งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 053
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปิยภรณ์    พุทธรักษา
2. เด็กหญิงภิญดา    คำวัง
1. นางสาวณัฐปวริสร    สิริสินจิรกร
2. นางสาวพัชรีภรณ์    ส่องเนตร
2 2 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. เด็กชายเอ    บ่าวเอ
2. เด็กชายจันทร์ทอง    ปู่เจาะ
1. นายวรชาติ    ภู่ทอง
2. นางสาวอารีรัตน์    สมศรี
3 3 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. เด็กชายศักรนันท์    หินเพชร
2. เด็กชายกิตติชัย    ปินตา
1. นางสาวกาญจนา    ศิริวงค์
2. นางสาวชนากานต์    กุลาวงศ์
4 4 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพลอยชมพู    ทรัพย์ประเดิมชัย
2. เด็กหญิงพงศ์พัชรา    จุ้ยดอนกลอย
1. นางดาวเรือง    เพียรพานิช
2. นางฤทัยรัตน์    เกษการณ์
5 5 โรงเรียนรังษีวิทยา สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. เด็กชายนิติธร    สินธุศรี
2. เด็กชายปรเมศวร์    นุเทพสุ
1. นางสาวสิรินธร์นิตา    อินทะพันธุ์
2. นางสาวสุรพิน    วรรณชัย
6 6 โรงเรียนเมตตาวิทยา สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายเดชาวัต    ท้าวเงิน
2. เด็กชายชนาเดช    กุลกรอม
1. นายวุฒิชัย    มาทา
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
7 7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กชายกิตติกานต์    เอียดใหญ่
2. เด็กชายพตสหัส    ธรรมวงค์
1. นางสาวบุณฑริกา    สุขหทัยธรรม
2. นางสาวภัทรจิต    จันอ้น
8 8 โรงเรียนน่านนคร สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    ยาริตะ
2. เด็กชายปิยังกูร    หมอสุยะ
1. นายยุทธนา    กันทะสอน
2. นายสมบัติ    คณะเทศ
9 9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 6 1. เด็กชายชยุต    แซ่ย่าง
2. เด็กชายชยากร    ธานีพัฒนาอรัญ
1. นางสาวปาริชาติ    สิงคำโล
2. ว่าที่ร้อยตรีสมพงษ์    ตระการศุภกร
10 10 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจันทร์ทิมา    ครอบทอง
2. เด็กหญิงมุนินท์    ดิษอ่ำ
1. นายสุธี    ดีไทสงฆ์
2. นางสาวเกสรี    แจ่มสกุล
11 11 โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. เด็กชายพงศภัค    ลีละหุต
2. เด็กชายภานุวัฒน์    มียอด
1. นายกิตติวัฒน์    พุ่มพฤกษ์
2. นายเอกชัย    ศิลป์วัลย์
12 12 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. นายนพชัย    ก้อนคำ
2. นายณัฐชนน    ทองแย้ม
1. นางสาวนาถอนงค์    กางถัน
2. นายวรวุฒิ    มะลิวงษ์
13 13 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. เด็กชายเจนณวัฒน์    อุดมทรัพย์ปัญญา
2. เด็กชายสุวพิชญ์    โดนชัยภูมิ
1. นายทรงพล    สุภิมารส
2. นางสาวยุพา    ปินตา
14 14 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอิษฎาอร    ชมภูมิ่ง
2. เด็กหญิงศรัณญาพร    รักสิงห์
1. นายพลวิชญ์    วัยวุฒิ
2. นางเยาวลักษณ์    สิทธินันท์
15 15 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. เด็กชายสุรนันท์    จันทร์อินทร์
2. เด็กชายธรรมรัตน์    เติมบุญประกอบ
1. นายบทมากร    ฤกษ์อภิวาทย์
2. นางศิริวรรณ์    ไชยภักดิ์
16 16 โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายศุภพล    โพธิรักษ์
2. เด็กชายชนินธร    สุวรรณรินทร์
1. นายทวีป    วรรณา
2. นางสาวบุญช่วย    นันทรักษ์
17 17 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายภคพล    นันทะวิชัย
2. เด็กชายปองภพ    สิงห์ตา
1. นายนพวงศ์    ระวีวัฒน์
2. นายวัชร    แพทย์กูล
18 18 โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศิวณัฐ    ฤทธิลือชัย
2. เด็กชายศุขพิมาย    หาดแก้ว
1. นางสาวเมษา    พูลสวัสดิ์
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
19 19 โรงเรียนลองวิทยา สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. เด็กชายทัตพงศ์    อินต๊ะต่อม
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา    เมฆนิกร
1. นางณัฏฐธิดา    จองนันตา
2. นางนภัสสร    จิตรประเสริฐ
20 20 โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. เด็กชายศิรศักดิ์    จันทร์เอ้ย
2. เด็กชายภานุวัฒน์    สุภาคำ
1. นายสรศักดิ์    ไชยเฉพาะ
2. นางโสภิต    ปินตาดง
21 21 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายกิตติศักดิ์    ปราสาททอง
2. นางสาวปวรรัตน์    สถาวรวิจิตร
1. นางมยุรี    แย้มจันทร์ฉาย
2. นายอนุวัฒน์    วานิชกูล
22 22 โรงเรียนดอนไชยวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจิราภรณ์    ควรคิด
2. เด็กหญิงปาลิตา    บุญชู
1. นายณัฐพงษ์    ชำนาญอาสา
2. นายรัชชพิชญ์    น้ำใส
