งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 056
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. นางสาวพิม์วลัญช์ภรณ์    คำแสน
2. นางสาวอนัญญา    ภาระศรี
3. นางสาววรินทรา    อิ่นคำ
4. นางสาวณัชนันท์    วงศ์ผา
5. นางสาววรรณพรรษา    สังข์เมือง
6. นางสาวโสรยา    หลักแหล่ง
1. นางวรรณพร    กาติ๊บ
2. นางศิริรัตน์    จองพินิตสถิต
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
5
2 2 โรงเรียนพร้าววิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. นายบดินทร์    ชัยสวัสดิ์
2. นางสาวนฤมล    คำตั๋น
3. นางสาวชนากานต์    บุตรทะยา
4. นางสาวนิรากร    ปัญญาแดง
5. นายกิตติพงษ์    ปันทะวงศ์
6. นายธนวัฒน์    วูซือ
1. นางวิมล    นาวะระ
2. นางสอางศรี    มณียะ
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
7
3 3 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. นางสาวสรัลชนา    สุรินทร์
2. นางสาวศศิวิมล    กาดีวงศ์
3. นางสาวธวัลพร    วันมะโน
4. นางสาวภัชญา    ฟูธรรม
5. นางสาววริศรา    แก้วปัน
6. นางสาวรุ่งฟ้า    ยอดอ้าย
1. นางธมลพรรณ์    ยอดคำ
2. นางสุภาพร    เจริญผล
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
37
4 4 โรงเรียนการุ้งวิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. นายจิรเมธ    น้อยนิ่ม
2. นางสาวจุฑาวรรณ    บุญปก
3. นางสาวธัญพิชชา    อินเงิน
4. นางสาวนภาพร    สมรอด
5. นางสาววัชราภรณ์    ปุณขันธ์
6. นางสาววรรณา    บุญเงิน
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนงค์นุช    สิงห์ทอง
2. นางสาวปุริมปรัชญ์    พันธ์เขียน
3. นางสาวพนิดา    ศิริสุวรรณ
18
5 5 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. นางสาวธนพร    จองมิ้น
2. นางสาวสุภารัตน์    ทาไฝ
3. นางสาวคำหลู่    ลุงละ
4. นายสิทธิศักดิ์    พูนนุ
5. นางสาวมล    คำมั่น
6. นางสาวข่อง    ลุงมั่น
1. นายธีรภพ    ส่งศรี
2. สิบโทนิกร    อ้ายกาศ
3. นางสาวบุษบา    กูเชอ
18
6 6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวอนันตญา    มีชม
2. นางสาวศิริวรรณ    จันศรี
3. นางสาวนงลักษณ์    คมคาย
4. นายวงศธร    ทองมี
5. นายเกรียงไกร    ลาดเลา
6. นางสาวสุภา    คำเปลว
1. นางชาลินี    พรมแสง
2. นางทองจันทร์    แสงสว่าง
3. นางวาสนา    ไชยเรศ
4
7 7 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นางสาวหมี่เตอ    หมื่อแล
2. นางสาวพรทิพย์    วุ่ยยือกู่
3. นางสาวพรรษา    มอโป๊ะกู่
4. นางสาวหมี่ฟู    มาเยอะ
5. นางสาวธิติมา    แลเฉอะ
6. นางสาวปิยะนุช    แซ่หวาง
1. นายพิเชฐ    โสภา
2. นายสุรินทร์    คันธวังอินทร์
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
25
8 8 โรงเรียนสา สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. นายธีรพงษ์    แก้วจำปา
2. นางสาวระพีพร    พรมจักร์
3. นางสาวกัลยาณี    สิงห์ใจ
4. นางสาวพัชราภรณ์    กาละวงค์
5. นางสาวพัทลี    จันทร์เพ็ญ
