษา    ศิริทะ
5. เด็กหญิงกัลยากร    ขจรคำ
1. นางสาววัชราภรณ์    สายวงค์
2. นางสาวสายพิน    ต๊ะมาสี
4 4 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. เด็กชายเอกภัทร    เนาวกุล
2. เด็กหญิงปมัญญา    อุดมศรี
3. เด็กหญิงปาริฉัตร    รุ่งศรี
4. เด็กหญิงพัชรี    เส็งหนองแบน
5. เด็กหญิงสุธีรา    ศุภกิจวัฒนา
1. นางสาววราภรณ์    จันทร์ครุธ
2. นางเบญจมาศ    คำรื่น
5 5 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงสิริณาณา    สุริยะชัยพันธ์
2. เด็กหญิงลีน่า    จะเต๊าะ
3. เด็กหญิงอชิรญา    ทาสูน
4. เด็กหญิงชฎาทิพย์    สายถา
5. เด็กหญิงธัญญารัตน์    วงค์ษา
1. นางสาวธนัชพร    สายแก้ว
2. นายอิทธิพล    อินถา
6 6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชนันภรณ์    แก้วบุดดิ
2. เด็กหญิงทิพย์วรา    เกษามูล
3. เด็กหญิงปัณฑิตา    จันทร์อนุรักษ์
4. เด็กหญิงภัทรธิดา    ศรีทับทิม
5. เด็กหญิงอารีรัตน์    คำโฉม
1. นายสำราญ    เวียงวิเศษ
2. นายสิทธิกร    ด้วงทอง
7 7 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กชายอภิวิชญ์    พรมแจ้
2. เด็กหญิงจุฑามณี    มิโน
3. เด็กหญิงณิชากุญ    จันโย
4. เด็กหญิงพัทธนันท์    สิงห์ตา
5. เด็กหญิงศิริภัสสร    หมอกใหม่
1. นางสาวมัลลิกา    คูสีวิน
2. นายวัศพล    พรมตัน
8 8 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกษมา    การินทร์
2. เด็กหญิงฐิติกานต์    ประมวลการ
3. เด็กหญิงอรชพร    ทองฉัตร
4. เด็กหญิงอนัญญา    พังยะ
5. เด็กหญิงณัฐพัชร์    บุวรรณ์
1. นางประทิน    สิทธิวงศ์
2. นายพีระวัฒน์    สุริยา
9 9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงดวงอร    กระจ่างกิจเลิศล้ำ
2. เด็กหญิงนุชวรา    พงษ์ประสิทธิ์ไพร
3. เด็กหญิงกันยารัตน์    รัตนพงไพรรักษา
4. เด็กหญิงณัฐธิดา    ธิรานุสรณ์กุล
5. เด็กหญิงเบ็ญญญาภา    นันทวิเชียรชม
1. นางกมลชนก    เทพบุ
2. นางสาวศิริมา    เมฆปัจฉาพิชิต
10 10 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพิมพ์ภัสสร    ขันติวงษ์
2. เด็กชายดนุสรณ์    ทองจันทึก
3. เด็กหญิงภัทรดา    แก้วกิตติ
4. เด็กหญิงไอลดา    โอรักษ์
5. เด็กหญิงธวัลลักษณ์    ไพลาพ
1. นางกัลยาณี    สิริปัญญาธิรัตน์
2. นางสาวฤทัยรัตน์    โมกขะศักดิ์
11 11 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. เด็กชายนิพิฐ    ทองเถื่อน
2. เด็กชายศิรา    ดีโต
3. เด็กหญิงปริยาภัทร    ทับทอง
4. เด็กหญิงวรพิชชา    ทองประจักษ์
5. เด็กหญิงศศิพงศ์    กรุณา
1. นางพินิจ    บุญอินทร์
2. นายอนุสิษฐ์    แก้วศรีทอง
12 12 โรงเรียนนครไทย สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. เด็กชายจิรโรจน์    โรจน์ทรรศนีย์
2. เด็กหญิงศศิวิมล    เขียนงาม
3. เด็กหญิงสุชาดา    บุญธรรม
4. เด็กหญิงอริสา    นันทา
5. เด็กหญิงกมลธิดา    ฉิมคง
1. นายวีรยุทธ    สงศิลาวัต
2. นางเกตน์สิรี    เกตุยอด
13 13 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณัฐธยาห์    วิริยะ
2. เด็กหญิงณัฐญาพรรณ    ดารดาษพฤกษา
3. เด็กหญิงชนัญชิดา    ดอนแก้ว
4. เด็กหญิงพิริสา    ทรัพย์ทวีผล
5. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    กรรณิกา
1. นางสาวนัชชา    มากมาย
