งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 303
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. นายจักรพงศ์    วาปีโส
2. นางสาวกาญจนา    หอมนาน
3. นางสาวกุลชนาฎ    จุทะบาล
4. นางสาวสุวิดา    จองพินิจสถิต
5. นางสาวมนทิณี    ผลาชิด
1. นางภมรวรรณ    รัตนไพศาลกิจ
2. นายสุทิน    เรืองนภารัตน์
2 2 โรงเรียนพร้าววิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. นางสาวธนาภรณ์    บุญพา
2. นางสาวขวัญพิชชา    แสนมหายศ
3. นางสาวธิญาดา    วงค์อาสา
4. นางสาวสุจิตราภา    นะกุ
5. นางสาวนิจวิภา    สิทธิฤกษ์
1. นางสาวธราเนาว์    สัตยพานิช
2. นางอ้อยทิพย์    ทองดี
3 3 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. นายชนะพงษ์    บุญมา
2. นายณัฐพล    นวะศรี
3. นางสาวจุฬาภรณ์    มณีประกร
4. นายศิระศักดิ์    กาศสีมูล
5. นางสาววราลักษ์    วงศ์ยศ
1. นางสาวจิตตินันท์    พูลผล
2. นางรุ้งทอง    แสนคำ
4 4 โรงเรียนลานสักวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวอาทิตยพร    เหล่าราช
2. นางสาวสาวิตรี    เศรษฐกสิกิจ
3. นางสาวศศิวรรณ    โสดาดง
4. นางสาวมัณฑณา    สุพรรณ์
5. นายรัชชานนท์    เกลี้ยงกมล
1. นางบรรจง    เทพสุทธิ
2. นายวุฒิพงษ์    ขำศิริ
5 5 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. นางสาววราภรณ์    ลุงเมือง
2. นางสาวพิรานันท์    เรือนแก้ว
3. นางสาวกนกพร    แก้วใจ
4. นางสาวธิดา    เรียบร้อย
5. นางสาวพรสรรค์    ขจิตเพชรจรัส
1. นางกุลธิดา    วรส
2. นางสาวมณฑิรา    จินะโสติ
6 6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวณัฐนันท์    คุ้ยทรัพย์
2. นางสาวชนิษฐา    จันมา
3. นางสาวปัญจรัศม์    ชนนัชธัญชญณ์
4. นางสาวพรรณศิริ    กลีบบัวทอง
5. นางสาวปิยะพร    ผิวทอง
1. นางพรสมัย    กาวน
2. นายไพฑูรย์    มั่นคง
7 7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นายเทิดศักดิ์    พลแสนจันทร์
2. นายธนวัฒน์    เถยสูงเนิน
3. นายวชิรพงศ์    แก้วมา
4. นางสาวจินดาหรา    ธนาตุลยุกุล
5. นางสาววรดา    ชัยวงค์
1. นางสาวกาญจนา    คำปิง
2. ว่าที่ร้อยตรีวรัท    สมวงศ์
8 8 โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. นายภานุวัฒน์    พรมรักษา
2. นายนรภัทร    จันทร์แว่น
3. นายโภคิน    ขันแหลม
4. นางสาวจุฬาลักษณ์    คำเชียงกา
5. นางสาวณัฐวิภา    อินต๊ะหงษ์
1. นายพลวัฒน์    กวางประสิทธิ์
2. นางเรณู    ปันทะมา
9 9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 6 1. นางสาวธาวินี    พงษ์พนากุล
2. นางสาววรัญญา    พงศ์พุฒิเมธ
3. นางสาวชนิตา    ดิเรกวงศ์สกุล
4. นางสาวฐิติกุล    ขวัญใจไพเราะ
5. นางสาวดรัลพร    โกเมศบุษรา
1. นางสาวศิริมา    เมฆปัจฉาพิชิต
2. นางสาวสุดาภรณ์    สืบบุญเปี่ยม
10 10 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. นายโชคทวี    ฤทธิ์เต็ม
2. นางสาวธัญสมร    สัตย์ชาพงษ์
3. นางสาวนิศารัตน์    ใจเรือน
4. นางสาวปนัดดา    พิมอาภร
5. นางสาวออมสิน    ไม้สนธิ์
1. นางกัลยาณี    สิริปัญญาธิรัตน์
2. นางสาวสำเนียง    ศรีหิรัญ
11 11 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. นางสาวศิริเพ็ญ    ทองวัน
2. นางสาวรุ่งทิพย์    จันทร์ศิริ
3. นางสาวสุภาวดี    จำปาเทศ
4. นางสาวสุรัชณา    จุลพันธ์
5. นางสาวลลิดา    ชมเมือง
1. นางสุกานดา    แก้วลอย
2. นางสาวอรนุช    พวงทอง
