งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 305
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนจุนวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. เด็กชายธัญวิทย์    กล้วยแพะ
2. นางสาวสุชาดา    สกุลเพชร
3. นางสาววรรณิศา    แก้วเอี่ยม
4. นางสาวรัตติยา    ใยบัว
5. นางสาวสิริยากร    แสงไสย์
6. นางสาวอารยา    กิ่งก้าน
7. นางสาวสุเมธินี    ศรแก้ว
8. นางสาวอรสา    ชัยวร
9. นางสาวอัญชุลี    อิ่นคำ
10. นางสาวสุธิมา    เมืองวงค์
11. นางสาววราภรณ์    กาญจนีย์
12. นางสาวธิดารัตน์    ก๋องปิน
13. นางสาวชีวานันท์    จันทะวงค์
14. นายเกียรติเพชร    สุขทรัพย์
15. เด็กชายเศวตโชติ    ตันปา
16. นายณัฐพล    คำมี
17. นายอิสรพงศ์    บุญชัยยงค์
18. นายศตวรรษ    ไชยมงคล
19. นายณเร    คุณารูป
20. นายสหพัฒน์    ไชยยศ
1. นางสาวณัฐธิดา    ดนัยดุริยะ
2. นายดุษฎี    ฟูคำ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงลักษณา    แสงเมืองเปียง
4. นางสาวสาริศา    สุทธศิลป์
5. นางสาวสุพัตรา    วันติยา
2 2 โรงเรียนพร้าววิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. นางสาวอรุณรัตน์    รินชัย
2. นางสาวปรียานุช    หอมเสียง
3. นางสาวศศิธร    สิงห์แก้ว
4. นางสาวศศิวิมล    เมธา
5. นางสาวพรรณารา    เขียวตัน
6. นางสาวปภัสสร    สุดยอด
7. นางสาวธัญสมร    ลำจวน
8. นางสาววรรณพร    ภูเมืองปาน
9. นางสาวสมฤทัย    อุคะรักษ์
10. นางสาวกันยารัตน์    ประวัติชอบ
11. นางสาวทิพรดา    ยาคุณดี
12. นางสาวนิรากร    เปรมใจ
13. นางสาวกรองกาญจน์    จันทร์ธิมา
14. นางสาวกฤติมา    แสงสิงห์
15. นายธีรภัทร    เป็งด้วง
16. นางสาววิลาสินี    วิศาสตร์
17. นางสาวนัทธมน    รักมนุษย์
18. นายสงกรานต์    ราตรี
19. นายทุน    ทูลอ่อง
20. นายณัฐพล    วรรณดี
1. นางสาวจินตนา    โพธิ์งาม
2. นางสาวจุฑาสิรี    นามกร
3. นายทวี    สิริปุญญปารม์
4. นางสาวธราเนาว์    สัตยพานิช
5. นางสาวศนิชา    เลิศการ
3 3 โรงเรียนสุนทรศึกษา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. เด็กชายอนัชชา    บัวเหลือง
2. เด็กหญิงอรุโณทัย    ใจน่าน
3. เด็กชายชนะภูมิ    ยศตุ้ย
4. เด็กหญิงสมฤทัย    สอนโพธิ์
5. เด็กชายบูรพิภพ    รินคำ
6. เด็กชายพีรภัทร    วันสูง
7. เด็กชายวรรธนชาติ    ชัยแก้ว
8. เด็กชายสุวเทพ    ไชยชมภู
9. นางสาวภาวดี    แก้วหนองยาง
10. นายบุญฤทธิ์    บุญมา
11. เด็กชายวีระเดช    วัตตะเสรี
12. นางสาวสิริกัญญา    แจ่มทุ่ง
13. นายศรณรงค์    ประจันตะเสน
14. นายจักรพงษ์    วันยอด
15. นางสาวนันทิกานต์    จี๋เอ้ย
16. นายชนภัทร    แปงนุจา
17. นายวีรภัทร    อุ่นเรือน
18. นายธรรมดา    แก้วพรมงาม
19. นายอภิเชษฐ    แช่มชื่น
20. เด็กชายธนพัฒน์    มูลสถาน
1. พระกฤษฎา    อิทธิญาณเมธี
2. นางสาวปภัสรา    วนารักษ์
3. พระปุณณวิญญ์    ปุณฺณวิสุทธิ์
4. นางสาววสุมนี    ใจไว
5. พระเนติพงษ์    สุธีรเมธี
4 4 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวอสมาภรณ์    ศรีแสงฉาย
2. นางสาวสลิดา    สุตา
3. นางสาวนฤมล    หลักเพชร
4. นางสาวปาณิสรา    กรัณย์เมธากุล
5. นางสาวทิฐินันท์    กมลมาลย์
