งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 310
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. นางสาวอภิภาวดี    นำนอก
2. นายวัชรพงษ์    บุญยืน
1. นางวิวา    ไชยลังกา
2. นางสาวอำพา    ไชยภาพ
2 2 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. นายกชพรรณ    วณัชกาญรวัตน์
2. นางสาวโสภี    เบียงแลกู่
1. นายมนัสชัย    ปามะ
2. นางวิไลลักษณ์    วงศ์วัจนสุนทร
3 3 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. นายเจตพล    แสนศรี
2. นางสาวณัฐนิชา    วงศ์มัน
1. นางสาวจิตตินันท์    พูลผล
2. นางวงเดือน    ปัญญาบุตร
4 4 โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. นายธนกร    แสนทิ
2. นางสาวศศิมา    กันณาลักษ์
1. นางสาวผุสดี    มีทอง
2. นางสาวพิมพ์วลัญช์    เทพกรณ์
5 5 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. นายศิวกร    ปัญโญใหญ่
2. นางสาวรุ่งนภา    จันต๊ะตึง
1. นางสาวลลิตา    วงค์กัญญา
2. นางสาวหทัยรัตน์    สมคำหล้า
6 6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวณัฏฐณิชา    ผูกทรัพย์
2. นายธีร์ปพน    จันเม้า
1. นางดาวประกาย    ไชยวงศ์
2. นางพรรลุณี    บุมี
7 7 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นายกัมปนาท    รัตนชญาภรณ์
2. นางสาวนภาพร    กันทรนิมิตร
1. ว่าที่ร้อยโทบรรจงฤทธิ์    สุทธสม
2. นายวชิรพล    ศิริกุล
8 8 โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. นางสาวกาญจนา    กันทะยา
2. นายเมฆินท์    มีภูเวียง
1. นางพิมพ์ญาพร    เจริญรัมย์
2. นางสาวเรวดี    สายอาริน
9 9 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 6 1. นายธนาธร    ทาดวงด่น
2. นางสาวพิมพรรณ    จันทร์นวล
1. นายนิรุทธ์    มูลโรจน์
2. นางสาวรุ่งนภาพร    กิจพิทักษ์
10 10 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. นางสาวมาริษา    แก้วจันทร์
2. นายธวัชชัย    หอมดวง
1. นางกุศลิน    วัชรสรณ์
2. นางทัศณี    ทะอินเลย
11 11 โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. นายธนายุทธ    ยศรุ่งเรือง
2. นางสาวอัจจนา    ประเสริฐสิทธิ์
1. นางสาวจิราพร    พวงไทย
2. นายภาณุพงษ์    เทพสวรรค์
12 12 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. นายณัฐกฤต    ขันคำนันต๊ะ
2. นางสาววิชุลดา    หวาเกตุ
1. นายชวลิต    พรหมพร
2. นางนัชชนา    พรหมพร
13 13 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. นายชัยธวัช    เครือวัลย์
2. นางสาวนริศรา    สุทินนะ
1. นายจรันรุตน์    เพียรกิจ
2. นายประสิทธิ์    วรกิจพาณิชย์
14 14 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. นายพันธุ์ณรงค์    เฟืองแก้ว
2. นางสาวณิฎา    ฮดฤาชา
1. นายชาตรี    ศุภบูรณ์
2. นางธนีรัตน์    ศุภบูรณ์
15 15 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. นายณัฐวัฒน์    สารินจา
2. นางสาวภัคจิรา    อินสม
1. นางสุนิสา    ไอยรัตน์
2. นางเพ็ญจันทร์    สมทอง
16 16 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. นางสาววิรัลพัชร    สมสุทธิ์
2. นายณัฐพงศ์    ยิ้มปาน
1. นางธิรดา    วงษ์ทานมัย
2. นายสัญญา    แดนพิมาย
17 17 โรงเรียนฟากท่าวิทยา สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. นายเจนภพ    เชิดชูกิตติคุณ
2. นางสาวหทัยภัทร    แก้วมี
1. นางกนกวรรณ    กาศทิพย์
2. นางวิไล    เอ็บมูล
18 18 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. นายจักรพรรดิ    อิสภาโร
2. นางสาวสุนิษฐา    ขันทอง
1. นางสมคิด    ตระกูลอินทร์
2. นางเนตรทราย    ศิริบูรณ์
19 19 โรงเรียนลองวิทยา สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. นายนพณัฐ    สุปัน
2. นางสาวภัคธีมา    ล่วงรินใหล
1. นายวีรพล    สมภาร
2. นางสุวิมล    พิพิธจันทร์
20 20 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นายวัชรพล    ศรีดอนไชย
2. นางสาวณัฐชา    โล้ชมภู
1. นางสาวจิราวรรณ    ม่วงจันทร์
2. นางมันทนา    ทาหน่อทอง
21 21 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. นายวงศพัทธ์    นิโรจน์
2. นางสาวธันย์ชนก    แสนทวีสุข
1. นางธนพร    ยมรัตน์
2. นายปัญญพจน์    รัตนวิบูลยเลิศ
22 22 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. นายบรรพต    มามิ่ง
2. นางสาวณัฏฐณิชา    อินละปะ
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญณภัทร    ชัยกานต์กุล
2. นางพิมพ์ใจ    แสนใจยา
23 23 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. นายศักดายุทธ    คำสีลา
