งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 050
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. นายอัษฎาวุธ    คำรังษี
1. นายวินัย    ไทยศิลป์
2 2 โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. นางสาวชาลิสา    พรมลือ
1. นางสาวสุขุมาลย์    พนิชการ
3 3 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. นางสาวศรัณย์พร    วงศ์ตันยะ
1. นายเทอดพงษ์    ไวทย์เวทย์
4 4 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. นายสุรเสกข์    ไผ่บง
1. นางสาวระมิงค์พร    ทองคำฟู
5 5 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. นายเอก    ลุงหลู่
1. นางสาวศศิณัฏฐ์    สกุลณัฏฐ์
6 6 โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวอภิญญา    สียา
1. นางสาววิลาวรรณ    สระคำ
7 7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นางสาวอัฉริยาวรร    หน่อแก้ว
1. นายแสนรัก    มะโฮงคำ
8 8 โรงเรียนนาน้อย สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. นางสาวเบญจมาศ    แสงพลบ
1. นางสาวพรชนก    ขัติวงษ์
9 9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 6 1. นายผดุงศักดิ์    สากลบูชา
1. นายนิทัศน์    อินถานันท์
10 10 โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. นางสาวปนัดดา    มานพ
1. นายอัษฎาวุธ    มิ่งเมือง
11 11 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. นายพิพัฒน์    เงินเส็ง
1. นายเอกชัย    นุใจมา
12 12 โรงเรียนนครไทย สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. นางสาวปิยะธิดา    คงหนองลาน
1. นางสาววิจิตรา    สุทธาวาส
13 13 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. นายธนโชต    -
1. นายณัฐพงค์    เหล่ากาวี
14 14 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวภัทรพร    วิทรมะ
1. นายชูชาติ    โรจนอังกูร
15 15 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. นายยุทธศักดิ์    เสวะกะ
1. นายธงชัย    เพียงใจ
16 16 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. นางสาวกรกนก    ทูลฉลอง
1. นายนรินทร์    รอดศรีสมุทร
17 17 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวพิลาวัลย์    ลอดมา
1. นางสุภาวดี    ขิงหอม
18 18 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. นางสาวพัจน์ธมนวรรณ    สุจริต
1. นางสาวจุฑาภรณ์    กองกลิ่น
19 19 โรงเรียนลองวิทยา สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. นายอภิวิชญ์    จันทร์มา
1. นางสาวมนัสพร    ปวนเอ้ย
20 20 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นางสาวธัญรดี    สินจ้าง
1. นางสุภารัตน์    วังพฤกษ์
21 21 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. นายศิรวิชญ์    เพ่งผล
1. นายไพศาล    กันทะษา
22 22 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. นายพิศวัสต์    วรรณฟู
1. นางสาวสุภาภรณ์    แก้วสีงาม
23 23 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. นายวุฒิชัย    คำปลิว
1. นายยุทธนา    เปี้ยจันตา
24 24 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. นางสาวบุศยา    แซ่ท้าว
1. นายปวินท์    สุทธหลวง
25 25 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. นางสาวศศิธร    ธนกรสกุล
1. นายณัฐพงษ์    ชำนาญตา
26 26 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. นายณัฐวุฒิ    พรานเนื้อ
1. นายนราวุฒิ    ประไพ
27 27 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. นางสาวดวงฤทัย    แซ่ย่าง
1. นายคณณัฏฐ์    นิธิณัฐนนท์
28 28 โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. นางสาวอารยา    วงษ์วาท
1. ว่าที่ร้อยตรีสมพล    ศรีผึ้ง
29 29 โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. นายอดิเทพ    สุขแจ่ม
1. นางแสงเดือน    วันทอง
30 30 โรงเรียนแม่โถวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. นางสาวจิดาภา    ศักดิ์บำเพ็บกุล
1. นายหริภุญไชย    จินาติ
31 31 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. นางสาวพนิตา    อุ่นอารมย์
1. นายสุรีชัย    ศาสตร์นอก
32 32 โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. นางสาวปภาวี    จันทร์มล
1. นายสุทัศน์    บุญพรม
33 33 โรงเรียนลานกระบือวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. นายธนาพล    สำรี
1. นายกวีศิลป์    สายคำทร
34 34 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. นายจตุรพัฒน์    พุ่มห่าน
1. นายสมคิด    เสาองค์
35 35 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นายสิปปวิชญ์    รักแม่
1. นายชยพงศ์    ถาวร
36 36 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. นางสาวสุนิสสา    นิลศาสตร์
1. นายอัตสิริ    ศรีวิราช
37 37 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. นางสาวนัจกร    พูนทอง
1. นางปนัดดา    ชัยชราแสง
38 38 โรงเรียนนครวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นางสาวมินตรา    แสนศิริ
1. นายวิริทธิพล    คำลือ
39 39 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นางสาวธัญญาลักษณ์    ตาหล้า
1. นายกฤษฏา    รักษาศิลป์
40 40 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. นายกฤษฎา    ชำนาญ
1. นางสาววราทิพย์    โพธิ์ทอง
41 41 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. นายกฤษณะพงศ์    มั่นอิน
1. นายภัคพล    หล่ำทุ่ง
42 42 โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. นางสาวสุดารัตน์    มีสัตย์
1. นางเฉลิมศรี    ปานสุขสาร
43 43 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. นางสาวสุนันชา    บ้านนาไพสิฐ
1. นายจัตตุพร    ป้าดีเหนือ
44 44 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. นายชาคริต    ชนิดาพงศ์พันธ์
1. นางสาวธนภรณ์    ทิพวัน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................