งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 052
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    ขันทะวงศ์
2. นางสาวนลินทิพย์    โชคบัณฑิต
1. นางระวีวรรณ    ศรีพิเชียร
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
2 2 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชญาภรม์    แสงคำ
2. เด็กหญิงนัทธมน    น้อยมณี
1. นางสาวนพวรรณ    คันธวัน
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
3 3 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอันดามัน    ทินวัง
2. เด็กชายบัลลังก์    ต๊ะมาศรี
1. นายจรัญ    ปัญญาดิบวงศ์
2. นางนุชจรินทร์    ปัญญาดิบวงศ์
4 4 โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพรพรรณ    จำปา
2. เด็กหญิงณัฐณิชา    คำหอม
1. นายปริวัฒน์    หนองคาย
2. นายสุรชาติ    อ่อนนวล
5 6 โรงเรียนบ้านสงเปลือย สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเขมจิรา    แก้วโยน
2. เด็กหญิงจีรนันท์    แก้วจันทร์
1. นางรุจี    ขะมานาม
2. นางแสงดาว    ทองสิทธิ์
6 7 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงิจิราภรณ์    ปวนศักดิ์
2. เด็กหญิงทิพตะวัน    ทองผาง
1. นางปิติญา    สุวรรณรังษี
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
7 8 โรงเรียนสา สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. เด็กชายรณกฤต    ขินทะรมณ์
2. เด็กหญิงธนิตา    นะเอ้ย
1. นายฐิติกร    ไชยจันดี
2. นางมาลี    ไชยยศ
8 10 โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศุภากร    บุญทรงธรรม
2. เด็กหญิงกมลชนก    กรีสง่า
1. นางสาวกานดา    การะเกตุ
2. นายชวลิต    ทองอ่อน
9 11 โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจิรนันท์    บุญยัง
2. เด็กหญิงสุพรรณษา    พรมอ่อน
1. นายกฤษณพงษ์    กรรณิกา
2. นางกิตติรัตน์    เกตุนวม
10 12 โรงเรียนนครไทย สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงวรวลัญช์    เรือนขำ
2. เด็กหญิงณัฐลินิย์    ขุมขำ
1. นางอารี    สีขำ
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
11 13 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธันย์ชนก    วารีรักษ์คีรี
2. เด็กหญิงศิวรักษ์    ปองเรืองศักดิ์
1. นายลัทธพล    ด้วงอ้าย
2. นางสาวสายใจ    รักเรียน
12 14 โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์    มาประสพ
2. เด็กหญิงชนกานต์    อ่อนนิ่ม
1. นายชนินทร์    ยะอนันต์
2. นายพงศกร    มั่นกันนาน
13 15 โรงเรียนสันติสุข สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงบุญยานุช    ต๊ะเสาร์
2. เด็กหญิงรักษา    ตาอ่อง
1. นางสุกัญญา    สายวงค์
2. นางสาวโสภิดา    วัฒนาตระกูลวงค์
14 16 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายนราธร    ทองจันทร์
2. เด็กหญิงโชติกา    นันทะวงศ์
1. นางสาวจิรภัทร    บุญเรือง
2. นายประสพโชค    กองแก้ว
15 17 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชนิการต์    ใจปา
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา    โนฝาง
1. นางกุลณัฐ    เรืองนาราบ
2. นางนิภา    ศิวาดำรงค์
16 18 โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเบญจรัตน์    บุญชาญ
2. เด็กหญิงขวัญจิรา    วงษ์อักษร
1. นายโรจนัสถ์    สุจริต
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
17 19 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพิมพิชา    ถาดอก
2. เด็กหญิงพัทธนันท์    ทาดอก
1. นายบุญสรวง    ขันซ้าย
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
18 20 โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอรอุมา    คำทอน
2. เด็กหญิงจันจิรา    ลุงละ
1. นายชัยรุจน์    กาวิชัย
2. นางสาวธีรนุช    ผุดสวัสดิ์
19 21 โรงเรียนโกรกพระ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงรัตดา    สุดสอาด
2. เด็กหญิงอินคิราภ์    เอมเสม
1. นางสาวมาลีรัตน์    เนินพลับ
2. นางไพเราะ    แจงเจริญ
20 22 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอธิติ    จ๊ะปิน
2. เด็กหญิงกวิสรา    ช่อไชยกุล
1. นางพิมพ์เดือน    อินวิจิตร
2. นางสาวสุภาภรณ์    แก้วสีงาม
21 23 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณชนก    ฟองแก้ว
2. เด็กหญิงกุลรัศมิ์    จิรายุภาพงศ์
1. นายยุทธนา    เปี้ยจันตา
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
