งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 040
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. นายธนวัฒน์    โนจันทร์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    เพิ่มพูล
1. นายประหยัด    วงค์ขัติย์
2. นายเอกพงษ์    แก่นจันทร์
2 2 โรงเรียนพร้าววิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. เด็กชายจรณ์    รินทร์คำ
2. เด็กชายจินตกวี    ยากยืน
1. นางนพวรรณ    กมลปรีดากุล
2. นายอินทนินท์    กำปั่นทอง
3 3 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์    กันทาเป็ง
2. เด็กชายกันตะชาติ    อินแก้วเครือ
1. นางสาวกาญจนา    ศิริวงค์
2. นางสาวชนากานต์    กุลาวงศ์
4 4 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอริสรา    คำมี
2. เด็กหญิงอชิรญาณ    เกตุบุรี
1. นางบุรณี    สุวรรณโชติ
2. นางสาวเสาวลักษณ์    บัวสาย
5 5 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงบุญมี    ลุงหลู่
2. เด็กหญิงนันทิกานต์    คำแหลง
1. นางสาวหอมไกร    จันทคุปต์
2. นายเกรียงไกร    ปู่ยี่
6 6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปณิตา    บัวทอง
2. เด็กหญิงศรัณย์รัชต์    พรหมมา
1. นางสาวทิพกร    คำทิพย์
2. นางลียาวัลย์    อินทรปัญญา
7 7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงจุฑามาศ    กันทะฟอง
2. เด็กหญิงกฤตมโนรถ    โปราหา
1. นางสาวกนกพร    จำปา
2. นางสาวบุณฑริกา    สุขหทัยธรรม
8 8 โรงเรียนนาน้อย สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. เด็กชายคมสัน    เสางาม
2. เด็กชายฐิตินันท์    ใหม่จันทร์
1. นางสาวน้ำเพชร    สิงหราไชย
2. นางสาวอุมาวดี    วงษ์มิตร
9 9 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงวริศรา    นิปุณะ
2. เด็กหญิงปัณฑิตา    ชนบทคุณธรรม
1. นางสาวจันทร์จิรา    บุญเทียม
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
10 10 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศศิการณ์    ทำบุญยิ่ง
2. เด็กหญิงกนกวรรณ    แป้นเกิด
1. นายกรกต    ชื่นอารมย์
2. นางสาวพิชยา    กองแก้ว
11 11 โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    ขำบางเลน
2. เด็กชายวิศรุต    สุขวิชัย
1. นางธมนวรรณ    ประสาร
2. นางสาวศิริยุภา    ฉิมพาลี
12 12 โรงเรียนอินทุภูติพิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงโศภิตา    ทุยเวียง
2. เด็กหญิงพิชาญาภรณ์    จันทร์เกิด
1. นางสาวกชพรรณ    เข็มทอง
2. นายทศพล    โพธิ์คง
13 13 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. เด็กชายกิตติทัต    อาสาไพร
2. เด็กหญิงทรายแก้ว    สิริชาติ
1. นางสาวนริศรา    สิงห์เชื้อ
2. นายสมชาติ    แผ่อำนาจ
14 14 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐวดี    กันศร
2. เด็กหญิงเปรมยุดา    ตันตระกูล
1. นางกนกอร    ผาสีกาย
2. นางจงกลณี    หอมนาน
15 15 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. เด็กชายภาคิน    ก๋องปัน
2. เด็กชายญาณภัทร    ศรศักดิ์
1. นายรัฐการ    แก้วกาบคำ
2. นายวิทยา    วงอินทร์
16 16 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายรชต    ทาจำปา
2. เด็กชายรพีพัฒน์    สุขจิตร
1. นางสาวสิรินทิพย์    เอี่ยมสาหร่าย
2. นางสาวอัญชลี    เวียงนาค
17 18 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกวิสรา    เพ็งน้อย
2. เด็กชายศิวเรศ    พันธ์สระคู
1. นายชาลี    วงษ์รักษ์
2. นางสาวดิศราพา    ศรีนุช
18 19 โรงเรียนลองวิทยา สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. เด็กชายเศรษฐศิลป์    ศรีนวลเขียว
2. เด็กชายธนดล    ด่านตระกูล
1. นางนภัสสร    จิตรประเสริฐ
2. นางสาวประกายเพชร    เอ้ยวัน
19 20 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนัฐณิศ    คำเรือน
2. เด็กหญิงณัฐมน    จ่านายพล
1. นางดาราวรรณ    นนทวาสี
2. นางสาวสุภาพรรณ    ชายพฤกษ์
20 21 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐณิชา    พันธุรพงศ์
2. เด็กหญิงศจิรัชญา    คุ้มอยู่
1. นางสาวศรีสุคนธ์    พุทธรักษา
2. นายอลงกรณ์    ราชคฤห์
21 22 โรงเรียนดอนไชยวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุชัญญา    โยทะยาน
2. นางสาวสิริอร    จันทร์แสงดี
1. นายณัฐพงษ์    ชำนาญอาสา
2. นายรัชชพิชญ์    น้ำใส
22 23 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงบุณยาพร    เก่งการ
