งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 046
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. นางสาวนิศากร    เข็มเพชร
1. นางสาวสุภัค    วงศ์อรินทร์
2 2 โรงเรียนแม่แตง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. นายอานนท์    ลาทู
1. นางสาวชนาภา    จิตจำนงค์
3 3 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. นางสาวพรสุดา    แซ่ลิ้ว
1. นายจรัญ    ปัญญาดิบวงศ์
4 4 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวนัชชา    สมการ
1. นางสาวระมิงค์พร    ทองคำฟู
5 5 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. นางสาวพรรณิภา    ดวงแก้ว
1. นางสาวศศิณัฏฐ์    สกุลณัฏฐ์
6 6 โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวดวงเดือน    แซ่เถา
1. นายไพโรจน์    ปัทมาวดี
7 7 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นางสาวปณิฐา    ใจยี่
1. นางเกษร    เจริญยิ่่ง
8 8 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. นางสาวเพชรดา    คนสูง
1. นายจรัญ    อุดอ้าย
9 9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 6 1. นางสาวเอมมิกา    โพธิ์คุ้มภัย
1. นายศุภชลาศิลป์    ชวลิตธรรมรุ่ง
10 10 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. นางสาวปานทิพย์    พิลึก
1. นายถาวร    ศรีลาศักดิ์
11 11 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. นางสาวสวรรยา    เพชรวารา
1. นายภูวดล    สังขพาลี
12 12 โรงเรียนยางโกลนวิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. นางสาววรัญญา    น้อยอินวงศ์
1. นางสาวภีรภา    จันทร์อินทร์
13 13 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. นายวุฒิพงษ์    พิทักษ์พิจิตรแสง
1. นายติณห์ชศิลป์    พรหมรักษ์
14 14 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. นายณัฐภูมิ    น้อยเจือ
1. นายฝนสั่งฟ้า    พาเขียว
15 15 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. นางสาวอชิรญา    พาใจธรรม
1. นางสาวรัตนพร    บุญเทียม
16 16 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. นางสาวณัฐธนภัทร์    ฉิมปาน
1. นายทินกร    ว่องสาริกิจ
17 17 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวธัณญารัตน์    พรมมี
1. นางสาวสุเบญจาณี    ธรรมโชติ
18 18 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. นางสาวปูชิตา    พงศ์สุจริต
1. นางสาวจุฑาภรณ์    กองกลิ่น
19 19 โรงเรียนเทพนารี สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. นางสาวกัลย์สุดา    ชอบธรรม
1. นายบำรุง    บุตรเสน
20 20 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นางสาวสิริยากร    ศรีวิเชียร
1. นางสุภารัตน์    วังพฤกษ์
21 21 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. นางสาวศรุดา    ศรีวรรณะ
1. นายวัชรพงษ์    แก้ววัชระรังษี
22 22 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. นายนะโม    รุ่งกิจเลิศสกุล
1. นางสบันนา    มหาวรรณ์
23 23 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. นางสาวสิรีธร    เรือนสอน
1. นายศิริชัย    ธรรมศิริ
24 24 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. นายกิตติทัต    ไชยยะ
1. นายปวินท์    สุทธหลวง
25 25 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. นางสาวกันตา    ฉ่ำมณี
1. นายณัฐพงษ์    ชำนาญตา
26 26 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. นายนัตพงษ์    สูงขาว
1. นายวสุมิตร    นุชสวัสดิ์
27 27 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. นายทิชานนท์    หงษ์ประเสริฐ
1. นางเสาวนีย์    พงษ์ปิณฑะดิษ
28 28 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. นางสาวปาริฉัตร    ชายเพ็ชร
1. นายจำนงษ์    ปิตะละโต
29 29 โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. นายเจษฎา    แก่นสงสัย
1. นายวีระ    สิงหนารถ
30 30 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. นางสาวเตือนใจ    ชาตรียินดี
1. นายสมชาย    สวาสดี
31 31 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. นางสาววรัญญา    ชมภูมิ่ง
1. นายสุรีชัย    ศาสตร์นอก
32 32 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. นางสาวมุธิตา    คุณวุฒิบรรเจิด
1. นายพลสิทธิ์    ฤทธิคง
33 33 โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. นายเสฏฐวุฒิ    ถมยา
1. นายศราวุธ    บัวผัน
34 34 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. นายรัฐนันท์    รังสิกรรพุม
1. นายวินัย    จงใจมั่น
35 35 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นายปรีชา    ธิโนชัย
1. นายเรืองเดช    ผิวพรรณ
36 36 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. นางสาวณิสากร    การะวัง
1. นายอัตสิริ    ศรีวิราช
37 37 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. นางสาวกัญญานันท์    กิติประสาท
1. นางปฐมาภรณ์    ซ่งโนนรัก
38 38 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นายภานุวัฒน์    ขันรัฐบาล
1. นางสาวกรรณิการ์    มะโนเรือง
39 39 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นางสาวกัลยวรรธน์    วรรณโสภา
1. นายเกียรติไกร    ทนันชัย
40 40 โรงเรียนขาณุวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. นางสาวตรีทิพยนิภา    ลือชัย
1. นายจิรพัฒน์    ยืนยง
41 41 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. นางสาวพรไพลิน    สืบคำ
1. นายณัฐพงศ์    บุญจันทร์
42 42 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. นางสาวจีรนันท์    ผันผาย
1. นายชินพัฒก์    ตุ้มศรี
43 43 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. นางสาวสกุลกาญจน์    ศรีจริยา
1. นางเสาวนีย์    ธนสัมปัตติ
44 44 โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. นางสาววรรณา    ไกรบรรพต
1. นางสาวปรตา    วงศ์อารี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................