งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 306
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 7 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นางสาวกฤษกร    วรรณโณ
2. นางสาวหอม    อารีวงค์
3. นางสาวนงนุช    อ้ายจ้อย
4. นายมานพ    มหาวัณท์
5. นายพชรพล    ดวงเพ็ชร
6. นายอดิศักดิ์    นามคำ
7. นางสาวหอม    คำใส
8. นายภานุ    นามปั๋น
9. นายวรางค์กูล    กันทา
10. นายสุรศักดิ์    สุเพ็ญพร
11. นางสาวแสงนภา    แสงทอง
12. นางสาวชนิตา    โกเสนตอ
13. นางสาวพรทิพย์    นามวงศ์
14. นางสาวอ่อนนุช    หงส์คำ
15. นายอรรถพร    คำเฮง
16. นางสาวกานดา    ไทยใหญ่
17. นางสาวทิพย์ภาวรรณ    พลอยเพชร
18. นายสายฟ้า    ปิ่นเดช
19. นางสาวกัลยากร    บุญยี่
20. นายภาคภูมิ    แซ่หลี
1. นายคมเพชร    ราชคม
2. นางสาวณัฏยา    ราชคมน์
3. นายศุภกิจ    สมศรี
4. นางสุภาพร    แก้วจันทร์
5. นายอภิวัฒน์    ดวงแก้วปัน
2 12 โรงเรียนนครไทย สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. นางสาวอรรถฌาวดี    สอนจีน
2. นางสาวปวีณา    สุวรรณศรี
3. นายณัฐกรณ์    วรรณชัย
4. นางสาววนัชญา    ขุนวงษ์
5. นางสาวสุพิชฌาย์    มุ่นเชย
6. นางสาวธัญญารัตน์    ชมมี
7. นางสาวชุติกาญจน์    แก้วสีทอง
8. นายชนกชนม์    จันสี
9. นายวิศิษฏ์    จันริสิ
10. นายวรัตถ์    ไพรภิบาล
11. นายธีรพงศ์    ทิมศรี
12. นายณัฐวัฒน์    กุศลประเสริฐ
13. นายพิสิษฐ์    พิมศร
14. นางสาวจิรพร    ตะลุ่มพุก
15. นายอิสยาห์    วันศรี
16. นายชัชณารินทร์    บุญศรีมาส
17. นายสิทธิพงษ์    มีดา
18. นายพรชัย    พอใจ
19. นายวรชาติ    บุญอาจ
20. นายโกวิท    นนทะโคตร
1. นางสาวนิสิต    สีใส
2. นายประญัติ    วงศ์สมบัติ
3. นางสาวพัชรินทร์    ทุมรักษา
4. นางสุภาพรรณ    วงศ์สมบัติ
5. นางเกตน์สิรี    เกตุยอด
3 16 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. นางสาวณัฐนิตา    ปั้นกรวด
2. เด็กชายกรวิชญ์    คะสุวรรณ์
3. เด็กชายจิรเมธ    พรมอ่อน
4. นายนันทภูมิ    บุญหาญ
5. เด็กชายสรวิศ    สุขเจริญ
6. นายชยังกูร    ไกรสอน
7. นายลัทธพล    นาคไทย
8. นายนพรัตน์    มาตะราช
9. นางสาวพิชญาภา    ส่งพุ่ม
10. นางสาวเกศรินทร์    เตชะสา
11. นางสาวชมาพร    โอภาษี
12. นายรนกฤต    โลหะเวช
13. นางสาวศิริประภา    จิ๋วรี
14. นางสาวธนาภรณ์    ถนอมพลกัง
15. นางสาวชนิกานต์    ขวัญเทศ
16. นางสาวปัณฑิตา    ช่างประดิษฐ์
17. นางสาวอริสา    บุญดล
18. นางสาวสุภารัตน์    แก้วดี
19. นางสาวสุพิชญา    เหียมสันเที๊ยะ
20. นายภาณุพงศ์    แขค้างพลู
1. นายธนภัทร    แสงวิเศษ
2. นายธีระ    ราชสุภา
3. นายพลวศิน    สารธรรม
4. นายสมเกียรติ    เอมใจ
5. นางอัจฉรา    ชอนบุรี
