งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 049
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกชกร    หัวนา
1. นางณิญดา    เสนาบุตร
2 2 โรงเรียนพร้าววิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณิชกานต์    ไชยนุรักษ์
1. นางสาวพันธ์ทิพย์    ฟูญาติ
3 3 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอารีย์ยา    สุริยะมณี
1. นายเทอดพงษ์    ไวทย์เวทย์
4 4 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. เด็กชายรัชนโม    ธรรมศิริ
1. นายวิวัฒน์ชัย    กิตติ์ธนาตระกูล
5 5 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงวาสิตา    อ่อนอัด
1. นางสาวนันทวัน    จันทรังษี
6 6 โรงเรียนเมตตาวิทยา สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายธนิศร    ทวีสุข
1. นายปริญญา    ชนะวาที
7 7 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงพรทิพย์    นามใส่
1. นายเรวัต    ยุทโท
8 8 โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงบุญญิสา    ปะจะเนย์
1. ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์    สุยะนา
9 10 โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพนิดา    เดชาภูมิ
1. นายชวลิต    ทองอ่อน
10 11 โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศิริมาศ    แก้วริราช
1. นางขวัญใจ    โสภากาศ
11 12 โรงเรียนนครไทย สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงศิริรัตน์    เนตรแสงสี
1. นางสาววิจิตรา    สุทธาวาส
12 13 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงญาณินทร์    ฝั้นเต่ย
1. นายติณห์ชศิลป์    พรหมรักษ์
13 14 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงแก้วขวัญ    ภูสี
1. นางสาววิไลรัตน์    อยู่บาง
14 15 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย    ปึกแก้ว
1. นายธงชัย    เพียงใจ
15 16 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายพัชรพล    เกษร
1. นายนรินทร์    รอดศรีสมุทร
16 17 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปาลิตา    โตปะคำ
1. นางสาวสุเบญจาณี    ธรรมโชติ
17 18 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐชา    ทับประเสริฐ
1. นางสาวจุฑาภรณ์    กองกลิ่น
18 19 โรงเรียนลองวิทยา สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุชานันท์    คำเวียงสา
1. นางสาวมนัสพร    ปวนเอ้ย
19 20 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นายอัมรินทร์    เสนา
1. นางสุภารัตน์    วังพฤกษ์
20 21 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุวนันท์    รุ่งแสง
1. นายไพศาล    กันทะษา
21 22 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. นางสาววรัชยา    กันทา
1. นายโอภาต    โตสงวน
22 23 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศศิธร    บังคมเนตร
1. นายยุทธนา    เปี้ยจันตา
23 24 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชลฤทัย    รางแดง
1. นายปวินท์    สุทธหลวง
24 25 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพิยดา    กาทองทุ่ง
1. นางสาวชัชว์รวี    พรมพิทักษ์
25 26 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงไปรดา    ฐิติวิชญานันทร์
1. นายเรวัต    เสียงโต
26 27 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกชกร    โชคชัย
1. นายคณณัฏฐ์    นิธิณัฐนนท์
27 28 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงรัตนากร    คนคล่อง
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเกศกนก    บุญอาจ
28 29 โรงเรียนซับบอนวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงชนิกา    แก้วโมง
1. นายกันณพงศ์    ชัยคำ
29 30 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงอัญชิสา    บรรจงอเนก
1. นายสมชาย    สวาสดี
30 31 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพรรณพนัช    ไทยกล้า
1. นางอัจฉรา    ฐานเจริญพร
31 32 โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กชายภาณุพงศ์    ชูเชิดดอก
1. นางสาวรังสิยา    ฉิมพาลี
32 33 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกฤติมา    มหบุญพาชัย
1. นางสาวณัฏฐณิชา    บัวคลี่
33 34 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปลายฟ้า    แสงสีดา
1. นายสมคิด    เสาองค์
34 35 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นางสาวชนัญธิดา    นาสมพันธ์
1. นายชยพงศ์    ถาวร
35 36 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจิรัชยา    คณารีย์
1. นางสาวจันจิรา    ขามะวัน
36 37 โรงเรียนเซนต์นิโกลาส สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวิณนรา    ปิ่นแก้ว
1. นายนนทกร    ปรอดครบุรี
37 38 โรงเรียนนครวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กชายณัฐภัทร    ดอนมูล
1. นายวิริทธิพล    คำลือ
38 39 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นางสาวเหมยคำ    ไทยใหญ่
1. นางพรสวรรค์    กัม่พลานนท์
39 40 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. เด็กชายพรพิชิต    สุพรหม
1. นายภิญโญ    สุขแก้ว
40 41 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงดุษิตา    โกญจนรุจิ
1. นางชนิตา    มากเมือง
41 42 โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงฐิติกานต์    บานแย้ม
1. นางเฉลิมศรี    ปานสุขสาร
42 43 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพรทิพย์    ทังสุรชัย
1. นายจัตตุพร    ป้าดีเหนือ
43 44 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. นางสาวนุชวรา    สิริวรรณภา
1. นางสาวญาณัท    ศรศักดา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................