งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 304
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนจุนวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์    พันธุ์เมืองมา
2. เด็กหญิงพิมพิศา    ดาดไธสง
3. เด็กหญิงมนัทชนก    พระวิสัตย์
4. เด็กหญิงวีรดา    คล้ายวันเพ็ญ
5. เด็กชายเดชพีระพัฒน์    ไชยคำ
1. ว่าที่ร้อยตรีดุษฎี    ฟูคำ
2. นางสาวสาริศา    สุทธศิลป์
2 2 โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงลลนา    อินตานิ
2. เด็กหญิงจุฑามาศ    ปัญญาศิริกุล
3. เด็กหญิงอารดา    อินต๊ะริด
4. เด็กหญิงเบญจวรรณ    พุทธโส
5. เด็กหญิงวรินทร์พร    หงสกุล
1. นางสาวจารีรัตน์    บุตรดี
2. นายทิวา    สุภาษี
3 4 โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. เด็กชายกิตติธัช    สุพรรณ์
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์    ชัยโคสาร
3. เด็กหญิงสุกัญญา    อุ่นอุรา
4. เด็กหญิงอรปรียา    ชูทอง
5. เด็กหญิงนพจิรา    จุลพันธื
1. นายกิจธนาณัฐ    แถมสุข
2. นายอนุชา    เชยชม
4 5 โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงแสงลืน    จองชู้
2. เด็กหญิงวาณี    มติมหาชน
3. เด็กหญิงชลิดา    ลุงติ๊
4. เด็กหญิงธมนวรรณ    ทวีอภิรดีศุภชัย
5. เด็กหญิงสิรีธร    จูนก
1. นายจุลจักร    เกเย็น
2. นางสาวภาวิษย์พร    กสิกุล
5 6 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพิชญดา    ช้อยจอหอ
2. เด็กหญิงปรียากร    ปิ่นปั่น
3. เด็กหญิงวารุณี    ศรีอภัย
4. เด็กหญิงกมลชนก    ตาคำชัย
5. เด็กหญิงธัญชนก    จันทะสิน
1. นางสาวสร้อยทิพย์    แก้วตา
2. นายไพฑูรย์    แสงสีดา
6 7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงวิจิตรา    ยะวงค์ยา
2. เด็กหญิงพรนภัส    วงค์สา
3. เด็กหญิงชลิษา    พิมพ์สวัสดิ์
4. เด็กชายนพดล    ไชยเสน
5. เด็กชายณรงค์ชัย    พรมสินชัย
1. นางสาวน้ำฝน    พยุยงค์
2. นายพีระพัฒน์    ขันสุธรรม
7 8 โรงเรียนสา สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกัลยกร    กองมงคล
2. เด็กหญิงวันศิริ    วิละขันคำ
3. เด็กหญิงธัญรดา    จ่าเขียว
4. เด็กหญิงนฤพร    สวนจันทร์
5. เด็กหญิงเมธาพร    จันทร์แสง
1. นางสาวจารุนันท์    อินทะรังษี
2. นางสาวภรณ์ชนก    สุทธหลวง
8 10 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณัฐวรา    สอนพวง
2. เด็กหญิงธนิตา    โพธิ์อ่อง
3. เด็กหญิงนพรัตน์    ผาแดง
4. เด็กหญิงสุเนตรา    น้อยกลด
5. เด็กหญิงปาลิดา    จริยเลิศสกุล
1. นายภาณุพงศ์    บิณฑวิหค
2. นายสุเมธวิทย์    ชาวลุ่มบัว
9 11 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธันยพร    ขุนทอง
2. เด็กหญิงสุรีย์พร    ผิวอ่อน
3. เด็กหญิงวรากร    แจ่มแจ้ง
4. เด็กหญิงสรัณย์ญา    ฤกษ์งาม
5. เด็กหญิงพริมชญา    ทวีฤทธิ์
1. นายกนกศักดิ์    เนียมสุ่ม
2. นายภมรชัย    ทัดปอย
10 12 โรงเรียนชาติตระการวิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงนิติณัฐดา    โทจำปา
2. เด็กหญิงเกวลิน    สีหะวงษ์
3. นางสาวอัญติกา    ปานโป๊ะ
4. เด็กหญิงจิรวรรณ    โทจำปา
5. เด็กชายอภิรักษ์    ศรีอุไรพงศ์
1. นายกีรติ    พอจิต
2. นายอัฐศิษฎ์    หาญไพโรจน์
11 13 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงรัญชิดา    รังสรรค์ศิลป์
2. เด็กหญิงชสนันท์    เปรมประไพพร
3. เด็กหญิงนรีกานต์    เปพาทย์
4. เด็กชายพิสิฐชัย    อภิวงค์
5. เด็กหญิงธมลวรรณ    พุทธรัตน์
1. นางสาวกนกวรรณ    ยิ่งเจริญ
2. นางสาวศญานันทน์    ศรีโกศลสิริเลิศ
12 14 โรงเรียนเจริญวิทยา สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายรัชกฤษฎิ์    ลำใย
2. เด็กชายสุทธิพงศ์    นะมารัง
3. เด็กหญิงถิรดา    แดงกองโค
4. เด็กหญิงเบญจวรรณ    ปานสุวรรณ์
5. เด็กหญิงรจรินทร์    ผ่องใส
1. นายสิทธิพงศ์    แอบแฝง
2. นายสุภาพ    เชียงรอด
13 15 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. เด็กชายณรงค์เดช    ชัยคำ
2. เด็กชายชัชพิสิฐ    เชื้ออ๋อจำ
3. เด็กชายธนาธิป    เปรมนิรันดร
4. เด็กชายนพรัตน์    ลุงมู
5. เด็กหญิงอารีญา    วงษ์มูล
1. นายวิทยา    วงอินทร์
2. นางสาวสุนทรี    จันทร์แดง
14 16 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงสุทธิดา    เวชกิจ
2. เด็กหญิงชนากานต์    พรมแตง
3. เด็กหญิงจารุวรรณ    อ่อนริด
4. เด็กหญิงรัตติกาล    ทองหยด
5. เด็กหญิงมุกดาวรรณ    ธนะเสรี
1. นายวิทยา    คล้ายแท้
2. นางอารีวรรณ    ชุ่มวิจารณ์
15 17 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศศิกานต์    ทองไสย์
2. เด็กหญิงอุไรวรรณ    แพงขาว
3. เด็กหญิงวรินทร    สุ่มคำ
4. นางสาวอาริสา    ยาปล้อง
5. เด็กชายอภิวิชญ์    นาสา
1. นายจักรกฤษณ์    อุดป่าคา
2. ว่าที่ร้อยตรีทิพย์รถ    พุ่มไม้
16 19 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. นายอภิชัย    กลิ่นสระน้อย
2. นายธนาธิป    ยุทธแสน
3. นายนพพร    เจริญยิ่ง
4. นายสุพวิชญ์    คำหมื่น
5. นางสาวศิรภัสสร    วุฒิยานันท์
1. นางพิมลพรรณ    ร่วมบุญ
2. นายเกียรติศักดิ์    แก้งจำปา
17 20 โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวิภาวี    จักพิละ
2. เด็กหญิงสุภนิช    ศรีษะ
3. เด็กหญิงอรัชพร    ตาจา
4. เด็กหญิงรวิสรา    ปันดอน
5. เด็กหญิงพลอยไพริน    โทป๊ก
1. นายนิรุตต์    กองตุม
2. นายภูมิพัฒน์    เล็กกันทา
18 21 โรงเรียนพยุหะพิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอภิสรา    อริยโสภารักษ์
2. เด็กชายภัคนันท์    พุกพ่วง
3. เด็กหญิงกัลยาณต์พร    อินทรเกษตร
4. เด็กหญิงณวรา    อ่วมทร
5. เด็กหญิงพรลภัส    กันอยู่
1. นางสาวกาญจนา    ผู้อยู่สุข
2. นายบุญญรัตน์    ตั้งประเสริฐ
19 22 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปุณิกา    อินต๊ะพันธ์
2. เด็กหญิงปมลวรรณ    ตันจันกูล