4 20 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ๔๘ พรรษา สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐณิชา    เปี้ยโฮ้ง
2. นางสาวดาวนภา    แซ่เท้า
3. นางสาววันเพ็ญ    วงศ์วิริยชาติ
4. นางสาวตมิสา    วงษ์ม่าน
5. นางสาวอรวินท์    แซ่เท้า
6. นางสาวจุฑามาศ    วังต๊ะ
7. นางสาวเยาวมาลย์    แซ่เท้า
8. เด็กชายกัญญาพัทธ์    สาวรส
9. นางสาวสุภาพร    กาบแก้ว
10. นางสาวนพรัตน์    แซ่โซ้ง
11. นางสาวนฤมล    วงศ์ษา
12. เด็กชายพรพรรษา    บุญพิพัฒน์กุล
13. นางสาวจุติพร    เสนางาม
14. นางสาววันพร    คงส่องแสง
15. เด็กชายจารุกิตต์    คล่องกระโจนคีรี
16. นางสาวจารุณี    พงศกรไพศาล
17. นางสาวกาญจนา    สิลาทิพย์
18. นางสาวธัญญาลักษณ์    ฟองใจ
19. นางสาวปวีณา    ร่มพนาธรรม
20. นางสาวนฤมล    กิติกร
1. นางสาวกันต์กนิษฐ์    สีแก้ว
2. นางสาวนภาพร    พิมพิรัตน์
3. นางสาวสุนรินทร์    สุรินทร์ศรี
4. นางสาวอภิจารินทร์    มาปินตา
5. นางสาวเพ็ญศรี    เครื่องสกุล
5 21 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. นายกิตติคุณ    แหลมแก้ว
2. เด็กชายนิธิพล    ทิพย์มณี
3. นายพัชระพล    จันทร์ภู่
4. นายลัทธพล    รอดมี
5. เด็กชายนวพล    ขำเสน
6. นายสามารถ    ละออเภา
7. นางสาวอารียา    ปานสกุล
8. นางสาวฐิติรัตน์    กุลชนก
9. เด็กชายภควัต    พันธโรจน์
10. เด็กชายณธัน    จารุบุตร
11. เด็กชายชยานันต์    ถูกต้อง
12. นายอาทิตย์    คอบัว
13. นายฉัตริน    สุวรรณรัตน์
14. นางสาววาสนา    ใจแสง
15. นางสาวเบญญา    เจริญสุข
16. เด็กชายเจษฎา    จูอาภรณ์
17. นายวรินทร    สิงหวัฒนานุรักษ์
18. เด็กชายจิรภัทร    พรมพินิจ
19. เด็กชายภัทรพล    ปานทิพย์
20. นางสาวปณิดา    กรุงเกตุ
1. นางสาวกมลทิพย์    สถิตย์พงษ์
2. นางสาวชัญญา    จันทพาท
3. นายนภัสกรณ์    จิตรเกษม
4. นายวิจิตร    จินตนา
5. นายสุนัย    อุบลจร
6 22 โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐนิชา    อินต๊ะสม
2. นายอัษฏา    สุทปา
3. นางสาววราพร    ตานันชัย
4. นางสาวจิดาภา    พูนพุด
5. เด็กหญิงสุธารัตน์    ทรายลิยา
6. เด็กหญิงปานชนก    ใจดี
7. เด็กชายศรนรินทร์    ลือราช
8. เด็กชายวุฒิชาติ    หอมหา
9. เด็กชายนพคุณ    ลีซอ
10. นายนิธิพงษ์    สายสุวรรณ
11. เด็กชายศศิพงษ์    จันทวงศ์
12. เด็กชายอภิรักษ์    พรหมจรรย์
13. นายวทัญญู    ศรีคำวัง
14. นายฉัตรเฉลิม    ประทุมมัง
15. นางสาวจุฬาลักษณ์    ฉัตรพรม
16. นางสาวอักษิกา    ณ ลำปาง
17. นางสาวบุษยมาส    ตันปะละ
18. เด็กหญิงกัลยรัตน์    ไชยวงค์
19. เด็กหญิงสุนิตา    มูลเมืองมา
20. นางสาวสุภาพร    พลทา
1. นางจันทนา    วงษ์คำ
2. นางสาวฉัตรชนก    ตื้อยศ
3. นายพงษ์พิสิษฐ์    ผาสุทะ