23 23 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. เด็กชายศิริชัย    สมประสงค์
2. เด็กหญิงฉัตรธิดา    ฐานพานิช
1. นายยศ    กันทายวง
2. นางสาวศศิร์อร    ศักดิ์กิตติพงศา
24 24 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. นายลาภวัต    อินต๊ะแสน
2. เด็กชายธนากร    ธนะขว้าง
1. นางบุญยดา    สุยะหมุด
2. นางปริศนา    ยาวิไชย
25 25 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. เด็กชายจตุรภัทร    ศิริรักษ์
2. เด็กชายชิติพัทธ์    ส่าเหล่วา
1. นายปิยพล    คันทะ
2. นายอนุสรณ์    ทรัพย์เมฆากุล
26 26 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. เด็กชายนวพล    ก๋าสม
2. เด็กชายนพชัย    ระวังกาย
1. นายจักรินทร์    จอมแก้ว
2. นายสิทธิชัย    แสนนิทา
27 27 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. เด็กชายโภคิน    บุญเรือง
2. เด็กชายวัชรชัย    เลิศสุริยกาญจน์
1. นายธัญพิสิษฐ์    คุณยศยิ่ง
2. นายอนุสิทธิ์    ปิตุรัตน์
28 28 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. เด็กชายภูธนินทร์    พูลทอง
2. เด็กชายปณิธาน    จันทร์สว่าง
1. นางสาวนิตยา    ถาวร
2. นายศิริวัฒน์    มีเคน
29 29 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงณัฏฐ์สินี    สุขประเสริฐ
2. เด็กหญิงภัทรธิดา    โม้เเพน
1. นายทวีศักดิ์    สินทรัพย์
2. นางสาวปนัดดา    กองมนต์
30 30 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงเนตรซายน์    ศักดิ์พานิช
2. เด็กหญิงภาคินี    พรหมพิจารย์
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล    ศรีไววาง
2. นางสาววชิราภรณ์    ปัญญามา
31 31 โรงเรียนเจริญราษฎร์ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. เด็กชายภูมินทร์    ศรทรง
2. เด็กชายภานุ    ทาปา
1. นายจักรกฤษณ์    กังหัน
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
32 32 โรงเรียนอนุบาลวชิร สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กชายธวัลรัตน์    ท้าวโพธิ์ทอง
2. เด็กชายสิรภพ    สวนเศรษฐ
1. นางสาวศกลวรรณ    อยู่สอน
2. นางสาวเมธาวี    อุปจันทร์
33 33 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. เด็กชายศุภกร    กาทอง
2. เด็กชายศรชัย    ใจบุญ
1. นางสาววนิดา    ยอดฉัตร
2. นายวันพเด็จ    โมทะนี
34 34 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุจีพร    มาจาก
2. เด็กหญิงกวิสรา    โสมาศรี
1. นางสาววิมลรัตน์    กาญจนโพธิ์
2. นางอมรรัตน์    วรรณา
35 35 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กชายธนภัทร    สุราช
2. เด็กชายสิทธิพล    แซ่ว้า
1. นางบานเย็น รู้ธรรม    รู้ธรรม
2. นายวิษณุ    พิชยศ
36 36 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. นางสาวพรทิพย์    กันทา
2. เด็กหญิงฐิติพร    ปันทนันท์
1. นายวิวัฒน์    วรกัลป์
2. นายอลงกรณ์    จอมขันเงิน
37 37 โรงเรียนจ่านกร้อง สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนกฤต    เงินเชื้อ
2. เด็กชายกิตติณรงค์    คำมา
1. นางสาววริษฐา    บัวทอง
2. นายวัชรากร    เปรมประสิทธิ์
38 38 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กชายธนภัทร    เชี่ยวชาญ
2. เด็กชายสรวิศ    ประวัติ
1. นายสมควร    ธรรมากาศ
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
39 39 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กชายศิรโรจน์    แดงฟู
2. เด็กชายธนดล    จันชุม
1. นายบัลลังก์    มูลแจ่ม
2. นางสาวอุษณิษา    มหาวรรณ์
40 40 โรงเรียนสักงามวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงรินรดา    สุพะสร
2. เด็กหญิงวธัญญา    เพ็ญวิจิตร
1. นางสาวกุลชญา    ศรีสุวรรณ
2. นายภัทรพล    เมฆพินธุ์
41 41 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธัญพร    มั่งจิ๋ว
2. เด็กหญิงณัฐวีณ์กร    มาลา
1. นายธนกฤต    แก้วเขียว
2. นางสาววันวีร์    กลันทปุระ
42 42 โรงเรียนศรีนคร สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. เด็กชายปิยังกูร    เพ็งอ่อง
2. เด็กหญิงกิตติยา    แหลมหลัก
1. นางสาวจุฑารัตน์    ภักดีบาง
2. นางเยาวลักษณ์    ตุมา
43 43 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. นางสาวสุภาพร    แซ่ม้า
2. เด็กหญิงกันตพร    แซ่ว่าง
1. นางสาวกิตติชนก    มากทอง
2. นายอดิศักดิ์    เป็งปิง
44 44 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. เด็กชายธีร์ธวัช    นวลฝั้น
2. เด็กชายสุธวัฒน์    จันทร์เอี่ยม
1. นางสาวกนกกาญจน์    มาเกิด
2. นางสาวกมลวรรณ    ศิริโภคานันท์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................