12 12 โรงเรียนนครไทย สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. นางสาวกัญญาณัฐ    เงินคง
2. นางสาววิมลวรรณ    หุมห้อง
3. นางสาวณัฐทิชา    จันมีเทศ
4. นางสาวขนิษฐา    แซ่โล่
5. นางสาวรัตนไพบูลย์    โสภาวาง
1. นายณัฐวุฒิ    สุดจิตร์
2. นางสุภาพรรณ    วงศ์สมบัติ
13 13 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. นางสาวพิมพ์พิไล    เทพแก้ว
2. นางสาวสลิลทิพย์    อมรใฝ่แย้มศรี
3. นางสาวสุนิตา    ธาราเสรี
4. นางสาวเกวลิน    ศรีพบบุญดี
5. นางสาวพรรณธิดา    ประมวลอารักษ์
1. นายยุติธรรม    ขันติยะ
2. นายศุภกิจ    พึ่งบุญ
14 14 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวศิริลักษณ์    ทองเลิศ
2. นางสาวพรลดา    อุ่นเมือง
3. นางสาวชนาภา    บุตรสุวรรณ
4. นางสาวธนาภา    พรมรักษา
5. นางสาวไพลิน    ไตต่อผล
1. นางจินตนา    ดิษฐสุวรรณ
2. นางสาวนงลักษณ์    จันทราช
15 15 โรงเรียนสารภีพิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. นางสาวนลพรรณ    เสียวกระแส
2. นางสาวอุ้ง    ต๊ะ
3. นางสาวอาทิตยา    พรมศรี
4. นางสาวกาญจนา    ศรีวิชัย
5. นางสาวรัตนาภรณ์    แปงแก้ว
1. นายธีรวุฒิ    เชื้อพระชอง
2. นางสาวลภัสรดา    สังขะโต
16 16 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. นายภัคพล    จอมทอง
2. นางสาววรรณพร    ดีนุ่ม
3. นางสาววัทนวิภา    โคกนิล
4. นางสาวกรกนก    ทิพย์สังวาลย์
5. นางสาวรชฎา    พลับพลึง
1. นางบุญญาภา    อิ่มศิล
2. นางสาวสาวิตรี    เกตุประยูร
17 17 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. นายวรชัย    หล้าเชียงของ
2. นางสาวนันทนัชชา    พวงศรี
3. นางสาวภัทรวรรณ    จูมจันทร์
4. นางสาวแพรวรรณ    หว่างพันธุ์
5. นางสาววีระดา    ปันบุ่ง
1. นายจีรศักดิ์    ทาปุก
2. นายปฎิพันธ์    เมฆี
18 18 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. นายชาศร    สาริโพธิ์
2. นางสาวทิพวัลย์    ต้นทุน
3. นางสาววาสนา    ทองอุบล
4. นางสาวอุไรวรรณ    สีทองคำ
5. นางสาวสาวิตรี    จำนงค์
1. นายละเมียด    คำรื่น
2. นางสาวสุชาดา    หาญสาริกิจ
19 19 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. นายธัญญะพรม    ขมหวาน
2. นางสาวฐิติรัตน์    เหล่าสูง
3. นางสาวอทิตยา    พุทธศาสน์
4. นายนฤเบศ    นึกสมหวัง
5. นางสาวณิชกานต์    จิตเทพ
1. นางนันทิยา    มณีกาศ
2. นายอัฐตพล    อินต๊ะเสน
20 20 โรงเรียนวชิรป่าซาง สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นายอนันต์    ลุงหมั่น
2. นางสาวบุญสิตา    แซ่เหอะ
3. นางสาวนภาพร    แป้นน้อย
4. นางสาวณัฐกฤตา    อะกะเรือน
5. นางสาวณัฐกานต์    หล้าแปง
1. นายพิเชษฐ์    ใจปวน
2. นางอำพร    นันทะชัย
21 21 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. นายศิรวิชญ์    ทิมจ้อย
2. นางสาวญาณิศา    ดำริชอบ
3. นางสาวศิวพร    โพธิ์ทอง
4. นายกวินภพ    ตรีโชติ
5. นายศิลป์ศรุต    ทิมจ้อย
1. นางสาวกมลทิพย์    สถิตย์พงษ์
2. นางสาวชัญญา    จันทพาท
22 22 โรงเรียนประชาราชวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. นายดนุสรณ์    แสงสว่าง
2. นางสาวรัตติกาล    สุจาโน
3. นางสาวเบญจพร    ราชเมืองฝาง
4. นางสาวดารุณี    สิทธิศร
5. นางสาวกุลปรียา    สุริวงค์
1. นางสาวปุณยนุช    นนทสัย
2. นายวัชรพงษ์    วงศ์วีระพันธุ์
