งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 302
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. นางสาวเกวรินทร์    อุ่นฟอง
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    ชาดี
3. เด็กหญิงดมิสา    ใจคำ
4. นางสาวธีริศรา    สักลอ
5. เด็กหญิงกัญญาวีร์    สอนสงคราม
1. นางภมรวรรณ    รัตนไพศาลกิจ
2. นางสาวฤชุตา    จันต๊ะคาด
34
2 2 โรงเรียนพร้าววิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. เด็กชายภานุวิชญ์    เนอิน
2. เด็กชายอนุวัฒน์    ใจบาล
3. เด็กหญิงอนุธิดา    บุญมา
4. เด็กหญิงธัญกมล    ไชยกา
5. เด็กหญิงนฤสรณ์    นพคุณ
1. นางสาวดวงหทัย    ตาคำ
2. นางอ้อยทิพย์    ทองดี
9
3 3 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธนัญญา    หล้าปวงคำ
2. เด็กหญิงวรางคณา    มูลจันทร์
3. เด็กหญิงรัชนก    ปงคำ
4. เด็กหญิงมาริษา    ศิริทะ
5. เด็กหญิงกัลยากร    ขจรคำ
1. นางสาววัชราภรณ์    สายวงค์
2. นางสาวสายพิน    ต๊ะมาสี
43
4 4 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. เด็กชายเอกภัทร    เนาวกุล
2. เด็กหญิงปมัญญา    อุดมศรี
3. เด็กหญิงปาริฉัตร    รุ่งศรี
4. เด็กหญิงพัชรี    เส็งหนองแบน
5. เด็กหญิงสุธีรา    ศุภกิจวัฒนา
1. นางสาววราภรณ์    จันทร์ครุธ
2. นางเบญจมาศ    คำรื่น
16
5 5 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงสิริณาณา    สุริยะชัยพันธ์
2. เด็กหญิงลีน่า    จะเต๊าะ
3. เด็กหญิงอชิรญา    ทาสูน
4. เด็กหญิงชฎาทิพย์    สายถา
5. เด็กหญิงธัญญารัตน์    วงค์ษา
1. นางสาวธนัชพร    สายแก้ว
2. นายอิทธิพล    อินถา
40
6 6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชนันภรณ์    แก้วบุดดิ
2. เด็กหญิงทิพย์วรา    เกษามูล
3. เด็กหญิงปัณฑิตา    จันทร์อนุรักษ์
4. เด็กหญิงภัทรธิดา    ศรีทับทิม
5. เด็กหญิงอารีรัตน์    คำโฉม
1. นายสำราญ    เวียงวิเศษ
2. นายสิทธิกร    ด้วงทอง
42
7 7 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กชายอภิวิชญ์    พรมแจ้
2. เด็กหญิงจุฑามณี    มิโน
3. เด็กหญิงณิชากุญ    จันโย
4. เด็กหญิงพัทธนันท์    สิงห์ตา
5. เด็กหญิงศิริภัสสร    หมอกใหม่
1. นางสาวมัลลิกา    คูสีวิน
2. นายวัศพล    พรมตัน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
8 8 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกษมา    การินทร์
2. เด็กหญิงฐิติกานต์    ประมวลการ
3. เด็กหญิงอรชพร    ทองฉัตร
4. เด็กหญิงอนัญญา    พังยะ
5. เด็กหญิงณัฐพัชร์    บุวรรณ์
1. นางประทิน    สิทธิวงศ์
2. นายพีระวัฒน์    สุริยา
19
9 9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงดวงอร    กระจ่างกิจเลิศล้ำ
2. เด็กหญิงนุชวรา    พงษ์ประสิทธิ์ไพร
3. เด็กหญิงกันยารัตน์    รัตนพงไพรรักษา
4. เด็กหญิงณัฐธิดา    ธิรานุสรณ์กุล