6. นางสาวธนภรณ์    แสงนาคประเสริฐ
7. นางสาวณัฐฐาวีรนุช    ตาแก้ว
8. นางสาวเสาวนีย์    คำมี
9. นางสาววรัชญา    ทองศรี
10. นางสาววริศรา    ป้อมคำ
11. นางสาวมาริสา    ทัศนบุตร
12. นางสาวพรธิดี    สีสรรพ์
13. นายรุ่ง    อยู่โต
14. นายนวัตกรณ์    ศรีวัฒน์
15. นายธณภัทร    โป๊บสูงเนิน
16. นางสาวสุพรรณิการ์    ทิพกวีย์
17. นายธาวิน    งามยิ่ง
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางนวสร    นราศรี
2. นายภานุพันธ์    ภักดี
3. นางสาวสุจินดา    ระฆัง
4. นายอิสรพงษ์    อินสว่าง
5. นางสาวแก้วตา    อินทรจักร
5 6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. นายวัลลภ    สิงห์ภา
2. นายธีรภัทร    ลีลา
3. นายวัชรินทร์    ผิวอ่อน
4. นายปัณณวัฒ์    พิมพา
5. เด็กหญิงณัฐกาญน์    ปิติหิรัญวัตติ
6. เด็กหญิงกัลยารัตน์    หาญคำ
7. นายอัษฎากร    ยิ่งยง
8. นายพงศพฒน์    แก้วกองแสง
9. นายคณิศร    บุญโส
10. นางสาวปิ่นสุดา    เอี่ยมอินเจริญ
11. นางสาวเกวลิน    รอดแสน
12. นางสาวพลอยชมภู    ลาสาน
13. นายวีระพล    สายทอง
14. นางสาวถิรพร    คำโสม
15. นายเมธาสิทธิ์    ปองอินทร์
16. เด็กหญิงปุญญิสา    จันทรสุกรี
17. นางสาวพรทิพย์    สร้อยมี
18. เด็กหญิงศรัณยา    ปันมา
19. นายปฏิภาน    มณีแก้ว
20. เด็กหญิงณิชนันทร์    นนทจิตร
1. นายวีรภัทร    พั้วเบ้า
2. นายสยาม    สนิมค้ำ
3. นางโปรยทิพย์    ทัพภมาน
4. นางสาวโสรญา    วันเสน
5. นายไพฑูรย์    มั่นคง
6 8 โรงเรียนแม่จริม สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. นายก้องเกียรติ    คำหล่อ
2. นายธนะภูมิ    กายา
3. นางสาวมัลลิกา    กามินทร์
4. นางสาววาณิชา    แคว้งใจ
5. นางสาวสิราวรรณ    สุรินทร์
6. นางสาวทีปกา    แก้วใส
7. นางสาวชลธิชา    ประแจ้
8. นายวรพรต    วงค์คำมา
9. นางสาวชรินรัตน์    พรมไชยยะ
10. นางสาวอินทิรา    นันทสิทธิ์
11. นางสาวจารุพักตร์    ปริกเพ็ชร
12. นายธีระพัฒน์    แก้วใส
13. นายธนธรณ์    ปัดสาระ
14. นายชาณุวัฒน์    พงศาศิรินันท์
15. นายชานน    ยอดยา
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นายณัทธนัท    สมคำ
2. นายพงษ์ศิริ    สินเสาร์
3. นางมลฤดี    บุญงาม
4. นางสาวลักขณา    กาสี
5. นายสุรศักดิ์    นิลคง
7 12 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. นางสาวอริศรา    ธัญญผล
2. นางสาวอรุณรัตน์    เมาลิชาติ
3. นายธนธรณ์    พันธ์พฤกษ์
4. นางสาวศศิธร    ทองเนื้ออ่อน
5. นางสาวดารินณี    เจ๊กกลิ้ง
6. นางสาวสุทธิดา    หุมอาจ
7. นายชรินทร์    ปัตถา
8. นายสารินทร์    ศรีธรรมมา
9. นายภูบดินทร์    อินทร์ภู่
10. นายปฏิภาน    ยศตุ้ย
11. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    สีหาสุทธิ
12. เด็กหญิงปานตะวัน    กุลรอด
13. นางสาวพัชราภรณ์    พาครุฑ
14. เด็กหญิงสุนันทา    มีตัน
15. นายชินวัตร    จันทร์ศรี
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นายชัชชัย    ปานแย้ม
2. นายญาณาธิป    วงศ์สุภา
3. นางสาววิจิตรา    เอมทอง
4. นางสาวสุจิตรา    สุดเกตุ
5. นายอดิศักดิ์    จันทะคุณ
8 15 โรงเรียนสารภีพิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. นางสาวนพมาศ    คุณยศยิ่ง