23 23 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. นางสาวอมินตาร์    กุลวงษ์
2. นางสาวรัชฎาภรณ์    กุเปีย
3. นางสาวศิริพรรณ    คิดเคี่ยน
4. นางสาวจิตราภร    ถุนาพันธ์
5. นางสาวจิตราภา    ถุนาพันธ์
1. นางสาวประกายแก้ว    ดวงแก้วปั๋น
2. นางเอมอร    กาศสกุล
24 24 โรงเรียนทุ่งช้าง สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. นางสาวฐิติกาญจน์    ฐานะ
2. นายเพ็ญเพชร    กิตติรุ่งอรุณ
3. นางสาวอัญชุลี    ท้าวคาม
4. นายกิตติคุณ    ท้าวบุญญาภินิกุล
5. นางสาวธมลวรรณ    สมบูรณ์
1. นางปราณี    สิงห์ธนะ
2. นางเยาวเรศ    รัตนะ
25 25 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. นายธนัติ    ไม่มีชื่อสกุล
2. นายปรเมศวร์    ชัยวิทยา
3. นางสาวขวัญฤทัย    เต็งอินทร์
4. นางสาวกิ่งกาญจน์    นุจจีโน
5. นางสาวอังคณา    อังศิริประภาวัติ
1. นางน้ำทิพย์    อิทธิศักดิ์ธนเดช
2. นางสาวเมษา    ชมภูพันธ์
26 26 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. นางสาวศิริธร    คิดอ่าน
2. นางสาวรัชนีกร    จันทาพูน
3. นางสาวสิรามล    การเพียร
4. นางสาวปิยะธิดา    ทายดี
5. นางสาวจิรัชญา    ปงลังกา
1. นายรณชัย    แก้วในชุมภูทอง
2. นายสุเทพ    อวดเขตต์
27 27 โรงเรียนสันกำแพง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. นางสาวสิรภัทร    กูมุดา
2. นางสาวสีนู    ลุงตะ
3. นางสาวรุจิรา    จักรบัวคำ
4. นางสาวสุภาวณี    นิลคำ
5. นางสาวพิชญ์สินี    สายทอง
1. นางจินดา    ช่วยค้ำชู
2. นางพวงเพชร    ดวงแก้วน้อย
28 28 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. นางสาวหยาดพิรุณ    เยาวเรศ
2. นางสาวพรกรัณย์    ปลาสร้อย
3. นางสาวศุวรรณรัตน์    พลเคน
4. นางสาวผไทมาศ    น้อยจันทร์
5. นางสาวนิภาดา    ฤทธิ์ทอง
1. นางสาวจิราพักตร์    ช้างเนียม
2. นางสาวสมสุวรรณ    เผือกสกุล
29 29 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. นางสาวณัฎฐธิดา    สุกมะณี
2. นางสาวสุทธิดา    จันทะมา
3. นางสาวศริญญา    สมทอง
4. นางสาวณัฐชา    หิรัญชาติ
5. นายธนวัฒน์    ประทุมโพธิ์
1. นางสาวอัมพร    เกิดแสง
2. นายเชษฐา    กลิ่นเทศ
30 30 โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. นางสาวสุภาพร    ไพรอุดมเงิน
2. นางสาวอัมญารินทร์    ปันปา
3. นางสาวสุดารัตน์    คมคายพจน์
4. นางสาวจันทร์ฉาย    แรงลมบน
5. นายยุทธนา    ใจเมืองออน
1. นางนภัสวรรณ    พิทาคำ
2. นางสาวสุจีรา    กิจจานุกิจศิลป์
31 31 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. นางสาวธิติสุดา    ยศบุญมี
2. นางสาวแพรภัทร์    รัตนสมเกียรติ
3. นางสาวลลิตา    ชูศรีจันทร์
4. นางสาวพิมพ์มาดา    รองเดช
5. นางสาวพิชชาอร    อุดมทรัพย์ขจร
1. นายกฤตภาส    ธนไกรโกศล
2. นางจิราภรณ์    อริยะวงศ์ทอง
32 32 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. นายชัยวัฒน์    ศรีคเรศ
2. นายธัญเทพ    เมืองทอง
3. นายสฤษฎ์ภพ    ขันทอง
4. นางสาวจินดาหรา    โสแพร
5. นางสาวสุภาพร    แก้วจันทร์
1. นางสาววาทิยา    ศรีวิรัตน์
2. นางสาวสิริรักษ์    เกตุศรี
33 33 โรงเรียนวัชรวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. นางสาวกาญจนาภรณ์    จันพุฒ
2. นางสาวนภสร    แจ้งอิ่ม
3. นางสาวชลธิชา    ช่วยไธสง
4. นางสาวสุธารีรัตน์    ชาติไกรบัญชา
5. นางสาวณัฐณิชา    มะโน
1. นางพรทิพย์    นิลาภรณ์
2. นายภีมพล    เหมภูมิ