2. นางสาวชมพูนุช    นามวงค์
1. นางสาวชลธิชา    อินต๊ะสาร
2. นางสาวสาริณี    มิ่งขวัญ
24 24 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. นายนรวิชญ์    ไชยสลี
2. นางสาวอารียา    พิสุทธิ์ธนาสาร
1. นางสมชาย    เขื่อนธะนะ
2. นางสุธิดา    บุพบรรพต
25 25 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. นายไกรสร    สื่ออมรวัฒนา
2. นางสาวธนภรณ์    พิภัทรเศาวกุล
1. นายนพดล    สุวรรณ์
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
26 26 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. นายลิขิต    ขันตี
2. นางสาวสุวรรณณี    ซองดี
1. นางกานต์รวี    คำพันธ์
2. นางสาวพัชรินทร์    สว่างถาวรกุล
27 27 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. นายณัฐชนน    ธรรมศรี
2. นางสาวจารวี    หวังวนพัฒน์
1. นางคชารัศมิ์    รักษ์ธรรมเสมอ
2. นางสุคนธ์    เกษมกุลทรัพย์
28 28 โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. นางสาวบัณฑิตา    กมลคร
2. นายสรวิศ    สารมะโน
1. นางสาวพิมลพรรณ    ไตรรักษ์
2. นางสาวอัจฉรา    มงคลทอง
29 29 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. นายสหรัฐ    คำกลาง
2. นางสาวปิยะณัฐ    ทับธานี
1. นางวรากร     น่วมถนอม
2. นางอำภวัล     ไชยทา
30 30 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. นายอนันตชัย    หม่องน่าน
2. นางสาวณันฑกาญ    โปธิมอย
1. นายนพดล    ชมภูวงศ์
2. นายสุธาศิน    ปิงจันทร์
31 31 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. นางสาวเบญญทิพย์    เดือนดาว
2. นายพงษ์ภูมิ    กิตติกมลพันธุ์
1. นางสาวพัชรมล    แนวณรงค์
2. นางรัศมี    กาศเกษม
32 32 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. นายเอกราช    เสนารินทร์
2. นางสาวนิชธาวัลย์    เลิศรังสิต์กุล
1. นางปราณี    ดำมินเสก
2. นางพรนภัส    พัฒนถาวร
33 33 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. นายณัชชนน    สุวรรณวกุล
2. นางสาววิราวรรณ    รักพ่วง
1. นางสาวชลธิรา    ยอดกันทา
2. นายบรรดิษฐ์    กลางนภา
34 34 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวปลายฟ้า    โนนสุวรรณ
2. นายภัทรพล    สีหะวงศ์
1. นางขวัญจิตร    ขุดปิ่น
2. นางอารมณ์    ลี้เหมือดภัย
35 35 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นายณัฐกมล    แสวงงาม
2. นางสาววีร์สุดา    แก้วใจกัน
1. นางจารี    จอมมงคล
2. นางสาวราตรี    ช่างปัด
36 36 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. นายณภัทร    ไกรประสิทธิ์
2. นางสาวปริศรา    ตาทน
1. นางอรพินธ์    กันทะรัน
2. นางสาวอำไพ    สิทธิกาน
37 37 โรงเรียนจ่านกร้อง สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. นางสาวกัญญารักษ์    รอดทิม
2. นายฐากูร    ตั้งชนะชัยพงษ์
1. นางกมลพรรณ    สนศิริ
2. นางนัทธมน    คุณคำ
38 38 โรงเรียนนครวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นายอิสระ    ขวัญเงิน
2. นางสาวนิดานุช    ก๋าวิเต
1. นางสาวพรรณิภา    ยะตา
2. นายสิทธิพงศ์    สะสาง
39 39 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นายปัญญา    เมธาปัณณสกุลเลิศ
2. นางสาวอารีรัตน์    เทพหาร
1. นางจิราภรณ์    สุขสันต์
2. นางสาววรัฏฐยา    ทวีสุข
40 40 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. นายพีรณัฐ    กาฬภักดี
2. นางสาวอนุสรา    ศรีรัตน์
1. นางสายฝน    ดีเลิศ
2. นางอุบลรัตน์    กมขุนทด
41 41 โรงเรียนลิไทพิทยาคม สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. นายเกริกชัย    ทรัพย์ประเสริฐ
2. นางสาววราพร    ชื่นสุวรรณ
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิศาชล    คงนวน
2. นางสาวปวีณา    กิจอุดมโภคิน
42 42 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. นายชญานนท์    พงษ์พีรภาส
2. นางสาวฉัตรกมล    หอมบุบผา
1. นางชุติมา    แก้วหล้า
2. นางนิรามัย    มั่นหมาย
43 43 โรงเรียนผดุงปัญญา สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. นายกิตติศักดิ์    มากเมือง
2. นางสาวกนิษฐา    รัตนรักษ์
1. นายพีรพัฒน์    พรมพล
2. นางลั่นทม    ทองชุ่ม
44 44 โรงเรียนพบพระวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. นายชยพล    ศรีอำนวยโชค
2. นางสาวศศิวิมล    แสงสุริยะยั่งยืน
1. นายธงชัย    อุทัยหิรัญทวี
2. นางอุไรพร    ศิลาอ่อน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................