22 24 โรงเรียนทุ่งช้าง สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพรปวีณ์    สังข์ศาสตร์
2. เด็กหญิงรัตติยา    นีพุด
1. นายสุกฤษฎิ์    นุหน่อ
2. นางสาวอนงลักษณ์    ปันแก้ว
23 25 โรงเรียนขุนยวมวิทยา สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุนิสา    กิตตินุเคราะห์
2. เด็กหญิงสุวรรณี    ไกรเจษฏา
1. นายปรีชา    พลศรี
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
24 26 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงพรภิรมย์    พงษ์ขจร
2. เด็กหญิงสริดา    เป็นเอก
1. นายนราวุฒิ    ประไพ
2. นายภิญโญ    จุ้ยศรีแก้ว
25 27 โรงเรียนพิงครัตน์ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศิรประภา    ยะวิลัย
2. เด็กหญิงพชรารัก    สุวรรณกุล
1. นางอมรา    มหามิตร
2. นายอุทัย    ตันกุระ
26 28 โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุทธิดา    น้อยช่างเหล็ก
2. เด็กหญิงเอวิตา    อยู่ช้าง
1. นางสาวนันทนี    พิทักษ์ภควิวัฒน์
2. นางอารยา    มีทอง
27 29 โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงสายธาร    แดงทองดี
2. เด็กหญิงปณิศา    บุญลือ
1. นายธีระวัฒน์    พันธ์ุแสง
2. นายพีรศิษย์    สิงห์โสภา
28 30 โรงเรียนแม่โถวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงวาสนา    ยืนยงคีรีมาศ
2. เด็กหญิงมนภรณ์    ยืนยงคีรีมาศ
1. นางสาวจันทร์แก้ว    เรืองรอน
2. นางสาวเกศริน    นรินคำ
29 31 โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณํฐิกา    สุทธการ
2. เด็กหญิงอมรรัตน์    ใจนันท์
1. นายภาสวีร์    อินประชา
2. นายอนุช    อินทรชัย
30 32 โรงเรียนราษฎร์บำรุง สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณีรนุช    สิงหา
2. เด็กหญิงจันทรกานต์    จันทร์หอม
1. นายธงชัย    เถาสมบูรณ์
2. นางสุวิมล    นาคนวล
31 33 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงขวัญจิรา    ราบบำเพิง
2. เด็กหญิงปุณยานุช    พาต่อ
1. นางสาวชลธิชา    ระฆัง
2. นายสมบัติ    สิงห์ทอง
32 34 โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอังคนา    บุญนะ
2. เด็กหญิงพัชรา    เสน่ห์ราชกิจ
1. นางสาวสมหมาย    ศิลาแรง
2. นางสาวสุปราณี    ตราศร
33 35 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กชายณัฐกิตติ์    สอนนันฐี
2. เด็กหญิงณัชชา    จันทร์สม
1. นายสุริยนต์    แสนคำรักษ์
2. นายเรืองเดช    ผิวพรรณ
34 36 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศิริอัญญา    อินศรี
2. เด็กหญิงศุภิญญา    ยาวิละ
1. นางสาวจันจิรา    ขามะวัน
2. นายอัตสิริ    ศรีวิราช
35 37 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฏฐา    กีรติพงษ์
2. เด็กหญิงสรินดา    สุขป้อม
1. นางปฐมาภรณ์    ซ่งโนนรัก
2. นางสาวสุทธิลักษณ์    แสงนวล
36 38 โรงเรียนวัฒนศึกษา สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กชายกมลนัทธ์    ปัญญาอุด
2. เด็กชายกษิเดช    สายลังกา
1. นายศราวุฒิ    มูลกลาง
2. นายอภิชาต    บุญเลิศ
37 39 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเกสร    จอมสลี
2. เด็กหญิงทิพรัตน์    ทองคำ
1. นางสาวอรพรรณ    เด่นประภัสร์
2. นายโกวิท    รักทรงธรรม
38 40 โรงเรียนขาณุวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงดวงกมล    ศรีสุพัฒนะกุล
2. เด็กหญิงกนกพร    รื่นรวย
1. นางน้ำเพชร    บัวสำลี
2. นางเสาวนีย์    เอกสินเสริม
39 41 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปาหนัน    ชามา
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์    สันคะนุช
1. นายนันทศักดิ์    เทียนพันธ์
2. นายสุรกิจ    มากล้ำ
40 42 โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. เด็กชายฐิติพงษ์    สุขกล้า
2. เด็กหญิงยุพารัตน์    นาคจีน
1. นางสาวรุจิรา    อาจกล้า
2. นางเฉลิมศรี    ปานสุขสาร
41 43 โรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร" สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงรอยจันทร์    ชูรัตน์
2. เด็กหญิงดารารัตน์    มุ่ยแดง
1. นายณัฐพงษ์    ศิริมิลินทร์
2. นายพรเทพ    ใจมูล
42 44 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณัชชา    กลิ่นหอม
2. เด็กชายธนวัฒน์    ดอยแก้วขาว
1. นางสาวสุพิชชา    ใจน้อย
2. นายอมร    สุวรรณยศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................