2. นายวุฒิภัทร    พิทักษ์พันธ์ราช
3. นางสาวกรรณิการ์    นารีเดช
4. นางสาวฐิติรัตน์    แปงวัน
5. นางสาวพิชญา    สุกิน
6. นางสาวสิริโสภา    ไชยวงค์
7. นางสาววราพร    จักร์ต๊ะ
8. นางสาวคุณัญญา    สมบัติ
9. นายภูมิรินทร์    คิม
10. นายอิทธิพล    กุลทิพย์
11. นายจิรายุ    หวันมูล
12. นายภูมินทร์    สุกันทา
13. นายนันทิพัฒน์    นวนติ
14. นางสาวเนตรฤทัย    กันทะทิพย์
15. นายอริน    ชมภูมิ่ง
16. นายวชิระพล    ปุริดำ
17. นายยุทธสิทธิ    ทองบำเรอ
18. นางสาวจีรนันท์    ใจเที่ยง
19. นางสาวบุญ    สุขใส
20. นายศักดิ์อรุณ    หอมเฮ้า
1. นายธีรวุฒิ    เชื้อพระชอง
2. นางสาวลภัสรดา    สังขะโต
3. นางสาวศิริพร    อ๊อดต่อกัน
4. นายอานนท์    ไชยฮั่ง
5. นายเศรษฐวุฒิ    ปินไชย
9 16 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. นางสาวพรวลัย    พุฒซ้อน
2. นายสรทรรศน์    คำสิงห์
3. นายวิษณุ    กันหา
4. นายรัฐศาสตร์    ฤทธิ์บำรุง
5. นายอชิตพล    โสภาฉัตร์
6. นางสาวสิริมา    แพงรักษ์
7. นายพงศ์พัฒน์    ไทยประสงค์
8. นางสาวปุณณิศา    สุขชื่น
9. นางสาววรรณวิสา    หลิ่มสืบ
10. นางสาวจิรภิญญา    พุกนวน
11. นางสาวสุธีธิดา    อินทวัน
12. นางสาวสุวนัน    สุขแจ่ม
13. นางสาววรรณกานต์    ศรีสิงห์
14. นางสาวชุติมณ    นิลสนธิ
15. นายนิธิกร    ยอดวัตร
16. นายพฤธพล    ศรีคต
17. นายธนเชษฐ์    เกษมะณี
18. นางสาวปารีญา    สุภาสอน
19. เด็กหญิงปิยธิดา    ดวงตาทิพย์
20. เด็กหญิงสุพรรณี    คราวจันทึก
1. นางสาวจิราภรณ์    บุญยัง
2. นายนิติพล    สุยะนา
3. นายประสพโชค    กองแก้ว
4. นายเกียรติศักดิ์    ปรีดาภัทรสกุล
5. นายเผ่าไทย    เสียงแจ่ม
10 20 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ๔๘ พรรษา สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงภานุมาศ    ต้นวงศ์
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา    หมั้นเยือน
3. เด็กหญิงบุญญพร    พิทยาวิวัฒน์
4. เด็กหญิงเบญญสภา    มะณี
5. เด็กหญิงวาสนา    สุริยะเจริญ
6. เด็กหญิงสุธิดา    โสมเสมา
7. เด็กหญิงคชาภรณ์    เนตรยอง
8. นางสาวกันยารัตน์    รุ่งเรืองสกุลลี
9. นางสาวกัญญาภัทร    มูลกาศ
10. นางสาวสุธิชา    ปารินทร์
11. นางสาวณหฤทัย    สิงหชงส์
12. นางสาวภิรมพร    ยะชะระ
13. นางสาวอัศนี    ทรายกนกธารา
14. นางสาวพรธิดา    สิลาทิพย์
15. นางสาวธัญสุดา    วงศ์นัน
16. นางสาวลัดดาพร    คล่องกระโจนคีรี
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางสาวกันต์กนิษฐ์    สีแก้ว
2. นางสาวทัศนีย์    บุญสุข
3. นางยุภาพร    สุริยะเจริญ
4. นางสาวลักษิกา    เปี้ยอ้าย
5. นางสาวอภิจารินทร์    มาปินตา
11 21 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. นางสาวณภัทรประภา    กุลบุตร
2. นางสาวณัฐธนภัทร    แสงคร้าม
3. นายศรายุธ    ยามมี
4. นางสาววิชุดา    หุ่นอินทร์
5. นางสาวชมพูนุช    รักกลิ่น
6. นางสาวศศิธร    น่วมโต
7. นางสาวปวิตรา    รอดเภา
8. นางสาววาสนา    หรั่งอุทก
9. นางสาวสาวิตรี    ทักษี
10. นางสาวธนิดา    กะระกล
11. นางสาวธันยพร    ศรีพิพัฒน์เจริญ
12. นายไชยวัฒน์    ศรีคงทน