6. นางสาวกฤติมา    ต๊ะปุกคำ
1. นายสมนึก    ปินตา
2. นางสุดาลักษณ์    ไกรทอง
3. นางเยาวลักษณ์    คำกวน
22
9 9 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 6 1. นายวุฒิพงษ์    ชิณณะญาณ
2. นายกษิดิศ    จันตาบุญ
3. นางสาวสุรการณ์    ชื่นฤทัย
4. นางสาวน้ำฝน    วิมานตระการ
5. นางสาวสิริทร    หน่อไพรสน
6. นางสาวธิดารัตน์    อิ่นคำ
1. นางพลิน    ณ วรรณไทย
2. นางสาวรดา    ธรรมกุลเจริญ
3. นายอรรถพงค์    สายบัว
31
10 10 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. นายอนุษร    ทองรักษ์
2. นางสาวรัตนธการณ์    ทองแถมแก้ว
3. นางสาวพรณภา    คำสนิท
4. นางสาวเลอโฉม    สระทองจันทร์
5. นางสาวจุฑารัตน์    บุญนิตย์
6. นางสาวพัชรี    เรืองขำ
1. นายกวีพัฒน์    ขุมโมกข์
2. นางสาวฉัตรวิมล    เข็มพันธ์
3. นายมรรคณา    คาระวะ
24
11 11 โรงเรียนเทศบาล 2 ตะพานหิน สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. นายนัฐพล    วิจารย์
2. นายธนากร    พึ่งสนิท
3. นายสิรภพ    สุขสมัคร
4. นางสาวศุภวรรณ    วัฒนกูล
5. นางสาวกนกวรรณ    ศรีอุ่น
6. นางสาวหทัยภัทร    บุญยัง
1. นางสาวประนอม    สมีเพชร
2. นางรัชกรณ์    ทองจั่น
3. นางเพ็ญนี    สุทธิพงษ์วิจิตร
27
12 12 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. นางสาวเมธิดา    วุฒิพงค์
2. นางสาวอินทรา    เสวีวัลลภ
3. นางสาวอาทิตยา    เมืองวัง
4. นางสาวอนิษา    อินจันดี
5. นางสาวพิราวรรณ    ปลอดสันเทียะ
6. นายวีรพงษ์    ขันตี
1. นายกฤษณพงศ์    นาทิพย์
2. นายนิสิต    เนินเพิ่มพิสุทธิ์
3. นางหทัยทิพย์    สุ่มมาตย์
22
13 13 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. นางสาวกชกร    นวลไพรขจีวงษ์
2. นางสาวเบญญาภา    คงคววามเสรี
3. นางสาวปิณิดา    พัฒน์สุฑากร
4. นางสาวเปมิกา    ศรีโสภาวิมาน
5. นางสาวโชติกา    พัฒน์สุฑากร
6. นางสาวศุพรรณิการ์    วงค์บรรพต
1. นายณัฐพงษ์    จันทร์แดง
2. นางศิริลักษณ์    วงค์คำ
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
35
14 14 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. นายธีรเมธ    ขวัญมุข
2. นายอดิศร    มีรัตน์
3. นางสาวธนกาญจน์    อินอุต
4. นางสาววิลาวัลย์    ทองเลิศ
5. นางสาวรวินันท์    ศรีตาล
6. นางสาวรัตนานุรัตน์    คุณศิลป
1. นายกิตติกัณฐากรณ์    การุณประชา
2. นางพิกุล    อินตายวง
3. นายวุฒิภัทร    วงษ์ตาวัน
18
15 15 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. นางสาวชนากานต์    บุญเจริญ
2. นางสาวสุธีธิดา    ปันแก้ว
3. นางสาวเกตน์สิรี    ศรีวิชัย
4. นางสาวสุพัตทรา    บุญเติม
5. นางสาวพรสรวง    เดชบำรุง
6. นางสาวหนึ่งฤทัย    แซ่ยะ
1. นางสาวมุทิตา    กาปวน
2. นางสาวยุพา    เขียวหน่อเมือง
3. นางสาวอัมรา    สารณาคมน์กุล
10
16 16 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. นางสาวอริสา    ศรีคำวรรณ
2. นางสาวพรรณพัชร    อาบทอง
3. นายศักดา    พรมรินทร์
4. นางสาวจีราภา    มาดี