3. เด็กชายธนกฤต    แก้วขวัญ
4. เด็กชายปกป้อง    วีรอาภาชัย
5. เด็กหญิงฐิติชญา    จุลพันธ์
1. นายชลิต    ปัญญาเหล็ก
2. นายวุฒิกรณ์    ปั๋นแก้ว
20 23 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงลัคนา    เผ่าปินตา
2. เด็กหญิงภิตินันท์    วองอิสริยะกุล
3. เด็กหญิงปิยะธิดา    สุกุมาลย์
4. เด็กชายวิทวัส    เมืองชื่น
5. เด็กชายทิชานนท์    เงินเย็น
1. นายสุขเกษม    นนตะภาพ
2. นางอัจฉรารัตน์    ชัยมณี
21 24 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงภัคธีมา    แซ่ล้อ
2. เด็กหญิงพิมลวรรณ    อุ่นใจ
3. เด็กหญิงสุธาศินี    ไชยเทพ
4. เด็กชายชินวัตร    คำวัง
5. เด็กชายธรรมรัตน์    แซ่ผ่าน
1. นางนริศรา    กิติวงค์
2. นายอัศวิน    กลับมา
22 26 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. เด็กชายทรงพล    สวยฉลาด
2. เด็กชายพลวัฒน์    วังใจ
3. เด็กหญิงปิยดา    เรืองเกษม
4. เด็กหญิงอรอุมา    เมินมุง
5. เด็กหญิงวรกาญจน์    จิตใหญ่
1. นายปิติพงษ์    ปิ่นแก้ว
2. นางสายพิณ    กันไว
23 27 โรงเรียนดาราวิทยาลัย สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอินทุภา    พันธุ์สาย
2. เด็กหญิงกิตยาภรณ์    ภูมิมณี
3. เด็กหญิงณิชา    ถาชื่น
4. เด็กชายชานนทร์    พลวัน
5. เด็กหญิงปภาวรินทร์    บริสุทธิ์
1. นายประดิษฐ์    ญานะ
2. นางสาวรีย์นา    ธาราพิทักษ์ชีวิน
24 28 โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. เด็กชายนันทกร    กุลอินทร์
2. เด็กหญิงพิยดา    พรหมอยู่
3. เด็กชายปฏิโรจน์    คำแหยม
4. เด็กหญิงพิชชาภา    สิงห์ป้อง
5. เด็กชายวัชรา    ปรีชา
1. นางสาวกรณิการ์    สุขบัว
2. นายวชิรพันธุ์    เสียมภักดี
25 29 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงสุนันทา    สอนเพชร
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์    เอื้อศิลป์
3. เด็กหญิงณัฐณิชา    รสฉ่ำ
4. เด็กชายสลิลโรจน์    สิทธิ์ขุนทด
5. เด็กหญิงดารินทร์    ณ วิเชียร
1. นางสาธร    ธูปพุฒซา
2. นางเบญจมาศ    สุขเจริญ
26 32 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กชายนฤมิตร    นาเมฆ
2. เด็กชายศิวกร    ประสุวรรณ์
3. เด็กชายวายุ    มันตะสูตร
4. เด็กชายศักย์ศรณ์    โพธิสุทธิ์
5. เด็กชายภาณุวิชญ์    ไร่พุทธา
1. นายชนาธิป    ศรีสวัสดิ์
2. นางอาทิตตญา    ศรีสวัสดิ์
27 33 โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกุลวรางค์    จีนนุ้ย
2. เด็กหญิงศุณัฐชา    คงศ์จันทึก
3. เด็กหญิงณุตตรา    ดีสุข
4. เด็กหญิงน้ำฝน    ชิมอ่วม
5. เด็กหญิงพัชราภา    พิญกิจ
1. นายขจรศักดิ์    อ่อนอุทัย
2. นายัชัชวาล    พระสิริไพบูลย์
28 34 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายกันต์ธร    กองแกน
2. เด็กชายบัลลังก์ทอง    พรมมาท้าว
3. เด็กหญิงรุ้งตะวัน    จันทร์เที่ยง
4. เด็กหญิงธนภรณ์    บุญมี