5. เด็กหญิงเบ็ญญญาภา    นันทวิเชียรชม
1. นางกมลชนก    เทพบุ
2. นางสาวศิริมา    เมฆปัจฉาพิชิต
13
10 10 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพิมพ์ภัสสร    ขันติวงษ์
2. เด็กชายดนุสรณ์    ทองจันทึก
3. เด็กหญิงภัทรดา    แก้วกิตติ
4. เด็กหญิงไอลดา    โอรักษ์
5. เด็กหญิงธวัลลักษณ์    ไพลาพ
1. นางกัลยาณี    สิริปัญญาธิรัตน์
2. นางสาวฤทัยรัตน์    โมกขะศักดิ์
6
11 11 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. เด็กชายนิพิฐ    ทองเถื่อน
2. เด็กชายศิรา    ดีโต
3. เด็กหญิงปริยาภัทร    ทับทอง
4. เด็กหญิงวรพิชชา    ทองประจักษ์
5. เด็กหญิงศศิพงศ์    กรุณา
1. นางพินิจ    บุญอินทร์
2. นายอนุสิษฐ์    แก้วศรีทอง
7
12 12 โรงเรียนนครไทย สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. เด็กชายจิรโรจน์    โรจน์ทรรศนีย์
2. เด็กหญิงศศิวิมล    เขียนงาม
3. เด็กหญิงสุชาดา    บุญธรรม
4. เด็กหญิงอริสา    นันทา
5. เด็กหญิงกมลธิดา    ฉิมคง
1. นายวีรยุทธ    สงศิลาวัต
2. นางเกตน์สิรี    เกตุยอด
19
13 13 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณัฐธยาห์    วิริยะ
2. เด็กหญิงณัฐญาพรรณ    ดารดาษพฤกษา
3. เด็กหญิงชนัญชิดา    ดอนแก้ว
4. เด็กหญิงพิริสา    ทรัพย์ทวีผล
5. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    กรรณิกา
1. นางสาวนัชชา    มากมาย
2. นางสาวพานทอง    คติธรรมกุล
19
14 14 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธัญพิชา    อาญาพิทักษ์
2. เด็กหญิงอภิชญา    ปัญญานวล
3. เด็กหญิงขณิษฐา    ทารัตน์
4. เด็กหญิงฐานิตา    มีเกิดมูล
5. เด็กหญิงวรรณวรินทร์    พิริยะอนันต์
1. นางสาวคนึงนิต    จันทร์สุข
2. นางฐิติรัตน์    เกษศรี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
15 15 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงหมายเปา    ลุงปู่ยะ
2. เด็กหญิงพลอยฟ้า    ยาบัว
3. เด็กหญิงหญิง    อายี่
4. เด็กหญิงภัทรานันท์    แซ่เบ้
5. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    อิ่นคำ
1. นางสาวกมลรัตน์    ดาอินวงค์
2. นางอภิระดี    เพ่งพิศ
17
16 16 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงชลิดา    วงษ์ทานมัย
2. เด็กหญิงพัชรธิดา    แพงศรี
3. นางสาวสุภัสสร    ใจปิง
4. เด็กหญิงนิรัชฌา    ชิโนเรสโยธิน
5. เด็กหญิงณัฐนิชา    โลหะเวช
1. นางสาวสาวิตรี    เกตุประยูร
2. นางสาวอรพรรณ    หมูเทพ
19
17 17 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพิชญาภา    แคล้วอาวุธ
2. เด็กหญิงปานรวี    กล้าหาญ
3. เด็กหญิงชลธิชา    ยศเกตุ
4. เด็กหญิงธิดาภรณ์    ชูวงษ์
5. เด็กหญิงพิชญา    แปงการิยา
1. นางสาวศตพร    แปงการิยา
2. นางสาวเหมือนจันทร์    คำหมอน
8
18 18 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวราภรณ์    ทวีชาติ