5. นางสาวธาศิณี    คล้ายโต
6. นางสาวสุธาสินี    เอี่ยมชม
1. นางณัฐฏ์ธนาพร    ภิรมย์ภักดิ์
2. นางสาวสินจัย    โฉมชัย
3. นางสุทธิภัค    ศรีคำขลิบ
35
17 18 โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. นายพรชัย​    วราสินธุ์​
2. นายวรเชษฐ์​    จอมทอง
3. นางสาวสุภัสสรา    เทศเเจ่ม
4. นางสาวชนธิชา    ขูดสันเทียะ
5. นางสาวพัณณิตา    ชาญกิจกรรณ์
6. นางสาวจรัสศรี    เปียมาลย์
1. นางสาวนลทพร    คุ้มไพรี
2. นางบุญชู    งามขำ
3. นายอำนาจ    ปัจฉิม
6
18 19 โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. นางสาวเอื้อมพร    เทพวงค์
2. นางสาวธันวาพร    ไชยแดง
3. นางสาวพัฒนา    สียาชัย
4. นายกิตติศักดิ์    อินเปี้ย
5. นายชัยวัทน์    ขัดแก้ว
6. นางสาวอุษมา    อุ่นคำ
1. นางจันทร์สุรี    สุรินทร
2. นายรณชัย    อินรัง
3. นางสาววาสนา    จันตาอุด
37
19 20 โรงเรียนป่าซาง สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นางสาวกมลทิพย์    กองปัน
2. นางสาวเท็น    แสงเจริญ
3. นางสาวสุนารี    นันทะเสน
4. นายอดิศร    มาเสน
5. นายณัฐวัตร    โยริยะ
6. นายโยธิน    สร้อยฟ้า
1. นางนิตยา    ดวงติ๊บ
2. นางบังอร    ลังการ์พินธุ์
3. นางสุนีย์    ชาราษฎร์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
20 21 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. นางสาวกนกนิภา    บุญยัง
2. นางสาวเพชรนภา    บัวมาก
3. นางสาวกัลยรัตน์    จักษุศรี
4. นางสาวดาริกา    ละมุดเทศ
5. นางสาวศิริวรรณ    ภู่จุฬา
6. นางสาวสิดาพร    โพธิ์ยอด
1. นางสาวพิมพ์นภา    มาลัย
2. นางวรรณทนาภร    ลิขิตสุภิณ
3. นางสุวิมล    อินอ้าย
10
21 22 โรงเรียนแม่สันวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. นางสาวจินดา    นามะเสน
2. นางสาวศิริพร    ตันเป็ง
3. นางสาวกิติยา    คำอ้าย
4. นางสาวจริยา    ทาสุรินทร์
5. นางสาวพรพรรณ    นามะเสน
6. นางสาวสุพัตรา    แก้วเมืองมูล
1. นางจันทกานต์    ดวงมาลา
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
10
22 23 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. นางสาวสุภัสสรา    ถิ่นกำเหนิด
2. นางสาวญาราภรณ์    จิตตระการ
3. นางสาวเขมอัปสร    ใจเที่ยง
4. นางสาวณิชาภัทร    จารัตน์
5. นางสาวศุกร์ศิริ    สถิตย์พงษ์ปภา
6. นางสาวกัญญาพัชร    ทะนุษิต
1. นายอนุรักษ์    กระทง
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
18
23 24 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. นางสาวสุธีมา    ทรงอภิวัฒน์กุล
2. นางสาวปาริดา    รางแดง
3. นางสาวกรพิณ    แซ่เต็น
4. นายพงศ์วรินทร์    สาระไชย
5. นายณัฐวัฒน์    เนตรทิพย์
6. นายเนติพงษ์    ขระสุ
1. พระพงษ์พัฒน์    ใจปิง
2. นายภาสกร    เนตรทิพย์
3. นางสาวอารี    เสาศิริ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
24 26 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. นางสาวนันทิชา    การด่วน
2. นางสาวประกายดาว    อิ่มอร่าม