5. เด็กหญิงกัลยรัตน์    มากแก้ว
1. นางสาวอภิสา    แก้วฤาชา
2. นางอารมณ์    ลี้เหมือดภัย
29 35 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงชนิษฐา    สุระ
2. เด็กชายจิรนันท์    ไชยยะ
3. เด็กหญิงกุลจิรา    เดียวเขตวิตร์
4. เด็กหญิงมัณฑิตา    แซ่ลี
5. เด็กชายวันเฉลิม    มนทา
1. นางสาวรัชนีกร    บุญเจิง
2. นายรัฐศาสตร์    หน้างาม
30 36 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. เด็กชายอรรถชัย    อินนันชัย
2. เด็กชายสัญชัย    เป็งสุ
3. เด็กชายชนภัทร    นุปา
4. เด็กชายภูริพัต    อุดสม
5. เด็กชายคูณผล    อินตา
1. นายคุณากร    แก้วเทพ
2. นางสาวศันศนีย์    สิทธิกัน
31 37 โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงมานิตา    บรรลือสำโรง
2. เด็กหญิงณัฐริกา    ทองงามดี
3. เด็กหญิงธัญรดา    ช่วงโชติ
4. เด็กหญิงดวงเนตร    เรืองคำ
5. เด็กชายศรัญยพงศ์    กล่ำสี
1. นางสาวณัฐพร    ทิมจันทร์
2. นายธีรวัฒน์    กัดมั่น
32 38 โรงเรียนนครวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกชนิกา    ชาญอภิวัฒน์
2. เด็กหญิงธัญชนก    โยแสง
3. เด็กชายณรงค์ชัย    เรือนสว่าง
4. เด็กชายนลธวัช    ป้อเป็ง
5. เด็กชายรพีภัทร    บุตรมี
1. นางสาวพรรณิภา    ยะตา
2. นายศุภวัจน์    พรมตัน
33 39 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กชายสุภกิตติ์    สิทธิขันแก้ว
2. เด็กชายญาณวัฒน์    เตซะ
3. เด็กหญิงแพรวรรณ    แสงแก้ว
4. เด็กหญิงดุษฎีพร    มูลถาแปง
5. เด็กชายวายุเดช    รัตนโชคชัย
1. นางสาวกอแก้ว    อ่อนสำอางค์
2. นายธวัชชัย    เครือวงค์
34 41 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. เด็กชายนฤบดี    ชูทอง
2. เด็กหญิงชนาพร    ทองอ่อง
3. เด็กหญิงรัตตมณี    บุญค้ำชู
4. เด็กหญิงวาสนา    น้อยฉาย
5. เด็กหญิงสุภาวดี    บุญสลุด
1. นายณัฐพล    จันทร์อิ่ม
2. นางสาวนพาพร    รุ่งสว่าง
35 42 โรงเรียนวังทองวิทยา สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. เด็กชายปริพัฒน์    ติ๊บนา
2. เด็กชายสิทธิเดช    ชีพนุรัตน์
3. เด็กชายณัฐพงศ์    ปั้นสำลี
4. เด็กหญิงสิวพร    ยิ้มปิ่น
5. เด็กหญิงจุฑามาศ    ธรรมมะ
1. นางสาววีรวรรณ    สิทธิแสง
2. นายสิทธิชัย    วงศ์มณี
36 43 โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. นางสาวยุภา    แซ่ย่าง
2. นางสาวไหมฮัว    แซ่วื้อ
3. เด็กหญิงวาศินี    นอกไธสง
4. เด็กชายอนุกูล    โสภาวาง
5. เด็กชายยิ่ง    ทิศกุลสว่าง
1. นางสาวอัจฉรา    ลำดวน
2. นายเจษฎา    เจริญศรี
37 44 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. เด็กชายอาตาอู    -
2. เด็กชายธงเล    -
3. เด็กชายวิกรม    ชวาลเกษตนกิจ
4. เด็กหญิงอมลรดา    สุภามงคล
5. เด็กหญิงสมหวัง    สุ่มนิ่ม
1. นายพีระพล    อยู่รัศมี
2. นางสุพร    ปัณราช
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................