2. เด็กหญิงวริยาพร    สว่างศรี
3. เด็กชายเจษฎา    อุบาลี
4. เด็กหญิงณฤดี    พิรา
5. เด็กหญิงพิราวรรณ    ชาติเวช
1. นายละเมียด    คำรื่น
2. นางสาวสุชาดา    หาญสาริกิจ
19
19 19 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพิมพิกา    คำพรม
2. เด็กหญิงสุชาวดี    ลำดับ
3. เด็กหญิงพัชรพร    สินธุ์สุวรรณ
4. เด็กหญิงปาลิตา    สายวงค์
5. เด็กหญิงสิริขวัญ    ประมาณ
1. นางสาวพันธิตรา    กระหวาย
2. นางสาวเชษฐ์สุดา    ครองราษฎร์
19
20 20 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอึนบี    หยาง
2. เด็กหญิงจิดาภา    ลุงหลง
3. เด็กหญิงพนิดา    ลุงจิ๋ง
4. เด็กชายสมชาย    บุญมี
5. เด็กชายนฤเดช    กล้าถิ่นภู
1. นางสาวสุภัทรา    หงษาวัน
2. นายเจษฎา    ธรรมากาศ
15
21 21 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงขนิษฐา    กล่ำมาก
2. เด็กหญิงณิชากร    เล็มมณี
3. เด็กหญิงพีรยา    อ่ำพุทรา
4. เด็กหญิงธนัญภรณ์    ธงไชย
5. เด็กชายวิวัฒน์    เปลี่ยนดิษฐ์
1. นางสาวกมลทิพย์    สถิตย์พงษ์
2. นางสาวฐิติมา    แสงทอง
17
22 22 โรงเรียนประชาราชวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. เด็กชายราชพฤกษ์    จิตนะ
2. เด็กชายสมัชชา    ฉัตรเงิน
3. เด็กชายสุธิพงษ์    คิดดี
4. เด็กชายธีรชาติ    พลภักดี
5. เด็กหญิงศศิธร    เตชะลือ
1. นางสาวปาริชาต    นิลคง
2. นายวัชรพงษ์    วงศ์วีระพันธุ์
19
23 23 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสิริกร    กันธิวงค์
2. เด็กหญิงขวัญข้าว    จะเฮิง
3. เด็กชายเมธาสิทธิ์    อินขัน
4. เด็กชายภัทราวุธ    เจริญ
5. เด็กชายถิรวิชย์    พงศ์พณิชบวร
1. นางสาวชัชฎาภรณ์    รัชฎาวรรณ์
2. นางสาวชุลีมาศ    คำบุญเรือง
14
24 24 โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. นางสาวอุรัสยา    ปิ่นคล้าย
2. นางสาวกิตติวรา    คำโน
3. นางสาวสุธีกานต์    แซ่พ่าน
4. นางสาวศิรินันท์    จันทร์เครือ
5. นางสาวรัตติกานต์    ทองสุข
1. นางสาวจุฬาลักษณ์    คำแสน
2. นายโกวิทย์    รักษา
19
25 25 โรงเรียนขุนยวมวิทยา สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุทธิดา    จำปา
2. เด็กหญิงนันท์นพิน    บุญคล้อยตาม
3. เด็กหญิงสุพิชชา    ขงเขตคราม
4. เด็กหญิงกานต์สินี    ก่อนเศรษฐี
5. เด็กหญิงโยษิตา    เกษม
1. นายทวิช    บุญญะถิติ
2. นางสาวอุไรพร    ก่อมงคล
41
26 26 โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกุลธิดา    แก้วคำแสน
2. เด็กหญิงอาทิติยา    ชื่อหลาย
3. เด็กหญิงกัลยาณี    ธีระบุตร
4. เด็กหญิงญรัชฎา    อินคำนุ
5. เด็กหญิงวริศรา    ปัญญายิ่ง
1. นางกาญจนา    ขอน้อย
2. นางทับทิม    พิทักษ์เขตขัณฑ์
19
27 27 โรงเรียนสันกำแพง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐชพันธ์    อยรังสฤษฎ์กูล