3. นางสาวธาริณี    เหล็กดี
4. นายอนัน    การร้อน
5. นางสาวจารุวรรณ    สอดสี
6. นางสาวจิรประภา    จำปีหอม
1. นางจรรยา    พุทธา
2. นางสาวธิวาพร    เยียดยัด
3. นางสรัญญา    เรือนคำ
31
25 27 โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. นางสาวบัณฑิตา    สายกระสุน
2. นางสาวหฤทัย    ดวงแก้ว
3. นางสาวสิริพรรษา    ภูคาม
4. นางสาวจิดาภา    ประกิจ
5. นางสาวพิมลทิพย์    ลาโซ
6. นางสาวดารารัตน์    สิงห์สันต์
1. นายจิตรดา    เรืองธรรม
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
37
26 28 โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. นายประกานต์    แดงจันทร์
2. นางสาววิภาดา    ขันติมิตร
3. นางสาวจินตนา    โมลา
4. นางสาวน้ำทิพย์    พัดสีคิ้ว
5. นางสาวพิยดา    ศรีนาเมือง
6. นางสาวณิชารีย์    จันทะคูณ
1. นายสุวรรณโณ    ชาญอาวุธ
2. นางอำพรรัตน์    ชาญอาวุธ
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
31
27 29 โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. นางสาววิลาวัณย์    หาดธรรม
2. นายอดิศักดิ์    แสนรัตน์
3. นางสาวคัทลียา    หวังวิชา
4. นายธีรศักดิ์    รุ่งเผ่าพันธ์
5. นางสาวชนัณญา    แต่งชาติ
6. นายธนวัฒน์    หวังวิชา
1. นางณัฏฐ์ฤทัย    วิทยาวโรจน์กิจ
2. นางสาวโสภา    ดอนตุ้มไพร
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
31
28 32 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. นายพรชัย    เพชรนิล
2. นายสุกฤษฎิ์    คงกะศรี
3. นางสาวมาริษา    สาริยันต์
4. นางสาวนิราภร    ชมภู่
5. นางสาวนพรัตน์    ตรีผล
6. นางสาวนราพร    คล้ายพรม
1. นางนิศารัตน์    ยกให้
2. นายภัทรคุณ    บุญดุฉาว
3. นางสาวศรีนวล    ขิระนะ
17
29 33 โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. นางสาวธัญญารัตน์    ไชยทุ่งเฉิน
2. นางสาวชลธิชา    บุญยิ้ม
3. นางสาวสุธินณา    วงศ์วาส
4. นางสาวฉัตรชนกฤดี    แนมเถื่อน
5. นางสาวกัญญา    พรมเสน
6. นางสาวพรพิมล    สมบุญโพธิ์
1. นางสาวยุบลวดี    ลุสมบัติ
2. นางสาวสมพร    พิลาลี
3. นางอรวิภา    ยิ้มเสงี่ยม
30
30 34 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม) สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. นายกฤษฎา    ศรีลาจันทร์
2. นายทวีศักดิ์    จันทร์ด้วง
3. นางสาวธนพร    ดวงมาลา
4. นางสาวจันทร์ธสุฎา    พวงมาลี
5. นางสาววิภาวรรณ    หมอแพทย์
6. นางสาวศิริพร    ชั้นต้น
1. ดร.นันท์นภัส    บุญยอด
2. นางวรนุช    กระทู้
3. นายวัชรวิทย์    เทียนป้อม
25
31 35 โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นางสาวปิยฉัตร    สัตย์ซื่อ
2. นางสาวรัชนีกร    บัวดี
3. นายอรรถชัย    โคนัก
4. นางสาวปภาณิน    ดีวิเศษ
5. นางสาวศุภนิดา    พรมสอน
6. นางสาวชมพูนิกข์    ก๋องคำ
1. นางสาวกาญจณา    กันธะนภี
2. นางอภิญญา    ยอดเชียงคำ
3. นางสาวแพรวพันธ์    ภูวงค์ผา
16
32 37 โรงเรียนผดุงราษฎร์ สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. นางสาวนวพรรษ    ดิลกธรรมเดชา