13. นางสาวณัฎฐธิดา    นาคเณร
14. นางสาวกุลนิษฐ์    วังหอม
15. นางสาวแก้วนภา    ศรีทับทิม
16. นางสาวสุวิมล    บุญตั้ง
17. นางสาวอภิญญา    แคล้วโยธา
18. นางสาวชลลดา    บัวอุไร
19. นายจีรศักดิ์    สีดา
20. นางสาวณภัทร    จันทร์เชื้อ
1. นายจรินทร์    สิทธิวะ
2. นายณัฏฐ์วัฒน์    อนันตะสุข
3. นายบรมพงศ์    สินบุญมา
4. นายปิยะพงศ์    แสงเงิน
5. นายพีรวิชญ์    เสือเผือก
12 22 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. นางสาวศิวาพร    ปุคำแดง
2. นางสาวอรรถวดี    ปาปลูก
3. นางสาวพรรณกร    วงศ์แก้ว
4. นางสาวขวัญฤดี    ศรีสุขสวัสดิ์
5. นางสาวศิราณี    แสนโน
6. นางสาวชณิกา    ยุคะลา
7. นายกฤษณ์    ศรีแปงวงศ์
8. นางสาวอรณิชา    อินใจ
9. นางสาวจีรนันท์    กันทะวัง
10. นางสาวภัทราภรณ์    ไชยวงศ์
11. นายไกรวิทย์    พงษ์สวัสดิ์
12. นางสาวอรณิช    วัทโล
13. นายสหราช    ปาระมี
14. นายณรงค์ฤทธิ์    ติ๊บปาละ
15. นางสาวศุภิกา    สมศรี
16. นางสาวบุษยา    ประดาอินทร์
17. นายศิริศักดิ์    ศิริแก้ว
18. นางสาวศศิประภา    เวชวงษ์
19. นางสาวกรองทอง    สาศรี
20. นางสาวสุพิชญา    อายุวัฒน์
1. นางกัญญารัตน์    นาคอ่อน
2. นายศราวุฒิ    สุภายอง
3. นางสุพรทิพย์    เปี้ยปลูก
4. นางอัญชลี    ไชยดี
5. นายอาทิตย์    ตั๋นมาเชื้อ
13 23 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. นายศาสตราวุธ    ประสาท
2. นางสาวพัสวีร์    ธะนู
3. นายศุภกาญจน์    ณรงค์ศักดิ์
4. นางสาวพรลภัส    เผ่าต๊ะใจ
5. นางสาวนิชานันท์    ทะนันชัย
6. นางสาวธนัชพร    ถิ่นรัตน์
7. นางสาวปุณณภัสสร    เครือมา
8. นางสาวธัญรดา    รุ่งแสง
9. นายศักดินนท์    ศรีโลปา
10. นางสาวประกายศรี    พรหมสวัสดิ์
11. นางสาวปุณยพร    นามวรรณ
12. นางสาวชาริสา    หวานเสียง
13. นางสาวรักษิณาพร    สุวรรณฉัตรศิริ
14. นายนพกร    สมบูรณ์
15. นางสาวศุภาพิชย์    เต็มใจ
16. นางสาวรังสิณี    เผ่ากันทะ
17. นางสาวพีรดา    บุญทรง
18. นายนนทชัย    ดาสา
19. นายณัฐนนท์    ไชยสมบัติ
20. นายวรกานต์    ยอดคำ
1. นางสาวกานท์ชญา    พรมเสน
2. นางสาวกิติยา    ชัยเลิศ
3. นายณฉัตรมงคล    มูลศรี
4. นายสมหวัง    ศรีธิเลิศ
5. นางอุไรวรรณ    วงศ์ชัย
14 24 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. นางสาวมณฑิตา    ภิญโญยิ่ง
2. นายปรัญชัย    กะรัตน์
3. เด็กชายภูริชพล    ปันโย
4. นางสาวศศิศรา    อรินทร์
5. นายอนุสรณ์    มีบุญ
6. เด็กชายจิรวัฒน์    มณีขัติย์
7. เด็กชายภคภณ    เนตรทิพย์
8. นางสาวชนิกานต์    ปรีดาวงศ์
9. นางสาวสุจินันท์    กมลสูงลุ่ด
10. เด็กหญิงปาริชาติ    เตชนันท์
11. เด็กชายนนทพัทธ์    จิตอารี
12. เด็กหญิงกฤติยา    สุขลัง
13. เด็กหญิงสุทธิดา    พลจร
14. นางสาวปณัฐชา    บริบูรณ์ลาภ
15. เด็กหญิงสุนิสา    พิมพล
16. เด็กชายโฆษิต    จิตอารี
17. เด็กหญิงมัตฑิกา    ล้อมเมตตา
18. เด็กหญิงศิรดา    เส็งมี
19. เด็กชายชวิศ    ไชยกันทะ
20. เด็กหญิงไอรัก    ไชยศิลป์
1. นางสาวบุษกร    ยาปัน
2. นางสาวมินตรา    ปัญญาภู
3. นางวจีพรรณ    บัณฑิต
4. นางวิรัชนก    จันทร์เรีย
5. นางเตือนใจ    ประกอบเที่ยง
