งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 039
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. นายจตุพล    มวลสุชัย
2. นายธนพล    วรกิจพาณิชย์
3. นายอดิเทพ    วรกิจพาณิชย์
1. นายอัศวิน    จอมเที่ยง
2. นายอุเทน    วงษ์ทันท์
11
2 2 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. นายนคร    รัตนดิลกกุล
2. นายอาทิตย์    แซ่ว่าง
3. นายสุชาติ    ลุงหลู่
1. นายพัชวีร์    ชัยรัตน์
2. นายภัทรพงศ์    ปานหิรัญ
38
3 3 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. นายณัฐพงศ์    สืบสมปาน
2. นายรัฐกาล    บุญเพชร
3. นายเสกข์ศรัณย์    อินทร์นวล
1. นายธัชพล    เจริญคำ
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
32
4 4 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. นายจักรภัทร    เกษรมาลา
2. นายธิชัย    ศิลประเสริฐ
3. นายเทพทัต    วงษ์วิทยา
1. นายณฐกร    ทาคำสุข
2. นายใหม่    ภู่จำรูญ
ชนะเลิศ
5 5 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. นายทวีรัฐ    แก้วชัย
2. นายทุน    ลุงหม่อง
3. นายสมบัติ    ลุงมน
1. นายธีรภพ    ส่งศรี
2. นางสาวบุษบา    กูเชอ
18
6 6 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. นายชญานนท์    คำแสน
2. นายรัชชานนท์    สีหะวงศ์
3. นายศักดิ์ดา    สั่งวร
1. นายทวีศิลป์    พูลเพิ่ม
2. นายสมเกียรติ    กระจ่างกิจใจชุ่ม
32
7 7 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นายสมชาย    พิมพ์ชัย
2. นายไตรภพ    ธรรมวงค์
3. นายวันเฉลิม    วงค์เรือน
1. นายจักรินทร์    ชาวดร
2. นายสาธิต    อิงอาน
24
8 8 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. นายชิติพัทธ์    ทิพย์ธัญกุล
2. นายทินกร    จิตตมล
3. นายพงศภัค    พุ่มพวง
1. นายนรัญ    นันธนะวิบูลย์
2. นายอภิชิต    เงินกองแก้ว
11
9 9 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 6 1. นายจิรศักดิ์    ศรีโสดา
2. นายผงคำ    -
3. นายพีรพล    งามช่วง
1. นายนิวัฒน์    กันทะศิลป์
2. นายลิขิตศิลป์    คำมาลา
24
10 10 โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. นายจีระศักดิ์    เขียวเรือง
2. นายอภิสิทธิ์    สุภาผล
3. นายธนพล    พรมพิทักษ์
1. นายปฐมรัฐ    ศรีตะลา
2. นางสาววิณัฐดา    รอดทอง
11
11 11 โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. นายณัฐพล    เกตุเปีย
2. นายสุชาพงษ์    เอี่ยมปาน
3. นายธัชชัย    ชูจิตร
1. นายพสุธันย์    จูทัย
2. นางสาวพัชรพร    ศรีนาราง
18
12 12 โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. นายสมเกียรติ    หิมโสภา
2. นายณัฐภัทร    อุ่นแก้ว
3. นายธนากร    ทองเปรม
1. นายทรงกรด    ไชยวุฒิ
2. นางสาวปิยะนาถ    ไชยวุฒิ
7
13 13 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. นายสมคิด    บงกชสุดเฉลา
2. นายวัชระพล    สิริโสภาตระกูล
3. นายสุรชัย    ชลธารชนิ
1. นางทองสุข    ดีสมประสงค์
2. นายปุญย์วริศ    วรยศตระกูล
24
14 14 โรงเรียนบ้านโคนพิทยา สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. นายสุรชัย    ขำน้อย
2. นายเมธี    สุขเจริญ
3. นายทัศนัย    อินดี
1. นายสุวัฒน์    จันทร์แยง
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
7
15 15 โรงเรียนหางดงสังฆราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. สามเณรบวรศักดิ์    เทพวงค์