2. เด็กหญิงวณิชญา    ทำสอาด
3. เด็กหญิงกัลยารัตน์    รอดแก้ว
4. เด็กหญิงธัญชนก    จรัสโสภณ
5. เด็กหญิงจุฑาภรณ์    ปีมะสาร
1. นางจินดา    ช่วยค้ำชู
2. นางพวงเพชร    ดวงแก้วน้อย
12
28 28 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. เด็กชายปรเมษ    กัลเกตุ
2. เด็กชายไพสณฑ์    ธูปชาวนา
3. เด็กชายภัทรพล    สาหัส
4. เด็กหญิงดวงกมล    สุขสมบัติ
5. เด็กหญิงณัฐณิชา    แย้มขะมัง
1. นางสาวกษิรา    สังข์นวล
2. นางทองดี    โรจวัฒนา
19
29 29 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงอธิชา    ธูปบูชา
2. เด็กหญิงณิชานันท์    บริรักษ์
3. เด็กหญิงสุรีรัตน์    ศิริอ่อน
4. เด็กหญิงเบญญาพร    วันสา
5. เด็กหญิงภัทรธิดา    สงค์เขียว
1. นางสาวชุรีพร    บุญเพ็ง
2. นางสาวอัญชลี    ธิชากรณ์
36
30 30 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงแสงเพชร    วงศ์ใหม่
2. เด็กหญิงนลพรรณ    จันธิมา
3. เด็กหญิงพรพิมล    กาวิวงศ์
4. เด็กหญิงนิสากร    สระดิษฐ์
5. เด็กหญิงพันธิตรา    กลิ่นอำพล
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปุณณัฐฐา    กาติ๊บ
2. นางสาวสุภาพรรณ    ไชยสลี
9
31 31 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. นางสาวชาลิสา    กอบกำ
2. นางสาวภัทรจิตรา    สมฤทธิ์
3. นายธนพัฒน์    เสนากูล
4. นางสาวปริชญา    หล้าคำมี
5. นายภูษิต    ยะปะนันท์
1. นายศรัณย์    จันทร์ตรี
2. นางอรอนงค์    พลสวัสดิ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
32 32 โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนบูรณ์    พลทา
2. เด็กหญิงกรรณิการ์    เจริญสุข
3. เด็กหญิงชาลิสา    จันทร์ทอง
4. เด็กหญิงภัทราพร    สิงห์ทอง
5. เด็กหญิงกรนันท์    นากอก
1. นางสาวอธิชยาภรณ์    สอนสข
2. นางสาวอัจฉราพรรณ    บุญช่วยชู
43
33 33 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอารยา    แทนเถื่อน
2. เด็กหญิงธนาวรรณ    เพชร์หมู่
3. เด็กหญิงชญาดา    นวลแตง
4. เด็กหญิงปัญชลิกา    แสงทองเลิศ
5. เด็กหญิงวรัญญา    คงสมทรง
1. นายสขิล    สินสิงห์
2. นางโชติรส    แตงดารารัตน์
19
34 34 โรงเรียนพัชรพิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพัชรพร    กากแก้ว
2. เด็กหญิงชลธิชา    แบกบุญ
3. เด็กหญิงศุศิวิฏาภาร์    ศรีพุฒ
4. เด็กหญิงน้ำค้าง    ท้วมพันธุ์พงษ์
5. เด็กหญิงสุวัฒจนี    จันทร์พั่ว
1. นายขวัญ    ขวัญมุข
2. นางพัชรี    ขวัญมุข
36
35 35 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงเอมิกา    ยารังษี
2. เด็กหญิงดารกา    จันระวัง
3. เด็กหญิงณัฐณิชา    อรจันทร์
4. เด็กหญิงคำอธิษฐาน    จารุภคนิธิ
5. เด็กชายณัฐกิตติ์    ทองศรี
1. นายชัยวัฒน์    แก้วดำ
2. นางสาวพัชรินทร์    แก้วนึก
11
36 36 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. นางสาวจินดาทิพย์    วงศ์จันทร์ติ๊บ