4. นายสมพล    ถามะพันธ์
5. นางสาวสุทธิดา    มาละเงิน
7 23 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. นายสุทธิภัท    ทุนกะเสน
2. นายชนาธิป    ต๊ะล้อม
3. นายสุวิทธวัฒน์    อินหลี
4. นายสิทธิชัย    บุญนาวา
5. นายวชิรพงศ์    ปวงคำมา
6. นายณัฐวุฒิ    ตุลา
7. นายภาณุวิทย์    หน่อคำ
8. นายผ่านศึก    คงศิลา
9. นายเจษฏาภรณ์    บุญมี
10. นายวรัญชัย    ปิติ
11. นายวัชรพล    บุญเลิศ
12. นายอรรถชัย    ยังเจริญ
13. นางสาววริศรา    ศรีพรม
14. นางสาวพัชราภรณ์    ดูดี
15. นางสาวรุจา    เยี่ยมชัยภูมิ
16. นางสาวกนกพร    ใจอด
17. นางสาวปาลิตา    ค้าสม
18. นางสาวสุภารัตน์    ดูแก้ว
19. นายสิทธิภาคย์    ระวังของ
20. นางสาวอรพิน    เรืองพรม
1. นายนัฐพงศ์    คำราชา
2. นางบัณฑิดา    เมืองวงค์
3. นายพิทักษ์พงษ์    เต็มใจ
4. นายสุดเฉลิม    อ่อนเปี่ยม
5. นายสุวิจักษณ์    บุญวงค์
8 27 โรงเรียนสันกำแพง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. นางสาวศศิธร    โชติธรรม
2. นางสาวคำเจน    จะทอ
3. นางสาวชุติกาญจน์    บุญสละ
4. นายบริพันธ์    แสนพิงค์
5. นายเมธาสิทธิ์    หมอเก่ง
6. นางสาวสุดารัตน์    บุญณรงค์
7. นางสาวพิมพ์นารา    พรหมกันทา
8. นางสาวกิตติยา    ศักดิ์รุ่งเรือง
9. นางสาวนรีกานต์    น้ำแก้ว
10. นางสาวธมนวรรณ    วิโชนิตย์
11. นายณัฐวัฒน์    แก้วกี
12. นางสาวศศิวิมล    โชติธรรม
13. นายนพศร    กันทา
14. นางสาวยนิษฐา    จิณะกับ
15. นายกิตติภพ    ปันโปธา
16. นายสมบูรณ์    ลุงติ
17. นายธนคม    วาจาฉลาด
18. นายอรุณวัฒน์    อวดเขตร
19. นายธีรภัทร์    ปันดวงแก้ว
20. นางสาวสิทธิพร    ประกอบกิจ
1. นายตระการ    ทนานทอง
2. นายธีระยุทธ    ไชยชนะ
3. นางสาวปิยาภรณ์    กันเกตุ
4. นายพชร    ปันมิตร
5. นายเชิงยุทธ    มุลเอก
9 38 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นายอัครพล    แก้วพริก
2. นายเมธาพร    มะโนฟู
3. นางสาวเขมิกา    ใจเป็ง
4. นางสาวสุภัสสร    ขาวงาม
5. นายสิทธิกร    ดู่คำ
6. นางสาวพิมพ์ชนก    หลวงติ๊บ
7. นายณัฐวุฒิ    สิธิอ้าย
8. นางสาววรรณวษา    ใจคำมา
9. นางสาวอภิญญา    จักรแก้ว
10. นางสาวศิริพร    ประกัน
11. นายอัครพล    วังวงค์
12. นายสุรเชษฐ์    มัชชะ
13. นางสาวฐิติวรดา    อุดมวรกิจ
14. นางสาววิราวรรณ    ธิคำ
15. นายสร้างสรรค์    สันติกาญจน์
16. นายเจษฎา    ธิจิตตัง
17. นายภูวดล    จำปาวัน
18. นางสาวนันทรัตน์    บุญปั๋น
19. นายชาญณรงค์    ปัญญาป้อ
20. เด็กชายณัฐวัฒน์    ตันหอมช่วย
1. นายฉัตรนคร    พูลคำ
2. นายวรพจน์    กันธิยะ
3. นายวรากร    ปัญญาคำ
4. นางสาวสุชาดา    นัยติ๊บ
5. นายอดิศักดิ์    บุญเถาว์
