งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 048
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนภูซางวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. นางสาวพัชรินทร์    ท่อศิลปะ
1. นางสาวนุสรา    เทพบัณฑิต
2 2 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. นางสาวสุนิสา    จะเมอ
1. นายจรัล    เข็มขาว
3 3 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. นางสาวเกวลี    ดวงสุภา
1. นายวีระพงษ์    จิโนปง
4 4 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวมนัสนันท์    จงหม่อง
1. นางสาวเมธินี    เขียวดิบ
5 5 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. นางสาวพรทิพย์    รุ่งเรือง
1. นางสาวศศิณัฏฐ์    สกุลณัฏฐ์
6 6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. นางสาววิลาสิณี    วงษ์อนันต์
1. นายโกศล    อินทิวาพร
7 7 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นายรัตน์    วงค์ชัย
1. นายเรวัต    ยุทโท
8 8 โรงเรียนนาน้อย สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. นางสาวจุฑารัตน์    ทองเปี้ย
1. นางสาวพรชนก    ขัติวงษ์
9 9 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 6 1. นางสาวพิชญ์สินี    ผาณิตนิภา
1. นางสาวทิพย์วดี    บางแวก
10 10 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. นางสาวปณิดา    ถาพรม
1. นายถาวร    ศรีลาศักดิ์
11 11 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. นายเจตริน    มีเดช
1. นายเอกชัย    นุใจมา
12 12 โรงเรียนนครไทย สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. นางสาวฐิติกานต์    อุปนันท์
1. นายพรชัย    เป้รอด
13 13 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. นางสาวสุรีรัตน์    บรมสุขโคทร
1. นายลัทธพล    ด้วงอ้าย
14 14 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวพรทิพย์    บุญมี
1. นายชูชาติ    โรจนอังกูร
15 15 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. นางสาวฉัตรฑาริกา    สมานทรัพย์
1. นายธงชัย    เพียงใจ
16 16 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. นางสาวเชณิตา    จตุรัส
1. นายประสพโชค    กองแก้ว
17 17 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวปิยาพร    ปลื้มดวง
1. นางสาวสุเบญจาณี    ธรรมโชติ
18 18 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. นางสาวปัณฑารีย์    พันธุ์เขียน
1. นายธนรัตน    นิลประภา
19 19 โรงเรียนลองวิทยา สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. นางสาวพรพิมล    โฆ้มา
1. นางสาวมนัสพร    ปวนเอ้ย
20 20 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นางสาวภัทรารัตน์    เลิศพฤกษ์พนา
1. นางสุภารัตน์    วังพฤกษ์
21 21 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. นายณัฐวัฒน์    บุญอาจ
1. นายไพศาล    กันทะษา
22 22 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐชา    หมูแก้ว
1. นางสาวสุภาภรณ์    แก้วสีงาม
23 23 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. นางสาวพรรณวษา    วงศ์ยะ
1. นายศิริชัย    ธรรมศิริ
24 24 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. นางสาวพิชญา    ใหม่น้อย
1. นายปวินท์    สุทธหลวง
25 25 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. นางสาวพรทิพย์    ไม่มีชื่อสกุล
1. นายยงยุทธ    ประวีณชัยกุล
26 26 โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. สามเณร ศุภฤกษ์    กันทะปา
1. นางสาววทันญา    เรือนแก้ว
27 27 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. นางสาวชลิตา    คูณแก้ว
1. นายคณณัฏฐ์    นิธิณัฐนนท์
28 28 โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. นางสาวพีรดา    อิวชาวนา
1. ว่าที่ร้อยตรีสมพล    ศรีผึ้ง
29 29 โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. นางสาวศุภิสรา    วงค์จันทร์ทา
1. นางสุภาภรณ์    จันทร์กลั่น
30 30 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. นายเฉลิมพล    กติกาธรรม
1. นายสมชาย    สวาสดี
31 31 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐกฤตา    วันละ
1. นายสุรีชัย    ศาสตร์นอก
32 32 โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. นางสาวมธุกร    สักงาม
1. นายนิมน    สร้อยเปี้ย
33 33 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. นางสาวศรัญย์พร    ส้มทับ
1. นางสาวณัฏฐณิชา    บัวคลี่
34 34 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. นางสาววรรณิศา    มีสิงห์
1. นายสลัก    สุขไพโรจน์
35 35 โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นายภูมินทร์    วงศ์ใหญ่
1. นายบพิษ    วรรณชัย
36 36 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. นางสาวนิชกานต์    ต๊ะลิสังวาลย์
1. นายอัตสิริ    ศรีวิราช
37 37 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. นางสาวสาลี่    สังสุวรรณ
1. นางเพชรา    อาสมาน
38 38 โรงเรียนนครวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นางสาวอัมทิวา    อินนั่งแท่น
1. นายวิริทธิพล    คำลือ
39 39 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นางสาววชิตา    ทิพย์ประถม
1. นายกฤษฏา    รักษาศิลป์
40 40 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. นางสาววีริยา    การด
1. นางสาววราทิพย์    โพธิ์ทอง
41 41 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. นางสาวอริญรดา    สุขแก้ว
1. นายภัคพล    หล่ำทุ่ง
42 42 โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. นางสาวอรพรรณ    บุญยืน
1. นางเฉลิมศรี    ปานสุขสาร
43 43 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. นางสาวกุลนิภา    สิทธิ์พนากุล
1. นายจัตตุพร    ป้าดีเหนือ
44 44 โรงเรียนพบพระวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. นางสาวพิทยา    แซ่ยั้ง
1. นางเพิ่มพร    วิสิทธิ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................