งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 043
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงงามพริ้ม    สินไพบูลย์เลิศ
1. นางระวีวรรณ    ศรีพิเชียร
17
2 2 โรงเรียนแม่แตง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. เด็กชายบุญมี    ลุงออ
1. นางสาวชนาภา    จิตจำนงค์
31
3 3 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุชาดา    ใจคำวัง
1. นายวีระพงษ์    จิโนปง
35
4 4 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. เด็กชายธนกฤต    มุทิตา
1. นายสมโภชน์    พูลเขตกิจ
35
5 5 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. เด็กชายพลาธิป    สรวยงาม
1. นางสาวกัญญ์ศิริ    จันทรศรี
21
6 6 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุภารัตน์    ใจเมธา
1. นายประเทือง    ทองมี
31
7 7 โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงณัฐนันท์    แสงอรุณ
1. นางสายรุ้ง    โหนขุนทด
4
8 8 โรงเรียนสา สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุพิชชา    ตาแปง
1. นางสาวนภัสสร    คำเครื่อง
19
9 9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงชนะวรรณ    เรืองกิจขยัน
1. นายนิทัศน์    อินถานันท์
31
10 10 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปุณยนุช    เสือศรีลาน
1. นายกิตติพงษ์    คงโต
25
11 11 โรงเรียนบางลายพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเขมจิรา    แก้วคำ
1. นางสาวจิราวรรณ    จันทวงษ์
42
12 12 โรงเรียนนครไทย สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์    จันทร์คีรี
1. นายพรชัย    เป้รอด
22
13 13 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอรชพร    มานะบุตร
1. นายติณห์ชศิลป์    พรหมรักษ์
35
14 14 โรงเรียนพิชัย สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงทิฆัมพร    โพธิ์พุฒ
1. นายวรวิทย์    เมืองก้อน
4
15 15 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงวรัชญา    อินต๊ะแก้ว
1. นายกฤษฎา    นันปัญญา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
16 16 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงณภัทร    วิลัยหก
1. นายนรินทร์    รอดศรีสมุทร
14
17 17 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอรจิตรา    หงษ์จันทร์
1. นางสุภาวดี    ขิงหอม
35
18 18 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปณิตา    โชติรัส
1. นางสาวจุฑาภรณ์    กองกลิ่น
4
19 19 โรงเรียนเทพนารี สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงลลิตภัทร    อรุณทิพย์ไพฑูรย์
1. นายบำรุง    บุตรเสน
35
20 20 โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงดลพร    คำทอน
1. นางสาวธีรนุช    ผุดสวัสดิ์
25
21 21 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัชชา    คงเกาะ
1. นายพีระเดช    จันทร์หอมประดิษฐ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
22 22 โรงเรียนอรุโณทัย สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอภิชญา    มุ่งตรง
1. นายสิทธิศักดิ์    พลพินิจ
25
23 23 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณฐมน    คำมาเร็ว
1. นายอุดม    ไชยวุฒิ
25
24 24 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงภัทรรัตน์    ไตรจินดา
1. นายปวินท์    สุทธหลวง
4
25 25 โรงเรียนขุนยวมวิทยา สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงมณีกร    มารดากำเนิด
1. นายรังษี    วุฒิพันธ์
22
26 26 โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกนกพร    วงค์เจริญ
1. นางสาวศศิมน    ศรีกุลวงค์
35
27 27 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. นายรัชชานนท์    ผาอินทร์
1. นายณัฐพล    นันโท
ชนะเลิศ
28 28 โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. เด็กชายเกรียงศักดิ์    บัวทอง
1. นางอักษร    ศรีผึ้ง
19
29 29 โรงเรียนอุดมวิทยา สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายนัฐวุฒิ    เปลี่ยนสี
1. นายเสกสรร    จันทรโชติ
4
30 30 โรงเรียนแม่โถวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย    ยืนยงคีรีมาศ
1. นายหริภุญไชย    จินาติ
25
31 31 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. นายธนวัตน์    พึ่งตน
1. นายกิตติพงษ์    กงจีน
12
32 32 โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงดลใจ    เกตุดา
1. นางสาวรังสิยา    ฉิมพาลี
25
33 33 โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. เด็กชายพีรพล    พงษ์เสือ
1. นายศราวุธ    บัวผัน
4
34 34 โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปริตา    ศรีอนันต์
1. นางสาวเจนจิรา    รอดนิล
22
35 35 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงกมลวรรณ    หาทรัพย์
1. นายกบินทร์    เตชวงศ์
36 36 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. เด็กชายศรพรหม    พุ่มโพธิ์ทอง
1. นางสาวจันจิรา    ขามะวัน
42
37 37 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐธิดา    กล่อมกล่ำนุ่ม
1. นางสาวสุทธิลักษณ์    แสงนวล
31
38 38 โรงเรียนวาวีวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอาหมี่    แลเชอ
1. นายนพฤทธิ์    ฟักแก้ว
17
39 39 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นางสาววศินี    ก้อนแก้ว
1. นายพิชิตศิลป์    ปิ่นคำ
14
40 40 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. เด็กชายนันทชัย    วารีนิล
1. นายพินิจ    นุชสวาท
12
41 41 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธนทิพย์    อ่อนนิวัน
1. นายสุรกิจ    มากล้ำ
4
42 42 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธารารัตน์    อัศวะภูมิ
1. นางสาวธนิกุล    จงบริบูรณ์
4
43 43 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธันยชนก    จันทมงคล
1. นายศิริภัทร    จันทมงคล
35
44 44 โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพิมพ์สุดา    ไม่มีนามสกุล
1. นางสาวจิรันธนิน    นาถพงศ์พันธ์
14
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................