งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 044
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. นายสร้างสรรค์    แซ่ซ้ง
1. นายพิษณุสรณ์    หวานเสียง
2 2 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. นางสาวพัสภรณ์    สิทธิ
1. นายปริญญา    เฉลิมสุข
3 3 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. นางสาวธนกานต์    แซนวล
1. นายวีระพงษ์    จิโนปง
4 4 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวดารินทร์    โทหนองตอ
1. นายสมโภชน์    พูลเขตกิจ
5 5 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. นายสุทธิวัฒน์    กูนโน
1. นายธราธร    อุ่นธง
6 6 โรงเรียนเมตตาวิทยา สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวสิริกร    สารีแก้ว
1. นายปริญญา    ชนะวาที
7 7 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นายสมรรถชัย    ตาทมัน
1. นางสาวศุภิสรา    ไชยนันท์
8 8 โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. นางสาวชลธิรา    อินปาต๊ะ
1. ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์    สุยะนา
9 9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 6 1. นางสาวพิศมัย    แซ่ย่าง
1. นายทวีศักดิ์    ชูเกียรติดงดอย
10 10 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. นายปวริศ    ลงลา
1. นายกิตติพงษ์    คงโต
11 11 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. นางสาวบุหลัน    ไชยชนะ
1. นายเอกชัย    นุใจมา
12 12 โรงเรียนชาติตระการวิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. นางสาวดวงใจ    หยิบไทยสงค์
1. นางจิราวรรณ    วงศ์นวล
13 13 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. นางสาวนุ่ม    ไม่มีชื่อสกุล
1. นายนฤดล    ยาวิชัย
14 14 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐธยาณ์    อุ่นแก้ว
1. นายณํัฐภล    ศักดิ์สงวน
15 15 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. นางสาวอุไรวรรณ    อิ่นแก้ว
1. นายธงชัย    เพียงใจ
16 16 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. นางสาวณัฎฐกานต์    ปานเพ็ชร
1. นายนรินทร์    รอดศรีสมุทร
17 17 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวชมพูนุช    ทองมา
1. นางสุภาวดี    ขิงหอม
18 18 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. นายกฤติธีร์    เพ็ชร์สุกใส
1. นายธนรัตน    นิลประภา
19 19 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. นายภัทรพล    คงภิรมย์
1. นางวณนุชมนต์    แสนอุ้ม
20 20 โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    แสงตุ้ย
1. นางสาวธีรนุช    ผุดสวัสดิ์
21 21 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. นางสาวนภา    เงินทนงค์
1. นายพีระเดช    จันทร์หอมประดิษฐ์
22 22 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. นางสาวพิมพ์ลภัส    อ่อนหวาน
1. นางสาวสิริญา    ศรีชัย
23 23 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. นางสาวสิรภัทร    เรือนกุล
1. นายศิริชัย    ธรรมศิริ
24 24 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. นางสาวอภิญญา    แสนศรีเชาวพันธ์
1. นายปวินท์    สุทธหลวง
25 25 โรงเรียนขุนยวมวิทยา สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. นายโกวิท    บุญกิจจานนท์
1. นายรังษี    วุฒิพันธ์
26 26 โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. สามเณรนพชัย    ต๊ะยามัน
1. นางสาววทันญา    เรือนแก้ว
27 27 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. นายธัชพล    พลอยวิเศษกุล
1. นายคณณัฏฐ์    นิธิณัฐนนท์
28 28 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. นายพัทธพล    นรสิงห์
1. นางพรชนก    รักษาพันธ์
29 29 โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. นางสาวณัฐญาดา    พรหมลาย
1. นางแสงเดือน    วันทอง
30 30 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. นางสาวมนัสพร    มิตรสาธิต
1. นายสมชาย    สวาสดี
31 31 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. นางสาวรัตติกาล    วงศ์สาร
1. นายกิตติพงษ์    กงจีน
32 32 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. นางสาวอรอนงค์    สุขเจริญ
1. นายนรินทร์    ใกล้สุข
33 33 โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. นายธนกฤต    วัฒนศิริ
1. นางสาวปณาลี    มณีพราย
34 34 โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. นายธนวันต์    บัวระพา
1. นางสาวเจนจิรา    รอดนิล
35 35 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นายสุรศักดิ์    สุขจางเจริญ
1. นางสาวธีรยา    สอนปันดิ
36 36 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. นางสาวนริสา    ลาดใจ
1. นายอัตสิริ    ศรีวิราช
37 37 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. นางสาวอินทิรา    มณีวงษ์
1. นางปฐมาภรณ์    ซ่งโนนรัก
38 38 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นางสาวกัญญาณัฐ    คงทน
1. นายอภิชาติ    กึมรัมย์
39 39 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นายกฤษนพงษ์    อริยานนท์
1. นายพิชิตศิลป์    ปิ่นคำ
40 40 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. นางสาวณัฐพร    พ่วงสมจิตร
1. นายพินิจ    นุชสวาท
41 41 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. นายณัฐวุฒิ    ศรีโตนด
1. นายสุรกิจ    มากล้ำ
42 42 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. นางสาวสุทธิปริยา    อินนารี
1. นางสาวสรอุษา    สุนทอง
43 43 โรงเรียนผดุงปัญญา สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. เด็กชายปรมี    ภู่เพ็ง
1. นางสาวอัจฉรา    สุกใส
44 44 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. นางสาวบัวชมพู    กิจอารีสุข
1. นายอมร    สุวรรณยศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................