15 27 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. นายสมชัย    สิริจารุรัตน์
2. นายสมพล    สิริจารุรัตน์
3. นายชนน    อินทนนรังษี
4. เด็กชายฟ้าประทาน    จันทร์แก้ว
5. นางสาวภูษิดา    อินต๊ะ
6. นายคชาธร    ไชยยาสุข
7. นางสาวสไบทอง    สิงห์คำ
8. เด็กหญิงอุไรวรรณ    แซ่เฉิง
9. นางสาวศุภาพิชญ์    ผลงาม
10. นายประวิทย์    วังทองเหลือง
11. นายอชิรวิทย์    สังข์วรรณะ
12. นางสาวนันทิยา    สังสดี
13. นางสาวณวสา    จันทวงค์
14. นางสาวทัตพิชา    ถาอิ่นแก้ว
15. นางสาวศิริลักษณ์    กาบใบ
16. นางสาวเขมัสศิริ    ปัญโญแสง
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นายณัฐวุฒิ    กำปั่นทอง
2. นายธนวรรธน์    ชัยยา
3. นางนันทมาศ    เจริญชัยชนะ
4. นายพิสุทธิ์    แก้วสำโรง
5. นายเอนก    อินัง
16 29 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. นางสาวสุวรรณมาลา    แก้วอนันต์
2. นางสาวปารย์ฐานิดา    แปรโคกทัน
3. นางสาวศิริวิภา    แดงด้วง
4. นางสาวธนาภรณ์    เตรียมชนะ
5. นางสาวเขมจิรา    แสงรีย์
6. นางสาวธนาภา    เปไธสง
7. นางสาวชื่นนภา    แต่งเมือง
8. นางสาวพิยดา    สุขถนอม
9. นางสาวรัตนาพร    มากพูน
10. นางสาวอมรรัตน์    กำพุทธา
11. นางสาวสุกัญญา    คำซื่อตรง
12. นางสาววิชุดา    สลุงอยู่
13. นายอภิวัฒน์    พันสมตน
14. นายฐิติพงศ์    ขาวกลางดอน
15. นายอนุชิต    สารีวัด
16. นายภูริทัต    มัจฉาเมฆ
17. นายชลชาติ    สาแม
18. นายกฤตเมธ    พันโสดา
19. นายกัลยกร    นามเชื้อ
20. เด็กชายพีรพัฒน์    สร้อยศรีพรม
1. นายชาญณรงค์    บุญจิตร
2. นางสาวทิพวรรณ    เพชรกันหา
3. นายธมกร    ยาหลง
4. นางนิรามัย    โยชุ่ม
5. นายสุรัตน์    แซงศรีนวล
17 30 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงกัลชนา    ทาคำ
2. นายวงศธร    จักรปั๋น
3. นายอนรรฆ    อ้ายปัด
4. นายธรรศ    ดีวงค์
5. นายกันต์ศักดิ์    สมคำ
6. เด็กหญิงเนตรนภิส    ฟูเป็ง
7. เด็กหญิงคุณานันท์    ปัญญาเถิง
8. เด็กหญิงญาณินท์    ตั่นปิน
9. เด็กหญิงกัญญารัตน์    ตันมูล
10. เด็กหญิงอาหมี่    ฉั่วจา
11. เด็กหญิงธิดารัตน์    แปงเจอร์
12. เด็กหญิงกัญญาวีย์    วงค์ริยะ
13. เด็กหญิงบุญฑริกา    แก้วจา
14. เด็กหญิงจีรนันท์    สุขต้อ
15. เด็กหญิงดวงนภา    ปูคำ
16. เด็กหญิงณิชารีย์    ยาสมุทร
17. เด็กหญิงพิชญธิดา    ปวนปินตา
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางนวลฉวี    ยารังกา
2. นายมนัส    ตันมูล
3. นางสาวยุวรัตน์    ไชยวรรณ์
4. นางสกาวเดือน    วังป่าตาล
5. นางสาวอารยา    จันทร์ตา
18 32 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. นางสาวปรารถนา    อินทร์งาม
2. นางสาวโสภิษฐา    โพธิ์ประจำศีล
3. นางสาวปิยธิดา    เหมเงิน
4. นางสาวสุชัญญา    เอี่ยมอุไร
5. นางสาวสรัญญา    ศรีสมพงษ์
6. นางสาวสุปรียา    เพ็ชร์ล้อมทอง
7. นางสาวปุณยาพร    แก้วสิทธิ์
8. นางสาวอลิตา    ปรีวัน
9. นายวรรณพิชัย    พึ่งน่วม
10. นางสาวสุพิชชา    สีสุข
11. นางสาวเกวลี    แสวงสุข
12. นายคุณาพัฒน์    จันทร์สว่างวงศ์
13. นางสาวจุฑารัตน์    สิงห์ลอ
14. นายปารเมศ    ครุฑหลวง
15. นายณัฐชพล    มาตสนา