2. สามเณรอภิรักษ์    หน่อแก้ว
3. สามเณรรัตนพล    เรือนใจ
1. นายดวงจันทร์    ขอดแก้ว
2. นายบุญส่ง    สมบูรณ์มา
18
16 16 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. นายสุวรรณ    ทิวันทา
2. นายอภิชาติ    กรมบัว
3. นายโชคทวี    เหลาอ่อน
1. นายจักรภพ    บุญขาว
2. นายมาโนชญ์    สุขสุม
24
17 17 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. นายไกรศร    ป่วนปัน
2. นายกิตปกรณ์    อินต๊ะปัญญา
3. นายคริสต์มาส    สิขัณฑกนาค
1. นายกิตติภูมิ    วิจิตร
2. นายสามารถ    ผมทำ
32
18 18 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. นายธนวัฒน์    สังข์แย้ม
2. นายพีรพัฒน์    สุขพ่วง
3. นายสายธาร    คำสุ่ม
1. นายนพดล    โชติกะคาม
2. นางสาววารุณี    ไล้ประเสริฐ
11
19 19 โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. นายอชิระ    เรียนจันทร์
2. นายสิรวิชญ์    วงศ์ปิน
3. นายธิติวุฒิ    บุญปั๋น
1. นายกฤษณ์พีรัช    ชลยศปกรณ์
2. นางจันทร์สุรี    สุรินทร
7
20 20 โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นายธนภัทร์    ปันวารี
2. นายพชรพล    ใหม่พรม
3. นายนฤปนาถ    จินะราช
1. นางดวงพร    แก้วสุข
2. นายเกรียงไกร    ปันดอน
30
21 21 โรงเรียนโกรกพระ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. นายนัทธพงศ์    อำรุง
2. นายจักรกฤษณ์    บุญลือ
3. นายปัญญา    เอี่ยมอนันต์
1. นายบุญช่วย    พุ่มโพธิ์ทอง
2. นายเกษม    สารีพันธ์
11
22 22 โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. นายวุฒิไกร    ตำนาน
2. นายณัฐนันท์    กระสันต์
3. นายนรินทร์    กุลดิษฐ์
1. นายธนโชติ    วงค์ดวง
2. นางสาวพิมพ์อักษร    เมืองงาว
38
23 23 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. นายศราวุฒิ    เพ็งพลา
2. นายไชยวัฒน์    จำปาหล้า
3. นายนเรศ    แก้วกิจตะ
1. นายกฤษฎิ์    กาบทุม
2. นายอุดมทรัพย์    บุญงาม
6
24 24 โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. นายอภิรักษ์    สารธิ
2. นายภูริณัฐ    คะเชนมาตย์
3. นายพงศ์พล    วงศ์พูนพิริยา
1. นายณัฐพล    มุณีนันทวัฒน์
2. นายเจริญเกียรติ    ใบยา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
25 25 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. นายอดิศัย    เติมสวัสดิ์
2. นายจักรินทร์    ปันคำ
3. นายพันยุทธ    นนท์ชี
1. นายทวีศักดิ์    จตุแสน
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
18
26 26 โรงเรียนเมืองปานวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. นายพงษ์สิทธิ์    ใจออน
2. นายสิทธิพร    รักเพื่อน
3. นายวัชรพันธ์    กันทะ
1. นายธเนศร์    กามาด
2. นางพัชรินทร์    สุภายอง
11
27 27 โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. นายกิตติพงษ์    จักรบ้วคำ
2. นายชลเทพ    ปรีชาวัย
3. นายประเสริฐ    วงค์ขันแก้ว
1. นายธเนศ    สุนทรนันท
2. นายวีระยุทธ    สุขสาย
11
28 28 โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. นายกิตติธัช    กิ่งจำปา
2. นายณัฐกร    ขันติมิตร
3. นายชยังกูร    ทองอินทร์
1. นายจำนงค์    สุทธิสวัสดิ์โสภณ
2. นางสำราญ    สุทธิสวัสดิ์โสภณ
32
29 29 โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. นายธนวัฒน์    ตะกรุดวัด
2. นายศุภชัย    ภู่ทอง
3. นายชัชพงศ์    ดีสอาด
1. นายชูชาติ    กลิ่นโกสุม
