งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 054
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนจุนวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์    ภิรบรรณ์
1. นางวลัยพร    ศิลป์กรีฑากุล
2 2 โรงเรียนแม่แตง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. เด็กชายณัฐวัฒน์    จันทร์ดี
1. นางสาวชนาภา    จิตจำนงค์
3 3 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. เด็กชายอรรถพล    อินทร์ป่าน
1. นายวีระพงษ์    จิโนปง
4 4 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์    หนองคาย
1. นางสาวเมธินี    เขียวดิบ
5 5 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงจินห์จุฑา    นวนสอาด
1. นายทองสุข    สมบูรณ์
6 6 โรงเรียนเมตตาวิทยา สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายลิขสิทธิ์    จันทร์แดง
1. นายปริญญา    ชนะวาที
7 7 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นางสาวอ่อน    นามไซ
1. นางเกษร    เจริญยิ่ง
8 8 โรงเรียนนาน้อย สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. เด็กชายศุภวิชญ์    จิระถา
1. นางสาวพรชนก    ขัติวงษ์
9 9 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 6 1. เด็กชายอติชาติ    งามตรง
1. นางสาวทิพย์วดี    บางแวก
10 10 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชลดา    เทพศักดิ์
1. นายบุรินทร์    บุญมาก
11 11 โรงเรียนบางลายพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. เด็กชายนุกูล    นิลบุตร
1. นายอำนาจ    สุขอ่ำ
12 12 โรงเรียนนครไทย สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงปริญญาดา    พรมชา
1. นางทิพย์มาศ    ศักดิ์สิรินารถ
13 13 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. เด็กชายยุทธชัย    มุกวิมลมาศ
1. นายติณห์ชศิลป์    พรหมรักษ์
14 14 โรงเรียนภราดานุสรณ์ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกวินทิพย์    สาบุญ
1. นายพนธกฤต    นนท์ขุนทศ
15 15 โรงเรียนสันติสุข สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์    สาทรวนาเวศ
1. นางสุกัญญา    สายวงค์
16 16 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงปาริฉัตร    สุขเจริญ
1. นายทินกร    ว่องสาริกิจ
17 17 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายศุภวิชญ์    ใจนวล
1. นางสุภาวดี    ขิงหอม
18 18 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. เด็กชายพรไพลิน    สิงหราช
1. นายอัณณพ    เสมียนหร่าย
19 19 โรงเรียนเทพนารี สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์    กองบุญเรือง
1. นายบำรุง    บุตรเสน
20 20 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์    สุภาคำ
1. นายธีรดลย์    สามัคคี
21 21 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายราเมศ    คชกุล
1. นายศิรศักดิ์    ชูสิงห์
22 22 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชาลิสา    ไชยคันธิยะ
1. นางสาวสุภาภรณ์    แก้วสีงาม
23 23 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัฐชัย    อุ่นญาติ
1. นางสาวปวริศา    วังผา
24 24 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจันทกานต์    บริคุต
1. นางสาวพิสิฐณี    ธนาวิทรรศน์
25 25 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงโสภา    เมืองเมา
1. นางสาวชัชว์รวี    พรมพิทักษ์
26 26 โรงเรียนเมืองปานวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงปารีญา    ตั้งตรง
1. นายอุโฆษ    จันทะมาลา
27 27 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. เด็กชายธีรภพ    ใจโสด
1. นายสมบัติ    กาญจนพุฒิโสภณ
28 28 โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงช่อเพชร    หอมจันทร์
1. ว่าที่ร้อยตรีสมพล    ศรีผึ้ง
29 29 โรงเรียนเมืองศรีเทพ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงวราภรณ์    ทันอ่อน
1. นางสาวปภาณิน    ดิษอ่ำ
30 30 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงนิภา    ประสบปฎิพันธ์
1. นายสมชาย    สวาสดี
31 31 โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณิชาภัทร    วิใจคำ
1. นายดุสิต    กันยะมี
32 32 โรงเรียนราษฎร์บำรุง สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กชายโทน   
1. นางวงเดือน    กองสุข
33 33 โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจารุวรรณ    โคตรศรี
1. นายศราวุธ    บัวผัน
34 34 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอาธินันท์    ทองแย้ม
1. นายธวัช    นาดี
35 35 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงจีนารัตน์    ยศเรืองศักดิ์
1. นายกบินทร์    เตชวงศ์
36 36 โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระชัยยะวงศาพัฒนา สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. สามเณรหลุจอ    วงษ์อนุพงษ์
1. พระอาณา    ปญญาวรสุธี
37 37 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพิทยาภรณ์    เดชวิวัฒน์ธนกุล
1. นางวิไลลักษณ์    คำทา
38 38 โรงเรียนนครวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพรนภัส    แก้วน้อย
1. นายวิริทธิพล    คำลือ
39 39 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกฤษิดิ์ญา    ไชยจริม
1. นายจักรกฤษณ์    หมั่นหมาย
40 40 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. เด็กชายณภัทร์    รูปเอี่ยม
1. นายพินิจ    นุชสวาท
41 41 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจันทกานต์    พรมเทียน
1. นางชนิตา    มากเมือง
42 42 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. เด็กชายนิติภูมิ    สังเขป
1. นายปณิจักษ์    เชยชม
43 43 โรงเรียนผดุงปัญญา สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์    มะโน
1. นางสาวอัจฉรา    สุกใส
44 44 โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. นายสรธัญ    วงศ์พัทธ์สกุล
1. นางสาวสุภาพร    อภิวงค์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................