2. นางสาวพานทอง    คติธรรมกุล
14 14 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธัญพิชา    อาญาพิทักษ์
2. เด็กหญิงอภิชญา    ปัญญานวล
3. เด็กหญิงขณิษฐา    ทารัตน์
4. เด็กหญิงฐานิตา    มีเกิดมูล
5. เด็กหญิงวรรณวรินทร์    พิริยะอนันต์
1. นางสาวคนึงนิต    จันทร์สุข
2. นางฐิติรัตน์    เกษศรี
15 15 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงหมายเปา    ลุงปู่ยะ
2. เด็กหญิงพลอยฟ้า    ยาบัว
3. เด็กหญิงหญิง    อายี่
4. เด็กหญิงภัทรานันท์    แซ่เบ้
5. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    อิ่นคำ
1. นางสาวกมลรัตน์    ดาอินวงค์
2. นางอภิระดี    เพ่งพิศ
16 16 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงชลิดา    วงษ์ทานมัย
2. เด็กหญิงพัชรธิดา    แพงศรี
3. นางสาวสุภัสสร    ใจปิง
4. เด็กหญิงนิรัชฌา    ชิโนเรสโยธิน
5. เด็กหญิงณัฐนิชา    โลหะเวช
1. นางสาวสาวิตรี    เกตุประยูร
2. นางสาวอรพรรณ    หมูเทพ
17 17 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพิชญาภา    แคล้วอาวุธ
2. เด็กหญิงปานรวี    กล้าหาญ
3. เด็กหญิงชลธิชา    ยศเกตุ
4. เด็กหญิงธิดาภรณ์    ชูวงษ์
5. เด็กหญิงพิชญา    แปงการิยา
1. นางสาวศตพร    แปงการิยา
2. นางสาวเหมือนจันทร์    คำหมอน
18 18 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวราภรณ์    ทวีชาติ
2. เด็กหญิงวริยาพร    สว่างศรี
3. เด็กชายเจษฎา    อุบาลี
4. เด็กหญิงณฤดี    พิรา
5. เด็กหญิงพิราวรรณ    ชาติเวช
1. นายละเมียด    คำรื่น
2. นางสาวสุชาดา    หาญสาริกิจ
19 19 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพิมพิกา    คำพรม
2. เด็กหญิงสุชาวดี    ลำดับ
3. เด็กหญิงพัชรพร    สินธุ์สุวรรณ
4. เด็กหญิงปาลิตา    สายวงค์
5. เด็กหญิงสิริขวัญ    ประมาณ
1. นางสาวพันธิตรา    กระหวาย
2. นางสาวเชษฐ์สุดา    ครองราษฎร์
20 20 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอึนบี    หยาง
2. เด็กหญิงจิดาภา    ลุงหลง
3. เด็กหญิงพนิดา    ลุงจิ๋ง
4. เด็กชายสมชาย    บุญมี
5. เด็กชายนฤเดช    กล้าถิ่นภู
1. นางสาวสุภัทรา    หงษาวัน
2. นายเจษฎา    ธรรมากาศ
21 21 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงขนิษฐา    กล่ำมาก
2. เด็กหญิงณิชากร    เล็มมณี
3. เด็กหญิงพีรยา    อ่ำพุทรา
4. เด็กหญิงธนัญภรณ์    ธงไชย
5. เด็กชายวิวัฒน์    เปลี่ยนดิษฐ์
1. นางสาวกมลทิพย์    สถิตย์พงษ์
2. นางสาวฐิติมา    แสงทอง
22 22 โรงเรียนประชาราชวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. เด็กชายราชพฤกษ์    จิตนะ
2. เด็กชายสมัชชา    ฉัตรเงิน
3. เด็กชายสุธิพงษ์    คิดดี
4. เด็กชายธีรชาติ    พลภักดี
5. เด็กหญิงศศิธร    เตชะลือ
1. นางสาวปาริชาต    นิลคง
2. นายวัชรพงษ์    วงศ์วีระพันธุ์
23 23 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสิริกร    กันธิวงค์
2. เด็กหญิงขวัญข้าว    จะเฮิง
3. เด็กชายเมธาสิทธิ์    อินขัน
4. เด็กชายภัทราวุธ    เจริญ
5. เด็กชายถิรวิชย์    พงศ์พณิชบวร
1. นางสาวชัชฎาภรณ์    รัชฎาวรรณ์
2. นางสาวชุลีมาศ    คำบุญเรือง
24 24 โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. นางสาวอุรัสยา    ปิ่นคล้าย
2. นางสาวกิตติวรา    คำโน