34 34 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวภูษณิตา    ศรีสอาด
2. นางสาวกัลยา    แก้วพวง
3. นางสาวถึงฝัน    ศรีจำเริญ
4. นางสาวอภิชา    กะกุลพิมพ์
5. นางสาวอมรรัตน์    ขวัญสิน
1. นางวนาพร    ศรีจันทร์
2. นางเรียมศิริ    สำเภา
35 35 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นายฐิติพงษ์    หาญสุวรรณชัย
2. นายพงศกร    ชาติวงษ์
3. นางสาวสุจินดา    สุบาลงาม
4. นางสาวนันท์นภัส    ภูใบ
5. นางสาวเกวรินทร์    ประกอบศรี
1. นางพิชยา    วีระพงษ์
2. นางศิริกาญจนา    ไกรอ่ำ
36 36 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. นางสาวชลธิดา    มูลรังษี
2. นางสาววรินทร    วงศ์เพชร
3. นางสาวปรัศนีย์    พึ่งพาเลิศ
4. นางสาวเกตุน์สิรี    ยาภิวัฒน์
5. นางสาวสายชล    -
1. นายสุรัตน์    จี้ฟู
2. นางสาวอำภา    เขียวดี
37 37 โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. นางสาวจีรวรรณ์    ลอกทอง
2. นางสาวพรรณปพร    กุลคำ
3. นางสาวศิรินันท์    สิงห์ฆ้อง
4. นายนพดล    เบ็งทอง
5. นายสิรภพ    มั่นชาวนา
1. นางสาวณัฐธิดา    สีสืบวงษ์
2. นางสาวณัฐวิภา    วาณิชฤทธิกานต์
38 38 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นางสาวชนิดา    สุภาวงค์
2. นายวรากรณ์    ขัติยศ
3. นายภูธเนตร    ใสสว่าง
4. นายศุภกฤต    ประสาท
5. นายอาทิตย์ทวัช    ก๋าวงค์
1. นายก้องกัมปนาท    กุลปัญญา
2. นางสาวอภิญญา    จันทร์อิน
39 39 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นางสาววันเพ็ญ    ยอดสุวรรณ
2. นางสาวน้ำทิพย์    ใจอินต๊ะ
3. นางสาวชลลดา    อัคคาริยกุล
4. นางสาวสุวนันท์    อภิมหาวงค์สกุล
5. นายกรวิชญ์    ปุสุรินทร์คำ
1. นายพงศ์ศักดิ์    ปันแก้ว
2. นางสาวรุ่งรัตน์    ศรีจม
40 40 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. นางสาวสุชาดา    จันขะ
2. นางสาวพรทิพย์    กลุ่มกลาง
3. นางสาวทิพยา    จิมไธสง
4. นางสาวอาทิตยา    พึ่งตา
5. นางสาวปัทมาพร    ทับอาสา
1. นางธนพรรณ    ปรางโท้
2. นางสาววราภรณ์    ถาวร
41 41 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. นางสาวชุตินันท์    กลับมา
2. นายรณชัย    รอดพระ
3. นางสาวพัชรพร    หนูหริ่ง
4. นางสาวชนรดินทร์    จินดาสุทธิ์
5. นางสาวธนิสร    ศุภฤทธิ์
1. นางจุฑามาศ    อนุกูลวรรธกะ
2. นางสาวรุ่งนภา    ตาดเงิน
42 42 โรงเรียนศรีนคร สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. นางสาวชญานิศ    บุญประจวบ
2. นางสาวอรุณวดี    หงอนไก่
3. นางสาวขัตติยา    เยาวะภาว์
4. นางสาวนันทรัตน์    จันทร์สุข
5. นางสาวอรนันท์    สร้อยสุวรรณ์
1. นางจามจุรี    พูลรักษ์
2. นางสาวจิณณ์ณิชา    ศักดิ์สิริภาพร
43 43 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. นางสาวอริสา    วันเสาร์
2. นางสาวกานต์ธิดา    ขำสอางค์
3. นางสาวณัฐนิชา    ถึงอ่วม
4. นางสาวศตนันท์    อิ่มแสง
5. นางสาวธันยพร    ปันตา
1. นางธนิตตา    รอดสุนทรา
2. นายพิทยา    รอดสุนทรา
44 44 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. นางสาวไอซา    ฮาซิม
2. นางสาวปานณิศรา    วงษ์มาก
3. นายวสันต์    วารีลัดพนม
4. นางสาวจารุกรณ์    นาฏภักดี
5. นางสาวพรชนก    ศรีสด
1. นางสาวศุภลักษณ์    คำลือ
2. นางสุวรรณีย์    ทองเกตุ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................