2. นายพรพิพัฒน์    กัลยา
3. นางสาวรัตน์กาญจน์    เดชพงษ์
4. นางสาวศศิประภา    กุลฉิม
5. นางสาวศศิการ    พันธุกูล
6. นางสาวสุจิณณา    สุดแสง
1. นายนพรัตน์    คงคอน
2. นางสุกันยา    จันทร์เกษม
3. นายอริศรุต    คดคง
29
33 38 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นายวรานนต์    จักรนิล
2. นางสาวรุ่งไพลิน    สุขจิต
3. นายภูวฤทธิ์    น้อยพันธ์
4. นางสาวพรรณลัดดา    เป็งปัญญา
5. นางสาวดลณพร    แย้มวงษ์
6. นางสาวปภัสสร    บางสินธุ
1. นายนรินทร์ธัช    อินทร์วรรณ
2. นางรุ่งนภา    สดสะอาด
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
10
34 39 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นายเพชรกานต์    ตาบุญ
2. นางสาวนฤมล    กิตติศักดิ์ถาวร
3. นางสาวณัชกมล    จันสม
4. นางสาวศรัญญา    โทภิลา
5. นางสาวกัลยา    สุปินชมภู
6. นางสาวกมลนิตย์    อินวิชัย
1. นางสุชาดา    ใจตุ้ย
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
27
35 40 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. นางสาวสุภาวดี    โกตะมะ
2. นางสาวปิ่นอนงค์    ศรีเพชร
3. นางสาวพรรณทิพาพร    สุขรื่น
4. นายเกรียงไกร    แจ้งพร้อม
5. นายจิณณวัตร    บุญหนัก
6. นางสาวกมลวรรณ    กลิ่นมณฑา
1. นางนัทธมนกาญจน์    จูนก
2. นางสาววรรณา    โกตะมะ
3. นางสาวสุทธาสินี    มากสุข
10
36 41 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. นายสิทธิชัย    เสือมั่น
2. นายชัชพงศ์    ม่วงป่า
3. นายเอกลักษณ์    ทองมั่น
4. นางสาวณัฎฐนิชา    บุญชู
5. นางสาววิภาวดี    พันปี
6. นางสาวกานต์มณี    กิจสะสม
1. นางน้ำเงิน    สำอางค์ยอด
2. นางสุชาดา    อิ่มประสิทธิชัย
3. นางสุภาวดี    นวลจีน
8
37 42 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. นายกิติศักดิ์    นกเพ็ชร์
2. นางสาวเสาวภาคย์    เตจะ
3. นางสาวเนตรนารี    สุวรรณรัตน์
4. นางสาววันทนา    เดือนแด่น
5. นางสาวภาวินี    บุญมั่น
6. นางสาวศิริอนงค์    คงเวทย์
1. นางสาวพัทธนันท์    สวัสดี
2. นางวรวรรณ    พิมพ์แสง
3. นายสมบัติ    ประจุ
ชนะเลิศ
38 43 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. นายธนวัฒน์    มานา
2. นายพิเชษฐไชย    พิไลแช่มช้อย
3. นายภาณุวัฒน์    แซ่เง่า
4. นางสาวปภัสสร    จุ๋ยมา
5. นางสาวศศิกานต์    มูลมั่ง
6. นายไชยนันทน์    แก้วโน
1. นางขนิษฐา    สุวรรณปัญญา
2. นางสาวรัชนก    จินะตา
3. นางสาวสมเพชร    แตงบุญรอด
10
39 44 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. นางสาวนารา    มั่นมงคลเดช
2. นางสาวกษิกา    กีรติธาดา
3. นายกิตติธัช    ทวีสุข
4. นายชาคริต    จันทร์ธิดา
5. นายพิตตินันท์    จันทร์พรม
6. นางสาวอลิสา    วันเจริญใหม่
1. นางนวลจันทร์    โคตะมี
2. นางสาวสายฝน    กันทะวงค์
3. นางสาวสุดคนึง    สุรศักดิ์สิทธิชัย
9
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................