งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 055
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. นางสาววรดา    แซ่ว่าง
1. นายปรีดา    จันทร์ลุทิน
2 2 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. นายนายชนะกานต์    แอบกระโทก
1. นายปริญญา    เฉลิมสุข
3 3 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. นายณัฐพล    ยะชะระ
1. นายจรัญ    ปัญญาดิบวงศ์
4 4 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวรัตติกาล    ปักกุนนัน
1. นายกิตติคุณ    ทองคำดี
5 5 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. นายเสน่ห์    นามแสง
1. นายทองสุข    สมบรูณ์
6 6 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวเบญญาภา    กุนเทียน
1. นายประเทือง    ทองมี
7 7 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นายณัฐวุฒิ    เจริญชัย
1. นายภักดี    ไชยวรรณ
8 8 โรงเรียนสา สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. นายเมธาสิทธิ์    คำสุหล้า
1. นางมาลี    ไชยยศ
9 9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 6 1. นางสาวสุดารัตน์    มรุพงศ์
1. นางสาวอริสรา    พุทธิวงศ์
10 10 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. นางสาวศิรัญญา    คงสิบ
1. นายบุรินทร์    บุญมาก
11 11 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. นางสาวพรลัดดา    บุญเมฆ
1. นายเสนีย์    แย้มโพธิ์
12 12 โรงเรียนนครไทย สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. นางสาวศศินา    จันทร์บ่อโพธิ์
1. นางทิพย์มาศ    ศักดิ์สิรินารถ
13 13 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. นายพิสุทธิื์    เลิศศรี
1. นายนฤดล    ยาวิชัย
14 14 โรงเรียนทองแสนขันวิทยา สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. นายวัชรวุฒิ    ประมูลสิน
1. นายนิธิวัฒน์    กลิ่นหอม
15 15 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. นางสาวอรัญญา    ยอดยิ่งหทัยกุล
1. นางสาวรัตนพร    บุญเทียม
16 16 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. นายทรงยศ    คำอยู่
1. นายทินกร    ว่องสาริกิจ
17 17 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวณัฏฐพร    จันรุน
1. นางสุภาวดี    ขิงหอม
18 18 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. นางสาวชุติกาญจน์    เชื้ออิ่ม
1. นางสาวจุฑาภรณ์    กองกลิ่น
19 19 โรงเรียนเทพนารี สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. นางสาวปิยะธิดา    สุวาปี
1. นายบำรุง    บุตรเสน
20 20 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นายพฤษกรณ์    จันทร์ตาธรรม
1. นายเชาว์    อุปปินใจ
21 21 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. นางสาวนฤมล    วิชาพร
1. นายวัชรพงษ์    แก้ววัชระรังษี
22 22 โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. นายอานนท์    ล้านกันทา
1. นายนภดล    เตปินสาย
23 23 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. นายจิรภัทร    ไชยเมืองคน
1. นายยุทธนา    เปี้ยจันตา
24 24 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. นางสาวพรนภา    พุฒตรง
1. นางสาวพิสิฐณี    ธนาวิทรรศน์
25 25 โรงเรียนขุนยวมวิทยา สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. นายสุธินันท์    ขันแก้ว
1. นายทวีชัย    คติอุดมมงคล
26 26 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. นางสาวธนพร    เพ็งแสวง
1. นายวสุมิตร    นุชสวัสดิ์
27 27 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. นายปวิตร    อินใจมา
1. นายณัฐพล    นันโท
28 28 โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. นายอนุชา    โพธิ์เนียม
1. ว่าที่ร้อยตรีสมพล    ศรีผึ้ง
29 29 โรงเรียนเมืองศรีเทพ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. นางสาวพัชราทร    เถื่อนชำนาญ
1. นางสาวปภาณิน    ดิษอ่ำ
30 30 โรงเรียนแม่โถวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. นายรพีพงศ์    ยืนยงคีรีมาศ
1. นางสาววีรยา    รัตนอุทัยกูล
31 31 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. นายศุภวิชญ์    ริพล
1. นายกิตติพงษ์    กงจีน
32 32 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. นางสาวพลพร    เขียวพุ่มพวง
1. นายภาณุสิษฐ์    ม่วงดิษฐ์
33 33 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชร สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. นางสาวกุลหญิง    หอมบุปผา
1. นายทนง    คงรอด
34 34 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. นายธราดล    อูปคำ
1. นายสลัก    สุขไพโรจน์
35 35 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กชายธัญวัฒน์    คำดอน
1. นายกฤตาคม    เปมกิตติ
36 36 โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระชัยยะวงศาพัฒนา สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. สามเณรชูพงษ์    รินลี้สวัสดิ์
1. พระอาณา    ปญญาวรสุธี
37 37 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. นางสาวพรนภัส    สีสังข์
1. นางสาวสุทธิลักษณ์    แสงนวล
38 38 โรงเรียนนครวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นายวรวิช    แจ้คำ
1. นายวิริทธิพล    คำลือ
39 39 โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นางสาวศรีวัน    จงรักษ์
1. นางจีราพร    ขำกนก
40 40 โรงเรียนคลองลานวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. นายโสภณ    พ่วงอาษา
1. นายสมชาย    วุฒิพันธ์
41 41 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. นางสาวน้ำทิพย์    พ่อเพียโคตร
1. นายสุรกิจ    มากล้ำ
42 42 โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. นางสาวภัทรวดี    พูลรักษ์
1. นางเฉลิมศรี    ปานสุขสาร
43 43 โรงเรียนผดุงปัญญา สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. นายสุรศักดิ์    สายยิ้ม
1. นางสาวณัฐณิชา    ดีสลิด
44 44 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. นางสาวกั่ว    แซ่ว่าง
1. นางสาวธนภรณ์    ทิพวัน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................