16. นายสหิษฐา    เอี่ยมกำแหง
17. นายจิรวัฒน์    กิติพงษ์พรสิน
18. นางสาวณิชกุล    ประทีปทอง
19. นางสาวอัญญารัตน์    กรวยทอง
20. นางสาวเสาวลักษณ์    หนูปลอด
1. นางสาวชุติมา    มั่นเหมาะ
2. นางสาวนฤมล    พึ่งกุศล
3. นายพิชิต    ไพอุปลี
4. นายวันชัย    ทับทอง
5. นางสาวอมรรัตน์    เจริญทิม
19 33 โรงเรียนโกสัมพีวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. นายธงชัย    นาคสังข์
2. นายธนวัตร์    เกลียวทอง
3. นายสรศักดิ์    ภูมิศรี
4. นางสาวชลิตา    สังข์คต
5. นางสาวรัศมี    ทิวคู่
6. นางสาวฉัตรลดา    แจ่มหม้อ
7. นายชัชวาลย์    สุวิพันธ์
8. นายธนกร    หนองหาญ
9. นายศิฬาวุฒิ    เรืองเดช
10. นายจือย่างกุ๋ย    วงศ์ธีรภาพ
11. นางสาวปัญญารัตน์    ใหลทา
12. นางสาวปาริฉัตร    หลิมชัย
13. นางสาวรัตนากร    สารทอง
14. นางสาวอารียา    เพียรรัตน์
15. นายธนพล    บัวพรม
16. นายวรชาติ    สิงห์ใส
17. นายกิตติเดช    คำสนอง
18. นายปฏิภาณ    สมีนาง
19. นายศุภชัย    นุชเจริญ
20. นายนรพล    เจริญชัย
1. นางสาวดวงรัตน์    ทองศรีกัน
2. นายยทธศักดิ์    สังเกตุ
3. นางรุ่งภาณี    ปิติยะ
4. นางสายใจ    ใฝ่จิต
5. นางสาวเกศแก้ว    พุ่มขจร
20 34 โรงเรียนเสรีศึกษา สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธนพร    สุขพระจันทร์
2. เด็กชายภูษิต    มาลา
3. เด็กหญิงรติกร    ตื้อยา
4. นายศุภวัฒน์    นนทโคตร์
5. นางสาวโชติกา    สิตวงษ์
6. นางสาวพรรณิภา    พุ่มจันทร์
7. นางสาวจารุมน    พรมสา
8. เด็กหญิงวรพรรณ    ทองย่น
9. เด็กหญิงศิริรักษ์    อ้นยะ
10. เด็กหญิงจินตนา    สมคำ
11. เด็กชายวัชรากรณ์    ชมภูนุช
12. เด็กหญิงญาตารี    คุ้มภัย
13. นายภาณุวัฒน์    ทองย่น
14. เด็กหญิงวานิศา    ศรีบัว
15. เด็กหญิงศศิประภา    จันทร์ฉาย
16. เด็กชายธนภัทร    ฉิมพุฒ
17. เด็กหญิงจุฑารัตน์    ดนตรีรส
18. นางสาวณิชา    ยศปัญญา
19. นางสาวนภัส    รักษา
20. นายนภัส    แสงมณี
1. นางสาวดวงพร    วงษ์มณี
2. นายธนาธิป    นกผึ้งกิน
3. นางนภาพิศ    แว่นแก้ว
4. นางสาวนฤมล    เภาหว่าง
5. นายสุพิชัย    บุญเทียน
21 36 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. นายวโรดม    สมพงษ์อุทัย
2. นางสาวพนัชกร    หมื่นเมา
3. นางสาววธิดา    นันตาดี
4. นางสาวอทิตยา    หม่นสุ
5. นางสาวเมสินี    ติ๊บปิน
6. นางสาวกานต์มณี    คำมี
7. นางสาวทิฆัมพร    สมพงษ์อุทัย
8. นายดัสกร    กัญจนะ
9. นางสาวธนัชชา    ปวนคำมา
10. นายอติศักดิ์    ผ่องปัญญา
11. นางสาวนรีกานต์    มาฤทธิ์
12. นางสาวจันนกานต์    เมืองตาแก้ว
13. นางสาวนันทิกานต์    มหานินทร์
14. นางสาวทิฐินันท์    ป้อมฝั้น
15. นางสาวจันทร์เพ็ญ    วนาวินิจฉัย
16. นางสาวภัทรสุดา    เสาร์เปียง
17. นางสาววัลลภา    ปันใจ
18. นายนภดล    วงศ์อินทร์
19. นางสาวยุพเรศ    ศรีต๊ะใจ
20. นายสุกฤษฎิ์    สุคำอ้าย
1. นางพิมพ์นิภา    กันทะธง
2. นางสาววริษา    ยิ่งเจริญ
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
22 38 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นายเมธาพร    มะโนฟู
2. นางสาววิราวรรณ    ธิคำ
3. นางสาวกฤษณา    ลามะพรม
4. นางสาววรรณวษา    ใจมาคำ
