งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 307
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนจุนวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพรญาณี    พรพิชยวศิน
1. นางสาวรัตนา    อินทิยโกเศศ
2 2 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอัญชัญ    กรวยฟู้
1. นางสาวมญชุ์พิตรา    อมรพันธุ์บดีกุล
3 3 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. เด็กชายศุภชัย    กาวิชา
1. นางสาวเกษสุดา    วังวงศ์
4 4 โรงเรียนทุ่งโพวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. เด็กชายณัฐณิชานนท์    วังพลับ
1. นางสาวทิพย์วรรณ    พานทอง
5 5 โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงแสงสว่าง    จองคำ
1. นางสาวจันทนา    สง่าคีรีพัฒนา
6 6 โรงเรียนบ้านห้วยลาด สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวนิดา    ชินสีหา
1. นางวิภาดา    พรมอินทร์
7 7 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นางสาวพิมพิกา    แซ่ผ่าน
1. นายทัตเทพ    จงอมรรัตน์
8 8 โรงเรียนนาน้อย สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุวราภรณ์    สร่างตุ่ม
1. นายวัชรพล    เทพสิทธิ์
9 9 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 6 1. เด็กชายนรพล    กาวิน่าน
1. นางสาวสายพิน    แยลูกู
10 10 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกมลวรรณ    ชั่งคำ
1. นางสาวยุพาพร    เทศสิงห์
11 11 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศิริวรรณ    ทับทอง
1. นางสาวพิชญา    เฉื่อยฉ่ำ
12 12 โรงเรียนนาบัววิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงชมพูนุช    กลิ่นทอง
1. นางสาวศรีแพร    แก้วกองทรัพย์
13 13 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพอหทัย    หมอกพายัพ
1. นางพิทยาภรณ์    บูระสิทธิ์
14 14 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงมุกมณี    ลังกา
1. นางกัลยกร    เปลี่ยนอำรุง
15 15 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงคำขิ่น    ลุงตาล
1. นางสาวเมธาวี    จอมคำ
16 16 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงมลทกานต์    ใบโพธิ์
1. นางสาวสมฤดี    จันทร์สา
17 17 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปิยะธิดา    มาคูณ
1. นายปฎิพันธ์    เมฆี
18 18 โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนพมาศ    หล่อเหลี่ยม
1. นายปัญญา    ศรศิริ
19 19 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพัดชา    วันดอก
1. นายวานิช    กันทะหล้า
20 20 โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงคำดาว    อายาทอง
1. นายลิขิต    แสงบุญ
21 21 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเกสรา    ทองศิลา
1. นางสาวจรัมพร    พรมพิทักษ์
22 22 โรงเรียนมัธยมวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศิวะพร    เรือนแก้ว
1. นางธัญญารัตน์    เสียงหวาน
23 23 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุกัญญา    กันทะวงค์
1. นางศศิธร    อินต๊ะปัญญา
24 24 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกฤติยากรณ์    อินเรือง
1. นางสุจิตรา    ศรีเครือมา
25 25 โรงเรียนปายวิทยาคาร สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวรัญญา    ใสน้อย
1. นายนิพนธ์    วิทยาวาณิตย์
26 26 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. นายเจษฎา    มั่นคง
1. นางสาวพรชนก    กันไว
27 27 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. เด็กชายจิรทีปต์    มะจันทร์
1. นางสาวนฤมล    ดวงสร้อย
28 28 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. เด็กชายชิษณุพงศ์    ธงศิริ
1. นางนงลักษณ์    พรหมหิตร
29 29 โรงเรียนซับบอนวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. นางสาวศุทธินี    ฤทธิ์น้อย
1. นายฐกฤตธรณ์    สัมลี
30 30 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. เด็กชายเจตดิลก    ปานวิจิตร
1. นายสุนิรันดร์    รัตนวิไลลักษณ์
31 31 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชลธิชา    เดือนเพ็ญ
1. นางสาวกมลชนก    กองโกย
32 32 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กชายธีรเชตฐ์    มนเดช
1. นางสาวชฎาพร    เกตุเพ็ชร์
33 33 โรงเรียนวัชรวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงภูริชญา    แสงแก้ว
1. นางกานต์รวี    กำเนิด
34 34 โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์    อิ่มเขียว
1. นางสาวขวัญจิต    ทิพย์พยัคฆ์กร
35 35 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นางสาวนันท์นภัส    กิตติรักษ์
1. นางเย็นจิต    ตะนัยศรี
36 36 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. เด็กชายจื้น    ลุงปัน
1. นางสาวสุริยาพร    ญาณตาล
37 37 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. นางสาวกิตติมา    เมฆมงคล
1. นายนทีบดี    ชูรัสมี
38 38 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นายจักรกฤษ    ชัยกันทะ
1. นางวันเมษา    แก่นเรณู
39 39 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเบญจพร    แซ่ลี
1. นายศราวุฒิ    เวียงลอ
40 40 โรงเรียนระหานวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. เด็กชายอรุณ    พวงทอง
1. นางสาวเอื้อมเดือน    คุ้มแสง
41 41 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนงนภัส    ใจแปง
1. นายอวิรุทธ์    วังแก้ว
42 42 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปณิดา    คงกระพันธ์
1. นางสาวชลิตา    หาญกาย
43 43 โรงเรียนผดุงปัญญา สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. เด็กชายอัศวิน    พลปราบ
1. นางกิตติมา    บุญเรือง
44 44 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวิลาสินี    คงมี
1. นายภิภพ    สุทำแปง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................