3. นางสาวสุธีกานต์    แซ่พ่าน
4. นางสาวศิรินันท์    จันทร์เครือ
5. นางสาวรัตติกานต์    ทองสุข
1. นางสาวจุฬาลักษณ์    คำแสน
2. นายโกวิทย์    รักษา
25 25 โรงเรียนขุนยวมวิทยา สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุทธิดา    จำปา
2. เด็กหญิงนันท์นพิน    บุญคล้อยตาม
3. เด็กหญิงสุพิชชา    ขงเขตคราม
4. เด็กหญิงกานต์สินี    ก่อนเศรษฐี
5. เด็กหญิงโยษิตา    เกษม
1. นายทวิช    บุญญะถิติ
2. นางสาวอุไรพร    ก่อมงคล
26 26 โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกุลธิดา    แก้วคำแสน
2. เด็กหญิงอาทิติยา    ชื่อหลาย
3. เด็กหญิงกัลยาณี    ธีระบุตร
4. เด็กหญิงญรัชฎา    อินคำนุ
5. เด็กหญิงวริศรา    ปัญญายิ่ง
1. นางกาญจนา    ขอน้อย
2. นางทับทิม    พิทักษ์เขตขัณฑ์
27 27 โรงเรียนสันกำแพง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐชพันธ์    อยรังสฤษฎ์กูล
2. เด็กหญิงวณิชญา    ทำสอาด
3. เด็กหญิงกัลยารัตน์    รอดแก้ว
4. เด็กหญิงธัญชนก    จรัสโสภณ
5. เด็กหญิงจุฑาภรณ์    ปีมะสาร
1. นางจินดา    ช่วยค้ำชู
2. นางพวงเพชร    ดวงแก้วน้อย
28 28 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. เด็กชายปรเมษ    กัลเกตุ
2. เด็กชายไพสณฑ์    ธูปชาวนา
3. เด็กชายภัทรพล    สาหัส
4. เด็กหญิงดวงกมล    สุขสมบัติ
5. เด็กหญิงณัฐณิชา    แย้มขะมัง
1. นางสาวกษิรา    สังข์นวล
2. นางทองดี    โรจวัฒนา
29 29 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงอธิชา    ธูปบูชา
2. เด็กหญิงณิชานันท์    บริรักษ์
3. เด็กหญิงสุรีรัตน์    ศิริอ่อน
4. เด็กหญิงเบญญาพร    วันสา
5. เด็กหญิงภัทรธิดา    สงค์เขียว
1. นางสาวชุรีพร    บุญเพ็ง
2. นางสาวอัญชลี    ธิชากรณ์
30 30 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงแสงเพชร    วงศ์ใหม่
2. เด็กหญิงนลพรรณ    จันธิมา
3. เด็กหญิงพรพิมล    กาวิวงศ์
4. เด็กหญิงนิสากร    สระดิษฐ์
5. เด็กหญิงพันธิตรา    กลิ่นอำพล
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปุณณัฐฐา    กาติ๊บ
2. นางสาวสุภาพรรณ    ไชยสลี
31 31 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. นางสาวชาลิสา    กอบกำ
2. นางสาวภัทรจิตรา    สมฤทธิ์
3. นายธนพัฒน์    เสนากูล
4. นางสาวปริชญา    หล้าคำมี
5. นายภูษิต    ยะปะนันท์
1. นายศรัณย์    จันทร์ตรี
2. นางอรอนงค์    พลสวัสดิ์
32 32 โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนบูรณ์    พลทา
2. เด็กหญิงกรรณิการ์    เจริญสุข
3. เด็กหญิงชาลิสา    จันทร์ทอง
4. เด็กหญิงภัทราพร    สิงห์ทอง
5. เด็กหญิงกรนันท์    นากอก
1. นางสาวอธิชยาภรณ์    สอนสข
2. นางสาวอัจฉราพรรณ    บุญช่วยชู
33 33 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอารยา    แทนเถื่อน
2. เด็กหญิงธนาวรรณ    เพชร์หมู่
3. เด็กหญิงชญาดา    นวลแตง
4. เด็กหญิงปัญชลิกา    แสงทองเลิศ
5. เด็กหญิงวรัญญา    คงสมทรง
1. นายสขิล    สินสิงห์
2. นางโชติรส    แตงดารารัตน์
34 34 โรงเรียนพัชรพิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพัชรพร    กากแก้ว
2. เด็กหญิงชลธิชา    แบกบุญ
3. เด็กหญิงศุศิวิฏาภาร์    ศรีพุฒ
4. เด็กหญิงน้ำค้าง    ท้วมพันธุ์พงษ์
5. เด็กหญิงสุวัฒจนี    จันทร์พั่ว