5. นางสาวนันทรัตน์    บุญปั๋น
6. นางสาวเขมิกา    ใจเป็ง
7. นายกฤษณะ    กระทง
8. นายสิทธิกร    ดู่คำ
9. นางสาวปริญญา    สิทธิยศ
10. นางสาวศุภิสรา    ปาสา
11. นายมนัสนันท์    จันทร์อาสา
12. นายอัครพล    วังวงค์
13. นายอัครพล    แก้วพริก
14. นางสาวกรองกาญจน์    เกี๋ยงภาลัก
15. นายสรศักดิ์    ยาวิราช
16. นายเอกลักษณ์    สุกันทา
17. นายณัฐกานณ์    วางที
18. นายสายฟ้า    เสมยอด
19. นางสาวพิมพ์ชนก    หลวงติ๊บ
20. นางสาวเบญจรัตน์    คำนิลนคร
1. นางสาวปิ่นแก้ว    ยานะจิตร
2. นายวรพจน์    กันธิยะ
3. นางสาวสุชาดา    นัยติ๊บ
4. นายอดิศักดิ์    บุญเถาว์
5. นางเบญจมาส    ชัยวิสิทธิ์
23 39 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กชายอดิศร    จิตวรางคณา
2. นายวรเมธ    อุทัง
3. นางสาวศริณดา    พงโนรี
4. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย    นางแล
5. เด็กหญิงธันย์ชนก    ยำหาน
6. นายวีรศักดิ์    เมืองมา
7. นายอภิเดช    อารีย์
8. นายภูมินทร์    บอรินทร์
9. นางสาวสกาวใจ    สายสุวรรณ
10. นางสาวเสาวณีย์    อุ่นแสง
11. นายปริวัฒน์    กันทวี
12. นางสาวจีราวรรณ    กอบพงศ์
13. นายเพชรกานต์    ตาบุญ
14. นายอัครพล    ชัยชนะ
15. นายนิพล    เส็งพรม
16. นายเกียรติศักดิ์    ปัญญาดี
17. นายวีระยุทธ    เยาว์ธานี
18. นางสาวภิรมณ์ญา    จำปาแก้ว
19. นางสาวเสาร์    บุญฟอง
20. นางสาวกนกวรรณ    ปานหร่าย
1. นางกมลพรรณ    เขื่อนเพชร
2. นางทิพวรรณ    ปันมิตร
3. นายเอกราช    สุขเจริญ
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
24 40 โรงเรียนคลองลานวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. เด็กชายเพชรอรุณ    ชะนะภู
2. เด็กชายศิวกร    วงศ์วี
3. เด็กชายจิรศักดิ์    อ่าวลึกเหนือ
4. เด็กชายนนทกร    อุดมใจรักษ์
5. นายวัชรากร    ขวัญปัง
6. เด็กชายองอาจ    อินทร์นอก
7. นายอลงกรณ์    ปั้นเกี้ยว
8. เด็กหญิงนิศารัตน์    ศรีบุษย์
9. เด็กหญิงศศิประภา    อ่างอินทร์
10. เด็กหญิงกานต์ธิดา    จันทร์ประทัด
11. เด็กหญิงเฉลิมภรณ์    พ่วงอาษา
12. เด็กหญิงวริญธารา    มุ่ยทุน
13. เด็กหญิงธันยมัย    ยื้อแฮ
14. นางสาววรกมล    แซ่จ๋าว
15. นางสาววริศรา    ทองยิ้ม
16. นางสาวสาวิตรี    สีดาฟอง
17. นางสาวณัฐชยา    ศรียางนอก
18. นางสาวนันทิชา    บุญช่วย
19. นางสาวจิรัชญา    มโนมัย
20. เด็กชายวันชนะ    ราชโน
1. นายทัศวัฒน์    ซอแก้ว
2. นายธรรมนูญ    พรมพินิจ
3. นางสาวบุษบา    แก้วกันทา
4. นางสาวศรีประไพ    ปัดทุมฝาง
5. นางสาวเครือวัลย์    ปัญญา
25 41 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. นายธนัชชา    พานิชสมบัติ
2. นางสาวกัญญารัตน์    บุญมาก
3. เด็กหญิงฐิติชญา    ชูยิ้ม
4. เด็กชายณัฐกมล    บุญจวง
5. เด็กชายธนาคิม    ใหม่ยศ
6. เด็กชายธฤตนพกร    กรอบทอง
7. เด็กชายนราวิชญ์    กล่องชู
8. เด็กชายศุภกิตติ์    แจ่มปัญญา
9. เด็กชายศุภวิชญ์    อิ่นคำ
10. เด็กชายวรภัทร    เสือบุญมี
11. นายเกียรติศักดิ์    เทียนทอง
12. นายศรเพชร    พลคล้าย
13. นายธวัชชัย    ศรีปุงวิวัฒน์
14. นายเอกพจน์    ปานผ่อง
15. นายธนกร    วจนะถาวร
16. นายนพสินธุ์    อบเชย