2. นางสาวธันยมัย    คำดี
3. นางสาวฉันทชนก    ยะวา
4. นางสาวอนุธิดา    เตจะสังข์
5. เด็กชายสุพศิน    ปาสุนัน
1. นายชาญณรงค์    สมบัติใหม่
2. นางสาวอำภา    เขียวดี
5
37 37 โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกิตติกานต์    เพียพิคำ
2. เด็กหญิงฐานิดา    ชนะกูล
3. เด็กหญิงญาณิศา    สิงห์กวาง
4. เด็กหญิงอภิญญา    ไร่ขิง
5. เด็กหญิงกังสดาร    บางยิ้ม
1. นางสาวณัฐธิดา    สีสืบวงษ์
2. นางสาวณัฐวิภา    วาณิชฤทธิกานต์
19
38 38 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปิยกร    ขาวฟอง
2. เด็กหญิงชุติมณฑน์    หมื่นเป็ง
3. เด็กหญิงวิภาวรรณ    จันทร์แก้ว
4. เด็กหญิงกมลทิพย์    ธิเต๋จ๊ะ
5. เด็กหญิงศุทธินี    โมธรรม
1. นางกิ่งแก้ว    ทองรุ่ง
2. นางสาวปิยดา    เมืองมูล
36
39 39 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกาสะลอง    กันธะนะ
2. เด็กหญิงพรทิพา    มโนวรรณ
3. เด็กหญิงเกศสิรินทร์    ทิศอุ่น
4. เด็กหญิงณัฏทรธิดา    พรมวงค์
5. เด็กหญิงแพรพลอย    ป้องปก
1. นางจงรักษ์    ชัยบาล
2. นางสาวสุจินต์    ตาละกาญจนวัฒน์
19
40 40 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนันทิชา    จรเปีย
2. เด็กหญิงอัญชสา    ป้อมพยัคฆ์
3. เด็กหญิงสิรีธร    ศรีวิเชียร
4. เด็กหญิงธันยพร    ศรีวงษา
5. เด็กหญิงจิราภรณ์    มีด้วง
1. นางมะลิ    เขียวสวาท
2. นางสาวเนตรคนางค์    โสภณ
39
41 41 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอภิญญา    เพิ่มสุข
2. เด็กหญิงวีรดา    ปัญติ
3. เด็กหญิงพิชญา    ทิพวัน
4. เด็กหญิงอภิญญา    จำรูญ
5. เด็กหญิงอนงค์พร    สอนโต
1. นางจุฑามาศ    อนุกูลวรรธกะ
2. นางสาวรุ่งนภา    ตาดเงิน
19
42 42 โรงเรียนศรีนคร สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. เด็กชายรพีภัทร    แก้วเคนมา
2. เด็กหญิงนริศรา    มั่นคง
3. เด็กหญิงปิยะชนก    อิ่มเพ็ง
4. เด็กหญิงณิชาภัทร    ดีแก้ว
5. เด็กหญิงกัลยารัตน์    ไกยสวน
1. นางสาวจิณณ์ณิชา    ศักดิ์สิริภาพร
2. ว่าที่ร้อยตรีเกริกชัย    ปัญญาวัน
19
43 43 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. นางสาวกัลยาพร    นอแฮ
2. นางสาวทานตะวัน    ถ้วนคำ
3. เด็กหญิงจิราภรณ์    มูลคำ
4. เด็กหญิงนฤมล    อาชาไพรวัลย์
5. เด็กหญิงกวินทิพย์    -
1. นางนิชาภา    ศรีอักษร
2. นางสาวนุชจรี    เฉยสวัสดิ์
35
44 44 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. เด็กชายคุณภัทร    สุริยา
2. เด็กหญิงลลิตา    แจ่มจันทร์
3. เด็กหญิงศรีสกุล    เดชชิด
4. เด็กหญิงวรัชญา    ภวภูตญาณชัย
5. เด็กหญิงกมลวรรณ    เสนีวงค์ ณ อยุธยา
1. นายคุณอนันต์    ปิยะชวนันท์
2. นางสาวณัฐพร    จันธิดา
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................