2. เด็กชายไผทเทพ    ปัญญา
1. นางพัชรี    สารงาม
2. นายวรันย์    ปัญญา
23 24 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงภัทรนันท์    ภูมิอรัณ
2. เด็กหญิงสรัณพร    สุทธหลวง
1. นายภคพล    วัฒนะ
2. นางสุธาลักษณ์    จันทรสูรย์
24 25 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. เด็กชายเอ็ม    สายแก้ว
2. เด็กหญิงศศิภา    ไม่มีชื่อสกุล
1. นายกัมพล    พิชิตวงค์
2. นางวณัฐ    หอมนาน
25 26 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. เด็กชายณัฐพนธ์    ดวงแก้วสุข
2. เด็กหญิงสรัญญา    จันทะโชติ
1. นายธนพิสิษฐ์    ศรีวรรณชัย
2. นางสมร    ดีพัฒนกุล
26 27 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงรินรดา    นะนิตย์
2. เด็กชายวิเศษ    แสนสุวรรณ
1. นางสาวปิยเปรมกมล    วันติยา
2. นางสาวอัญชลีพร    ขันยาว
27 28 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. เด็กชายสุทธิชัย    พิมใจ
2. เด็กชายติณห์    วงศ์วนารัตน์
1. นางสาวนิตยา    ถาวร
2. นายศิริวัฒน์    มีเคน
28 29 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงนวิญญา    คำกลิ้ง
2. เด็กหญิงณัฐวดี    ภู่เขม่า
1. นายชานนท์    คงรวยทรัพย์
2. นางสาวปิ่นกาญจน์    วิหารธรรม
29 30 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงพิณฑาทิพย์    พิมพ์ดี
2. เด็กชายตฤณภพ    มีโชคชัย
1. นางสาวกรรณิการ์    สิงห์กาศ
2. นางสาวอัณณ์ชญา    ตุ่นกุณา
30 31 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. เด็กชายกันตภณ    ประมูลสิน
2. เด็กชายกฤษณ์    ไกรสนธิ์
1. นายณภัทร    เมฆอากาศ
2. นางพวงเพชร    รูปพรม
31 32 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนาธิป    ลิ้มวงศ์เจริญ
2. เด็กชายศิภูษา    ออมสิน
1. นายชัยยะ    สว่างวงษ์
2. นางสาวนัยรัตน์    ชัยสุข
32 33 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. เด็กชายฉัตรชัย    เขียวพุ่มพวง
2. เด็กหญิงดลนภา    ใจตุ่น
1. นางสาวพิจิตรา    ศิริวัฒน์
2. นางสาวโศภิษฐ์    สวนปลิก
33 34 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา    พรหมบุญ
2. เด็กหญิงณัฐกมล    มุ่งมาตร์
1. นางสาววิมลรัตน์    กาญจนโพธิ์
2. นางอมรรัตน์    วรรณา
34 35 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงณัฐณิชา    เงินท๊อก
2. เด็กหญิงพิชญา    พันสุภะ
1. นางสาววรรณี    ถาหล้า
2. นายโกสินทร์    ไชยชมภู
35 36 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจิรัชยา    ทานา
2. เด็กหญิงเกวลิน    ไตรต่อผล
1. นางสาวศิรินทิพย์    แก้วมะลิวงค์
2. นางอำไพ    หน่อเรือง
36 37 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนวัฒน์    คลองข่อย
2. เด็กหญิงวิชชุดา    สิงห์โต
1. นางดารารัตน์    มะอิ
2. นายธีรพงษ์    นวลด่อน
37 38 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กชายธนวินทร์    อ่อนหวาน
2. เด็กชายประกฤษฎิ์    อินโน
1. นายศุภโชค    แสงทอง
2. นายสัจจา    ทะนันใจ
38 39 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงทิพาพร    เนียมแสง
2. เด็กหญิงชนาภร    ยะวิญชาญ
1. นางสาวราตรีรัตน์    ใจวงค์
2. นางสาวอัญชลี    ทะวงศ์อารี
39 40 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. นายชัยภัทร    เกษวิริยะการณ์
2. เด็กหญิงพรปวีณ์    ชัยประสิทธิิ์พันธุ์
1. นางสาวปุณธิชา    มาเนตร
2. นางอริสรา    แสนแก้ว
40 41 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. นางสาวพัชราภา    ปาณะดิษ
2. นายวรพล    ปานเขียว
1. นายสิรวิชญ์    สีงาม
2. นางเกตุสุริยงค์    คงเจริญ
41 42 โรงเรียนศรีนคร สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. เด็กชายวิวัฒน์    มีเหลือง
2. เด็กหญิงสุพรรณษา    โฉมหาญ
1. นายคัมภีร์    คมขำ
2. นางเยาวลักษณ์    ตุมา
42 43 โรงเรียนผดุงปัญญา สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงทิตตยา    เมืองหล้า
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    สังข์คำ
1. นายวิบูลย์    เมฆเสือ
2. นายอดิศร    โยธา
43 44 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงลักษิกา    ดารินทร์
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน    เสมอพิทักษ์
1. นางสาวิตรี    ยาคำลือ
2. นางสาวอินธิรา    จันทา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................