10 40 โรงเรียนระหานวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. นายวีรภัทร    สีทำมา
2. นางสาวสริตา    อินทร์สวาท
3. นางสาวอริสา    สำนักบ้านโคก
4. นางสาวกนกวรรณ    อ้อยฉิมพลี
5. นางสาวผกามาศ    บัวเข็ม
6. นายจีรชัย    คำดำ
7. นายธนพนธ์    ศรีสมุทร
8. นายวันชัย    พันคง
9. นายสิรภัทร    กันหามี
10. นายเทวินทร์    แดงสิงหฺ์
11. นายเสกสรรค์    ทองเสม
12. นายวิวัฒน์วงศ์วรรณ    ธนูศร
13. นายโชติ    แต่งงาม
14. นายภาคภูมิ    ผิวเกลี้ยง
15. เด็กชายปรเมศ    คะระนันท์
16. นางสาวหฤทัย    เบ็ญจา
17. นางสาวธนัชพร    คีรีเรือง
18. เด็กชายณรงฤทธิ์    สูงรุ้ง
19. เด็กชายเอราวัณ    กันชัยภูมิ
20. เด็กชายวิทยากร    กระเสตวิทย์
1. นางสาวทิพวรรณ    พึ่งชู
2. นายนพพร    แจ่มหม้อ
3. นางสาวมรกต    ทับโพธิ์
4. นางอุไรวรรณ    อุดมสุข
5. นางสาวเอื้อมเดือน    คุ้มแสง
11 41 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. นายปรเมษฐ์    หงษ์เทศ
2. นางสาวสิริยากร    แย้มกรณ์
3. นายกฤษฏิ์    ยาน้อย
4. นายฉัตรดนัย    พรน้อย
5. นายณัฐวุฒิ    เกิดสุวรรณ์
6. นายอณุชา    กันทะวงศ์
7. นายชนาธิป    แก้วทุ่ง
8. นายสิรภพ    บุญลือ
9. นายวิสัยทัศน์    อินทร์จันทร์
10. นางสาวธนพร    บัวผัน
11. นางสาวศศิธร    ยอดเกลี้ยง
12. นายศุภินันท์    จันทร์ศรี
13. นายพาทิศ    ดีโต
14. นายสุกฤษฏิ์    บัวเกตุ
15. นายนิพล    ผดุงญาติ
16. นายจิณณวัตร    พรมปาน
17. นายวรพงค์    พุ่มไม้
18. นายจิรวัฒน์    สมัครการ
19. นายกฤษกร    พรมฟู
20. นายธนพันธ์    ต่ายมี
1. ว่าที่ร้อยตรีจักรกฤษณ์    หมอกมืด
2. นายจักรพันธ์    ชีวะวัฒนา
3. ม.ล.ภคเมธี    สายสนั่น
4. นายภาณุพงศ์    คงเชื้อสาย
5. นางสาวศุภรัตน์    ชำนาญผา
12 44 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. นายศรันยู    โยธามณี
2. นางสาวกนกพร    ธรรมแงะ
3. นางสาวสุภาภรณ์    แก้วเข็ม
4. เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์    ปัญญานันท์
5. นางสาววิภาวรรณ    คีรีอารักษ์
6. นางสาวรัชนีวรรณ    เววา
7. นางสาวนฤมล    สุริยศ
8. นายสิทธินนท์    กมลปราณี
9. นายไพฑูรณ์    โอฬารไชยภพ
10. นายอภิรติ    ขัตธรรมศรี
11. นายภูวฤทธิ์    เดชชิด
12. นายภูตะวัน    ต๊ะสุ
13. นายกานต์    รัตนมณีแดง
14. นายอภิเชษฐ์    จันคึ้น
15. นายพัชรพล    ดอยแก้วขาว
16. นายจง    กลิ่นหอม
17. นายภัทราวุธ    ทิโน
18. นายธนพงศ์    เขียวแก้ว
19. นายวรฤทธิ์    หมีกุละ
20. นายโมฮัมหมัดยามิน    ทวีโชคพาณิชย์
1. นายธานินทร์    ศรีมหาดไทย
2. นายธาราวุฒิ    สุวรรณใจ
3. นางสาวนงนภสร    องค์การ
4. นายเทพทัต    ไชยศิลป์
5. นายเอกชัย    พันธุลี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................