2. นายประมินทร์    ศรีบุรินทร์
32
30 31 โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. สามเณรกิตติศักดิ์    สิงห์ขาม
2. สามเณรธนพล    ชำนิงาน
3. สามเณรเดชาวัฒน์    ไชยมงคล
1. พระมหารัชกร    คุณสํวโร
2. พระมหาวิชพล    ปญฺญาวชิโร
24
31 32 โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. นายเรวัตร์    ดารงค์
2. นายวศิน    ขันทอง
3. นายจีรศักดิ์    สู้จันทร์
1. นายฐิติ    ภาคถารีย์
2. นายสุพร    พันสด
4
32 33 โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. นายศุภกิตติ์    อินเมฆ
2. นายรพีพัฒน์    บุญแก้ว
3. นายนฤพล    กองแก้ว
1. นายชนะภัย    ศิริเจริญ
2. นายไพเราะ    ขัดสุข
32
33 34 โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. นายเลอลัด    ถิ่นสมอ
2. นายวุฒิชัย    คำเสียง
3. นายฤทธิไกร    พูลเพิ่ม
1. นายพิทักษ์ชัย    คำสนิท
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
10
34 35 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นายจิรวัฒน์    จันดา
2. นายศิริวัฒน์    ละออ
3. นายโชคชัย    แซ่เฮ่อ
1. นายปฐม    สมศรี
2. นายพิเชษฐ์    ศรีพิชัย
38
35 36 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. นายกฤษฎา    คำสมุทร
2. นายธันยบูรณ์    ยะมัง
3. นายวัชระ    พงษ์ตัน
1. นายกุศล    ยอดดำเนิน
2. นายยงยุทธ    กันคำ
24
36 37 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. นายสุข​สวัสดิ์​    ราชา
2. นางสาวนภิสรา    สุขะวัฒนะ
3. นางสาวนลินี​    ผลาเลิศ
1. นางสาวจารุ​วรรณ​    ขัน​ธ​พิน​
2. นายเอกกมล​    เรืองเดช
18
37 38 โรงเรียนดอยงามวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นายวรเมธ    นามสุข
2. นายนิวัฒน์    อินทมา
3. นายมนพัทธิ์    วรรณแก้ว
1. นายธวัช    แสนใจคำ
2. นายเก่งกวี    ชมภูแก้ว
38
38 39 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นายวรินทร    ทักษิณ
2. นายพศวัต    พันธวัตร
3. นายปัณณวัฒน์    เนื้ออุ่น
1. นางมารินทร์    รักสุข
2. นายวิทูร    แสนติยศ
38
39 40 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. นายธนวัฒน์    โปแก้ว
2. นายกตัญญู    แก้วบัวดี
3. นายกวีวัฒน์    สว่างศรี
1. นายปิยะลักษณ์    ยอดดี
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
18
40 41 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. นายทิวากร    แซ่เลี้ยง
2. เด็กชายปธานิน    จันขุน
3. นายชรินทร์    ยอดโปร่ง
1. นางน้ำเงิน    สำอางค์ยอด
2. นางสายทอง    หลากจิตร
30
41 42 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. นายศุภกรณ์    บังเพ็ง
2. นายพิทักษ์พงศ์    เดชาชัย
3. เด็กชายธีรศักดิ์    จีนาวุฒิ
1. นายกล้าณรงค์    สาวงศ์ตุ้ย
2. นายพงษ์ศักดิ์    สังเกตุใจ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
42 43 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. นายเต๊ะทู    เชื้อสายวิบูลย์
2. นายชานน    แสงท้าว
3. นายปิติกร    เสือสภาพ
1. นายกำธร    ปินตา
2. นางขนิษฐา    ศรีปวนใจ
38
43 44 โรงเรียนพบพระวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. นายสรวิชญ์    ยาสา
2. นายวรกันต์    พรมีทรัพย์
3. นายศิวศักดิ์    ด้วงสงกา
1. นางสาวจุรี    แสงหงษ์
2. นายธนวิชญ์    กฤตย์โรจนธร
5
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................