17. นายภาณุ    เพ็ชรมณี
18. นายอัครพงศ์    เพ็งมา
19. นายปภินวิทย์    สอนเกตุ
20. นางสาวนันทิชา    อินทหอม
1. นายชานนท์    ผ่องฉวี
2. นางสาวนุศรา    รอดสิน
3. นางสาววรรณิศา    เจิมนิ่ม
4. นางสมปอง    ปานเมือง
5. นางสาวสุภาพร    สีนวล
26 42 โรงเรียนศรีนคร สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. นางสาวเรืองลดา    ทองคำ
2. นายสุริยันต์    ศรีทรัพย์
3. นางสาวกนกวรรณ    ยวงเพชร์
4. นางสาวถิรพร    กุศลทาน
5. นางสาวจันทิมา    สนโต
6. นางสาวชุติกาญจน์    ชูขุนทด
7. นางสาวศิริพร    ป่านฉะนี้
8. นางสาวปภาวรินทร์    แสงเทียน
9. นางสาวอรอุมา    เศียรขุนทด
10. นางสาวกนกพร    หนุนนาค
11. นางสาวเปรมวดี    โมหะกิจ
12. นางสาวยุพาวัลย์    แก้วตะคุ
13. นายสมเกียรติ    สร้อยสุวรรณ์
14. นางสาวกาญจนา    ศึกษา
15. นางสาวฉัตรฤทัย    สักขี
16. นางสาวทิพาพรรณ    ยศปัญญา
17. นางสาวกนกวรรณ    ยะภูมิน
18. นางสาวอรญา    ปานยิ้ม
19. นางสาวศตพร    เทพนิมิตร
20. นางสาวจิราพัชร    ใจตรง
1. นางสาวจิณณ์ณิชา    ศักดิ์สิริภาพร
2. นายณัฐพงษ์    จันทร์อินทร์
3. นายพยนต์    พูลรักษ์
4. นางศิริวัฒน์    จีนทั่ง
5. ว่าที่ร้อยตรีเกริกชัย    ปัญญาวัน
27 43 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. เด็กชายเซาะควา    เอกโลกา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    พนาโชติช่วง
3. เด็กชายธนดล    พนาปานเมือง
4. นายวิธวัฒน์    คีรีบำรุง
5. นายอภินันท์    เส่มี
6. นางสาววาสนา    มณฑลพนา
7. นางสาวเสาวนีย์    ไพรมนูญ
8. นางสาวกานต์สินี    เก่งกุญชร
9. นางสาวชิดชบา    ทะเลเดิม
10. นางสาวธิดา    ต้นน้ำลำธาร
11. นางสาวกมลวรรณ    ศรีโสภาคีรี
12. นางสาวอำพร    ลาภก่อเอกสุข
13. นางสาวสุดารัตน์    ตระการนาวิน
14. นางสาวยุวดี    พนาปานแก้ว
15. นางสาวชุติมา    โชติรสสกุล
16. นางสาวพิไลวรรณ    ก้อนนคร
17. นางสาวมยุรา    แก้วศักดามั่นคง
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางกชพร    นาคเจือทอง
2. นางสาวปริญญา    ยิ้มยวน
3. นางรุ่งทิวา    อ่อนยิ้ม
4. นางวลัยรัตน์    ใจจุ้ม
5. นางอินทิรา    ชิตก้องไพร
28 44 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. นายสรายุทธ    สายชลมาลัย
2. นายพบผ่อง    ไมตรีจรูญรัตน์
3. นายจิรพนธ์    พนาเรืองกุล
4. นางสาวชนิตา    ย่างแก้วสกุล
5. เด็กหญิงชุวารี    เบ็นหะซัน
6. เด็กหญิงสิริรัตน์    เดชธนเพชร
7. เด็กหญิงถนอมนวล    แก้วประดิษฐ์
8. นางสาวมณีนุช    ฉัตรพงศ์เลอเลิศ
9. นางสาววิรมณ    ชินภัทร์ไพศาล
10. นางสาวน้อย    -
11. นางสาวจัว    -
12. นางสาวปานชนก    โพโบ
13. เด็กหญิงอรวรรณ    ดลจิตรคณาสิน
14. เด็กชายธนกฤต    เกตุคุ้ม
15. เด็กชายวโรดม    กาวิน
16. เด็กชายธีรภัทร    บุ้งรุ้ง
17. นายฉัตรชัย    เดชจำรูญกุล
18. นางสาวณัฐวดี    สมดี
19. นายลอยกระทง    คีรีการะเกด
20. นายสกุล    ธาราเคหะกุล
1. นางสาวกมลชนก    คำแปง
2. นางกาญจนา    บุญถนอม
3. ว่าที่ร้อยตรีชูศักดิ์    หทัยสุทธิ
4. นางสาวดาหวัน    บุญตาเห็น
5. นางสาวนิตยา    ได้การ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................