งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 308
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนจุนวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. นายธนาวุฒิ    หลายแห่ง
1. นางสาวรัตนา    อินทิยโกเศศ
24
2 2 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. นางสาวเพ็ญ    -
1. นางสาวลภัสรดา    ปี่ทองธนโชติ
23
3 3 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. นายฑิชากร    มะโนวัน
1. นางสาววารุณี    ตันอุตม์
31
4 4 โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. นายนัฐพล    จิรายุกต์
1. นางสาวสุภาพร    โทนใหญ่
5
5 5 โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. นายอดิศักดิ์    วงค์เครา
1. นางสาววชิรภรณ์    ยองเพชร
43
6 6 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวณัฐภิริยา    แซ่หงอ
1. นางสาวอนันญา    คุณอุย
25
7 7 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นายสุทัศน์    ศรีวิพันธ์
1. นายทัตเทพ    จงอมรรัตน์
11
8 8 โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. นางสาววริศรา    วิเชียรเทียบ
1. นางสาวจุฑารัตน์    สอนยศ
7
9 9 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 6 1. นายอาทิตย์    เหล็กจันทร์
1. นายยุทธนา    เรือนสุภาธง
33
10 10 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. นางสาวกัณฐิกา    ชาญเชิงค้า
1. นางสาวยุพาพร    เทศสิงห์
19
11 11 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. นางสาวธิดาชัย    ชุ่มมั่น
1. นางสาวนภาวรรณ    เหลืองทองคำ
15
12 12 โรงเรียนนครไทย สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. นายภูเบศ    ภาถีร์
1. นายณัฐวุฒิ    สุดจิตร์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
13 13 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. นางสาวจิราพร    ลาดปาละ
1. นางสาวธีรัตม์    ฐิติธารากุล
34
14 14 โรงเรียนบ้านโคนพิทยา สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวเกศรินทร์    ยุทธนะ
1. นางสาวดาริกา    ริกันต์
20
15 15 โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. นางสาวจันทกานต์    เลาซางเปีลย
1. นายปฏิภาณ    โปธิเรือน
26
16 16 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. นางสาวพิชชาวีร์    เชลงวิทย์
1. นางสาวอมรรัตน์    เดชครุฑ
17 17 โรงเรียนฟากท่าวิทยา สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวศิรินทร์    มีปล้อง
1. นางสาววสุธา    บุญรักษา
5
18 18 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. นางสาวกนกภรณ์    จีระดิษฐ์
1. นางสาวอารีรัตน์    รุกขชาติ
16
19 19 โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. นางสาวรัตนา    นุชัย
1. นางสาวชลธิชา    สวะนา
34
20 20 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นางสาวจุฑารัตน์    ขาวงศ์
1. นายกัมพล    คำเวียง
9
21 21 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. นายบุญฤทธิ์    พุกทอง
1. นายพีรพล    แสงทอง
ชนะเลิศ
22 22 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐชนก    สุพรรณ
1. นางกรณิศ    หาญกิจอุดมสุข
13
23 23 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. นางสาวสิรินทิพย์    สมศรี
1. นางศศิธร    อินต๊ะปัญญา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
24 24 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. นางสาวพิมพกานต์    ยากอง
1. นายอรรถวุธ    ใบยา
14
25 25 โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. นางสาวรินลดา    ชอบขุนเขา
1. นายบดินทร์    ศีลา
38
26 26 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. นางสาวอมลรดา    ลาภโต
1. นางปวินรัตน์    วงศ์วัฒนัย
42
27 27 โรงเรียนสันกำแพง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. นางสาวอุรุชา    ไทยประยูร
1. นางสุภาภรณ์    แพเพชร
28
28 28 โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. นางสาวอนันตยา    เพ็งภาค
1. นางสาวนันทนี    พิทักษ์ภควิวัฒน์
39
29 29 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. นางสาววรกานต์    ศรีเจริญ
1. นายวราวิช    อุดพ้วย
26
30 30 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. นางสาวสุรันดา    บุญลือ
1. นางสาวจินดาพร    จันทร์แสตมป์
39
31 31 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. นายสุกฤษฎิ์    ่อ่ำเอี่ยม
1. นายชาญวิทย์    โกสินทร์
37
32 32 โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. นางสาวปัทมาพร    เทพาโส
1. นายพงษ์ระพี    พรมอินทร์
28
33 33 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. นางสาวศศิวิมล    สายวงศ์นวล
1. นายปัญญา    คำสีทา
8
34 34 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวปุนรดา    เปรื่องค้า
1. นายสุชาติ    อ่ำโนนไพร
31
35 35 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นางสาวธีรณัชชา    สุทธะ
1. นายอธิวัตน์    ชินายศ
28
36 36 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. นายวงศธร    เดชอูป
1. นางสาวอังคณารักษ์    ภูบาลชื่น
12
37 37 โรงเรียนจ่านกร้อง สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. นางสาววรพรรณ    มีทั่ง
1. นางนงนุช    เพชรสุริยา
22
38 38 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นางสาวจริยา    จันเที่ยง
1. นางพวงพร    ชินะกุล
39
39 39 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นางสาวฤทธิตา    ดอนสินเพิ่ม
1. นางทิพย์วรรณ    จินตนาวัฒน์
17
40 40 โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. นางสาวนันธิกาล    ปรางมาศ
1. นางสาวกรรนิภา    ยุติธรรม
21
41 41 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. นางสาวสุพิชญา    บุญชู
1. นายศราวุธ    โคสุวรรณ์
18
42 42 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. นางสาวกมลชนก    วงศ์โดยหวัง
1. นางสาวศศิธร    นริทรางกูล ณ อยุธยา
4
43 43 โรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร" สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. นายสันฐิติ    จำปาไคร้
1. นางชลอ    พิมพรม
36
44 44 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. นางสาววัชรีภรณ์    ลุงส่าง
1. นายพัสกร    มาลารัตน์
9
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................