งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 045
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงถิรนันท์    แสงศรีจันทร์
1. นางณิญดา    เสนาบุตร
2 2 โรงเรียนพร้าววิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพิสุทธิพร    วาณิชภาสกุล
1. นางสาวพันธ์ทิพย์    ฟูญาติ
3 3 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชฎาพร    คันทะสินธ์
1. นายเทอดพงษ์    ไวทย์เวทย์
4 4 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธัญมน    สีกะ
1. นางสาวโชติกา    ขอผล
5 5 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงจ่ามนวน    ปั่นตะ
1. นายธราธร    อุ่นธง
6 6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายธนดล    เจริญสุข
1. นายโกศล    อินทิวาพร
7 7 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงพัชรีพร    ธิเนตร
1. นางเกษร    เจริญยิ่ง
8 8 โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. เด็กชายณฐกร    แก้ววิเศษ
1. ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์    สุยะนา
9 9 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์    จุลศิริ
1. นายวรกานต์    ปินตา
10 10 โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชญานี    เกตุศิละ
1. นายชวลิต    ทองอ่อน
11 11 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจิราภัทร    พูลเส็ง
1. นายภูวดล    สังขพาลี
12 12 โรงเรียนนครไทย สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงเยาวภา    อยู่ทิม
1. นายพรชัย    เป้รอด
13 13 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอภิษฎา    ถาบุญ
1. นายนฤดล    ยาวิชัย
14 14 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวศิลป์ศุภา    ตันคำ
1. นายชูชาติ    โรจนอังกูร
15 15 โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงเบญญาภา    เลาเทาะ
1. นายนิติการณ์    ยมรัตน์
16 16 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงนิชาภัทร    กรดเพ็ชร
1. นายทินกร    ว่องสาริกิจ
17 17 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงหทัยรัตน์    หลวงเทพนีวัน
1. นางขนิษฐา    บุตรที
18 18 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. เด็กชายนันทวัฒน์    แข็งกสิกิจ
1. นางสาวจุฑาภรณ์    กองกลิ่น
19 19 โรงเรียนเทพนารี สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเกิดกาญจน์    กุลพัทธ์คุณานนท์
1. นายบำรุง    บุตรเสน
20 20 โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพัทธนันท์    ชมภูไลย์
1. นางสาวธีรนุช    ผุดสวัสดิ์
21 21 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายบุญญวัฒน์    ป้อมใย
1. นายวศิน    ไพบูลย์ศิริ
22 22 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐพร    ศรีปินตา
1. นายนิติกร    เครือวัง
23 23 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐณิชา    นามวงศ์
1. นายอุดม    ไชยวุฒิ
24 24 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. นางสาววิรดา    แสนศรีเชาว์พันธ์
1. นางสาวพัชรนัน    สุขใจ
25 25 โรงเรียนขุนยวมวิทยา สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนวนันท์    ยุวติกานนท์
1. นายปรีชา    พลศรี
26 26 โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. สามเณรสวิตต์    กลิ่นมาลา
1. นางสาววทันญา    เรือนแก้ว
27 27 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. เด็กชายกรวิชญ์    ไพรสืบชาติ
1. นายสมบัติ    กาญจนพุฒิโสภณ
28 28 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. นางสาวสุนิสา    อุปนันท์
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเกศกนก    บุญอาจ
29 29 โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงปัทมาภรณ์    บุญวัฒน์
1. นางแสงเดือน    วันทอง
30 30 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงรัชนีวรรณ    ธัญลักษณ์พนา
1. นายสมชาย    สวาสดี
31 31 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสาธิรัตน์    สิงห์คำ
1. นายธนู    แสนเพ็ชร์
32 32 โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา    ดอนหลิมไพร
1. นายเอกพันธ์    ศิริเขตรกรณ์
33 33 โรงเรียนเพ็ชระศึกษา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอรกมล    ภู่สงค์
1. นายวนัส    ก๊กตระกูล
34 34 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกัลยา    ใจเย็น
1. นายเศรษฐศิลป์    แสนมนตรี
35 35 โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กชายภูชิต    แสงจันทร์
1. นายสมศักดิ์    ใจเที่ยง
36 36 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนิภาภรณ์    ยาวิละ
1. นายธนภูมิ    ต๊ะสินธุ
37 37 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธนาภา    วชิราศรีศิริกุล
1. นางปฐมาภรณ์    ซ่งโนนรัก
38 38 โรงเรียนนครวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กชายณัฐกิตติ์    มโนวงค์
1. นายวิริทธิพล    คำลือ
39 39 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปาลิตา    ท่อนคำ
1. นายพิชิตศิลป์    ปิ่นคำ
40 40 โรงเรียนคลองลานวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปีย์วรา    ผาบสายยาน
1. นางสาวฉันทพิชญา    ทองสีอ่อน
41 41 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงรสริน    กลาดเกลี่อน
1. นายวัฒิพงศ์    ปกรณ์จำรูญ
42 42 โรงเรียนเมืองเชลียง สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุทิดา    ท้าวเทียมวงศ์
1. ว่าที่ร้อยตรีธวัชชัย    ผาเพียว
43 43 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวลี    แซ่ม้า
1. นางสาริกา    มีสุขสกุล
44 44 โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. เด็กชายชนะภัย    สุภาศิริวัฒน์
1. นางสาวปรตา    วงศ์อารี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................