งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 309
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงบุษกร    ธนากรกิตติสุข
2. เด็กชายชัยมงคล    บรมฤทธิ์
1. นางสาวศิริขวัญ    อินทนนท์
2. นางสาวสายทอง    แก้วนันทะ
2 2 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงภาวินี    บุญแก่น
2. เด็กชายอนุชิต    อารียา
1. นางวิไลลักษณ์    วงศ์วัจนสุนทร
2. นายสุกฤษฎิ์    สมจิตร
3 3 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. เด็กชายไชยภัทร    ติ๊บหล้า
2. เด็กหญิงทัณฑิกา    จักรเพชร
1. นางรุ้งทอง    แสนคำ
2. นางวงเดือน    ปัญญาบุตร
4 4 โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. เด็กชายอลงกต    คงการ้อง
2. เด็กหญิงดวงนภา    คงเพียร
1. นายนิพนธ์    บุญธรรม
2. นางสาวมลชนก    สุฬาภา
5 5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงมุกดา    เดหลุ่ม
2. เด็กชายธนา    เมอแล่
1. นายนรุตม์ชัย    ทรายมูล
2. นางวิจิตร    คำเรือง
6 6 โรงเรียนบ้านสงเปลือย สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. นายพนมวัลย์    แก้วเพียร
2. นางสาวปฑิตตา    แก้วเสน
1. นายกิตติพงษ์    บุญเรือน
2. นางรุจิรา    บุญเรือน
7 7 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กชายรวิพล    กันทะ
2. เด็กหญิงปริยาภัทร    หัตถัง
1. นางสาวศรีสุดา    วังนัยกูล
2. นายอภิวัฒน์    ดวงแก้วปัน
8 8 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. นายกฤษนัย    สอนยศ
2. เด็กหญิงชาลินี    สายจันทร์
1. นางสาวปัณฑิตา    ไชยโย
2. นายเอกลักษณ์    สัตยวงศ์
9 9 โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 6 1. เด็กชายภัคพล    อาชานุกูล
2. เด็กหญิงวนิดา    แซ่เห่อ
1. นายพลวัต    อุเต็น
2. นางอารยา    อุเต็น
10 10 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์    ศิริเวช
2. เด็กชายวีระพันธุ์    การะภักดี
1. นางกุศลิน    วัชรสรณ์
2. นางสาวรจนกร    เอกวัตร์
11 11 โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. เด็กชายดัสกร    รุ่งรัศมี
2. เด็กหญิงธันยพร    ขำกร่ำ
1. นางสาวจิราพร    พวงไทย
2. นายภาณุพงษ์    เทพสวรรค์
12 12 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. เด็กชายทักษิณ    ลียิ่งสุริยะ
2. เด็กหญิงสุนันทา    แซ่หว้า
1. นางสาววันเพ็ญ    บัวสิงคำ
2. นางสาวศิริประภา    คร้ามสมอ
13 13 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. เด็กชายเมธี    ศรีไว
2. เด็กหญิงศรุตา    เดโชพัฒนกิจ
1. นายนัทนันท์    ซอนคำ
2. นายวรปรัชญ์    ครองคัมภีร์
14 14 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายวัทธิกร    ดีณรงค์
2. เด็กหญิงภัทรธิดา    อ่ำคูณ
1. นางจำรอง    สุอรุณ
2. นางสุเพ็ญรัตน์    จานศรีเพ็ญ
15 15 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. เด็กชายศุภกิตติ์    ปัญญา
2. เด็กหญิงณัจฉรียา    ไพศาลภัทรโภคิน
1. นางสาวเมธาวี    จอมคำ
2. นางสาวไพริน    เขื่อนแก้ว
16 16 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกฤติมา    อินทร์เอก
2. เด็กชายปฏิภาณ    บุญนันท์
1. นางธิรดา    วงษ์ทานมัย
2. นายสัญญา    แดนพิมาย
17 17 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายกรวิชญ์    กิตติกัลยรัตน์
2. เด็กหญิงนันทิตา    เกศลา
1. นายณัฐดนัย    ยิ่งแสวงดี
2. นางรัตนาพร    นาสอน
18 18 โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. นายรพีภัทร    แข็งเขตการ
2. เด็กหญิงนภัสกร    พิลึก
1. นางสาวรษิดา    คชเดช
2. นางสาววิไล    ระงับภัย
19 19 โรงเรียนลองวิทยา สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. นายวีระพงศ์    ชื่นสมบัติ
2. นางสาวธนัชชา    อินภิบาล
1. นายวีรพล    สมภาร
2. นางสุวิมล    พิพิธจันทร์
20 20 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. เด็กชายพิชาภพ    ชัยยศเส้า
2. เด็กหญิงปาณิสรา    สิงห์แก้วสืบ
1. นางจันทร์ตรี    เฟื่องฟู
2. นางสาวนงนภัส    ตาบุรี
21 21 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัฐพงศ์    แซ่พ่าน
2. เด็กหญิงฐาปนี    จันสี
1. นางวิภา    จันทร์แจ่ม
2. นางสาวศิริพร    ศรีผึ้ง
22 22 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัฐภัทร    มงคลกาวิล
2. เด็กหญิงณัฐณิชา    หอมแก่นจันทร์
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญณภัทร    ชัยกานต์กุล
2. นางพิมพ์ใจ    แสนใจยา
23 23 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. เด็กชายวชิรวิทย์    ชงโคสันติสุข