1. นายขวัญ    ขวัญมุข
2. นางพัชรี    ขวัญมุข
35 35 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงเอมิกา    ยารังษี
2. เด็กหญิงดารกา    จันระวัง
3. เด็กหญิงณัฐณิชา    อรจันทร์
4. เด็กหญิงคำอธิษฐาน    จารุภคนิธิ
5. เด็กชายณัฐกิตติ์    ทองศรี
1. นายชัยวัฒน์    แก้วดำ
2. นางสาวพัชรินทร์    แก้วนึก
36 36 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. นางสาวจินดาทิพย์    วงศ์จันทร์ติ๊บ
2. นางสาวธันยมัย    คำดี
3. นางสาวฉันทชนก    ยะวา
4. นางสาวอนุธิดา    เตจะสังข์
5. เด็กชายสุพศิน    ปาสุนัน
1. นายชาญณรงค์    สมบัติใหม่
2. นางสาวอำภา    เขียวดี
37 37 โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกิตติกานต์    เพียพิคำ
2. เด็กหญิงฐานิดา    ชนะกูล
3. เด็กหญิงญาณิศา    สิงห์กวาง
4. เด็กหญิงอภิญญา    ไร่ขิง
5. เด็กหญิงกังสดาร    บางยิ้ม
1. นางสาวณัฐธิดา    สีสืบวงษ์
2. นางสาวณัฐวิภา    วาณิชฤทธิกานต์
38 38 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปิยกร    ขาวฟอง
2. เด็กหญิงชุติมณฑน์    หมื่นเป็ง
3. เด็กหญิงวิภาวรรณ    จันทร์แก้ว
4. เด็กหญิงกมลทิพย์    ธิเต๋จ๊ะ
5. เด็กหญิงศุทธินี    โมธรรม
1. นางกิ่งแก้ว    ทองรุ่ง
2. นางสาวปิยดา    เมืองมูล
39 39 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกาสะลอง    กันธะนะ
2. เด็กหญิงพรทิพา    มโนวรรณ
3. เด็กหญิงเกศสิรินทร์    ทิศอุ่น
4. เด็กหญิงณัฏทรธิดา    พรมวงค์
5. เด็กหญิงแพรพลอย    ป้องปก
1. นางจงรักษ์    ชัยบาล
2. นางสาวสุจินต์    ตาละกาญจนวัฒน์
40 40 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนันทิชา    จรเปีย
2. เด็กหญิงอัญชสา    ป้อมพยัคฆ์
3. เด็กหญิงสิรีธร    ศรีวิเชียร
4. เด็กหญิงธันยพร    ศรีวงษา
5. เด็กหญิงจิราภรณ์    มีด้วง
1. นางมะลิ    เขียวสวาท
2. นางสาวเนตรคนางค์    โสภณ
41 41 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอภิญญา    เพิ่มสุข
2. เด็กหญิงวีรดา    ปัญติ
3. เด็กหญิงพิชญา    ทิพวัน
4. เด็กหญิงอภิญญา    จำรูญ
5. เด็กหญิงอนงค์พร    สอนโต
1. นางจุฑามาศ    อนุกูลวรรธกะ
2. นางสาวรุ่งนภา    ตาดเงิน
42 42 โรงเรียนศรีนคร สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. เด็กชายรพีภัทร    แก้วเคนมา
2. เด็กหญิงนริศรา    มั่นคง
3. เด็กหญิงปิยะชนก    อิ่มเพ็ง
4. เด็กหญิงณิชาภัทร    ดีแก้ว
5. เด็กหญิงกัลยารัตน์    ไกยสวน
1. นางสาวจิณณ์ณิชา    ศักดิ์สิริภาพร
2. ว่าที่ร้อยตรีเกริกชัย    ปัญญาวัน
43 43 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. นางสาวกัลยาพร    นอแฮ
2. นางสาวทานตะวัน    ถ้วนคำ
3. เด็กหญิงจิราภรณ์    มูลคำ
4. เด็กหญิงนฤมล    อาชาไพรวัลย์
5. เด็กหญิงกวินทิพย์    -
1. นางนิชาภา    ศรีอักษร
2. นางสาวนุชจรี    เฉยสวัสดิ์
44 44 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. เด็กชายคุณภัทร    สุริยา
2. เด็กหญิงลลิตา    แจ่มจันทร์
3. เด็กหญิงศรีสกุล    เดชชิด
4. เด็กหญิงวรัชญา    ภวภูตญาณชัย
5. เด็กหญิงกมลวรรณ    เสนีวงค์ ณ อยุธยา
1. นายคุณอนันต์    ปิยะชวนันท์
2. นางสาวณัฐพร    จันธิดา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................