2. เด็กหญิงพิชานันท์    อินยม
1. นางสาวจันทร์ฟอง    ก้อนคำ
2. นายพงษ์พัฒน์    เลาสัตย์
24 24 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. นายหัสดินห์    เฉลียวการ
2. เด็กหญิงจิรัชญา    จันทร์พฤกษ์
1. นายสมชาย    เขื่อนธะนะ
2. นางสาวสิรินยา    ไชยโย
25 25 โรงเรียนขุนยวมวิทยา สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. เด็กชายวีรภัฎ    เงินใส
2. เด็กหญิงคิดตียา    กมลวุฒิกุล
1. นางสาวณิชา    วัฒนวราห์
2. นายภาณุพงศ์    เภตรา
26 26 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. เด็กชายฐานพัฒน์    เปล่งใส
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์    อวดห้าว
1. นางกานต์รวี    คำพันธ์
2. นางสาคร    ขัดสี
27 27 โรงเรียนสันกำแพง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. นายดนัยระพี    สุทธวาสน์
2. เด็กหญิงตรีทิพยนิภา    มาก๋า
1. นางปาณิสรา    เศรฐวรรณ
2. นางสาวมลิลา    แก้วฟู
28 28 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอรณิชา    นาคกุญชร
2. เด็กชายธีรภัทร    ภู่ระหงษ์
1. นางสาวกษิรา    สังข์นวล
2. นางทองดี    โรจวัฒนา
29 29 โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงวริศรา    ทิพย์มาตย์
2. เด็กชายชินวุฒิ    กริดรัมย์
1. นางกรรณิการ์    หัสนัย
2. นางดาวรุ่ง    พรหมอินทร์
30 30 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงศุภขวัญ    ย่างแสนทอง
2. เด็กชายณัฐพล    มณีนิธิกุล
1. นางทับทิม    แสนเมืองมา
2. นายสมเกียรติ    วงศ์แก้ว
31 31 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัฐธชัย    บุญชุม
2. เด็กหญิงชฎาภรณ์    มีรส
1. นางนริศรา    หงษ์หนึ่ง
2. นางวีณารัตน์    พรมมา
32 32 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปพิชชญา    แพรแก้ว
2. เด็กชายจิรันธนิน    พิสิฐภิญโญกุล
1. นายอุบล    พิมพาวะ
2. นางสาวเพ็ญลักษณ์    รอดกำเหนิด
33 33 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. เด็กชายพงศธร    หังษา
2. เด็กหญิงศุภิสรา    ประไพวรรณ์กุล
1. นางพัชรี    พิมพา
2. นางสาวเบญจรัตน์    เพชรนิล
34 34 โรงเรียนเสรีศึกษา สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายศุภกิจ    จอกแก้ว
2. เด็กหญิงอรทัย    ยงเกตุ
1. นางบังอร    แก้วใส
2. นางสาวมลเทียน    บุตรเบ้า
35 35 โรงเรียนลูกรักเชียงของ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กชายรวีโรจน์    ศรีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงแพรพิไล    ชั่งเจริญชัยกุล
1. นายทวีชัย    ชาวส้าน
2. นางสาวทัศนีย์    ร้อยแก้ว
36 36 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. นายนันทกร    จินะธรรม
2. นางสาวภัครมัย    ตั้งสกุลเสริมศรี
1. นางสาวสุริยาพร    ญาณตาล
2. นางอรพินธ์    กันทะรัน
37 37 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธันย์ชนก    สีโอ
2. เด็กหญิงอัจจิตา    สุทธิสุวรรณ
1. นางสมคิด    ทองม่วง
2. นางสุพิชญา    พุ่มไสว
38 38 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กชายสิรภัทร    ดอนมูล
2. เด็กหญิงพีรดา    เสียงกว้าง
1. นางจารีย์    กุณะ
2. นางธัญญรัตน์    สมศักดิ์รัตนกร
39 39 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กชายภูริณัฐ    ธุวะคำ
2. เด็กหญิงฐานิดานันท์    ระงับพิษ
1. นางจันทร์จิรา    หัตถกอง
2. นางอำพร    สกุลวงศ์ธนา
40 40 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. เด็กชายธนทัต    เพิ่มผล
2. เด็กหญิงอารยา    ขุนพิลึก
1. นางสาวสุดาพร    เจนจบ
2. นางอารี    พินิจชัย
41 41 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. เด็กชายจิรเดช    แสงงาม
2. เด็กหญิงวิมลณัฐ    เฉื่อยพุก
1. นางสาวมธุรส    คงฟัก
2. นายเกรียงไกร    เตชา
42 42 โรงเรียนศรีนคร สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. เด็กชายรัตนชัย    ปานยิ้ม
2. เด็กหญิงวศินี    รุ่งคอน
1. นางศิริวรรณ    วชิรเมธี
2. นางสาวเบญจวรรณ    ด้วงบาง
43 43 โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. เด็กชายนพเก้า    ประสมทอง
2. เด็กหญิงเบญจมาศ    ยลรดีพิไล
1. นางอัมพร    แสงสุวรรณ
2. นายอุเทน    เครือแปง
44 44 โรงเรียนพบพระวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. เด็กชายชนะชัย    พรสุขประมุข
2. เด็กหญิงริษฎา    ดวงคล้าย
1. นางนุจรีย์    คำวันนา
2. นางสาวฤทัยรัตน์    ทิคำมูล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................